BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIS VILNIAUS ORO UOSTAS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATOMS

Atgal

Administracinė byla Nr. I-3570-8/2007
Procesinio sprendimo kategorija 7.5.2

SPRENDIMAS

2007 m. vasario 12 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos ir Audriaus Bakavecko,
sekretoriaujant Daliai Gliebienei,
dalyvaujant pareiškėjos AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atstovei advokatei Dovilei Stančikaitei, atsakovo Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atstovams Jolantai Stadalnikaitei ir Valentin Gavrilov, trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atstovui adv. Kęstučiui Virbickui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, dėl nutarimo panaikinimo.
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,
nustatė:
pareiškėjas AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2006-11-02 nutarimą Nr. 1S-121, kuriuo buvo atsisakyta pradėti tyrimą dėl valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatoms.
Skundu paaiškino, kad kreipėsi į LR Konkurencijos tarybą, kadangi dėl trečiojo suinteresuoto asmens veiksmų, negali vykdyti lėktuvų eksploatavimo angaro statybos darbų pagal galiojantį statybos leidimą, o pareiškėjo konkurentams „AIR BALTIC CORPORATION“ filialas ir UAB „BALTIC maintenance“, trečiasis suinteresuotas asmuo nesudaro jokių kliūčių vykdyti veiklos oro uosto teritorijoje ir taip piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi ir riboja konkurencija.
2006-11-02 dieną LR Konkurencijos taryba priėmė nutarimu Nr. 1 S-121 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo nuostatoms“, kuriuo atsisakė pradėti tyrimą dėl VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties LR Konkurencijos įstatymo nuostatoms. LR Konkurencijos taryba rėmėsi tik dviem argumentais: 1) Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl galimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto pažeidimo yra tik prielaidos, nėra gauta duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir 2) pareiškėjo minimi Angaro statybos ir jo Statybos leidimo teisėtumo klausimai, taip pat Oro uosto atsisakymo išduoti leidimus patekti į Oro uosto teritoriją teisėtumo klausimas spręstini pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus. Tokių klausimų sprendimas nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai.
Skunde nurodė, kad nutarimas yra nemotyvuotas, nepagrįstas nustatytais faktais, teisės aktų normomis, todėl pažeidžia LR Viešojo administravimo įstatymą ir turi būti panaikintas.
Pagal LR Konkurencijos įstatymo 23 str. 1 d. 2 p. LR Konkurencijos taryba tiria piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. Pareiškėjui pateikus įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas atitinkantį pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų (pateikus duomenis ir dokumentus, leidžiančius pagrįstai įtarti apie piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi), atsisakyti pradėti tyrimą tuo pagrindu, jog tirti pareiškime nurodytus faktus nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai, galima tik tuo atveju, jeigu nurodytos aplinkybės nepatenka į Konkurencijos įstatymo reguliavimo sritį, o šiuo konkrečiu atveju - aplinkybės neleidžia pagrįstai įtarti esant atitinkamo ūkio subjekto piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Pareiškėjas pateikė jam žinomus duomenis ir pridėjo visus tokius duomenis pagrindžiančius įrodymus: teisę vykdyti statybas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste patvirtinančius dokumentus , Trečiojo suinteresuoto asmens dominavimą patvirtinančius duomenis, dominuojančio ūkio subjekto veiksmus, kuriais piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi - atsisakoma suteikti leidimus priėjimui prie esminių išteklių, ribojama gamyba ir techninė pažanga, kitaip ribojama konkurencija. Iš pateiktų įrodymų bei nurodytų duomenų laikytina, jog Konkurencijos taryba galėjo ir turėjo pagrįstai įtarti, kad yra LR Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Įstatymas nereikalauja pateikti visų duomenų ir dokumentų, o tik tuos, kurie leistų Konkurencijos tarybai įtarti pažeidimą ir pradėti tyrimą bei aiškintis ar kiti egzistuojantys duomenys ir dokumentai patvirtina pareiškime pareiškėjo nurodytas ar galbūt ir kitas aplinkybes. Tuo tarpu Konkurencijos taryba, gavusi Pareiškėjo Pareiškimą, kuriame buvo pateikta pakankamai duomenų leidžiančių pagrįstai įtarti LR KĮ pažeidimą, ir su kuriuo buvo pateikta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių minėtas aplinkybes, nesiaiškino, ar padarytas LR Konkurencijos įstatymo pažeidimas.
Nurodo, kad pareiškėjas pateikė pakankamai aplinkybių ir duomenų bei įrodymų, kurie, remiantis LR Konkurencijos įstatymo nuostatomis, leidžia pagrįstai manyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, tai yra atlieka veiksmus, kuriais sudaromos kliūtys kitiems ūkio subjektams konkuruoti atitinkamoje rinkoje, konkrečiai - riboja esminių išteklių suteikimą. Pareiškime nurodyti trečiojo suinteresuoto asmens veiksmai ir jų tyrimas priklauso LR Konkurencijos įstatymo reguliavimo sričiai, o tuo pačiu ir LR Konkurencijos tarybos kompetencijai, todėl nutarimo argumentas, jog pareiškėjos keliami klausimai nepriklauso LR Konkurencijos tarybos kompetencijai ir dėl to atsisakyta pradėti tyrimą, yra neteisėtas ir nepagristas.
Pareiškėjas rašytiniame paaiškinime nurodė (b.l.1-4 2t.) bei atstovė teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad atsisakyti pradėti tyrimą atsakovas neturėjo pagrindo. Nutarime atsisakyti pradėti tyrimą nurodytos aplinkybės galėjo būti nustatytos tik atlikus tyrimą. Atstovė prašė skundą patenkinti.
Atsakovas LR Konkurencijos taryba prašo atmesti pareiškėjo AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b.l.119-122 lt.) paaiškino, kad priėmė ir išnagrinėjo pareiškimą bei tvarkomajame posėdyje priėmė atitinkamą sprendimą. Dėl šios priežasties nėra aiškus AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ prašymas, išdėstytas skunde, įpareigoti Konkurencijos tarybą priimti pareiškimą. Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyti reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti pareiškėjas, pateikdamas pareiškimą dėl tyrimo atlikimo. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. gruodžio 28 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004, konstatavo, kad tokių aplinkybių nurodyme savaime nenulemia būtinumo pradėti tyrimą, nes jose yra reiškiamas subjektyvus prašančio atlikti tyrimą asmens požiūris. Šitos aplinkybės kiekvienu konkrečiu atveju Konkurencijos tarybos turi būti įvertinamos, siekiant nustatyti pažeidimų požymius, pakankamus pradėti tyrimą. Konkurencijos įstatyme nėra įtvirtintų tikslių kriterijų ar detalizuojančių teisės normų, kuriomis Konkurencijos taryba turėtų vadovautis nagrinėdama, ar pareiškimą pateikusio asmens nurodytos aplinkybės atitinka visus požymius, reikalingus tyrimui pradėti. Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą išanalizavusi pareiškėjo nurodytus pažeidimo požymius, ir vadovaudamasi LR Konkurencijos įstatymo 25 str. pagrindais priėmė nutarimą. AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ 2006-10-06 pareiškime nurodomi įvairūs faktai, kurie yra susiję su kitų teisės aktų, o ne Konkurencijos įstatymo taikymu. Nurodoma, kad tarp AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ ir Vį Tarptautinis Vilniaus oro uostas kyla nesutarimų dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo taip pat Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo ir kitų su tuo susijusių teisės aktų reglamentuojamų teisinių santykių. Nors savo pareiškime AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ nurodo, kad pareiškimo pagrindas yra Konkurencijos įstatymo 3, 9, 23, 25 ir 40 straipsniai, tačiau pateikdamas konkrečius paaiškinimus dėl tokio pagrindo buvimo, pareiškėjas remiasi su Konkurencijos įstatymu tiesiogiai nesusijusiomis aplinkybėmis. Tiek iš 2006 m. spalio 6 d. pareiškimo, tiek iš VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2006 m. rugpjūčio 31 d. rašto bei AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ 2006 m. rugsėjo 1 d. rašto matyti, kad ginčas tarp šių įmonių kyla dėl žemės sklypo, kuriame ketinama statyti lėktuvų eksploatavimo angarą, naudojimo pagrindų, taip pat dėl statybos leidimo teisėtumo, dėl VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atsisakymo išduoti leidimus patekti į oro uosto teritoriją teisėtumo.
Atsakovas nurodo, kad šių klausimų sprendimas nėra priskirtas Konkurencijos tarybos kompetencijai, todėl net ir pradėjusi tyrimą Konkurencijos taryba neturėtų galimybės nustatyti, ar šie VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmai buvo teisėti, ar ne. Pagal Aviacijos įstatymo 66 straipsnio 5 dalį oro uostuose ir oro eismo paslaugas teikiančiose įmonėse yra nustatomos riboto patekimo vietos. Asmenys gali būti įleidžiami į oro uosto ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės riboto patekimo vietas, jeigu jie turi galiojantį oro uosto ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės Civilinės aviacijos administracijos nustatyti tvarka išduotą leidimą. Kaip matyti iš šios įstatymo nuostatos, leidimų išdavimo tvarkos nustatymas yra priskirtas kitai valstybės institucijai, t.y. Civilinės aviacijos administracijai, kuri taip pat yra atsakinga ir už daugelį kitų su civilinės aviacijos veikla susijusių klausimų, įskaitant ir įvairių rūšių statybos veiklos priežiūrą, taip pat saugumo klausimus civilinės aviacijos srityje. Todėl vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Konkurencijos taryba konstatavo, kad tirti minėtus AB „flyLAL -Lithuanian Airlines“ pareiškime išdėstytus faktus Konkurencijos tarybai nepriklauso.
Sprendžiant klausimą, ar yra pagrindo pradėti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, privaloma preliminariai įvertinti tikimybę, kad pareiškėjo nurodyti faktai gali atitikti pažeidimo požymius, tuo tarpu tiksliai rinka apibrėžiama ir situacija išnagrinėjama atliekant tyrimą.
Tačiau iš pareiškėjo pateikiamo rinkos apibrėžimo matyti, kad jo skundo esmę sudaro ne tam tikri VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, kaip ūkio subjekto, vykdomi veiksmai, o būtent VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, kaip tam tikras administracines ir valdymo funkcijas vykdančio subjekto, elgesys. Taigi, ginčas tiesiogiai yra susijęs su kitų teisės aktų, kurių priežiūrą ir tinkamą įgyvendinimą turi užtikrinti kitos valstybės institucijos, taikymu.
Konkurencijos taryba neatmeta tikimybės, kad, įstatymų nustatyta tvarka nustačius VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų neteisėtumą, tai galėtų būti siejama ir su Konkurencijos įstatymo pažeidimu. Tačiau tokiu atveju pirmiausia turėtų būti nustatyta, kad veiksmai iš tikrųjų buvo neteisėti kitų įstatymų aspektu, be to, turėtų būti pateikta duomenų apie tai, kad tokie neteisėti veiksmai atitinka Konkurencijos įstatymo pažeidimo požymius. Konkurencijos taryba nereikalauja, kad pateikiant pareiškimą būtų pateikti visi su įtariamu pažeidimu susiję įrodymai, tačiau tyrimas negali būti pradėtas vien remiantis pareiškėjo spėjimais ar įtarimais. Tuo tarpu šiuo konkrečiu atveju pareiškėjas savo pareiškime iš esmės išdėstė tik savo abejones ir vertinimus, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atliekami veiksmai, susiję su Statybos įstatymo ir Aviacijos įstatymo reglamentuojamais teisiniais santykiais, gali reikšti VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas siekį sudaryti AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ kliūtis sėkmingai konkuruoti rinkoje. 2006-10-19 papildomame prašyme AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ nurodė, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atliekami veiksmai galėtų būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 9 str. pažeidimas, tačiau papildomų duomenų apie šią nuostatą galėjusius pažeisti VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmus nurodyta nebuvo. Pareiškėjas išdėstė savo verslo strategijos ir planuojamų veiksmų esmę ir nurodė, kad tokia strategija būtina, norint sėkmingai konkuruoti rinkoje. Konkurencijos teisės normos nėra skirtos tam, kad sudarytų įmonėms palankesnes sąlygas įgyvendinti jų verslo planus, konkurencijos teisė gina konkurenciją, bet ne konkurentus. Pareiškėjas ir papildomame prašyme nepateikia jokių papildomų įrodymų dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, o tik išreiškia savo nuogąstavimus dėl galimų VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas tikslų. Taip pat tiksliai nenurodoma ir kokiu būdu galėjo būti. pažeistas Konkurencijos įstatymo 9 str. 2 p. draudžiantis prekybos, gamybos ar techninės pažangos ribojimą darant žalą vartotojams. Remiantis išdėstytu, Konkurencijos įstatymo 25 str.4 d. 5 p., Konkurencijos taryba konstatavo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl galimo Konkurencijos įstatymo 9 str. 2 p. pažeidimo yra tik prielaidos, nėra gauta duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti.
Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovai prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.
Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Vilniaus tarptautinis oro uostas prašo skundą atmesti. Atsiliepime į skundą nurodė (b.l.68-73 lt) ir teisminio nagrinėjimo metu atstovas paaiškino, kad tarp pareiškėjo ir Oro uosto yra kilęs ginčas, kurio dalykas - statybos teisinių santykių įgyvendinimas. Tokio ginčo nagrinėjimas yra priskirtas bendrosios kompetencijos teismams. Jis nesusijęs su konkurencinės politikos įgyvendinimu, todėl Konkurencijos taryba pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą, kaip nepriskirtiną jos kompetencijai. Šiuo metu tarp pareiškėjo bei Oro uosto toks ginčas jau yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr.2-2722-43/2006. Todėl Konkurencijos taryba visiškai pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad tirti pareiškimuose nurodytus duomenis Konkurencijos tarybai nepriklauso.
Skundas tenkintinas.
Atsakovas 2006-11-02 nutarimu Nr.lS-121 atsisakė pradėti tyrimą dėl AB aviakompanijos „Lietuvos avialinijos“ pareiškimo dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatoms, remdamasis Konkurencijos įstatymo 25 str.4d.2 ir 5 punktais (b.l.14-15 lt.).
Pareiškėja su nutarimu nesutinka ir pašo jį panaikinti. Teismas sprendžia ar atsakovas pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą pagal pareiškėjos, kurios ankstesnis pavadinimas buvo AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“, pareiškimą ir nevertina ar buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas, nes tai gali būti nustatyta tik atsakovui atlikus tyrimą.
Konkurencijos įstatymo 25 str.4d. 2 ir 5 punktai, kurių pagrindu buvo atsisakyta atlikti tyrimą nustato teisę Konkurencijos tarybai atsisakyti pradėti tyrimą dėl to, kad. tirti pareiškime nurodytus faktus Konkurencijos tarybai nepriklauso (2p) ir nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą (5 p.).
Konkurencijos įstatymo 24 str.4d.2 punktas yra tiesiogiai susijęs su Konkurencijos tarybos kompetencija. Pagal Konkurencijos įstatymo 23 straipsnį Konkurencijos taryba tiria: 1) konkurenciją ribojančius susitarimus; 2) piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi; 3) koncentracijos vykdymą apie tai nepranešus ar negavus leidimo arba pažeidžiant nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ar įpareigojimus, taip pat koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu; 4) nesąžiningą konkurenciją šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais; 5) pažeidimus, kai nurodymai pateikti informaciją nevykdomi ar vykdomi ne laiku, pateikiama neteisinga ar ne visa informacija, šio įstatymo numatytais atvejais informacija nepateikiama nustatytu laiku, kliudoma Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti tyrimą arba nevykdomos Konkurencijos tarybos nutarimais paskirtos sankcijos ar įpareigojimai, taip pat ūkio subjektų prisiimti įsipareigojimai pagal šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą.
Pareiškėjos 2006-10-06 ir 2006-10-19 prašymai adresuoti Konkurencijos tarybai patvirtina, kad pareiškėja kreipėsi į LR Konkurencijos tarybą kadangi dėl trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų, negali vykdyti lėktuvų eksploatavimo angaro statybos darbų pagal galiojantį statybos leidimą o pareiškėjo konkurentams „AIR BALTIC CORPORATION“ filialas ir UAB „BALTIC maintenance“, trečiasis suinteresuotas asmuo nesudaro jokių kliūčių vykdyti veiklos oro uosto teritorijoje ir taip piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi ir riboja konkurencija (16-19.41-44 2t). Prašyme nurodytas pažeidimas atitinka Konkurencijos įstatymo 23 str.ld.2 punkte nurodyta pažeidimą, tai yra piktnaudžiavimą dominuojančią padėtimi. Konkurencijos įstatymo 9 str. numato veiksmus, kurie draudžiami subjektui dominuojančiam atitinkamoje rinkoje. Pareiškėja savo prašymą grindė šia norma. Pagal pareiškėjos prašymų turinį atsakovas neturėjo pagrindo atsisakyti pradėti tyrimą remiantis Konkurencijos įstatymo 24 str.4d. 2 punktu, nes prašymuose buvo nurodyta pakankamai požymių apie trečiojo suinteresuoto asmens piktnaudžiavimą dominuojančią padėtimi ir tai yra vada atsakovui pagal savo kompetenciją pradėti tyrimą. Byloje nėra ginčo ir atsakovas neneigia, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas šioje situacijoje užima rinkoje dominuojančią padėtį. Pareiškėja nurodo, kad trečiojo suinteresuoto asmens kliudymai vykdyti lėktuvų eksploatavimo angaro statybą VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje yra susiję su konkurencija ir palankesniu sąlygų sudarymu kitoms įmonėms veikiančioms oro uosto teritorijoje. Teismas daro išvadą, jog šias aplinkybes atsakovas pagal LR Konkurencijos įstatymo 23 str. numatyta kompetencija privalėjo tirti.
Pagal LR Konkurencijos įstatymo 25 str. str.4d.5 punktą atsakovas atsisakydamas pradėti tyrimą nutarime nurodė, kad pareiškėja pateikė prielaidas dėl Konkurencijos įstatymo 9 str.2d. pažeidimo. Atsakovo nutarimo turinys patvirtina, kad jis nepilnai įvertino pareiškėjos prašymus. Pareiškėja 2006-10-06 prašyme nurodė Konkurencijos įstatymo 9 str. ir negrindė jo vien tik šio straipsnio 2 punkto pažeidimu, bet nurodė ir kitus konkurenciją ribojančius veiksmus. Tačiau atsakovas savo nutarime jų nevertino, todėl nebuvo pagrindo pripažinti, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą. Teismas įvertinęs pareiškėjos prašymų turinį daro išvadą, jog juose pakankamai nurodyta duomenų, kurių pagrindų galima įtarti konkurencijos įstatymo pažeidimą. Galimi trečiojo suinteresuoto asmens kitų įstatymų pažeidimai nekliudo atsakovui pradėti tyrimą, nes konkurencija ribojantis veiksmai gali sietis ir su kitu įstatymu pažeidimu. Atsakovo institucijai šiuo. atveju yra reikšmingi jo kompetencijai priskirto įstatymo galimi pažeidimai. Tokia išvadą atsakovas galėjo padaryti tik atlikęs tyrimą, o ne atsisakydamas pradėti tyrimą.
Teismas įvertinęs įrodymų visumą daro išvadą, jog pareiškėja vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis turėjo teisę teikti prašymą atsakovui, atsakovas pagal savo kompetencija privalėjo ji priimti tirti, todėl atsakovo nutarimas, kuriuo atsisakyta pradėti tyrimą naikintinas ir atsakovas įpareigotinas pradėti tyrimą pagal pareiškėjos 2006-10-06 ir 2006-10-19 prašymus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų.
Esant šioms aplinkybėms skundas tenkintinas (LR ABTĮ 88 str.ld.2p.).
Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis LR ABTĮ 86-88 str.,127 str.1 d., teismas
nusprendė:
AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ skundą patenkinti.
Panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2006-11-02 nutarimą Nr. 1S-121 dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl AB aviakompanijos „Lietuvos avialinijos“ pareiškimo dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatoms.
Įpareigoti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ (ankstesnis pavadinimas AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“) 2006-10-06 ir 2006-10-19 prašymus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų.
Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
 
Teisėjai
Stasys Gagys
Audrius Bakaveckas
Liudmila Zaborovska