Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

Atgal

Administracinė byla Nr. I-617-17/05

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2005 m. liepos 14 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Laimučio Alechnavičiaus ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Laurai Žvirblienei, dalyvaujant atsakovo atstovams Jurgitai Brėskytei, Elonui Šatui, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Iraidai Žogaitei, Jūratei Kažukauskienei, Linai Bagdonaitei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo AB „Gubernija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Švyturys - Utenos alus“, AB „Kalnapilio - Tauro grupė“, AB „Ragutis“ dėl nutarimo panaikinimo,
nustatė:
Pareiškėjas skundu bei skundo patikslinimu (t.l, b.l. 3-10, t. 2, b.l. 15-20) prašo panaikinti LR Konkurencijos tarybos 2004-12-16 nutarimą Nr. l S-175 „Dėl UAB „Švyturys -Utenos alus“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo“ ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Sprendimas buvo priimtas AB „Gubernija“ atstovui nedalyvaujant ir AB „Gubernija“ įteiktas tik 2004-12-22. Atsakovo sprendime nenurodyta apskundimo tvarka. Atsakovo nutarimas yra neteisėtas, nes iš nutarimo nėra aišku, kaip buvo apibrėžta viešojo maitinimo įmonių rinka, nenurodyti motyvai dėl rinkos apibrėžimo pasirinkimo ir kaip apskaičiuota užimama rinkos dalis. Nutarime nenurodant kaip buvo apibrėžta rinka ir nustatinėjama dominuojanti padėtis, nenurodant kokiais nustatytais faktais ir teisės normomis tai grindžiama, buvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos (8 str. l d.). Konkurencijos tarnyba, konstatuodama, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ 2002 m. užėmė 41,1 proc. alaus, parduodamo per viešojo maitinimo įmones Lietuvoje, rinkos dalį, konstatavo, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ 2002 m. užėmė dominuojančią padėtį, nes jokių įrodymų, kad yra priešingai, taryba nutarime nenurodė. Taryba konstatavusi faktą, jog UAB „Švyturys-Utenos alus“ 2002 m. užėmė 41,1 proc. alaus, parduodamo per viešojo maitinimo įmones Lietuvoje, rinkos ir užėmė dominuojančią padėtį, pati sau prieštarauja ir nepagrįstai nurodo, kad sutartys pažeistų Konkurencijos įstatymo 9 str., jeigu būtų konstatuota UAB „Švyturys-Utenos alus“ dominuojanti padėtis. Be to, taryba konstatavo, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ su viešojo maitinimo įstaigomis sudarytos sutartys riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant panašaus pobūdžio sutartyse diskriminacinių sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems nevienodas konkurencijos sąlygas, gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str., tuo atveju jei būtų nustatyta UAB „Švyturys-Utenos alus“ dominuojanti padėtis. Konkurencijos įstatymo 30 str. l d. nustatyta, kad tyrimas nutraukiamas, kai veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu, geranoriškai nutraukė veiksmus bei pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti. Įstatymas draudžia monopolizuoti rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Konkurencijos tarybos motyvas, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams pagrįstas tik tuo, kad 2002 m. UAB „Švyturys-Utenos alus“ parduotas alus, pagal sutartis su sąlygomis, kurios pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 str. nuostatas, sudarė 2 proc., 2003 m.- 4,45 proc. viso alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje, todėl tokie veiksmai nepadarė esminės žalos, neteisėtas ir nepagrįstas. Skaičiai yra pakankamai dideli, todėl negali būti vertinama, kad tai negalėjo padaryti esminės žalos įstatymo saugomiems interesams. Buvo pažeisti kitų aludarių įstatymo saugomi interesai ir jiems padaryta esminė žala. Konkurencijos taryba netyrė ir visiškai neįvertino vartotojų interesų. Dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ sutarčių, prieštaraujančių Konkurencijos įstatymo nuostatoms nukentėjo ir vartotojai, nes buvo apribota vartotojų pasirinkimo laisvė dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ primestų viešojo maitinimo įstaigoms neteisėtų sąlygų ir jie neturėjo galimybės tose pačiose viešojo maitinimo įmonėse pasirinkti kitų Lietuvos gamintojų alaus. Konkurencijos; taryba neapklausė kitų aludarių apie padarytą žalą, netyrė vartotojams padarytos žalos, buvo padaryta kitų procesinių pažeidimų. Pareiškėjas mano, kad tyrimas negalėjo būti nutrauktas.
Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į skundą ir atstovai paaiškinimais teisme prašė skundą atmesti ir nurodė, kad Konkurencijos taryba, priimdama skundžiamą nutarimą laikėsi visų Konkurencijos įstatymo bei darbo reglamento nustatytų reikalavimų. Skundžiamo nutarimo nustatomojoje dalyje nurodyta, kuo vadovaujantis buvo apibrėžta atitinkama rinka. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 str. 5, 6, 7 dalimis ir Konkurencijos tarybos 2000-02-24 nutarimu Nr. 17 patvirtintais „Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“ tyrimo metu apibrėžtos dvi atitinkamos rinkos : alaus, platinamo per mažmeninės prekybos įmones išsinešimui Lietuvoje, rinka bei alaus, platinamo per įmones kurių patalpos skirtos alui pirkti ir vartoti (viešojo maitinimo įmonės), Lietuvoje rinka. Tyrimo duomenimis, 2002 m. alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones, rinkoje UAB „Švyturys-Utenos alus“ užėmė 41,1 proc., tačiau 2003 m. ši dalis sumažėjo iki 36,4 proc., t.y. neviršijo Konkurencijos įstatyme nustatytos ribos, kuriai esant galioja prezumpcija, kad ūkio subjektas dominuoja. Tam, kad būtų konstatuota UAB „Švyturys-Utenos alus“ dominuojanti padėtis, reikėtų įrodyti, kad įmonė daro lemiamą įtaką rinkoje. Tyrimo metu be užimamos rinkos dalies buvo nagrinėti ir kiti kriterijai, turintys įtakos padėties rinkoje įvertinimui. Kadangi tyrimo metu buvo nustatytos kitos aplinkybės, kurioms esant tyrimas nutraukiamas, įvertinti visus kriterijus, svarbius dominavimo nustatymui, tapo netikslinga. Mano, kad atitinkamos rinkos apibrėžimas ir atskirų ūkio subjektų rinkos dalies nustatymas neturi įtakos galutiniam sprendimui priimti. Nutarime išdėstyti faktai įrodo, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmai esminės žalos įstatymo saugomiems interesams nepadarė, taip pat detaliai išdėstytas UAB „Švyturys-Utenos alus“ rašytinis įsipareigojimas pakeisti reklamos ir pardavimo skatinimo paslaugų galiojančių sutarčių atitinkamas nuostatas, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas, bei neįtraukti šių nuostatų sudarant naujas sutartis. Konkurencijos įstatymo 3 str. 11 p. nustatyta: jei neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jei jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 proc. Kadangi alaus rinka laikytina pakankamai dinamiška, šiuo atveju buvo nustatinėjamos 2metų rinkos dalys - 2002 m. ir 2003 m., tokį patį laikotarpį apėmė ir UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų tyrimas.
Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Švyturys-Utenos alus“ atsiliepimu į skundą (b.l. 72-77) ir atstovai paaiškinimais teisme prašė skundą atmesti ir nurodė, kad pareiškėjas, pasinaudodamas teisminiu procesu, siekia susipažinti su konkurento - UAB „Švyturys-Utenos alus“ komercinėmis paslaptimis, pateiktomis Konkurencijos tarybai. Konkurencijos taryba, atlikusi išsamų tyrintą, priėmė sprendimą nutraukti tyrimą, nurodė faktines aplinkybes, kuriomis grindžiamas toks sprendimas. UAB „Švyturys-Utenos alus“ nurodė, jog aukščiau minėtų pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutarčių nuostatų bendrovė niekada neįgyvendino praktikoje. Minėtos sutartys sudaromos tik nuo 2003 m. spalio mėnesio. Tokiais veiksmais UAB „Švyturys-Utenos alus“ nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams. Bendrovė įsipareigojo nereikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų aukščiau minėtų prievolių vykdymo, t. y. geranoriškai nutraukė veiksmus, kurie gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimus. Bendrovė įsipareigojo pakeisti šias sutarčių nuostatas ir ateityje nenustatyti minėtų prievolių viešojo maitinimo įmonėms, t. y. neatlikti veiksmų, kurie gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimus, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas.
AB „Kalnapilio - Tauro grupė“ atstovė prašo bylą spręsti teismo nuožiūra.
AB „Ragutis“ atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka.
Skundas tenkintinas.
Byloje nustatyta, kad tyrimas dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2003 m. spalio 30. nutarimu Nr. 1S-120 pagal „Kalnapilio-Tauro grupė“, AB „Gubernija“, AB „Ragutis“, UAB „Norfos mažmena“ pareiškimus.
Pagal Konkurencijos įstatymo 3 str. 5, 6, 7 d. ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintais „Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“, tyrimo metu buvo apibrėžtos 2 atitinkamos rinkos: 1) alaus, platinamo per mažmeninės prekybos įmones išsinešimui Lietuvoje, rinka, 2) alaus, platinamo per įmones, kurių patalpos skirtos alui pirkti ir vartoti - viešojo maitinimo įmones Lietuvoje, rinka.
Tyrimo metu įrodymų, patvirtinančių pareiškėjų nurodytus galimus UAB „Švyturys-Utenos alus“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi faktus alaus, platinamo per mažmeninės prekybos įmones išsinešimui, rinkoje, nebuvo nustatyta. UAB „Norfos mažmena“ 2004 m. kovo 18 d. raštu Konkurencijos tarybai pranešė, kad neturi pretenzijų dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų ir paprašė tyrimą nutraukti.
Tyrimo metu buvo nustatyta, jog 2002 m. UAB „Švyturys-Utenos alus“ alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones Lietuvoje, rinkos dalis sudarė 41, l proc, 2003 m. bendrovės rinkos dalis sumažėjo.
Nuo 2002 m. vasario l d. UAB „Švyturys-Utenos alus“ su viešojo maitinimo įmonėmis pradėjo sudarinėti pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartis, kuriose numatė atsiskaitymo sistemą už viešojo maitinimo įmonės suteiktas pardavimų skatinimo ar reklamos paslaugas UAB „Švyturys-Utenos alus“. Pagal šią atsiskaitymo sistemą UAB „Švyturys-Utenos alus“ sumoka įmonei nustatyto dydžio avansą už reklamos ar pardavimų skatinimo paslaugas. Atlyginimas už per mėnesį atliktas paslaugas paskaičiuojamas pagal formulę: nxV. Pasibaigus sutartiniam terminui arba, kaip nurodoma kai kuriose sutartyse, kiekvienų sutartinių metų pabaigoje šalys įvertina įsipareigojimų vykdymą pagal formulę: Sm=(N+PVM)-Sa, kur Sm - gaunama suma; Sa - UAB „Švyturys-Utenos alus“ avansu sumokėta suma; N - yra apskaičiuojama sudėjus kiekvieno paslaugų teikimo mėnesio nxV, V - per mėnesį nupirktas gėrimų kiekis litrais, n priklauso nuo viešojo maitinimo įmonės iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ per mėnesį nupirkto gėrimų kiekio. Tuo atveju, jei viešojo maitinimo įmonė neišnaudoja jai duoto avanso, t. y. Sm gaunama neigiama suma, pratęsiamas paslaugų teikimo terminas arba viešojo maitinimo įmonė atsiskaito pagal formulę: G=2(Sa-(nxV+PyM) (kur G - UAB „Švyturys-Utenos alus“ grąžintina suma) per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo. Jei gaunama teigiama suma, UAB „Švyturys-Utenos alus“ sumoka susidariusį skirtumą. Tokiu būdu viešojo maitinimo įmonei, sudariusiai pardavimų skatinimo arba reklamos paslaugų teikimo sutartį, kurioje numatyta aukščiau nurodyta atsiskaitymo sistema, atlyginimas už šias paslaugas skaičiuojamas, atsižvelgiant į iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ nupirkto pilstomo alaus kiekį. Minėtą atlyginimą už pardavimų skatinimo arba reklamos paslaugas galima vertinti kaip nuolaidų sistemą. Realus šių nuolaidų dydis priklauso ne tik nuo iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ nupirkto alaus kiekio, bet ir nuo šio nupirkto kiekio santykio su įmonei duotu avansu. Naudojant tokią nuolaidų sistemą įmonės yra skatinamos nupirkti iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ tiek alaus, kad išnaudotų joms suteiktą avansą ir gautų maksimalią nuolaidą. Tokiu būdu UAB „Švyturys-Utenos alus“, manipuliuodamas viešojo maitinimo įmonei duodamo avanso dydžiu bei gresiančia bauda, gali užsitikrinti, kad viešojo maitinimo įmonė iš jos nupirktų tam tikrą kiekį alaus (didžiąją dalį ar net visą įmonei reikalingą alaus kiekį), bei atitinkamai riboti įmonės galimybes pirkti alų iš kitų tiekėjų, nes tokiai įmonei būtų nenaudinga pirkti alų iš kitų tiekėjų.
Tyrimo metu atsakovas nustatė, kad 2002 m. viešojo maitinimo įmonėms, su kuriomis sudarytose pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartyse buvo numatytos aukščiau minėtos nuostatos, UAB „Švyturys-Utenos alus“ parduotas alus sudarė 5 proc. bendrovės alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje. Šis kiekis sudarė 2 proc. viso 2002 m. alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje. 2003 m. viešojo maitinimo įmonėms, su kuriomis sudarytose pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartyse buvo numatytos aukščiau minėtos nuostatos, UAB „Švyturys-Utenos alus“ parduotas alus sudarė 12,2 proc. bendrovės alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje. Šis kiekis sudarė 4,45 proc. viso 2003 m. alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje.
UAB „Švyturys-Utenos alus“ nuo 2003 m. spalio l d. su viešojo maitinimo įmonėmis pradėjo sudarinėti pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartis, kuriose numatytas reklamuotojo (viešojo maitinimo įmonės) įsipareigojimas raštu suderinti su reklamos pirkėju (UAB „Švyturys-Utenos alus“) konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas. Šių sutarčių objektas yra UAB „Švyturys-Utenos alus“ perkamos reklaminės paslaugos iš viešojo maitinimo įmonės platinamiems produktams, įskaitant alų arba tam tikras alaus rūšis. Pagal šias sutartis viešojo maitinimo įmonė reklamuoja UAB „Švyturys-Utenos alus“ platinamus produktus tose patalpose, kuriose ji prekiauja šiais produktais. Pagal šių sutarčių nuostatas, būtina sąlyga tam, kad viešojo maitinimo įmonė galėtų reklamuoti konkurentus ar jų prekes ir/ar teikti informaciją apie jas, yra suderinta sutarties šalių - viešojo maitinimo įmonės ir UAB „Švyturys-Utenos alus“ valia šiuo klausimu, t y. UAB „Švyturys-Utenos alus“ turi sutikti su tokios reidam^ ar informacijos pateikimu. Tokiu būdu, nuo UAB „Švyturys-Utenos alus“ valios priklauso, ar viešojo maitinimo įmonėse, su kuriomis UAB „Švyturys-Utenos alus“ yra pasirašęs aukščiau minėtas reklamos paslaugų sutartis, konkurentai galės reklamuotis ar pateikti kitokią informaciją.
Reklamos paslaugų sutartyse su viešojo maitinimo įmonėmis numatytas įpareigojimas raštu suderinti su reklamos pirkėju konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas sudaro galimybę UAB „Švyturys-Utenos alus“ riboti konkuruojančių įmonių reklamą bei kitos informacijos pateikimą, tokiu būdu nepagrįstai varžyti jų galimybes veikti rinkoje, taip pat riboti vartotojams pateikiamą informaciją apie konkuruojančių įmonių prekes ir jų pasirinkimo galimybes. Tokią galimybę padidina sutartyse numatytos sankcijos viešojo maitinimo įmonėms, jei jos nesuderins su UAB „Švyturys-Utenos alus“ konkurentų reklamos bei kitos informacijos pateikimo būdų ir vietų.
Tyrimo metu buvo gautas UAB „Švyturys-Utenos alus“ raštas, kuriame bendrovė patvirtino, kad niekada praktikoje neįgyvendino pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų nuostatų, numatančių pareigą viešojo maitinimo įmonėms raštu suderinti su UAB „Švyturys-Utenos alus“ konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas, nediskriminuoti UAB „Švyturys-Utenos alus“ produktų reklamuotojo naudojamose patalpose kuriose jis prekiauja UAB „Švyturys-Utenos alus“ platinamais produktais; sutarties nutraukimo'' atveju arba nepratęsus sutarties, grąžinti UAB „Švyturys-Utenos alus“ dalį gautų pinigų, už neatliktas pardavimų skatinimo/reklamos paslaugas bei sumokėti tokio pat dydžio baudą per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo/nepratęsimo. Minėtame rašte UAB „Švyturys-Utenos alus“ įsipareigojo: iki atitinkamo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimo įsigaliojimo nereikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų konkuruojančių įmonių ir produktų reklamos bei informacijos pateikimo būdų ir vietų suderinimo; pakeisti sutartis ir nereikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų dvigubos nepanaudoto avanso sumos grąžinimo pagal pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartis. Jeigu minėtos sutartys nutraukiamos prieš terminą arba nepratęsiamas jų galiojimo terminas, bendrovė gali reikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų tik sumokėti palūkanas nuo bendrovei grąžinamos nepanaudoto avanso sumos, ne didesnes kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytos palūkanos.
2004 m. gruodžio 16 d. nutarimu Konkurencijos taryba konstatavo, kad tyrimo metu įrodymų, patvirtinančių galimus UAB „Švyturys-Utenos alus“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi faktus alaus, platinamo per mažmeninės prekybos įmones išsinešimui, Lietuvos rinkoje nebuvo nustatyta. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies l punktu, tyrimas dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų šioje rinkoje buvo nutrauktas.
2004 m. gruodžio 16 d. Konkurencijos tarybos nutarime konstatuota, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmai, kuriais bendrovė pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartyse, sudarytose su viešojo maitinimo įmonėmis, numatė, jog sutarties nutraukimo atveju arba nepratęsus sutarties, viešojo maitinimo įmonė - paslaugų teikėjas turi grąžinti UAB „Švyturys-Utenos alus“ dalį gautų pinigų, už neatliktas reklamos/pardavimų skatinimo paslaugas bei sumokėti tokio pat dydžio baudą, nustačius, jog UAB „Švyturys-Utenos alus“ užima dominuojančią padėti alaus, platinamo per viešojo maitinimo Įmones, Lietuvos rinkoje, galėtų būti vertinami kaip pažeidžiantys Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, kurio nuostatos draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas. Taip pat nutarime nurodyta, kad minėtos sutartys sudaromos tik nuo 2002 m. vasario mėnesio, viešojo maitinimo įmonėms, su kuriomis sudarytos šios sutartys, UAB „Švyturys-Utenos alus“ parduotas alus 2002 m. sudarė 2 proc, o 2003 m. - 4,45 proc. viso alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje, todėl laikytina, kad tokiais veiksmais UAB „Švyturys-Utenos alus“ nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams.
2004 m. gruodžio 16 d. Konkurencijos tarybos nutarime konstatuota, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmai, kuriais bendrovė pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartyse, sudarytose su viešojo maitinimo įmonėmis, numatė, jog viešojo maitinimo įmonė -paslaugų teikėjas privalo raštu suderinti su UAB „Švyturys-Utenos alus“ konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas viešojo maitinimo įmonės naudojamose patalpose, kuriose ji prekiauja UAB „Švyturys-Utenos alus“ platinamais produktais, nustačius, jog UAB „Švyturys-Utenos alus“ užima dominuojančią padėtį alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones, Lietuvos rinkoje, galėtų būti vertinami kaip pažeidžiantys Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, kurio nuostatos draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant sutarties sudarymą, kai kitai sutarties šaliai primetami papildomi įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu. Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad minėtos sutartys sudaromos tik nuo 2003 m. spalio mėnesio, o taip pat į tai, jog .nenustatyta, kad šis įpareigojimas viešojo maitinimo įmonėms buvo įgyvendintas praktikoje, laikytina, kad tokiais veiksmais UAB „Švyturys-Utenos alus“ nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams.
2004-12-16 nutarime nurodyta, kad bendrovė įsipareigojo nereikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų aukščiau minėtų prievolių vykdymo, t. y. geranoriškai nutraukė veiksmus, kurie gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimus. Bendrovė įsipareigojo pakeisti šias sutarčių nuostatas ir ateityje nenustatyti minėtų prievolių viešojo maitinimo įmonėms, t. y. neatlikti veiksmų, kurie gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimus, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas. 2004-12-16 nutarime nurodyta, kad bus sudarytos palankesnės sąlygos kitiems alaus tiekėjams konkuruoti dėl alaus tiekimo į tokias viešojo maitinimo įmones bei reklamuotis šiose įmonėse. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, tyrimas dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones, rinkoje 2004 m. gruodžio 16 d. Konkurencijos tarybos nutarimu buvo nutrauktas.
Konkurencijos įstatymo 3 str. 11 p. nustato, kad dominuojanti padėtis - vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriamą su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų.
Konkurencijos taryba, konstatuodama, kad UAB “ Švyturys -Utenos alus“ 2002 metais užėmė 41,1% alaus, parduodamo per viešojo maitinimo įmones Lietuvoje, rinkos dalį, konstatavo, jog UAB “Švyturys -Utenos alus“ 2002 metais užėmė dominuojančią padėtį, nes jokių įrodymų, jog yra priešingai, Konkurencijos taryba nutarime nenurodė.
Konkurencijos taryba savo nutarime konstatavo faktą, jog UAB “Švyturys -Utenos alus“ 2002 metais užėmė 41,1% alaus, parduodamo per viešojo maitinimo įmones Lietuvoje, rinkos ir užėmė dominuojančią padėtį. Tačiau nutarime pati sau prieštarauja ir nurodo, kad sutartys pažeistų Konkurencijos įstatymo 9 str., jeigu būtų konstatuota UAB “Švyturys-Utenos alus“ dominuojanti padėtis. Be to, Konkurencijos taryba konstatavo, kad UAB “Švyturys -Utenos alus“ su viešojo maitinimo įstaigomis sudarytos sutartys riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems nevienodas konkurencijos sąlygas, gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str., tuo atveju jei būtų nustatyta UAB “Švyturys -Utenos alus“ dominuojanti padėtis.
Nutarimu iš esmės buvo konstatuota, kad UAB “Švyturys-Utenos alus“ 2002 metais alaus, parduodamo per viešojo maitinimo įstaigas, rinkoje užėmė dominuojančią padėtį ir savo veiksmais pažeidė LR Konkurencijos įstatymo 9 str.
Pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą tyrimas nutraukiamas, jei: veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu, geranoriškai nutraukė veiksmus bei pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti.
Konkurencijos tarybos motyvas, kad UAB “Švyturys-Utenos alus“ veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams pagrįstas tik tuo, kad 2002 m. UAB “ŠVYTURYS-Utenos alus“ parduotas alus, pagal sutartis su sąlygomis, kurios pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 str. nuostatas, sudarė 2%, 2003 m. - 4.45% viso alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje, todėl tokie veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams.
Tyrimo metu rinka iki galo nebuvo įvertinta, nebuvo nustatyta UAB “Švyturys -Utenos alus“ 2003 m. užimamos rinkos dalis, nebuvo nagrinėti ir kiti kriterijai, turintys įtakos padėties rinkoje įvertinimui.
Atitinkamos rinkos apibrėžimas ir atskirų ūkio subjektų rinkos dalies nustatymas turi įtakos galutiniam sprendimui priimti, sprendžiant, ar veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams. Kadangi tyrimo metu nebuvo nustatytos visos aplinkybės, kurioms esant tyrimas nutraukiamas, nebuvo įvertinti visi kriterijai, svarbūs dominavimo nustatymui, teismas daro išvadą, kad tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog UAB “ Švyturys -Utenos alus“ veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams.
Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi objektyvumo principu, reiškiančiu, kad sprendinio priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis). Viešojo administravimo subjekto administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nurodyta sprendimo apskundimo tvarka (Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis).
Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovas pažeidė šiuos Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.
Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo skundas tenkintinas (LR ABTĮ 88 str. 2 p.).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,
nusprendė:
Pareiškėjo AB „Gubernija“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Švyturys - Utenos alus“, AB „Kalnapilio -Tauro grupė“, AB „Ragutis“ dėl nutarimo panaikinimo patenkinti.
Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1S-175 „Dėl UAB „Švyturys - Utenos alus“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo“ ir grąžinti bylą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.
Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.
 
Teisėjai
Liudmila Zaborovka
Laimutis Alechnavičius
Bronius Januška