Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS REIKALAVIMO ATLIEKAMO TYRIMO METU UAB „PLUNGĖS DUONA“ PATEIKTI INFORMACIJĄ NEVYKDYMO

Atgal

Administracinė byla Nr. I-2588-189/2012
Procesinio sprendimo kategorija 7.8.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2012 m. birželio 04 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės, Henriko Sadausko,
sekretoriaujant Daliai Kalantienei,
dalyvaujant pareiškėjos UAB „Plungės duona“ atstovui advokatui Juozui Rėksniui,
atsakovės Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovėms Eglei Pažėraitei, Evelinai Uogintaitei,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Plungės duona“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo.
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,
n u s t a t ė:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Taryba) 2012-02-23 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos reikalavimo atliekamo tyrimo metu UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo“ Nr. 2S-3 (toliau - Nutarimas, b. 1. 23-27), pripažino, kad pareiškėja, nevykdydama Tarybos įgaliotų pareigūnų privalomų reikalavimų pateikti atliekamam tyrimui reikalingą informaciją ir dokumentus (pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopiją, aktualios įstatų redakcijos kopiją, finansinės atskaitomybės dokumentų už 2010 m. kopijas, pareiškėjos 2010 m. galiojusių sutarčių, sudarytų su UAB „Palink“, UAB „Maxima Lt“, UAB „Norfos mažmena“ (ir/arba su UAB „Rivona“) ir UAB „Rimi Lietuva“, kopijas su visais priedais, taip pat visus pareiškėjos gaminamos duonos ir duonos gaminių pardavimo minėtiems prekybos tinklams kainoraščius su visais pakeitimais už 2010 metus ir atsakingų už pareiškėjos gaminamos produkcijos kainų nustatymą bei bendraujančių kainų klausimais darbuotojų sąrašą)), pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau - KĮ) 26 str. 6 d. ir 41 str. 3 d. reikalavimus ir už pažeidimą skyrė 86400 Lt (aštuoniasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus litų) piniginę baudą.
Pareiškėja nesutikdama su Nutarimo argumentais su skundu (b. 1. 1-10) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Tarybos 2012-02-23 nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos reikalavimo atliekamo tyrimo metu UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo“ Nr. 2S-3 dalyje, kurioje už jo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą UAB „Plungės duona“ nutarta skirti 86400 Lt piniginę baudą.
Dėl privalomų nurodymų pateikti informaciją ir dokumentus neįvykdymo laiku nurodė, jog ginčo laikotarpiu nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2011 m. lapkričio mėn. Bendrovei vadovavo Romualdas Robertas Kalvaitis, kuris dažnai ir ilgai sirgo, dėl ko Bendrovėje trūko efektyvaus valdymo ir kontrolės užtikrinimo. Atkreipė dėmesį, jog būtent dėl šių priežasčių ir nebuvo laiku įvykdytas atsakovo nurodymas. Pasikeitus vadovui reikiami dokumentai buvo perduoti Tarybai.
Pažymėjo, jog dokumentų perdavimas taip pat užtruko ir dėl to, kad pareiškėjai trūko patirties konfidencialių dokumentų išslaptinimo procedūroje, nes anksčiau to nėra atlikę. Taip pat pažymėjo, kad Taryba, šiuo atveju, galėjo pati savarankiškai paimta prašomus dokumentus, nes tokią teisę suteikia Įstatymas (KĮ 26 str. 1 d. 1-10 p.), ar gauti iš kitų subjektų (UAB „Palink“, UAB „Rimi Lietuva“ ir kt. Be to, Taryba pati nuo pirmo reikalavimo įteikimo dienos aštuonis mėnesius į pareiškėją nesikreipė, kas sąlygojo dokumentų nereikalingumą.
Sutiko, kad vėlavo pateikti dokumentus, tačiau mano, jog toks Bendrovės elgesys jokių neigiamų pasekmių nesukėlė, todėl neturėjo būti skirtina tokio dydžio sankcija.
Pažymėjo, kad atsakovė priimdama Nutarimą neatsižvelgė į tai, kad reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentus nėra pavojingas pažeidimas, taip pat Nutarime atsakovė nepateikė jokių motyvų, kurie pagrįstų 0,6 proc. dydžio baudą, į tai, kad reikalavimus Bendrovė įvykdė savo valia, padėjo tyrimo metu, prisipažino dėl tyrimo metu nustatytų esminių aplinkybių. Atsakovė neatsižvelgė į aplinkybę, jog Bendrovės finansinė padėtis šiuo metu yra sunki, 2010 m., 2011 m. patyrė nuostolį. Atsižvelgiant į tai, kad Taryba visapusiškai neišnagrinėjo baudos skyrimui reikšmingų aplinkybių, Bendrovė prašo teismo, tuo atvejų jei teismas nuspręstų, jog nėra pagrindo naikinti Nutarimo, sumažinti paskirtą baudą.
Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog pažeidimo faktą pripažįsta, tačiau nesutinka su per neproporcingai didele bauda. Mano, kad bauda, šiuo atveju, galėtų būti keletas tūkstančių litų.
Atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimo (b. 1. 33-43) argumentais prašė pareiškėjos skundą atmesti.
Nepagrįstais laiko pareiškėjos argumentus, jog dokumentai Tarybai buvo nepateikti dėl vidinių Bendrovės organizacinių problemų. Nurodė, kad šios aplinkybės nėra reikšmingos, nes tyrimas buvo pradėtas juridinio asmens atžvilgiu, ir nuo to, kaip Bendrovė organizuoja savo vidinę veiklą nėra svarbu.
Dėl pareiškėjos argumento, jog nebuvo susidūrusi su dokumentų pateikimo procedūromis nurodė, kad Bendrovės buvo prašoma pateikti tuos dokumentus, kuriuos Bendrovė naudojo savo kasdieninėje veikloje ir nebuvo prašoma sukurti naujų dokumentų.
Pažymėjo, jog Bendrovei buvo siųsti trys užklausimai dėl dokumentų pateikimo, tačiau ne dėl vieno nebuvo gautas prašymas pratęsti terminą dokumentams pateikti.
Pareiškėjos argumentas, kad dokumentų nepateikimas laiku nesukėlė neigiamų padarinių taip pat laikytinas nepagrįstu, nes Tarybos pareigūnų reikalavimų neįvykdymas, įskaitant ir atliekamiems tyrimams reikalingos informacijos pateikimą nurodytais terminais ir sąlygomis, kelia grėsmę Tarybos tyrimų vientisumui, užtikrinant KĮ nuostatų laikymąsi, todėl tokie pažeidimai vertintini kaip trukdymas tyrimui. Be to, kadangi, nagrinėjamu atveju, Taryba turėjo tikslą įvertinti Bendrovės taikomą kainodarą, sutarčių, kurių pagrindu vykdoma veikla rinkoje, turinį, organizacinę struktūrą ir finansinę padėtį, todėl nepateikus dokumentų Taryba neturėtų galimybės tinkamai įvertinti ne tik Bendrovės bet ir kitų ūkio subjektų, galimai dalyvaujančių konkurenciją ribojančiuose susitarimuose, veiksmų, bei priimti tinkamus ir pagrįstus sprendimus. Pabrėžė, kad Taryba turi diskrecijos teisę iš ko prašyti informacijos, todėl pareiškėjos teiginiai, kad buvo galima gauti dokumentus iš kitų subjektų nėra teisingas.
Dėl paskirtos baudos pagrįstumo nurodė, jog skiriant baudą buvo atsižvelgta į procesinio pažeidimo pavojingumą, trukmę, sunkumą, į aplinkybę, kad Tarybai prašomi pateikti dokumentai buvo pateikti tik po vienerių metų, kas sąlygojo akivaizdų Tarybos pareigūnų reikalavimų nevykdymą. Be to, pareiškėjas tarp pakartotinių raginimų pateikti dokumentus nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl negalėjo pateikti dokumentų. Tuo remiantis bauda Bendrovei buvo paskirta pagrįstai. Pažymėjo, kad bauda buvo paskirta remiantis KĮ 42 str. nuostatomis ir Dėl baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio nutarimu Nr. 1591 (toliau - Taisyklės).
Pažymėjo, jog skiriant baudą taip pat buvo atsižvelgta į KĮ 42 str. nurodytas aplinkybes, t. y. j tai, kad procedūrinio pobūdžio pažeidimas nepaneigia pareigos pateikti dokumentus, į ta, kad į Bendrovę buvo kreiptasi ne vieną kartą, tačiau pareiškėja ignoravo prašymus, taip pat į nepagrįstą pareiškėjos argumentą, kad pastaroji laisva valia Tarybai pateikė prašomus dokumentus ir padėjo tyrimui, į aplinkybę, kad įmonių sunki finansinė padėtis KĮ prasme laikytina tik išimtinais atvejais o nuostolių patyrimas nelaikytinas sunkia finansine padėtimi.
Atsižvelgiant į atsiliepime išdėstytus argumentus nurodė, jog pareiškėja neįrodė ir nepaneigė Tarybos Nutarime priimtų išvadų, kad Bendrovė nepateikdama dokumentų ir informacijos nepažeidė KĮ 26 str. 6 d., 41 str. 3 d. reikalavimų, taip pat nepaneigė, jog bauda buvo skirta nemotyvuotai.
Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Prašė pareiškėjos skundą atmesti.
Skundas atmestinas.
Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Konkurencijos Tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. 2S-3 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos reikalavimo atliekamo tyrimo metu UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo“, kuriuo pareiškėjai buvo paskirta 86400 Lt piniginė bauda už Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų privalomų reikalavimų pateikti Konkurencijos tarybos atliekamam tyrimui reikalingą informaciją, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 26 str. 6 d. ir 41 str. 3 d. reikalavimus teisėtumo.
Byloje nėra ginčo, kad Tarybos reikalavimas pateikti tam tikrus dokumentus nustatytais terminais (ir pakartotinai reikalaujant) nebuvo įvykdytas. Pareiškėja skunde išdėstytais argumentais, nurodė, kad Taryba, neatsižvelgdama į pareiškėjos išvardintas priežastis dėl reikalavimo įvydimo negalimumo, piniginę baudą skyrė neproporcingai didelę padarytam pažeidimui. Taigi, aplinkybės lėmusios nutarimo priėmimą skiriant 86400 Lt sankciją, šiuo atveju yra pagrindinis ginčijamo sprendimo priėmimo faktinis pagrindas. Todėl esminę reikšmę, šiuo atveju, turi nustatymas aplinkybių, ar pareiškėjos ketinimai bei pastangos, vykdant jai Tarybos nustatytus įpareigojimus -tam tikrų dokumentų pateikimą, gali būti pripažintini, kaip atlikti visapusiškai stengiantis vykdyti juridinio asmens pareigą, t. y. būtina nustatyti, ar pareiškėja išnaudojo visas nuo jos priklausančias galimybes, Tarybai teikiant dokumentus, jog teismui tik beliktų konstatuoti, kad dokumentai laiku nebuvo pateikti dėl ne nuo pareiškėjos priklausančių priežasčių. Todėl, nagrinėjamu atveju, Tarybos priimto sprendimo pagrįstumas turėtų būti vertintinas pareiškėjos pateiktų įrodymų, t. y. baudą mažinančių aplinkybių kontekste.
Bylos medžiaga nustatyta, kad Taryba 2010-09-21 nutarimu Nr. 1S-178 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių grūdų perdirbimo ir duonos bei jos gaminių gamybos ir pardavimo veikla, bei jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimams tyrimo pradėjimo (Tarybos byla, 2 t. b. 1. 2-3), (vėliau keistas 2011-02-17 nutarimu Nr. 1S-35 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla, bei jų asociacijų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams), pareiškėjos atžvilgiu pradėjusi tyrimą, 2010-10-22 raštu Nr. (2.1-23)6V-1922 (Tarybos byla 2 t., b. 1. 1), prašė pareiškėjos iki 2010-11-10 pateikti tyrimui atlikti reikalingus dokumentus. Siųstas raštas 2010-10-27 buvo įteiktas Bendrovės buhalterei (Tarybos byla, 2 t. b. 1. 6).
Pareiškėjai minėto reikalavimo neįvykdžius, Taryba 2010-06-03 raštu Nr. (2.1 -23)6V-1191, pakartotinai, nustačiusi terminą iki 2011-06-17, pareiškėjos prašė pateikti tuos pačius dokumentus, taip pat papildomai prašydama pateikti ir teikiamos informacijos elektronines versijas. Minėtą raštą 2011-06-08 gavo ir pasirašė Bendrovės buhalterė. Be to, priminimą apie prašomų pateikti dokumentų pateikimą Tarybos pareigūnai 2011-07-18 Bendrovei pateikė ir elektroniniu paštu (Tarybos byla 2 t. b. 1. 17), iš kurio turinio matyti, kad pareigūnai tuo pačiu klausimu Bendrovei buvo skambinę ir anksčiau. Bendrovė iki nustatyto termino dokumentų nepateikė.
Taryba 2011-08-03 raštu Nr. (2.1-23)6V-1678 (Tarybos byla, 2 t. b. 1. 20), nurodydama terminą iki 2011-08-19, trečią kartą prašė pateikti tyrimui reikalingus dokumentus. Tuo pačiu nurodydama, kad Bendrovei trečią kartą nepateikus dokumentų, Draudžiamų susitarimų skyrius Bendrovės atžvilgiu siūlys pradėti tyrimą dėl veiksmų neatitikimo KĮ 41 str. 3 ir 4 dalių nuostatoms ir atitinkamų sankcijų skyrimo. Raštas 2011-08-05 buvo įteiktas Bendrovės buhalterei. Pareiškėja dokumentų nepateikė ir trečią kartą.
Taryba 2011-09-15 nutarimu „Dėl UAB „Plungės duona“ duotų nurodymų pateikti informaciją nevykdymo tyrimo pradėjimo“ Nr. 1S-179 (Tyrimo bylą, 2 t. b. 1. 24-25), nutarė pradėti tyrimą dėl pareiškėjai duotų nurodymų pateikti informaciją nevykdymo. Pareiškėja apie jos atžvilgiu priimtą nutarimą buvo informuota 2011-09-21 raštu Nr. (2.1-23)6V-2007 (Tarybos byla, b. 1. 22-23), apie kurio gavimą 2011-09-26 patvirtina Bendrovės buhalterės parašas.
Pareiškėja 2011-10-03 raštu Nr. 22 „Dėl informacijos pateikimo“ (Tarybos byla 2 t., b. 1. 27), Tarybai pateikė dalį prašomų pateikti dokumentų. Tuo tarpu Taryba 2011-10-07 raštu Nr. (2.1-23)6V-2130 (Tarybos byla 2 t., b. 1. 102-104), prašė pareiškėjos iki 2011-10-21 pateikti nepateiktų dokumentų dalį. Raštas 2011-10-12 taip pat buvo įteiktas Bendrovės buhalterei. Pareiškėja 2011-10-20 raštu Nr. 24 pateikė Tarybai likusius dokumentus.
Taryba 2011-11-04 raštu Nr. (2.1-23)6V-2373 (Tarybos byla 4 t., b. 1. 1-2), papildomai pareiškėjos prašė pateikti pareiškėjos teiktų dokumentų versiją be komercinių paslapčių bei užslaptinimo motyvaciją. Pareiškėja 2011-11-18 raštu Nr. 26 (Tarybos byla 4 t., b. 1. 4-5), atsakė į Tarybos 2011-11-04 užklausimą.
Taryba 2011-12-22 pranešimu Nr. 5S-47 (Tarybos byla 1 t., b. 1. 3-10), pripažino pareiškėjos padarytą pažeidimą pažeidžiantį KĮ 26 str. 6 d. ir 41 str. 3 d. reikalavimus, tuo pagrindu siūlant pareiškėjai skirti KĮ 41 str. 3 d. numatytą sankciją.
Pareiškėja 2012-01-09 pateikė nuomonę (Tarybos byla 1 t., b. 1. 26-29) su išdėstytomis aplinkybėmis dėl nurodymų neįvykdymo laiku. Tačiau, įvertinusi susiklosčiusias faktines aplinkybes, Taryba 2012-02-23 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos reikalavimo atliekamo tyrimo metu UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo“, pareiškėjai skyrė 86400 Lt piniginę baudą.
Konkurencijos tarybos kompetencija yra apibrėžta Konkurencijos įstatymo 19 str., kuriame yra nustatyta, kad Konkurencijos taryba: 1) kontroliuoja, kaip ūkio subjektai, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimų; 2) nustato atitinkamos rinkos apibrėžimo bei dominuojančios padėties nustatymo kriterijus bei tvarką, tiria ir apibrėžia atitinkamas rinkas, nustato ūkio subjektų rinkos dalį bei jų padėtį atitinkamoje rinkoje; 3) duoda privalomus nurodymus ūkio subjektams, tarp jų komerciniams bankams ir kitoms kredito įstaigoms bei valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, pateikti finansinius ir kitus dokumentus, taip pat ir turinčius komercinių paslapčių, bei kitą informaciją, reikalingą rinkoms tirti ar kitiems Tarybos uždaviniams vykdyti. Konkurencijos įstatymo 1-2 straipsniuose įtvirtinti esminiai reikalavimai, kurių laikymąsi turi kontroliuoti Konkurencijos taryba. Įstatymo tikslas - saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje.
KĮ 22 str. 1 d. 6 p. (redakcija galiojanti nuo 2011-11-01 iki 2012-05-01) nustatyta, jog Konkurencijos taryba tiria pažeidimus, kai nurodymai pateikti informaciją nevykdomi ar vykdomi ne laiku, pateikiama neteisinga ar ne visa informacija, šio įstatymo nustatytais atvejais informacija nepateikiama nustatytu laiku, kliudoma Konkurencijos tarybos pareigūnams atlikti tyrimą arba nevykdomos Konkurencijos tarybos nutarimais paskirtos sankcijos ar įpareigojimai. Tarybos įgalioti pareigūnai turi teisę peržiūrėti tyrimui reikalingus dokumentus (kad ir kokioje laikmenoje jie būtų saugomi), gauti jų kopijas ir išrašus, susipažinti su ūkio subjekto darbuotojų užrašais, susijusiais su darbo veikla, taip pat juos bei kompiuteriuose ir bet kokiose laikmenose esančią informaciją kopijuoti (KĮ 26 str. 1 d. 3 p.), paimti dokumentus ir daiktus, kurie tiriant bylą turi įrodomosios reikšmės (KĮ 26 str. 1 d. 8 p.). Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimai, duoti atliekant 26 str. 1 d. nurodytus veiksmus, yra privalomi ūkio subjektams ir jų organų nariams bei administracijos darbuotojams. Už reikalavimų nevykdymą taikomos įstatymų nustatytos sankcijos (KĮ 26 str. 6 d.). Už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą šiame įstatyme numatytais atvejais, <...> ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 1 procento bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais (KĮ 41 str. 3 d.)- Skiriant baudą, be kita ko, atsižvelgiama į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes (KĮ 42 str. 1 d. 1, 2 punktai).
Taigi, paminėtos Konkurencijos įstatymo nuostatos leidžia teigti, kad Tarybai, kaip tyrimą atliekančiam administravimo subjektui, turinčiam, tam tikra prasme, laisvę priimant sprendimus, t. y. iš keleto teisiškai galimų variantų, priimti tinkamiausią, adekvačiai reaguojant į susiklosčiusias -situacijas bei sprendžiant iškilusius klausimus yra suteikta diskrecijos teisė. Būtent administracinė diskrecija užtikrina lankstumą viešojo administravimo institucijų ir pareigūnų veikloje, nes įstatymų leidėjas negali numatyti visų aplinkybių, kurios gali iškilti ateityje. Tačiau pirmiausia ir visuomet diskrecija turi būti nustatyta teisės aktuose.
Kaip jau minėta, pareiškėjai piniginė bauda už privalomųjų reikalavimų nevykdymą yra paskirta Tarybos 2012-02-23 nutarimu Nr. 2S-3. Pažymėtina, kad, šiuo atveju, Taryba turėjo santykinai plačią diskrecijos teisę, kuri, vadovaujantis Konkurencijos tarybos įstatymu, nėra niekam kitam suteikta. Kita vertus, Taryba yra sąžiningos konkurencijos laisvę kontroliuojanti viešojo administravimo institucija, kuri, beje, priimant sprendimus yra saistoma ir bendrųjų teisės principų, kaip objektyvumo, proporcingumo priimant atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kt. Todėl, Tarybos priimti sprendimai turi būti motyvuoti, pagrįsti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis. Nagrinėjamu atveju, Taryba, įvertinusi faktines susiklosčiusios situacijos aplinkybes, teisės aktų nustatyta tvarka veikdama nustatytos kompetencijos ribose, savo diskrecijos teisę būtent ir realizavo priimdama ginčo Nutarimą.
Pareiškėjos teigimu nurodymo neįvykdymą laiku sąlygojo objektyvios ir pareiškėją pateisinamos priežastys, be to, pastarosios veikoje (nurodymo neįvykdymas laiku) nėra tyčios ir piktybiškumo, o pavėluotas dokumentų pateikimas nesukėlė jokių neigiamų pasekmių ir nesutrukdė tyrimui.
Konkurencijos įstatymas nenumato pagal kokius kriterijus priežastys, dėl kurių prašomi pateikti dokumentai buvo nepateikti, galėtų būti pripažįstamos svarbiomis nes tai, kaip jau minėta, yra šį klausimą sprendžiančios institucijos diskrecijos teisė. Kadangi pagrindinė pareiškėjos skundo argumentacija grindžiama objektyviomis aplinkybėmis (direktoriaus liga, analogiškos situacijos anksčiau nebuvimas) nepriklausančiomis nuo pareiškėjos valios, todėl Taryba privalėjo aiškintis aplinkybių (priežasčių), dėl kurių nurodymų termino įvykdymas laiku buvo praleistas, visetą ir svarbą. Tokiu atveju svarbiomis pripažįstamos aplinkybės, kurios faktiškai apsunkino ar apribojo pareiškėjos galimybes pateikti dokumentus, nesant jos paties nerūpestingumo ar aplaidumo, susijusio su nurodymų įvykdymu. Tuo tarpu vertinant pažeidimo priežasčių svarbumą, turėjo būti atsižvelgta į nurodymų termino praleidimą sąlygojusių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat į tai, ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo, per protingą terminą ištaisė pažeidimo priežastis.
Analizuojant pareiškėjos skundo argumentus, kuriais grindžiamas paskirtos baudos sumažinimas, darytina išvada, kad Taryba pagrįstai dokumentų nepateikimo laiku priežasčių nepripažino objektyviomis ir nuo pareiškėjos valios nepriklausančiomis priežastimis, vėliau sąlygojusias nepateisinamą nurodymų nevykdymą.
Pareiškėja, dokumentų laiku nepateikimo priežastis sieja su ginčo laikotarpiu buvusio Bendrovės direktoriaus R. R. Kalvaičio aplaidžių vadovavimu. Būtent, dėl buvusio Bendrovės vadovo neatsakingumo ir buvo laiku neįvykdyti atsakovės nurodymai. Pažymėtina, kad toks pareiškėjos skundo argumentas ginčo kontekste nelaikytinas svarbiu. Šiuo atveju pareiškėja yra juridinis asmuo, turintis plačią veiklos sferą, todėl, susiklosčius situacijai, kai darbo vietoje, tuo labiau ilgą laiko tarpą nėra vadovo, pastarojo funkcijoms atlikti paskiriamas kitas asmuo, nes, Bendrovės veikla susideda ne tik iš dokumentų kitoms institucijoms pateikimo, tačiau ir kito pobūdžio administravimo, o be to, nesant vadovui Bendrovės veikla nenutraukiama. Kaip matyti iš prašomų pateikti dokumentų sąrašo, prašomi pateikti dokumentai (Bendrovės registracijos pažymėjimas, įstatų redakcijos kopija, balansas, pelno/nuostolio ataskaitos, sutarčių kopijos, kainoraščiai, nurodant darbuotojo atsakingo už gaminamos produkcijos kainų nustatymą vardą, pavardę, telefono numerį) yra bendro pobūdžio, naudojami kasdieninėje Bendrovės veikloje ir nereikalaujantys ypatingo jų turinio supratimo. Todėl, prašomus pateikti dokumentus pateikti galėjo ir privalėjo bet kuris tokią teisę turintis Bendrovės administracijos darbuotojas.
Argumentas, kad pareiškėja anksčiau nėra gavusi tokio pobūdžio nurodymų, tame tarpe ir konfidencialių, komercinę paslaptį turinčių dokumentų pateikimo taip pat vertintinas kritiškai, nes visų pirma, kaip matyti iš pareiškėjai siųstų nurodymų (prašymuose pateikti dokumentus) turinio, jis yra suprantamas, jame aiškiai nurodytas prašomų pateikti dokumentų pateikimo tikslas, išaiškinta, kaip turėtų- būti pateikta konfidenciali informacija esanti prašomuose pateikti dokumentuose. Antra, kaip matyti iš bylos medžiagos pareiškėjos administracijos darbuotojai ne kartą bendravo su Tarybos darbuotojais tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu, kas sudarė sąlygas papildomų klausimų išsprendimui.
Pareiškėjo teigimu Taryba, pasinaudodama jai įstatymo suteikta teise, pati galėjo paimti reikalingus dokumentus, jeigu jų gavimas turėjo esminės reikšmės tyrimo atlikimui. Pažymėtina, jog Tarybai įstatymas suteikia teisę pačiai gauti dokumentų kopijas ar išrašus, tačiau ši įstatymo nuostata, nagrinėjamu atveju netaikytina, nes, kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, pareiškėjai teisės pateikti dokumentus nebuvo apribotos, kas tokiu atveju sąlygotų pačios Tarybos iniciatyvą dokumentų rinkime. Šiuo gi atveju tokios situacijos nebuvo. Kita vertus, pareiškėja, beveik metus laiko nepateikdama dokumentų, nei vieną kartą Tarybos neinformavo apie tai padaryti trukdančias priežastis, kas be kita ko ir įrodo, jog nebuvo kilusio pagrindo Tarybai pačiai imtis iniciatyvos.
Pareiškėjos argumentas, kad atsakovė per aštuonis mėnesius nuo pirmojo įpareigojimo išsiuntimo dienos pakartotinai į pareiškėją nesikreipė, nereiškia, kad prašomi pateikti dokumentai nebuvo reikšmingi. Šiuo atveju yra sprendžiamas ne prašomų dokumentų reikšmingumas ar jų vertė, o nagrinėjamas pažeidimo, numatyto KĮ 26 str. 6 d. padarymo priežastys ir sąlygos, todėl šis skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.
Pareiškėja tam tikra apimtimi ginčydama Konkurencijos tarybos paskirtą baudą, teigia, kad skirdama baudą Taryba neatsižvelgė į tai, kad reikalavimo pateikti dokumentus pavėlavimas nelaikytinas pavojingu pažeidimu, pažeidimas nesukėlė žalingų pasekmių kitiems asmenims, pareiškėja neįgyvendino jokių konkurenciją ribojančių veiksmų, Tarybos įpareigojimus įvykdė gera valia, padėjo tyrimo metu, pripažino pažeidimą, taip pat į finansinius Bendrovės rodiklius.
Baudos diferencijuojamos atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes (KĮ 42 str. 1 d.). Baudos dydžio nustatymą taip pat reglamentuoja Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591 patvirtintos Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklės. Remiantis Taisyklėmis, baudos dydis nustatomas apskaičiuojant baudos už pažeidimo pavojingumą dydį, baudos už pažeidimo trukmę dydį ir šių dydžių sumą. Nustatant pažeidimo pavojingumą, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, pažeidimo sukeltas pasekmes. Remiantis Taisyklių 5 p. bauda (bausmė) individualizuojama (baudą sumažinant arba padidinant iki 50 procentų), įvertinus ir ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei jo įtaką pažeidimo padarymui. Nustatytas reglamentavimas patvirtina, kad atlikus Taisyklių 2 -5 punktuose numatytus veiksmus yra realizuojami Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 42 str. 1 d. nustatyti bendrieji baudų skyrimo pradmenys, t. y. įgyvendinama bendroji taisyklė, kuri nustato kokio dydžio bauda gali būti skiriama ūkio subjektui už konkretų jo padarytą pažeidimą. Šios Taisyklės taikytos, atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 patvirtintą „Dėl baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašą“ (minėtu Aprašu Taisyklės buvo pripažintos netekusios galios).
Nustatant baudos dydį ir vertinant padaryto pažeidimo pobūdį, Taryba, atsižvelgusi į tai, kad padarytas procedūrinis pažeidimas daro tiesioginę įtaką Tarybos vykdomai Konkurencijos įstatymo priežiūrai (Tyrimo dėl KĮ 5 str. ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 str. pažeidimo eigai), padarytą pažeidimą įvertintino kaip pavojingą ir sunkų. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja beveik metus laiko ir be Tarybai žinomos priežasties nevykdė įpareigojimų, Bendrovei skyrė 0,6 proc. baudos dydį nuo Bendrovės bendrųjų metinių pajamų 2010 m.
Įvertinus byloje esančius įrodymus bei atsižvelgiant į byloje nustatytas reikšmingas faktines aplinkybes, kad per visą trijų įpareigojimų nevykdymo laikotarpį (nuo 2010-11-11 iki 2011-10-20), pareiškėja buvo raginama įvykdyti įpareigojimus, tačiau, net ir žinodama gresiančią atsakomybę ir sankcijų dydį, jų nevykdė, bei į tai, kad Tarybai KĮ suteikia diskrecijos teisę įvertinus padarytą pažeidimą nustatyti jos pobūdį ir šiuo nagrinėtinu atveju pareiškėjos padarytas pažeidimas buvo pripažintinas pavojingu ir sunkiu, darytina išvada, kad paskirta bauda yra adekvati padarytam teisės pažeidimui ir skirta pagrįstai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad Taryba, pareiškėjai skirdama piniginę baudą, pažeidė šiam atvejui taikytinus teisės aktus. Pareiškėja neįrodė, jog dokumentų Tarybai negalėjo pateikti ne dėl nuo jos priklausančių priežasčių, todėl panaikinti arba pakeisti Konkurencijos tarybos 2012-02-23 nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos reikalavimo atliekamo tyrimo metu UAB „Plungės duona“ pateikti informaciją nevykdymo“ Nr. 2S-3 nėra teisinio pagrindo.
Nepatenkinus skundo reikalavimų, netenkinamas pareiškėjos atstovo prašymas priteisti teismo išlaidas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str.).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,
n u t a r ė:
pareiškėjos UAB „Plungės duona“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą
 
Teisėjai
Bronius Januška
Irena Paulauskienė
Henrikas Sadauskas
KT nutarimas pakeistas - sumažinta bauda