BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIS PALANGOS ORO UOSTAS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUOSTATOMS

Atgal

Administracinė byla Nr. I-7863-19/2007
Procesinio sprendimo kategorija 7.6; 61

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 03 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), Violetos Balčytienės (pranešėja) ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Kęstučiui Mažutavičiui, atsakovo atstovams Elonui Šatui ir Jolantai Stadalnikaitei, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovui Algimantui Kišonui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Baltic ground services“ skundą atsakovui LR Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Tarptautiniam Palangos oro uostui, UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūrai“ dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

n u s t a t ė:

pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybos 2007-05-24 dienos nutarimą Nr. 1S-59 ir įpareigoti atsakovą pradėti tyrimą dėl 2007-04-05 dieną UAB „Baltic ground services“ Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai pateiktame pareiškime nurodytų VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas veiksmų.
Skunde (b. 1. 2-9) nurodo, kad 2007-04-05 pateikė Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo pradėjimo Tarptautiniame Palangos oro uoste. 2007-05-24 Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S-59, kuriuo atsisakė pradėti tyrimą dėl šio pareiškimo. Nurodo, kad Konkurencijos taryba rėmėsi LR Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu (nėra pakankamai duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti LR Konkurencijos įstatymo pažeidimą). Nesutinka su tokiu Konkurencijos tarybos nutarimu bei jame išdėstytais argumentais, mano, kad jis yra neteisėtas. Nurodo, kad LR Konkurencijos taryba, tirdama galimus LR Konkurencijos įstatymo pažeidimo atvejus, prieš priimdama nutarimą pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą arba jo nepradėti, tik preliminariai turi įvertinti pareiškėjo pateiktą prašymą, jame nurodytas aplinkybes bei pridėtus įrodymus. Mano, kad sprendimą dėl pareiškime nurodytų aplinkybių iš esmės taryba turi priimti vėlesniuose konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo procedūros etapuose. Paaiškina, kad savo pareiškime tarybai nurodė veiksmus, kurie turi piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi požymių. Todėl taryba turėjo priimti nutarimą pradėti tyrimą ir tirti nurodytus požymius bei juos pagrindžiančias aplinkybes, nustatinėti kitas bylai reikšmingas aplinkybes bei jas tirti, vertinti įtariamo ūkio subjekto veiksmus ir objektyvias aplinkybes, kurios gali sudaryti pagrindą pateisinti tam tikrus konkurenciją ribojančius veiksmus Tarptautiniame Palangos oro uoste. Teigia, kad Konkurencijos taryba priėmė nepagrįstą nutarimą klaidingai nustačiusi kai kurias aplinkybes, neįvertinusi bei neištyrusi visų aplinkybių kurias buvo galima nustatyti bei ištirti tik pradėjus tyrimą.
Atsakovas LR Konkurencijos taryba su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. 1. 52-54) nurodė ir teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, kad pareiškėjo pareiškimas buvo įvertinas išsamiai ir visapusiškai, siekiant nustatyti, ar pateikti duomenys leidžia pagrįstai įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Nurodo, kad Konkurencijos taryba, svarstydama tyrimo pradėjimo ar atsisakymo pradėti tyrimą klausimą neatlieka vertinimo dėl to, ar yra padarytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, tačiau tai nereiškia, kad iš viso nėra vertinamos pareiškime nurodytos aplinkybės. Paaiškina, kad svarstydama pareiškėjo prašymą atsižvelgė į aplinkybę, kad Palangos oro uostas pagal galiojančias teisės aktų nuostatas yra priskirtinas prie mažų oro uostų, todėl galimybė sudaryti sąlygas oro uosto teritorijoje teikti antžemines paslaugas to pageidaujantiems tiekėjams yra kur kas labiau ribota ir tai yra nulemta objektyvių aplinkybių. Nurodo, kad dėl savo dydžio Tarptautinis Palangos oro uostas susiduria su tam tikrais konkrečiais objektyviais veiksniais, įtakojančiais antžeminių paslaugų teikimo rinką t.y. sumažėjusiu skrydžių skaičiumi, ribotu patalpų, reikalingų paslaugų teikimui, plotu, vykdomais rekonstrukcijos darbais. Teigia, kad nagrinėjant pareiškime nurodytas aplinkybes buvo analizuojama Tarptautinio Palangos oro uosto dabartinė situacija, todėl nereiškia, kad antžeminių paslaugų rinkoje Tarptautiniame Palangos oro uoste ateityje negali būti sudarytos sąlygos veikti kitiems rinkos dalyviams nei kad veikia šiuo metu. Nurodo, kad pareiškėjo pateikto pareiškimo ir jame nurodytų aplinkybių vertinimas buvo visapusiškas, nors pareiškėjas ir teigia, kad į kai kurias aplinkybes nebuvo atsižvelgta.
Tretieji suinteresuoti asmenys VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas ir UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b.l. 60-63) ir teismo posėdžio metu trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovas paaiškino, kad pareiškėjas kreipdamasis į Konkurencijos Tarybą nenurodo nei vienos Konkurencijos įstatymo normos, kurią tretieji asmenys butų pažeidę. Nurodo, kad negalima priversti asmens sudaryti sutartį prieš jo valią išskyrus atvejus, kai tokia pareiga nurodyta įstatyme ar vienašaliame įsipareigojime. Paaiškina, kad Palangos Tarptautiniame uoste šiuo metu paslaugas teikia 3 kompanijos: UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“, UAB „Aviakuras“ ir UAB „Edgesta ir Ko“, todėl pareiškėjo teiginiai, kad oro uoste eliminuota konkurencija yra melagingi ir neatitinka tikrovės.
Konstatuojama.
Pareiškėjas UAB „Baltic ground services“ 2007-04-05 kreipėsi į atsakovą LR Konkurencijos tarybą su pareiškimu, prašydamas atlikti tyrimą ar VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmai atitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimams (b.l. 13-14). Savo pareiškimą grindžia tuo, kad trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas neleidžia pareiškėjui pradėti veiklos šiame oro uoste, išimtines teises teikti antžeminio orlaivių aptarnavimo paslaugas suteikdamas tik vienam ūkio subjektui - UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ ir taip ribodamas konkurenciją. Mano, kad tokiu būdu VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi.
Atsakovas 2007-05-24 nutarimu Nr. 1S-59 atsisakė pradėti tyrimą pagal pareiškėjo pareiškimo dėl VĮ Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo reikalavimams, remdamasis Konkurencijos įstatymo 25 str. 4d. 5 p. Atsisakydamas pradėti tyrimą atsakovas nutarimo motyvuojamoje dalyje nurodė, kad 1) VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas pagal savo dydį yra priskirtinas mažiems oro uostams, kuriuose gali būti pateisinamas konkurencijos ribojimas; 2) Konkurencijos ribojimą šiuo atveju sąlygojo objektyvios aplinkybės, t.y. sumažėjusi antžeminių paslaugų paklausa, ribota materialinė oro uosto bazė ir vykdomi rekonstrukcijos darbai (b.l. 10-11).
Pareiškėjas su nutarimu nesutinka ir pašo jį panaikinti bei įpareigoti atsakovą pradėti tyrimą pagal jo 2007-04-05 pateiktą pareiškimą.
1999-03-23 priimto Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 (2004-05-01 redakcija) 24 str. 1 d. 1 p. numato, kad teisę reikalauti pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą turi ūkio subjektai, kurių interesai yra pažeisti dėl konkurenciją ribojančių veiksmų. Prašymas atlikti tyrimą turi būti pateiktas raštišku pareiškimu, kuriame nurodomos pareiškėjui žinomos konkurenciją ribojančių veiksmų faktinės aplinkybės. Prie pareiškime pridedami tai patvirtinantys dokumentai (25 str. 1 d.)
Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 5 punktas, nustato teisę Konkurencijos tarybai atsisakyti pradėti tyrimą dėl to, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą.
Konkurencijos įstatymo 9 str. numato veiksmus, kurie draudžiami subjektui dominuojančiam atitinkamoje rinkoje. Minėtame straipsnyje numatyta, kad draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Nagrinėjamu atveju ginčas keliamas dėl to, ar atsakovas pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą pagal pareiškėjo pareiškimą, todėl teismas nevertina ir nepasisako dėl aplinkybių, reikšmingų nustatant ar buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas, nes tai gali būti nustatyta tik atsakovui atlikus tyrimą
Byloje nustatyta, kad Tarptautinis Palangos oro uostas nepatenka į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002-04-12 dienos įsakymu Nr. 3-144 patvirtintų antžeminių paslaugų teikimo taisyklių, taikytinų dideliems oro uostams, kuriomis nustatomi specialūs reikalavimai antžeminio aptarnavimo organizavimui, reguliavimo sferą. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002-04-12 dienos įsakymo netaikymas Tarptautiniam Palangos oro uostui suponuoja tai, kad minėtam oro uostui nėra taikomi tokie patys teisės aktais nustatyti reikalavimai, kokie yra taikomi dideliems oro uostams, tačiau šių specialių reikalavimų netaikymas pats savaime nereiškia, kad toks įstatymo reguliavimas leidžia bet kokius konkurencijos ribojimus ir varžymus minėtame oro uoste antžeminių paslaugų teikimo rinkoje. Pareiškėjas 2007-04-05 prašyme nurodo aplinkybes, kurios teismui leidžia manyti, kad pareiškėjo nurodytas pažeidimas atitinka Konkurencijos įstatymo 23 str. l d. 2 punkte nurodytą pažeidimą tai yra piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. Šio pažeidimo formalioji sudėtis detalizuojama Konkurencijos įstatymo 9 str. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punktas nustato, kad dominuojanti padėtis - vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriamą su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Iš įstatyme pateiktos sąvokos darytina išvada, jog dominuojančia padėtimi laikytinas tam tikras įmonės statusas rinkoje, leidžiantis jai užkirsti kelią veiksmingai konkurencijai ir veikti nepriklausomai nuo konkurentų ar vartotojų. Siekiant nustatyti ar įmonė užima dominuojančią padėtį būtina apibrėžti produktų ir geografinę rinką įvertinti kokią dalį rinkos užima įmonė, spręsti ar ji yra dominuojanti ir kiek dominuojanti. Pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos kompetencija ir jai suteikti įgaliojimai yra apibrėžti Konkurencijos įstatymo 19 straipsnyje, kuriame be kita ko yra nustatyta, jog taryba kontroliuoja, kaip ūkio subjektai, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio įstatymo nustatytų reikalavimų; nustato atitinkamos rinkos apibrėžimo bei dominuojančios padėties nustatymo kriterijus bei tvarką tiria ir apibrėžia atitinkamas rinkas, nustato ūkio subjektų rinkos dalį bei jų padėtį atitinkamoje rinkoje. Pareiškėjo pareiškime nurodytos galimos trečiojo suinteresuoto asmens dominuojančios padėties, kaip ir tikslios atitinkamos rinkos nustatymas priskirtinas atsakovo kompetencijai ir yra atliekamas tyrimo metu. Pagal pareiškėjo prašymo turinį atsakovas turėjo pagrindą pradėti tyrimą, tačiau to nepadarė, o remiantis Konkurencijos įstatymo 24 str. 4d. 5 punktu (nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą), atsisakė pradėti tyrimą. Trečiojo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes, kuriomis šis aiškina konkurencijos ribojimą (sumažėjusi antžeminių paslaugų paklausa, ribota materialinė oro uosto bazė, vykdomi rekonstrukcijos darbai ir kt.) bei pareiškėjo nurodytas reikšmingas aplinkybes (vienintelio paslaugų teikėjo poveikį antžeminių paslaugų teikimo rinkai, tarp oro uosto ir tiekėjo sudarytų sutarčių pobūdį, oro uosto naudotojų nusiskundimus ir kt.) LR Konkurencijos taryba galėjo pilnai nustatyti ir ištirti tik pradėjusi tyrimą. Be to, Konkurencijos įstatymo 30 str. reglamentuojančio tyrimo pabaigimą 2 d. 1 p. suteikia teisę atsakovui nutraukti tyrimą kai tyrimo metu paaiškėja, jog nėra teisės pažeidimo sudėties. Atsakovas savo nutarime neatliko pilno pareiškėjo pateiktų aplinkybių tarybos kompetencijai ir yra atliekamas tyrimo metu. Teismas — nesutikdamas su atsakovo argumentais, jog pareiškėjas naudoja konkurencijos teisės normas siekdamas sudaryti palankias sąlygas savo verslo planų įgyvendinimui, pažymėjo, kad pateikdamas pareiškimą pareiškėjas pasinaudojo Konkurencijos įstatymo jam suteikta teise ir siekia, jog valstybinė institucija, kuri, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 18 straipsniu, privalo vykdyti valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, tinkamai ir iki galo atliktų savo tiesiogines funkcijas. Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuluota praktika taikytina ir nagrinėjamoje byloje. Teismas įvertinęs pareiškėjo prašymų turinį sprendžia, jog juose pakankamai nurodyta aplinkybių, kurių pagrindu galima įtarti konkurencijos įstatymo pažeidimą. Todėl konstatuotina, kad pareiškėjas savo prašyme nurodė pakankamai Konkurencijos įstatymo pažeidimo požymių, kuriuos vykdydamas valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuodamas, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, atsakovas privalėjo ištirti tik pradėjęs tyrimą (Konkurencijos įstatymo 9 str., 25 str. 4 d. 5 p.).
Aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad pareiškėjas vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis turėjo teisę teikti prašymą atsakovui, atsakovas pagal savo kompetencija privalėjo ji priimti tirti, todėl atsakovo nutarimas, kuriuo atsisakyta pradėti tyrimą naikintinas ir atsakovas įpareigotinas pradėti tyrimą pagal pareiškėjo 2007-04-05 pateiktą pareiškimą. Esant šioms aplinkybėms skundas tenkintinas (LR ABTĮ 88 str. l d. 2p.).
Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais,

n u s p r e n d ė:

pareiškėjo UAB „Baltic ground services“ skundą patenkinti.
Panaikinti' Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybos 2007-05-24 dienos nutarimą Nr. 1S-59.
Įpareigoti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjo UAB „Baltic ground services“ 2007-04-05 pareiškimą dėl VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas konkurenciją ribojančių veiksmų.
Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
 
Teisėjai
Violeta Balčytienė
Veslava Ruskan
Antanas Bakaveckas