BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIS PALANGOS ORO UOSTAS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUOSTATOMS

Atgal

Administracinė byla Nr. A<sup>556</sup> – 1555/2008
Procesinio sprendimo kategorija 7.6 (S)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

2008 m. rugsėjo 11 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),
sekretoriaujant Indrei Mikaitei,
dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Ramūnui Audzevičiui,
atsakovo atstovui Šatui Elonui,
trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Kęstučiui Virbickui,
viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir trečiųjų suinteresuotų asmenų valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto ir uždarosios akcinės bendrovės „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic ground services“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Tarptautiniam Palangos oro uostui ir uždarajai akcinei bendrovei „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ dėl nutarimo  panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Baltic ground services“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB ,,Baltic ground services“) skundu (b. l. 2 – 9) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas, Konkurencijos taryba) 2007 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 1S-59 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl valstybės įmonės Tarptautinis Palangos oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatoms“ bei įpareigoti atsakovą pradėti tyrimą dėl 2007 m. balandžio 5 d. UAB „Baltic ground services“ Konkurencijos tarybai pateiktame pareiškime nurodytų valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmų.
Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. balandžio 5 d. pateikė Konkurencijos tarybai pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo pradėjimo Tarptautiniame Palangos oro uoste. Konkurencijos taryba 2007 m. gegužės 24 d. priėmė nutarimą Nr. 1S-59, kuriuo atsisakė pradėti tyrimą dėl šio pareiškimo. Paaiškino, kad Konkurencijos taryba rėmėsi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu (nėra pakankamai duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimą). Nurodė, kad Konkurencijos taryba, tirdama galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimo atvejus, prieš priimdama nutarimą pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą arba jo nepradėti, tik preliminariai turi įvertinti pareiškėjo pateiktą prašymą, jame nurodytas aplinkybes bei pridėtus įrodymus. Tokią taisyklę yra suformulavęs Vyriausiasis administracinis teismas (2008 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004). Pareiškėjo manymu, sprendimą dėl pareiškime nurodytų aplinkybių iš esmės Konkurencijos taryba turi priimti vėlesniuose konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo procedūros etapuose. Paaiškino, kad savo pareiškime Konkurencijos tarybai nurodė veiksmus, kurie turi piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi požymių. Todėl Konkurencijos taryba turėjo priimti nutarimą pradėti tyrimą ir tirti nurodytus požymius bei juos pagrindžiančias aplinkybes, nustatinėti kitas bylai reikšmingas aplinkybes bei jas tirti, vertinti įtariamo ūkio subjekto veiksmus ir objektyvias aplinkybes, kurios gali sudaryti pagrindą pateisinti tam tikrus konkurenciją ribojančius veiksmus Tarptautiniame Palangos oro uoste. Teigė, kad Konkurencijos taryba priėmė nepagrįstą nutarimą, klaidingai nustačiusi kai kurias aplinkybes, neįvertinusi bei neištyrusi visų aplinkybių, kurias buvo galima nustatyti bei ištirti tik pradėjus tyrimą.
Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 60 – 63) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo pareiškimas buvo įvertinas išsamiai ir visapusiškai, siekiant nustatyti, ar pateikti duomenys leidžia pagrįstai įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Nurodė, kad Konkurencijos taryba, svarstydama tyrimo pradėjimo ar atsisakymo pradėti tyrimą klausimą, neatlieka vertinimo dėl to, ar yra padarytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, tačiau tai nereiškia, kad iš viso nėra vertinamos pareiškime nurodytos aplinkybės. Paaiškino, kad svarstydama pareiškėjo prašymą atsižvelgė į aplinkybę, kad Palangos oro uostas pagal galiojančias teisės aktų nuostatas yra priskirtinas prie mažų oro uostų, todėl galimybė sudaryti sąlygas oro uosto teritorijoje teikti antžemines paslaugas to pageidaujantiems tiekėjams yra kur kas labiau ribota ir tai yra nulemta objektyvių aplinkybių. Nurodė, kad dėl savo dydžio Tarptautinis Palangos oro uostas susiduria su tam tikrais konkrečiais objektyviais veiksniais, darančiai įtaką antžeminių paslaugų teikimo rinkai, t. y. sumažėjusiu skrydžių skaičiumi, ribotu patalpų, reikalingų paslaugų teikimui, plotu, vykdomais rekonstrukcijos darbais. Teigė, kad nagrinėjant pareiškime nurodytas aplinkybes buvo analizuojama Tarptautinio Palangos oro uosto dabartinė situacija, todėl nereiškia, kad antžeminių paslaugų rinkoje Tarptautiniame Palangos oro uoste ateityje negali būti sudarytos sąlygos veikti kitiems rinkos dalyviams nei kad veikia šiuo metu. Nurodė, kad pareiškėjo pateikto pareiškimo ir jame nurodytų aplinkybių vertinimas buvo visapusiškas, nors pareiškėjas ir teigia, kad į kai kurias aplinkybes nebuvo atsižvelgta.
Tretieji suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas ir uždaroji akcinė bendrovė „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ (toliau – ir UAB „,Orlaivių aptarnavimo agentūra“) atsiliepimu į skundą (b. l. 52-54) prašė skundą atmesti.
Tretieji suinteresuoti asmenys nurodė, kad pareiškėjas kreipdamasis į Konkurencijos tarybą nenurodė nei vienos Konkurencijos įstatymo normos, kurią tretieji asmenys būtų pažeidę. Nurodė, kad negalima priversti asmens sudaryti sutartį prieš jo valią, išskyrus atvejus, kai tokia pareiga nurodyta įstatyme ar vienašaliame įsipareigojime. Paaiškino, kad Palangos Tarptautiniame uoste šiuo metu paslaugas teikia 3 kompanijos: UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“, UAB „Aviakuras“ ir UAB „Edgesta ir Ko“, todėl pareiškėjo teiginiai, jog oro uoste eliminuota konkurencija yra melagingi ir neatitinka tikrovės.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu (b. l. 115-118) pareiškėjo skundą patenkino - panaikino Konkurencijos tarybos 2007 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 1S-59 bei įpareigojo Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjo 2007 m. balandžio 5 d. pareiškimą dėl valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto konkurenciją ribojančių veiksmų.
Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi 1999 m. kovo 23 d. priimto Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 (2004 m. gegužės 1 d. redakcija) 3 straipsnio 11 punktu, 9 straipsniu, 24 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ginčas keliamas dėl to, ar atsakovas pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą pagal pareiškėjo pareiškimą, todėl nevertina ir nepasisako dėl aplinkybių, reikšmingų nustatant, ar buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas, nes tai gali būti nustatyta tik atsakovui atlikus tyrimą. Teismas nustatė, kad Tarptautinis Palangos oro uostas nepatenka į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 patvirtintų Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių, taikytinų dideliems oro uostams, kuriomis nustatomi specialūs reikalavimai antžeminio aptarnavimo organizavimui, reguliavimo sferą. Teismas pažymėjo, kad minėto įsakymo netaikymas Tarptautiniam Palangos oro uostui suponuoja tai, jog minėtam oro uostui nėra taikomi tokie patys teisės aktais nustatyti reikalavimai, kokie yra taikomi dideliems oro uostams, tačiau šių specialių reikalavimų netaikymas pats savaime nereiškia, kad toks įstatymo reguliavimas leidžia bet kokius konkurencijos ribojimus ir varžymus minėtame oro uoste antžeminių paslaugų teikimo rinkoje. Teismo nuomone, pareiškėjas 2007 m. balandžio 5 d. prašyme nurodo aplinkybes, kurios leidžia manyti, kad pareiškėjo nurodytas pažeidimas atitinka Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio l dalies 2 punkte nurodytą pažeidimą, tai yra piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. Šio pažeidimo formalioji sudėtis detalizuojama Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje. Teismas atkreipė dėmesį, jog Konkurencijos tarybos kompetencija ir jai suteikti įgaliojimai yra apibrėžti Konkurencijos įstatymo 19 straipsnyje. Pareiškėjo pareiškime nurodytos galimos trečiojo suinteresuoto asmens dominuojančios padėties, kaip ir tikslios atitinkamos rinkos nustatymas, priskirtinas atsakovo kompetencijai ir yra atliekamas tyrimo metu. Pagal pareiškėjo prašymo turinį atsakovas turėjo pagrindą pradėti tyrimą, tačiau to nepadarė, o remiantis Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu (nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą) atsisakė pradėti tyrimą. Trečiojo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes, kuriomis šis aiškina konkurencijos ribojimą (sumažėjusi antžeminių paslaugų paklausa, ribota materialinė oro uosto bazė, vykdomi rekonstrukcijos darbai ir kt.), bei pareiškėjo nurodytas reikšmingas aplinkybes (vienintelio paslaugų teikėjo poveikį antžeminių paslaugų teikimo rinkai, tarp oro uosto ir tiekėjo sudarytų sutarčių pobūdį, oro uosto naudotojų nusiskundimus ir kt.) Konkurencijos taryba galėjo pilnai nustatyti ir ištirti tik pradėjusi tyrimą. Be to, Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktas suteikia teisę atsakovui nutraukti tyrimą, kai tyrimo metu paaiškėja, jog nėra teisės pažeidimo sudėties. Atsakovas savo nutarime neatliko pilno pareiškėjo pateiktų aplinkybių vertinimo, todėl nebuvo pagrindo pripažinti, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-993/2007. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas savo prašyme nurodė pakankamai Konkurencijos įstatymo pažeidimo požymių, kuriuos vykdydamas valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuodamas, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, atsakovas privalėjo ištirti tik pradėjęs tyrimą (Konkurencijos įstatymo 9 str., 25 str. 4 d. 5 p.).

III.

Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 126-130) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti ir palikti galioti Konkurencijos tarybos 2007 m. gegužės 24 d. nutarimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas klaidingai išaiškino Konkurencijos įstatymo normas, taip pat nukrypo bei netinkamai taikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką.
2. Konkurencijos taryba yra įpareigota tirti tik tuos atvejus, kurie potencialiai gali sudaryti Konkurencijos įstatymo pažeidimą. Norėdama nustatyti tokią potencialią pažeidimo buvimo galimybę, Konkurencijos taryba privalo įvertinti pareiškime nurodomas aplinkybes ir tik tada spręsti, ar yra pagrindo pradėti tyrimą. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. gruodžio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004.
3. Įvertinus visus pareiškėjo pateiktus ir Konkurencijos tarybos surinktus faktus, buvo nustatyta, kad skundžiami valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmai gali būti objektyviai pateisinami, todėl nėra pagrindo įtarti, jog jie gali sudaryti Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir buvo atsisakyta pradėti tyrimą. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą, iš esmės apsiribojo tik formaliu pareiškimo ir priimto nutarimo vertinimu, t. y. visiškai nesigilino į konkrečius faktus ir į tai, ar jie sudaro pagrindą pradėti tyrimą, ar ne.
4. Kaip matyti iš susiformavusios teismų praktikos, teismai, vertindami duomenų tyrimui pakankamumą, vertina konkrečias atitinkamos situacijos aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-305/2004).
5. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi administracinėje byloje A5-993/2007, pateikia bendro pobūdžio teiginius apie Konkurencijos tarybai priskirtą funkciją apibrėžti atitinkamas rinkas bei vykdyti valstybinę konkurencijos politiką ir kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo. Dėl tokių Konkurencijos tarybos funkcijų byloje nekyla ginčas.
Tretieji suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas ir uždaroji akcinė bendrovė ,,Orlaivių aptarnavimo agentūra“ apeliaciniu skundu (b. l. 122 – 124) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
1. Teismas neatskleidė bylos esmės, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes arba jų nevertino, netaikė teisės aktų, kuriuos turėjo taikyti arba netinkamai juos taikė.
2. Teismas sprendime nenurodė, kokios konkrečios pareiškėjo pareiškime atsakovui ar skunde teismui faktinės aplinkybės suteikia pagrindo įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimus Tarptautiniame Palangos oro uoste (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 86 str. 2 d.). Priešingai, byloje yra įrodymai, patvirtinantys tai, jog Konkurencijos įstatymas organizuojant antžeminių paslaugų teikimą Tarptautiniame Palangos oro uoste nebuvo pažeistas.
3. Susisiekimo ministerija 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisykles (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių taikymas yra privalomas kiekvienam oro uostui, į kurį arba iš kurio vykdomas komercinis oro susisiekimas ir kuriame per metus aptarnaujama ne mažiau kaip 1 mln. keleivių arba 25 000 tonų krovinių (Taisyklių 1 p.). Valstybės įmonėje Tarptautiniame Palangos oro uoste 2006 m. buvo aptarnauti 97 634 keleiviai, o 2007 m. - 86 825 keleiviai. Krovinių pervežimu uostas neužsiima. Dėl to organizuojant antžeminių paslaugų teikimą Tarptautiniame Palangos oro uoste nebuvo teisinio pagrindo taikyti Taisykles bendrai, bei Taisyklių 15 punktą atskirai, kuriame numatyta, kad susisiekimo ministras turi teisę apriboti patvirtintų teikėjų skaičių oro uoste tiek, kiek jo manymu reikia, tačiau ne mažiau kaip iki dviejų patvirtintų teikėjų bet kuriai antžeminių paslaugų rūšiai, numatytai Taisyklių 2 priede. Į taisyklių 2 priede patvirtintų paslaugų teikimą Tarptautiniame Palangos oro uoste pareiškėjas nepretendavo.
4. Kokiais konkrečiais trečiųjų asmenų veiksmais pasireiškė piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, teismas nenurodė, to nėra nurodęs ir pareiškėjas savo pareiškime atsakovui ir skunde pirmos instancijos teismui.
5. Atsakovas surinko ir teismui pateikė medžiagą vertinant pareiškėjo pareiškime išdėstytas aplinkybes ir nenustatė pagrindo tyrimui pradėti. Teismas atsakovo pateiktos medžiagos nevertino.
6. Priimant skundžiamą teismo sprendimą teismas turėjo, tačiau nesivadovavo protingumo principu. Atsakovas pagrįstai konstatavo, jog konkurencijos galimybės antžeminių paslaugų rinkoje yra susijusios su oro uosto dydžiu, o tai patvirtina, kad mažuose oro uostuose gali būti pateisinamas didesnis konkurencijos ribojimas, grindžiamas objektyviomis aplinkybėmis. Tokia išvada atitinka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalį, kuri suteikia teisę, o ne pareigą Konkurencijos tarybai pradėti tyrimą ar atsisakyti pradėti tyrimą.
7. Teismas įpareigodamas pradėti tyrimą nenurodė jokių aiškių teisinių argumentų ir faktinių priežasčių, kodėl toks tyrimas turi būti pradėtas. Be to, iš pareiškėjo teismui pateiktos susirašinėjimo medžiagos matyti, kad atsakovas nėra pasiruošęs teikti antžeminio aptarnavimo paslaugas, nes neturi tam reikalingos materialinės techninės bazės bei patirties.
8. Iš teismui pateikto pareiškėjo įmonės registravimo pažymėjimo matyti, kad įmonė įregistruota tik 2005 m. rugpjūčio 11 d. Pareiškėjas 2007 m. kovo 6 d. raštu Nr. 411 prašė oro uosto išnuomoti rašto priede Nr. 1 išvardintą įrangą, o iš teismui pateiktų pareiškėjo bendrovės įstatų matyti, jog bendrovės įstatinis kapitalas minimalus ir tesudaro tik 10 000 Lt (įstatų 3.1 punktas). Šių aplinkybių teismas taip pat nevertino.
Atsakovas atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinį skundą (b. l. 133 – 135) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.  
Atsakovas nurodo, kad iš esmės sutinka su trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais. Pažymi, kad vertindama, ar yra pagrindas pradėti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, Konkurencijos taryba netikrina, ar pareiškimą pateikęs asmuo turi reikiamą kvalifikaciją atitinkamoms paslaugoms teikti, kadangi tai nėra esminė aplinkybė, galinti padaryti įtakos sprendimui dėl tyrimo pradėjimo ar atsisakymo pradėti tyrimą.
Teisėjų kolegija
k o n s t a t u o j a:

IV.

Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad konkurencijos taryba turi  išnagrinėti pareiškimus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo ir dokumentų pateikimo ir priimti nutarimą pradėti tyrimą ar atsisakyti pradėti tyrimą. Pagal šią teisės normą įstatymų leidėjas besąlygiškai įpareigoja valstybės įstaigą, vykdančią valstybinę konkurencijos politiką bei kontroliuojančią, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, t. y. Konkurencijos tarybą iš esmės išnagrinėti pareiškimus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų ir tai nurodo atlikti ne vėliau kaip per 30 dienų. Pasibaigus įstatymu nustatytam terminui turi būti priimtas vienas iš dviejų procesinių sprendimų: pradėtas tyrimas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų arba atsisakyta pradėti tokį tyrimą. Tačiau bet kurio sprendimo priėmimo atveju jį būtina pagrįsti. Nepriklausomai nuo sprendimo rūšies jame turi būti išdėstytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai, aiškiai suformuluota rezoliucinė sprendimo dalis. Konkurencijos taryba, būdama viešojo administravimo subjektu bei priimdama sprendimą pradėti tyrimą ar atsisakyti pradėti tyrimą, turi vadovautis ir Viešojo administravimo įstatymu.
Konkurencijos taryba 2007 m. gegužės 24 d. nutarimu atsisakė pradėti tyrimą dėl valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatoms. Atsisakymo pagrindas – Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktas (nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą). Objektyvių kriterijų, kuriais remiantis būtų galima atriboti sprendimą pradėti tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų nuo sprendimo dėl atsisakymo pradėti tyrimą, nėra. Kiekvienu atveju asmenims, turintiems iniciatyvos teisę pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą, pateikus pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo, Konkurencijos taryba turi atlikti išsamų, visapusišką, objektyvų pareiškimo tyrimą. Pareiškimo tyrimo išdava - sprendimas dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo arba sprendimas atsisakyti pradėti tyrimą. Pastarojo sprendimo priėmimo metu, teisėjų kolegijos nuomone, paprastai neturėtų būti gauta jokių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą. Ir atvirkščiai. Jei konkretaus pareiškimo nagrinėjimo metu gaunami įrodymai, leidžiantys įtarti galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą – tyrimas dėl galimų konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo turėtų būti pradėtas. Vadinasi, pagal pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo Konkurencijos taryba, surinkusi įrodymų visumą, turi atlikti analitinio pobūdžio darbą rezultatą atspindėdama viename iš priimamų sprendimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje. Nesutikus suinteresuotiems asmenims su tokiu sprendimu jis gali būti revizuojamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartyje (Nr. A5-993-07; procesinio sprendimo kategorija 7.5.2) irgi yra pažymėjęs, kad vertinant atsakovo nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą būtina nustatyti, ar atsakovas pagrįstai konstatavo atsisakymo pradėti tyrimą pagrindo buvimą, t. y., ar pagrįstai buvo nuspręsta, kad pareiškėjo pateikti duomenys neleidžia įtarti galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo.
Taigi ir šioje administracinėje byloje pirmosios instancijos teismas turėjo tikrinti, ar teisėtai bei pagrįstai Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą pagal pareiškėjo pareiškimą, dėl, pastarojo nuomone, konkurenciją ribojančių veiksmų. Akivaizdu, kad tokiu atveju tampa aktualus įrodymų surinkimo, pateikimo, vertinimo aspektai.
Pažymėtina, kad įrodinėjimo našta pirmiausia apima pareigą pateikti įrodymus (pozityvusis įrodinėjimo naštos aspektas). Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje dalyvaujantiems asmenims inter alia ir pareiškėjui.
Prireikus pats teismas gali pasiūlyti proceso šalims ir kitiems proceso dalyviams pateikti papildomų įrodymų arba šių asmenų prašymų ar savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 4 d.).
Kitas įrodinėjimo naštos aspektas tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei pareiškėjo, nei atsakovo nurodomoms aplinkybėms. Tokiu atveju sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta (negatyvusis įrodinėjimo naštos aspektas). Šiuo klausimu jau yra pasisakiusi Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2005 m. kovo 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A1-203-2005 Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija ir kt. v. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kat. 25). Bet pastarosios taisyklės taikymas nėra aktualus, kadangi administracinėje byloje esančių įrodymų visuma byloja ne pareiškėjo naudai.
Kaip matyti iš administracinėje byloje pateiktų duomenų, konkurenciją ribojančiu veiksmu įvardijamas Tarptautinio Palangos oro uosto atsisakymas sudaryti sutartį dėl antžeminių paslaugų teikimo su uždarąja akcine bendrove „Baltic ground service“, suteikiant išimtines teises tokias paslaugas teikti tik vienam ūkio subjektui - trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Orlaivių aptarnavimo agentūra“. Pareiškėjo teigimu, tai prieštarauja Konkurencijos įstatymui, tačiau, kokiai konkrečiai jos normai, nėra nurodoma, o tai jau viena iš aplinkybių keliančių abejonių pareiškėjo pareiškimo pagrįstumu (b.l. 13–14). Nepaisant šios aplinkybės Konkurencijos taryba, vykdydama jai priskirtas funkcijas, išnagrinėjusi pateiktą pareiškimą, pati atliko teisinį pareiškime dėstomų faktinių aplinkybių kvalifikavimą. Nutarime atsisakyti pradėti tyrimą konstatavo, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad Tarptautinis Palangos oro uostas savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus. Tokią poziciją lėmė pareiškimo nagrinėjimo metu surinkti duomenys.
Pareiškėjas neginčijo, kad atliktas pareiškimo nagrinėjimas nebuvo pakankamai išsamus. Nenurodė, kokius veiksmus dar turėjo atlikti Konkurencijos taryba, kurie būtų galėję nulemti kitokio sprendimo priėmimą. Argumentacija, kad tik vėlesnio tyrimo metu, t. y. priėmus nutarimą pradėti tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo, galima nustatyti, ar buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas, ar ne, niekuo neparemta, nes nepateikti priešingi įrodymai ar informacija dėl galimos jų buvimo vietos dėl sumažėjusios antžeminių paslaugų paklausos, ribotos materialinės oro uosto bazės, vykdomų rekonstrukcijos darbų, trukdančių sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam ir saugiam antžeminių paslaugų teikimui dar vienam tokių paslaugų teikėjui. Nėra pagrindo abejoti, kad pareiškėjas negali pateikti tokių įrodymų, kurie nėra jam prieinami, tačiau gali ir turi teikti tuos, kuriais disponuoja arba žino, kur juos gauti, siekiant patvirtinti teiginius teikiamus teismui. Tačiau tai nebuvo padaryta.
 Sumažėjusi antžeminių paslaugų paklausa, ribota materialinė oro uosto bazė, vykdomi rekonstrukcijos darbai - aplinkybės objektyviai pateisinamos, eliminuojančios įtarimą dėl Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo, paneigiančios Konkurencijos tarybos pareigą atlikti tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų. Egzistuojant objektyviam pagrindui atisakymas sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Baltic ground service“ dėl antžeminių paslaugų teikimo buvo visiškai pagrįstas ir neribojo konkurencijos.
Nustačius, kad sutartį su pareiškėju atsisakyta sudaryti objektyviais pagrindais, nebetenka prasmės apibrėžti atitinkamą rinką, spręsti, ar atitinkamų asmenų padėtis toje rinkoje yra dominuojanti. Visi šie veiksmai, atsižvelgiant į administracinėje byloje nustatytas faktines aplinkybes, būtų pertekliniai, neracionalūs, prieštarautų viešojo administravimo subjekto veiklos ekonomiškumo, operatyvumo principams, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pažymėjo, kad būtina apibrėžti rinką, tyrimo metu spręsti dėl trečiojo suinteresuoto asmens dominuojančios padėties. Nurodydamas, kad atsakovas neatliko pilno pareiškėjo pateiktų aplinkybių vertinimo, nepažymėjo, kokias aplinkybes turėjo įvertinti ir kokios galimai nulėmė neteisingo sprendimo priėmimą.
Šios bylos nagrinėjimo kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog su trečiuoju suinteresuotu asmeniu uždarąja akcine bendrove „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ sutartis dėl antžeminių paslaugų teikimo sudaryta laikotarpiu nuo 2002 m. iki 2009 m., kai iš šių paslaugų rinkos pasitraukė aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ ir aviakompanija „Lietuva“. Sutartyje nėra išskirtinių sąlygų. Visos šios aplinkybės tik įtvirtina priimto nutarimo dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų teisingumą.
Dėl išdėstytų priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino socialiniam konfliktui spręsti taikytas Konkurencijos įstatymo nuostatas, o tai suponuoja apeliacinių skundų tenkinimą bei skundžiamo teismo sprendimo naikinimą.
Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto ir uždarosios akcinės bendrovės „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ apeliacinius skundus patenkinti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.
Uždarosios akcinės bendrovės „Baltic ground services“ skundą atmesti.
Sprendimas neskundžiamas.
 
Teisėjai
Laimutis Alechnavičius
Romanas Klišauskas
Arūnas Sutkevičius