BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl informacijos apie finansinius santykius tarp valstybės institucijų ir įmonių, kurioms valstybės institucijos gali daryti lemiamą įtaką, ir apie tam tikras įmones kaupimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2007 m. gruodžio 12 d. Nr. 1333
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 768 „Dėl Informacijos apie finansinius santykius tarp valstybės institucijų ir įmonių, kurioms valstybės institucijos gali daryti lemiamą įtaką, ir apie tam tikras įmones kaupimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 87-3264; 2007, Nr. 18-659) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

NUTARIMAS

Dėl informacijos apie valtybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimo, saugojimo ir teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 33-1256, Nr. 96-4171; 2003, Nr. 28-1124, Nr. 42-1918; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 143-5170, Nr. 153-5641; 2006, Nr. 17-590, Nr. 46-1647; 2007, Nr. 12-496, Nr. 72-2832) 8 straipsnio 34 punktu ir įgyvendindama 2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyvą 2006/111/EB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (OL 2006 L 318, p. 17), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Patvirtinti Informacijos apie valstybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones,privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimo, saugojimo ir teikimo Europos Komisijai taisykles (pridedama).“

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas
Ūkio ministras Vytas Navickas

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 768
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1333 redakcija)

Dėl informacijos apie valtybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimo, saugojimo ir teikimo Europos Komisijai taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Informacijos apie valstybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimo, saugojimo ir teikimo Europos Komisijai taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja informacijos apie valstybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimą, saugojimą ir teikimą Europos Komisijai.
 2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
 • Lemiama įtaka – valstybės ar savivaldybės institucijų tiesioginė ar netiesioginė įtaka įmonės valdymo ar priežiūros organams, atsirandanti dėl to, kad: valstybei ar savivaldybei tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei ½ pasirašytų įmonės akcijų ar įmonės akcijos, suteikiančios daugiau nei ½ visų balsų, arba valstybės ar savivaldybės institucijos turi teisę paskirti (rinkti) daugiau nei pusę įmonės administravimo, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narių; arba tai numato įmonės veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
 • Valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės – valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, taip pat kitos įmonės, kurioms valstybės ar savivaldybės institucijos gali daryti lemiamą įtaką.
 • Apdirbamoji gamyba – veikla, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 1.1 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus atnaujinimo“ (Žin., 2002, Nr. 126-5744), priskiriama D sekcijai „Apdirbamoji pramonė“ (nuo DA iki DN įskaitytinai).
 • Apdirbamosios gamybos įmonės – valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kurių pagrindinė veikla, tai yra veikla, kuriai tenka ne mažiau kaip 50 procentų visų metinių pardavimo grynųjų pajamų, priskiriama apdirbamajai gamybai.
 • Išimtinės teisės – įmonei įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktos teisės, jai vienintelei leidžiančios teikti tam tikras paslaugas ar verstis tam tikra veikla tam tikroje geografinėje teritorijoje.
 • Specialiosios teisės – ribotam skaičiui įmonių įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktos teisės, kai atitinkamoje geografinėje teritorijoje kitaip, o ne pagal objektyvius, proporcingus ir nediskriminacinius kriterijus:
  • įmonių, turinčių teisę teikti tam tikras paslaugas arba verstis tam tikra veikla, skaičius apribojamas iki dviejų ar daugiau;
  • kelioms konkuruojančioms įmonėms suteikiama teisė teikti tam tikras paslaugas arba verstis tam tikra veikla;
  • įmonei ar įmonėms suteikiamos išimtys, kurios labai paveikia bet kurios kitos įmonės galimybes teikti tas pačias paslaugas arba vykdyti tą pačią veiklą toje pačioje teritorijoje beveik vienodomis sąlygomis.
 • Įmonės, privalančios tvarkyti atskiras sąskaitas, – įmonės, kurioms suteiktos specialiosios arba išimtinės teisės pagal Konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 86 straipsnio 1 dalį ir kurios vykdo ir kitą veiklą, arba įmonės, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas pagal Konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 86 straipsnio 2 dalį ir kurios dėl to gauna kokios nors formos kompensaciją už viešąją paslaugą ir vykdo ir kitą veiklą.
 • Patronuojanti įmonė – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3517).
 1. Šių Taisyklių nuostatos taikomos:
  1. valstybės ar savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms valstybės ir savivaldybės institucijoms, atstovaujančioms valstybei ar savivaldybei, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, kurios gali daryti įmonėms lemiamą įtaką;
  2. valstybės ir savivaldybės institucijoms, dėl kurių priimtų teisės aktų tam tikros įmonės patenka į įmonių, privalančių tvarkyti atskiras sąskaitas, apibrėžimą. Tais atvejais, kai įmonės patenka į įmonių, privalančių tvarkyti atskiras sąskaitas, apibrėžimą pagal įstatymo nuostatas, šių Taisyklių nuostatos taikomos ministerijoms, kurios atlieka atitinkamo ūkio sektoriaus valstybinio valdymo funkciją.
 2. Šių Taisyklių 3 punkte nurodytos valstybės ir savivaldybės institucijos šių Taisyklių nustatyta tvarka kaupia, saugo ir teikia Europos Komisijai informaciją apie valstybės ar savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas.
 3. Šių Taisyklių 3 punkte nurodytos valstybės ir savivaldybės institucijos neprivalo kaupti, saugoti ir teikti Europos Komisijai informacijos apie:
  1. finansinius santykius tarp valstybės ar savivaldybės institucijų ir:
   1. valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kai šie santykiai susiję su paslaugomis, kurių teikimas negali turėti reikšmingo poveikio prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių;
   2. valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurių metinės pardavimo grynosios pajamos per paskutinius dvejus finansinius metus (iki tų metų, kuriais skirtos ar panaudotos šių Taisyklių 7 punkte nurodytos lėšos) buvo mažesnės kaip 40 mln. eurų (ekvivalentas litais). Valstybės ir savivaldybės kredito įstaigoms atitinkama riba yra 800 mln. eurų (ekvivalentas litais);
   3. Lietuvos banko;
   4. valstybės ar savivaldybės kredito įstaigų, kai šie santykiai susiję su viešųjų lėšų indėliais, kuriuos valstybės ar savivaldybės institucijos padėjo į tokias kredito įstaigas įprastomis komercinėmis sąlygomis;
  2. apdirbamosios gamybos įmones, kurių metinės pardavimo grynosios pajamos paskutiniais finansiniais metais buvo mažesnės kaip 250 mln. eurų (ekvivalentas litais);
  3. privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas įmones:
   1. teikiančias paslaugas, kurių teikimas negali turėti reikšmingo poveikio prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių;
   2. kurių metinės pardavimo grynosios pajamos per paskutinius dvejus finansinius metus (iki tų metų, kuriais minėtosios įmonės teikė bendros ekonominės svarbos paslaugas pagal Konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 86 straipsnio 2 dalį arba buvo įgaliotos vykdyti veiklą, kuriai vykdyti buvo suteiktos specialiosios arba išimtinės teisės pagal Konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 86 straipsnio 1 dalį) buvo mažesnės kaip 40 mln. eurų (ekvivalentas litais). Valstybės ir savivaldybės kredito įstaigoms atitinkama riba yra 800 mln. eurų (ekvivalentas litais);
   3. teikusias bendros ekonominės svarbos paslaugas pagal Konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties 86 straipsnio 2 dalį, jeigu joms skirta kompensacija (neatsižvelgiant į kompensacijos teikimo būdus) buvo teikiama apibrėžtą laikotarpį, atliekant atviras, skaidrias ir nediskriminuojančias procedūras.
 4. Šių Taisyklių 3 punkte nurodytos valstybės ir savivaldybės institucijos sudaro valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių, apdirbamosios gamybos įmonių ir įmonių, privalančių tvarkyti atskiras sąskaitas, sąrašus (jeigu tokių įmonių yra) ir kiekvienais kalendoriais metais, ne vėliau kaip iki vasario 1 dienos, juos peržiūri. Šiuose sąrašuose turi būti nurodyti šie valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių, apdirbamosios gamybos įmonių ar įmonių, privalančių tvarkyti atskiras sąskaitas, duomenys:
  1. pavadinimas;
  2. teisinė forma;
  3. buveinė;
  4. juridinio asmens kodas.

II. Informacijos apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius santykius kaupimas, saugojimas ir teikimas Europos Komisijai

 1. Šių Taisyklių 3.1 punkte nurodytos valstybės ir savivaldybės institucijos:
  1. nuolat kaupia ir sistemina informaciją apie valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms tiesiogiai arba per finansų įstaigas ar kitus tarpininkus (juridinius asmenis) paskirtas valstybės ar savivaldybės lėšas. Kaupiamoje informacijoje pagal kiekvieną įmonę turi būti nurodoma:
   1. lėšų paskyrimo data;
   2. ėšų skyrimo teisinis pagrindas;
   3. paskirtų lėšų suma;
   4. lėšų paskirtis:
    1. lėšos įmonių įstatiniam kapitalui (įmonių savininko kapitalui) (įskaitant nepiniginį įnašą) apmokėti;
    2. lėšos veiklos nuostoliams kompensuoti;
    3. subsidijos;
    4. paskolos lengvatinėmis sąlygomis;
    5. atleidimas nuo finansinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo;
    6. kita finansinė lengvata;
   5. lėšas paskyrusi valstybės ar savivaldybės institucija;
   6. kita valstybės ar savivaldybės institucijos nustatyta informacija;
  2. kiekvienais kalendoriniais metais, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo, raštu kreipiasi į šias įmones su prašymu pagal šių Taisyklių 7.1.1–7.1.6 punktus pateikti informaciją apie tiesiogiai arba per finansų įstaigas ar kitus tarpininkus (juridinius asmenis) paskirtų valstybės ar savivaldybės lėšų faktinį panaudojimą.
 2. Šių Taisyklių 6.1–6.4 ir 7 punktuose nurodyta informacija saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo finansinių metų, kuriais tos lėšos skirtos, pabaigos. Jeigu valstybės ar savivaldybės lėšos buvo naudojamos vėlesniais finansiniais metais, nei paskirta, 5 metų terminas prasideda nuo tų finansinių metų, kuriais naudotos lėšos, pabaigos.
 3. Europos Komisijos prašymu informaciją, nurodytą šių Taisyklių 6.1–6.4 ir 7punktuose, kartu su kita Europos Komisijos prašyme nurodyta informacija pateikia valstybės ar savivaldybės institucija, atsakinga už šios informacijos kaupimą ir saugojimą. Informacija pateikiama Europos Komisijos prašyme nurodytais būdu ir laiku.

III. Informacijos apie apdirbamosios gamybos įmones kaupimas ir teikimas Europos Komisijai

 1. Šių Taisyklių 3.1 punkte nurodytos valstybės ir savivaldybės institucijos:
  1. nuolat kaupia ir sistemina informaciją apie:
   1. kiekvienai apdirbamosios gamybos įmonei valstybės ar savivaldybės suteiktas:
    1. lėšas (taip pat nepiniginius įnašus) įmonių įstatiniam kapitalui (įmonių savininko kapitalui) apmokėti. Kaupiamoje informacijoje pagal kiekvieną įmonę turi būti nurodoma lėšų paskyrimo data, teisinis pagrindas, paskirtų lėšų suma, lėšų skyrimo sąlygos (ar akcijos paprastosios, privilegijuotosios, atidėtosios, konvertuojamosios), akcijų suteikiamos teisės į dividendus ar konvertavimo teisės, lėšas skyrusi valstybės ar savivaldybės institucija, ryšys tarp finansuotojo ir gavėjo, kita valstybės ar savivaldybės institucijos nustatyta informacija;
    2. subsidijas. Kaupiamoje informacijoje pagal kiekvieną įmonę turi būti nurodoma subsidijų skyrimo data, teisinis pagrindas, paskirtų lėšų suma, lėšas skyrusi valstybės ar savivaldybės institucija, kita valstybės ar savivaldybės institucijos nustatyta informacija;
    3. paskolas, įskaitant paskolos perviršį ir kapitalo investicijų avansines sumas. Kaupiamoje informacijoje pagal kiekvieną įmonę turi būti nurodoma paskolos suteikimo data, teisinis pagrindas, paskolos dydis, paskolos terminas, palūkanų normos, paskolos ir jos garantijos (jeigu paskolą gaunanti įmonė tokią pateikia skolintojui) teikimo sąlygos, paskolą suteikusi valstybės ar savivaldybės institucija, kita valstybės ar savivaldybės institucijos nustatyta informacija;
    4. paskolos garantijas. Kaupiamoje informacijoje pagal kiekvieną įmonę turi būti nurodoma garantijos suteikimo data, teisinis pagrindas, garantijos dydis, garantuota paskolos dalis, garantijos suteikimo sąlygos ir už garantiją mokami mokesčiai, garantiją suteikusi valstybės ar savivaldybės institucija, kita valstybės ar savivaldybės institucijos nustatyta informacija;
    5. šių Taisyklių 10.1.1.1–10.1.1.4 punktuose nenurodytas lengvatas. Kaupiamoje informacijoje pagal kiekvieną įmonę turi būti nurodoma tokios lengvatos suteikimo data, teisinis pagrindas, lengvatos dydis, lengvatą suteikusi valstybės ar savivaldybės institucija, kita valstybės ar savivaldybės institucijos nustatyta informacija;
   2. kiekvienai apdirbamosios gamybos įmonei valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos patronuojančios įmonės arba kurios nors kitos valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės suteiktas lėšas (taip pat nepiniginius įnašus) įmonių įstatiniam kapitalui (įmonių savininko kapitalui) apmokėti. Kaupiamoje informacijoje pagal kiekvieną įmonę turi būti nurodoma lėšų paskyrimo data, teisinis pagrindas, paskirtų lėšų suma, lėšų skyrimo sąlygos (ar akcijos paprastosios, privilegijuotosios, atidėtosios, konvertuojamosios), akcijų suteikiamos teisės į dividendus ar konvertavimo teisės, lėšas skyrusi valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė, ryšys tarp finansuotojo ir gavėjo, kita valstybės ar savivaldybės institucijos nustatyta informacija;
  2. kiekvienais kalendoriniais metais:
   1. iki kovo 1 dienos:
    1. pateikia Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (toliau vadinama – Konkurencijos taryba) šių Taisyklių 6 punkte nurodytą apdirbamosios gamybos įmonių sąrašą kartu su duomenimis apie įmonių metines pardavimo grynąsias pajamas. Jeigu per nurodytą terminą sąrašas Konkurencijos tarybai nepateikiamas, laikoma, kad tokių įmonių nėra;
    2. raštu kreipiasi į apdirbamosios gamybos įmones ir patronuojančias įmones (jeigu šių įmonių pagrindinė veikla priskiriama apdirbamajai gamybai) su prašymu pateikti šių Taisyklių 10.2.2.1–10.2.2.3.2 punktuose nurodytą informaciją ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po šių įmonių metinių finansinių ataskaitų paskelbimo (bet ne vėliau kaip per 9mėnesius po įmonių finansinių metų pabaigos);
   2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apdirbamosios gamybos įmonės ar patronuojančios įmonės (jeigu šios įmonės pagrindinė veikla priskiriama apdirbamajai gamybai) metinių finansinių ataskaitų paskelbimo (bet ne vėliau kaip per 9 mėnesius po įmonės finansinių metų pabaigos) pateikia Konkurencijos tarybai (už praėjusius finansinius metus):
    1. įmonės metines finansines ataskaitas;
    2. informaciją apie įmonės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus;
    3. informaciją (jeigu ji nepateikta įmonės metinėse finansinėse ataskaitose):
     1. apie įmonės išmokėtus dividendus ir nepaskirstytą pelną;
     2. apie sandorius tarp valstybės ar savivaldybės institucijų ir apdirbamosios gamybos įmonės, taip pat apie sandorius valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir panašiai) viduje ar tarp šių įmonių junginių;
     3. šių Taisyklių 10.1 punkte nurodytą informaciją.
 2. Jeigu valstybės ar savivaldybės kontroliuojama įmonė savo veiklą vykdo paskirstydama ją keliems juridiniams asmenims, būtina pateikti konsoliduotus šių Taisyklių 10.2.2 punkte nurodytus duomenis, kad būtų aiški tame pačiame sektoriuje arba susijusiuose sektoriuose veikiančio įmonių junginio ekonominė būklė.
 3. Konkurencijos taryba kiekvienais kalendoriniais metais perduoda Europos Komisijai:
  1. šių Taisyklių 10.2.1.1 punkte nurodytą informaciją – iki kovo 31 dienos;
  2. šių Taisyklių 10.2.2 punkte nurodytą informaciją – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po atitinkamos įmonės metinių finansinių ataskaitų paskelbimo.
 4. Europos Komisijos prašymu papildomą informaciją, kurios reikia pateiktiems duomenims išsamiai įvertinti, pateikia valstybės ar savivaldybės institucija, atsakinga už šios informacijos kaupimą. Informacija pateikiama Europos Komisijos prašyme nurodytais būdu ir laiku.

IV. Informacijos apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras sąskaitas, kaupimas, saugojimas ir teikimas Europos Komisijai

 1. Šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytos valstybės ir savivaldybės institucijos kiekvienais kalendoriniais metais, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įmonių, privalančių tvarkyti atskiras sąskaitas, metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo, raštu kreipiasi į šias įmones su prašymu pateikti informaciją apie:
  1. vykdomos veiklos rūšis;
  2. vykdomos veiklos rūšių pajamas ir sąnaudas;
  3. vykdomos veiklos rūšių pajamų ir sąnaudų priskyrimo tam tikrai veiklai metodus;
  4. buhalterinę ir valdymo (vidaus) apskaitą, patvirtinančią, kad įmonė, privalanti tvarkyti atskiras sąskaitas:
   1. tvarko kiekvienos iš šių rūšių veiklos atskirą buhalterinę ir valdymo (vidaus) apskaitą:
    1. veiklos, kurią vykdyti įmonei suteiktos specialiosios ar išimtinės teisės;
    2. bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimo;
   2. tvarko papildomų rūšių veiklos, nenurodytos šių Taisyklių 14.4.1 punkte, atskirą buhalterinę ir valdymo (vidaus) apskaitą;
   3. teisingai paskirsto visas sąnaudas ir pajamas pagal nuosekliai taikomus ir objektyviai pagrįstus savikainos apskaitos principus;
   4. taiko aiškiai nustatytus savikainos apskaitos principus, tvarkydama šių Taisyklių 14.4.1 ir 14.4.2 punktuose nurodytų rūšių veiklos buhalterinę ir valdymo (vidaus) apskaitą.
 2. Šių Taisyklių 14.4 punktas netaikomas tos rūšies veiklai, kurios apskaitai taikoma atskira Europos Bendrijos teisės aktuose nustatyta tvarka.
 3. Šių Taisyklių 6.1–6.4 ir 14 punktuose nurodyta informacija saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo finansinių metų, su kuriais ta informacija susijusi, pabaigos.
 4. Europos Komisijos prašymu informaciją, nurodytą šių Taisyklių 6.1–6.4 ir 14punktuose, kartu su kita Europos Komisijos prašyme nurodyta informacija pateikia valstybės ar savivaldybės institucija, atsakinga už šios informacijos kaupimą ir saugojimą. Informacija pateikiama Europos Komisijos prašyme nurodytais būdu ir laiku.
Atnaujinta: 2024 02 22