BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AB „AKMENĖS CEMENTAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2008 10 09
  • Nutarimo Nr.: 1S-141
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2008 m. spalio 9 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AB „Akmenės cementas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2008-02-14 nutarimu Nr. 1S-18 pagal UAB „Geras betonas“ (toliau – Pareiškėjas) pareiškimą, kuriame prašoma ištirti, ar AB „Akmenės cementas“ nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, atsisakydama sudaryti cemento pirkimo-pardavimo (tiekimo) sutartį su Pareiškėju 2008 metams. Tyrimas pratęstas Konkurencijos tarybos 2008-07-10 nutarimu Nr. 1S-94.
Pareiškėjas nurodė, jog nuo 2007 m. rugsėjo mėn. vyko susirašinėjimas su AB „Akmenės cementas“, siekiant sudaryti cemento pirkimo-pardavimo sutartį 2008 metams. Iš pradžių AB „Akmenės cementas“ kelis kartus nurodė, kad sutarties sudarymo klausimas bus svarstomas vėliau, po sutarčių sudarymo su ilgalaikiais pirkėjais. Vėliau Pareiškėjui nurodyta kreiptis į komisionierių UAB „Cemeka“, ši bendrovė 2007 m. pabaigoje atsisakė sudaryti cemento pirkimo-pardavimo sutartį su Pareiškėju 2008 metams. Pareiškėjas nurodė, jog AB „Akmenės cementas“ atsisakymą sudaryti cemento pirkimo-pardavimo sutartį motyvavo tuo, jog neturi papildomų cemento kiekių, negali patenkinti senų, nuolatinių pirkėjų poreikių, todėl negali sudaryti pirkimo-pardavimo sutarčių su naujais pirkėjais.
Pareiškėjo teigimu, AB „Akmenės cementas“, vilkindama laiką ir žadėdama sudaryti cemento pirkimo-pardavimo sutartį, o po to atsisakiusi ją sudaryti, varžo jo galimybes veikti rinkoje, tuo tarpu Pareiškėjo konkurentui UAB „Putbetonis“ jokios kliūtys nesudaromos, cementas yra tiekiamas. Tyrimas pradėtas esant pagrindui manyti, kad AB „Akmenės cementas“ galimai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi cemento didmeninio pardavimo (tiekimo) rinkoje, atlikdama veiksmus, nesuderinamus su Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimais – nepagrįstai atsisakydama sudaryti cemento pirkimo-pardavimo sutartį su Pareiškėju.
Tiriamas laikotarpis – nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gegužės 19 d., t.y. iki momento, kai su Pareiškėju buvo sudaryta AB „Akmenės cementas“ pagaminto cemento pirkimo-pardavimo sutartis.
Nustatyta, jog AB „Akmenės cementas“ pagamintą cementą parduoda pati ir per komisionierių UAB „Cemeka“. AB „Akmenės cementas“ tiesiogiai pati pagamintą cementą parduoda tik stambiems pirkėjams (perkantiems virš 50 tūkst. tonų per metus) ir specialaus cemento vartotojams. Mažesniems cemento vartotojams (perkantiems iki 50 tūkst. tonų per metus) bei valstybėms ne Europos Sąjungos narėms AB „Akmenės cementas“ pagamintas cementas parduodamas per komisionierių UAB „Cemeka“.
Tyrimo metu nustatyta, jog Pareiškėjas į AB „Akmenės cementas“ dėl cemento pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo kreipėsi su 2007-09-04, 2007-09-26, 2007-11-26 prašymais. Atsakydama į šiuos raštus AB „Akmenės cementas“ Pareiškėją informavo, jog cemento pirkimo-pardavimo sutartys 2008 metams bus sudaromos lapkričio-gruodžio mėnesiais, taip pat, jog pagal ilgalaikę bendrovės praktiką pirmiausiai sutartys bus sudaromos (ar pratęsiamos) su nuolatiniais pirkėjais, likus laisviems kiekiams, sutartys bus sudaromos su naujais pirkėjais (kuriems ir priklauso Pareiškėjas). AB „Akmenės cementas“ komisionierius UAB „Cemeka“ 2007-12-27 raštu Pareiškėją informavo, jog negali pilnai patenkinti pirkėjų poreikių ir pateikti pakankamą AB „Akmenės cementas“ pagaminto cemento kiekį, todėl 2008 metams negali patenkinti naujų pirkėjų poreikių.
AB „Akmenės cementas“ gamybiniai pajėgumai sudaro apie 1 mln. tonų cemento žaliavos (klinkerio) per metus, pagaminama virš 1 mln. tonų cemento. Nustatyta, jog 2007 m. buvo ženkliai išaugusi cemento paklausa. Didžiąja dalimi tokį augimą nulėmė statybų verslo plėtra. Todėl netgi dirbdama maksimaliu našumu laisvų produkcijos kiekių AB „Akmenės cementas“ 2007 m. neturėjo ir negalėjo patenkinti visų poreikių. 2007 m. turimų gamybinių pajėgumų pakako tenkinti tik nuolatinių pirkėjų poreikius ir vykdyti sutartis su pirkėjais, sudarytas 2007 metais, todėl naujų įsipareigojimų prisiėmimo galimybės ir nebuvo Pareiškėjo kreipimosi į AB „Akmenės cementas“ metu.
Vykstant tyrimui paaiškėjo, jog 2008-05-19 su Pareiškėju AB „Akmenės cementas“ komisionierius UAB „Cemeka“ sudarė dvi cemento pirkimo-pardavimo sutartis 2008 metams. Nustatyta, jog2008 metų gegužės mėnesį susidarė laisvi AB „Akmenės cementas“ pagaminto cemento kiekiai dėl objektyvių priežasčių.
Kadangi bendrovės pagamintos produkcijos kiekis buvo nepakankamas patenkinti visų pirkėjų (tiek nuolatinių, tiek naujų) poreikius, išreikštus jų prašymuose, bendrovė taikė pirmenybės teikimo įsigyti cementą ilgalaikiams pirkėjams modelį. Šį modelį įgyvendinančios nuostatos įtvirtintos AB „Akmenės cementas“ ir komisionieriaus UAB „Cemeka“ patvirtintose vidinėse tvarkose. Sutarčių su naujais pirkėjais sudarymas yra svarstomas tuo atveju, jei patenkinus nuolatinių pirkėjų poreikius lieka laisvų produkcijos kiekių. Naujų pirkėjų pateiktos paraiškos dėl cemento pirkimo-pardavimo yra svarstomos chronologine tvarka, t.y. anksčiau paraišką pateikusių asmenų prašymai svarstomi anksčiau, ir atitinkamai, jie įgyja prioritetą įsigyti produkcijos prieš vėliau paraiškas padavusius asmenis. Minėta sutarčių su naujais pirkėjais sudarymo galimybė pagal ilgametę praktiką yra svarstoma kalendorinių metų pabaigoje, t.y. lapkričio-gruodžio mėnesiais.
Pareiškėjas prašymą dėl cemento pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pateikė 2007-09-04. Tiek iki šios dienos, tiek ir vėliau AB „Akmenės cementas“ (ir jos komisionierius UAB „Cemeka“) gavo analogiškų prašymų iš kitų bendrovių, su kuriomis vėliau taip pat nebuvo sudarytos cemento pirkimo-pardavimo sutartys 2008 metams dėl analogiškų priežasčių, kaip ir su Pareiškėju.
Tyrimo metu buvo išanalizuotos AB „Akmenės cementas“ sudarytos cemento pirkimo-pardavimo sutartys su pirkėjais 2006-2008 metams. Paaiškėjo, kad su ilgalaikiais pirkėjais AB „Akmenės cementas“ elgėsi laikydamasi savo taikomo modelio, siekiant paskirstyti ribotus cemento kiekius pirkėjams.
Tyrimo metu nustatyta, kad AB „Akmenės cementas“ ir komisionierius UAB „Cemeka“ nėra sudarę jokių tiesioginių komercinių sutarčių su UAB „Putbetonis“ ir cemento UAB „Putbetonis“ netiekia. Cementą UAB „Putbetonis“ tiekia UAB „Vilniaus aidai“. UAB „Vilniaus aidai“ nurodė, jog šios bendrovės nesieja jokie kiti ryšiai su AB „Akmenės cementas“, išskyrus cemento tiekimo sutartį. UAB „Vilniaus aidai“ taip pat nesieja jokie kiti ryšiai su UAB „Cemeka“, išskyrus tai, jog su ja sudarytos pasaugos sutartys bei UAB „Cemeka“ teikia logistikos paslaugą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos teisė nedraudžia ūkio subjektams užimti dominuojančios padėties atitinkamoje rinkoje, tačiau Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje pateikiamas tik pavyzdinis piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi veiksmų sąrašas. Todėl ir kiti ūkio subjekto, užimančio dominuojančią padėtį, veiksmai, kuriais ribojama ar gali būti ribojama konkurencija, įskaitant ir atsisakymą sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su tam tikru pirkėju, gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Remiantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis atitinkama rinka šiuo atveju apibrėžtina kaip cemento didmeninio pardavimo (tiekimo) rinka Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į tokį galimą rinkos apibrėžimą bei tyrimo metu surinktus duomenis, AB „Akmenės cementas“ padėtis rinkoje galėtų būti vertinama kaip dominuojanti, tačiau šiuo atveju nėra būtinybės nustatyti tikslaus atitinkamos rinkos apibrėžimo bei detaliai įvertinti nagrinėjamo ūkio subjekto padėties toje rinkoje, kadangi bet kuriuo atveju skundžiami veiksmai nelaikytini Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimu dėl toliau nurodytų priežasčių. Tokios nuomonės laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-09-11 sprendime administracinėje byloje Nr. A556-1555/2008, kuriame jis konstatavo, jog Konkurencijos tarybai nustačius, jog „sutartį su pareiškėju atsisakyta sudaryti objektyviais pagrindais, nebetenka prasmės apibrėžti atitinkamą rinką, spręsti, ar atitinkamų asmenų padėtis toje rinkoje yra dominuojanti. Visi šie veiksmai <...> būtų pertekliniai, neracionalūs <...>“.
Tyrimo metu nustatyta, kad AB „Akmenės cementas“ atsisakymas tiekti (sudaryti cemento pirkimo-pardavimo sutartį 2008 metams) cementą Pareiškėjui buvo sąlygotas ne AB „Akmenės cementas“ diskriminuojančio elgesio naujų potencialių pirkėjų atžvilgiu (t.y. nevienodo analogiškos padėties pirkėjų vertinimo ir nevienodų sąlygų jiems sudarymo), o dėl ribotų gamybinių pajėgumų – gaminamos produkcijos trūkumo.
AB „Akmenės cementas“, susidurdama su ribotų gamybinių pajėgumų problema, pasirinko ilgalaikių santykių su pirkėjais išlaikymo modelį. Šio modelio veikimo principas – pirmenybė cemento pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui/pratęsimui teikiama ilgalaikiams cemento pirkėjams, likę laisvi kiekiai paskirstomi naujiems potencialiems pirkėjams. Pagrįsta ir nediskriminuojanti yra AB „Akmenės cementas“ nuostata, jog skirstant laisvus cemento kiekius naujiems potencialiems pirkėjams, prioritetas teikiamas ankstesne data paraišką pateikusiam pirkėjui.
Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, jog AB „Akmenės cementas“ atsisakymas sudaryti cemento pirkimo-pardavimo sutartį su Pareiškėju yraobjektyviai pateisinamas. Dėl šios priežasties nėra AB „Akmenės cementas“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sudėties, todėl tyrimas pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktą nutrauktinas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl AB „Akmenės cementas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas