BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 12 20
  • Nutarimo Nr.: 15/b
  • Papildomas tyrimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,

Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,

sekretoriaujant Z.Balsienei,

dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: V.Aleksienei, L.Darulienei, V.Gliebui, P.Kvietkauskienei, D.Stadalnikienei, J.Šovienei,

proceso šalims: pareiškėjų grupės UAB „Baltijos brigantina“, S.Januškos IĮ „Evtrasta“, UAB „Intalka“, T.Stankevič IĮ „Jūrų fregata“, UAB „Klaipėdos Hekos laivų aptarnavimas“, UAB „Sezateksas“, A.Klimšino IP „Sofitela“, UAB „Varitecha“ įgaliotam atstovui advokatui Š.Keserauskui, UAB „Baltijos brigantina“ direktoriaus pavaduotojui M.Čiakui, Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento vyriausiajai specialistei S.Bačiauskienei, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ įgaliotam atstovui advokatui Ž.Kvietkui,

2001 m. gruodžio 20 d. Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (toliau – KLASCO) veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.

Konkurencijos taryba n u s t a t ė :

Tyrimas buvo pradėtas 2001-03-15 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.38 laivus aptarnaujančių įmonių - UAB „Baltijos brigantina“, S. Januškos IĮ „Evtrasta“, UAB „Intalka“, T. Stankevič IĮ „Jūrų fregata“, UAB „Klaipėdos Hekos laivų aptarnavimas“, UAB „Sezateksas“, A. Klimšino IĮ „Sofitela“ ir UAB „Varitecha“ (toliau - laivus aptarnaujančios įmonės) pareiškimo pagrindu.

Paslaugų skyrius, atlikęs tyrimą, Konkurencijos tarybai pateikė tokias tyrimo išvadas:

1. Galimybė prieiti prie uosto krantinių yra būtina sąlyga norint teikti laivams aptarnavimo paslaugas, o tai reiškia, kad tokia priėjimo galimybė yra laikoma gyvybiškai svarbia šiai veiklai vykdyti.

2. KLASCO, kaip didžiausia Uosto žemės nuomininkė, turi dominuojančią padėtį priėjimo prie krantinių, kurių reikia, kad laivų aptarnavimo paslauga būtų teikiama galutiniams vartotojams, rinkoje.

3. Turėdama dominuojančią padėtį šioje rinkoje, KLASCO sudarė nevienodas konkurencines sąlygas ūkio subjektams, teikiantiems laivų aptarnavimo paslaugas, būtent:

i) laivus aptarnaujančioms įmonėms mokamus vienkartinius leidimus prieiti/privažiuoti prie krantinėse stovinčių laivų išduoda su sąlyga, kai įmonės pateikia išankstinį laivo kapitono ar jo įgalioto asmens užsakymą;

ii) iš dukterinės įmonės UAB „Komeksimas“, kuri teikia laivams tokias pačias paslaugas, išankstinių užsakymų nebuvo reikalaujama. Bendrovės buveinė yra KLASCO teritorijoje, jos darbuotojams KLASCO 2001 metams buvo išdavusi nemokamus nuolatinius leidimus.

4. Įmonė, kuri užima dominuojančią padėtį teikiant esminius išteklius konkurentams ir pati juos naudoja, ir kuri atsisako suteikti priėjimą kitoms įmonėms prie šių išteklių be objektyvaus pagrindo ar leidžia priėjimą konkurentams tik mažiau palankiomis sąlygomis negu tomis, kuriomis teikia sau, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį. Esminių išteklių savininkas ar valdytojas, kuris naudoja savo jėgą vienoje rinkoje tam, kad proteguotų ar apsaugotų savo pozicijas kitoje atitinkamoje rinkoje, ypač atsisakant leisti priėjimą konkurentams ar leidžiant priėjimą mažiau palankiomis sąlygomis negu tos, kokiomis teikia sau, ir taip sukelia nepatogumus savo konkurentams, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį.

5. KLASCO 2001 m. rugsėjo 21 d. sprendimas (įsakymas Nr.91-1) išduoti UAB „Komeksimas“ ir kitų įmonių darbuotojams ar transportui, atvykstantiems į KLASCO teritoriją siūlyti ar teikti laivų aptarnavimo/aprūpinimo paslaugas, leidimus, vadovaujantis 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu patvirtintais Apsaugos ir leidimų sistemos nuostatais (įskaitant ir 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 141 ir 2001 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 20-2 patvirtintus pakeitimus ir papildymus), sudaro visoms laivus aprūpinančioms įmonėms vienodas priėjimo prie KLASCO nuomojamoje teritorijoje esančių krantinių atplaukusių laivų sąlygas. Visos laivus aptarnaujančios/aprūpinančios įmonės turi galimybę teikti laivams paslaugas gavusios jų išankstinius užsakymus arba tarpininkaujant laivų agentavimo firmoms.

6. Tyrimo metu KLASCO atlikti veiksmai tenkina Konkurencijos įstatymo 43 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktus. Bendrovė tyrimo metu pateikė visą tyrimui reikalingą informaciją, savo valia nutraukė draudžiamus veiksmus ir pateikė šių veiksmų nutraukimo įrodymus. Laivus aptarnaujančios įmonės apie padarytą žalą ar veiklos nutraukimą šioje rinkoje dėl KLASCO atliktų draudžiamų veiksmų informacijos nepateikė.

7. Pagal Uosto įstatymo normas, laivus aptarnaujančios įmonės nėra uosto naudotojai ir jame nenustatyta šių įmonių priėjimo prie atplaukusių laivų tvarka. Susisiekimo ministerijos patvirtintose Uosto naudojimo taisyklėse numatyta Uosto žemės nuomininkams prievolė leisti laivus aptarnaujančių įmonių atstovams eiti/važiuoti per jų nuomojamą žemę prie krantinėse stovinčių laivų, tačiau nereglamentuota Uosto žemės nuomininkams leidimų išdavimo tvarka.

Paslaugų skyrius Konkurencijos tarybai pasiūlė priimti tokį sprendimą:

1. Pripažinti, kad KLASCO pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą, tačiau tyrimo metu atlikti veiksmai tenkina įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje numatytas sąlygas, todėl baudos neskirti.

2. Įspėti KLASCO ateityje, priimant sprendimus, derinti juos su Konkurencijos įstatymo reikalavimais.

3. Įpareigoti KLASCO taikyti visiems ūkio subjektams, vykdantiems veiklą laivų aptarnavimo/aprūpinimo rinkoje, ekonomiškai pagrįstas leidimų išdavimo sąlygas.

4. Įpareigoti KLASCO iki 2002 m. sausio 10 d. pateikti Konkurencijos tarybai informaciją apie UAB „Komeksimas“ 2001 m. spalio - gruodžio mėn. išduotus vienkartinius leidimus prieiti/privažiuoti prie bendrovės nuomojamų krantinių teikiant laivams aptarnavimo/aprūpinimo paslaugas, atskirai nurodant, kiek buvo išduota leidimų pagal laivų savininkų, laivų kapitonų ar jų įgaliotų atstovų išankstinius užsakymus.

5. Rekomenduoti Susisiekimo ministerijai nustatyti leidimų prieiti/privažiuoti prie Uosto krantinėse stovinčių laivų išdavimo tvarką ūkio subjektams, kurie vykdo veiklą laivų aptarnavimo rinkoje.

Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs pareiškėjų įgaliotas atstovas Š.Keserauskas atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju su KLASCO dominavimu susiduria ne tik pareiškėjai, bet visi ūkio subjektai, kurių verslui yra reikalingas priėjimas bei leidimai, todėl sąlygos visiems turi būti vienodos. Š.Keserauskas pažymėjo, kad pažeidimas buvo ne tik padarytas, bet jis tebesitęsia iki šiol. Dėl to padėtis šių paslaugų rinkoje yra labai liūdna, teikiamų paslaugų apimtys mažėja, įmonės balansuoja ant veiklos nutraukimo ribos. Š.Keserausko nuomone, ne tik laivus aptarnaujančios įmonės, bet ir agentavimo firmos, ekspedijavimo firmos gali kelti grėsmę dėl narkotikų, kontrabandos gabenimo. Tačiau ši problema, Š.Keserausko nuomone, turėtų būti sprendžiama ne panaikinant konkurenciją, o sustiprinant gabenamų per Uosto teritoriją krovinių kontrolę, o tai yra KLASCO teisė ir pareiga. Š.Keserauskas teigė, jog pareiškėjai nesutinka su siūlymu netaikyti piniginių sankcijų, taip pat teigė, jog siūlomi įpareigojimai yra labai abstraktūs ir visiškai neužtikrina pareiškėjų interesų. Š.Keserausko nuomone, KLASCO netinkamai bendradarbiavo su Konkurencijos taryba tyrimo eigoje, taip pat negalima teigti, kad minėti veiksmai nesukėlė esminės ir nepataisomos žalos kitų ūkio subjektų interesams.

UAB „Baltijos brigantina“ atstovas M.Čakas teigė, jog šiuo metu faktiškai KLASCO uostas yra uždarytas laivus aptarnaujančioms įmonėms, nes jei per dieną tenka į Uosto teritoriją įvažiuoti keletą kartų ir kiekvieną kartą reikia nusipirkti vienkartinį leidimą, tai mažai įmonei yra labai brangu. Esant tokiai tvarkai įmonės netenka galimybės užmegzti ryšius su atplaukiančiais laivais, todėl nutrūko naujų klientų paieška ir įmonės dirba tik su anksčiau surastais laivais.

KLASCO įgaliotas atstovas Ž.Kvietkus posėdžio metu teigė, kad nustatyta dabartinė leidimų sistema yra pakankama, kad efektyviai būtų užtikrintas laivus aptarnaujančių įmonių patekimas prie krantinės ir galimybė teikti savo paslaugas. Ž.Kvietkus atkreipė dėmesį, kad KLASCO veiksmų teisėtumo vertinimas negalimas dėl galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų kolizijos, t.y. daiktinės teisės (KLASCO, kaip uosto žemės nuomotojo, teisių) ir konkurencijos normų (KLASCO, kaip laivų aptarnavimo paslaugų rinkos dalyvės, prievolių) priešpriešos. Ž.Kvietkus teigė, jog patekimas į KLASCO nuomojamą teritoriją turėtų būti nustatytas arba konkrečiais įpareigojimais įstatyminėje bazėje, arba sutartyje dėl žemės nuomos. Teisės aktuose yra aptarta kontroliuojančių institucijų, laivų agentų, ekspedijuojančių įmonių atstovų patekimas į nuomojamą teritoriją, tačiau nė viename norminiame akte nėra nustatyti įpareigojimai KLASCO įsileisti laivus aptarnaujančių įmonių atstovus.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a :

Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio metu paaiškėjo naujų faktinių aplinkybių, kurios gali turėti įtakos vertinant KLASCO, kaip ūkio subjekto, įtariamo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimu, elgesį ir priimant Konkurencijos tarybos nutarimą dėl įstatymo pažeidimo. Papildomai ištirtinos šios faktinės aplinkybės:

1. ar esama teisinio reguliavimo tvarka priėjimo prie krantinių leidimų išdavimo rinkoje, apibrėžtoje kaip atitinkama rinka, kurioje įtariamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, savaime nelemia diskriminacinių sąlygų susidarymo;

2. ar pagrįstai teigiama, kad KLASCO sudarė nevienodas (diskriminacines) konkurencijos sąlygas laivų tiekėjams ne tik lyginant su UAB „Komeksimas“, bet ir su kitais ūkio subjektais, besinaudojančiais uosto infrastruktūra;

3. ar tinkamai įvykdytos Konkurencijos įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, kurių pagrindu siūloma Konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariamą ūkio subjektą atleisti nuo baudos.

Kadangi aukščiau išvardintų aplinkybių ištyrimas gali lemti nutarimo pagrįstumą, byla grąžintina papildomam tyrimui atlikti.

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Konkurencijos taryba n u t a r i a :

1. Grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti.

2. Papildyti tyrimą atliekančių tyrėjų grupę, pavedant dalyvauti tyrime Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Jūratei Šovienei.

 

Pirmininkas Rimantas Stanikūnas