BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AB LIETUVOS PAŠTAS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 02 22
  • Nutarimo Nr.: 1S-15
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. vasario 22 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AB Lietuvos paštas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2006-02-09 nutarimu Nr.1S-13, gavus UAB „Vilniaus vandenys“, AB Rytų skirstomieji tinklai, AB „Lietuvos dujos“ prašymą, 2006-01-19 UAB „Vilniaus vandenys“ papildytą prašymą bei 2006-01-27 UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašymą ištirti, ar AB Lietuvos paštas nuo 2006-01-01 nustatęs fiksuotą komisinį atlyginimą už kiekvieną iš gyventojų priimtą įmoką ir siūlydamas pasirašyti naujas įmokų priėmimo sutartis bei atsisakydamas sudaryti sutartis atskiruose apskrities paštų skyriuose, nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi. AB „Lietuvos dujos“ 2006-07-21 raštu Nr. 7-322-948 pateikė prašymą Konkurencijos tarybai nutraukti tyrimą dėl prašymo dalies, susijusios su AB „Lietuvos dujos“, nes AB Lietuvos paštas nutraukė veiksmus, dėl kurių buvo kreiptasi į Konkurencijos tarybą.
Tyrimas pradėtas turint pagrindo manyti, kad AB Lietuvos paštas savo veiksmais galimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 punktą.
Tyrimo metu reikėjo nustatyti, ar:
- AB Lietuvos paštas dominuoja atitinkamoje rinkoje;
- Atlieka veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatymo 9 straipsnyje.
Tyrimo metu apibrėžta paslaugos rinka - įmokų ir mokesčių už suteiktas paslaugas priėmimas. Teikdama tokias tarpininkavimo paslaugas AB Lietuvos paštas surenka įmokas ir mokesčius iš vartotojų ir perduoda surinktas sumas paslaugų, už kurias renkamos įmokos, teikėjams (pvz.: AB Rytų skirstomieji tinklai, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, AB „Lietuvos draudimas“ ir t.t.).
Nustatyta, kad įmokų ir mokesčių surinkimo paslaugas Lietuvoje teikia tokie ūkio subjektai: AB Lietuvos paštas skyriai, bankų skyriai, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, UAB „Kauno spauda“ ir kt. Nagrinėjamu laikotarpiu pasirinkus 2005 m. ir 2006 m. I-III ketvirčių laikotarpį, duomenys (surinktų įmokų ir mokesčių vienetai ir piniginė vertė) gauti iš AB Lietuvos paštas, AB banko „Hansabankas“, AB DnB Nord bankas, AB Snoro banko, AB Parex banko, AB Šiaulių banko, AB SEB Vilniaus banko, AB Sampo banko, AB Ūkio banko,Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, UAB Medicinos banko, AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius nepateikė prašomų duomenų, nes bankas nagrinėjamo laikotarpio statistikos neturi. Analizuojant rinkos dalių pasiskirstymą pagal surinktų įmokų ir mokesčių vienetų skaičių, AB Lietuvos paštas 2005 m. surinko 56 proc., o 2006 m. I-III ketvirčiais 40,2 proc. visų įmokų ir mokesčių Lietuvos Respublikoje. Pagal surinktų įmokų ir mokesčių piniginę išraišką, AB Lietuvos paštas 2005 m. surinko 37,9 proc., o 2006 m. I-III ketvirčiais 34,5 proc. Lietuvoje. Iš pateiktų duomenų matyti, kad AB Lietuvos paštas užimama rinkos dalis nebuvo stabili ir mažėjo.
Konkurencijos taryba taip pat įvertino ir tikėtinus rinkos struktūros pokyčius - turimais duomenimis, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, UAB „Kauno spauda” ketina plėstis tiek teritoriniu, tiek paslaugų teikimo požiūriu. UAB „Koris“ pateikė informaciją, kad pradeda eksploatuoti įmokų surinkimo sistemą „eKasa“ (sistema leidžia vartotojams atsiskaityti už jiems suteiktas paslaugas prekybos centrų kasose) – techniniai sistemos bandymai atlikti, 2007 metų vasario mėnesį priimami bandomieji atsiskaitymai už AB „Klaipėdos vandenys“ paslaugas. Gyventojai už AB „Klaipėdos vandenys“ paslaugas galės atsiskaityti šių metų kovo mėnesį. UAB „Koris“ nurodė, kad vėliau planuoja sudaryti sutartis ir su kitomis komunalinių paslaugų teikimo įmonėmis. Dėl galimybės apmokėti sąskaitas per „eKasa“ domisi taip pat ir ne komunalinių paslaugų teikėjai. Tokie įmonių veiksmai gali būti vertinami kaip veiksmingas įėjimas į rinką, kada pritaikę turimą įrangą bei naudodamiesi turimu tinklu, pradėtų teikti atitinkamai komunalinių įmokų arba visų kitų įmokų surinkimą.
Vadovaujantis Europos Komisijos Pranešimu dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisėje (97/C 372/03), 2000-02-24 Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 17 „Dėl konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“ 10 punktu, trumpas laikotarpis įeiti į rinką apibūdinamas kaip laikotarpis, per kurį nereikia atlikti didesnio materialaus ar nematerialaus turto pertvarkymo. Nagrinėjamoje atitinkamoje rinkoje esminiai pokyčiai įvyko per 2006 m. I-III ketvirčius ir vis dar tęsiasi. Vertinant, ar įėjimas į rinką yra pakankamai greitas ir tvarus, kad galėtų atgrasinti nuo rinkos galios panaudojimo ar jį atremti, vadovaujamasi Horizontalių susijungimų vertinimo pagal Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės gairių (2004/C31/03) 74 punktu: tinkamas laikotarpis priklauso nuo rinkos savybių ir jos dinamikos, nuo potencialiai įeinančiųjų konkrečių gebėjimų, tačiau įėjimas dažniausiai laikomas savalaikiu tik tuomet, kai jis įvyksta per dvejus metus. Išsiplėtusi pasiūla per pakankamai trumpą laiką ir potencialių atitinkamos paslaugos teikėjų turimos techninės galimybės taip pat rodo, kad šiuo atveju reikšmingų įėjimo į atitinkamą rinką kliūčių nėra. Rinkoje esamų dalyvių ir potencialių dalyvių planuojami veiksmai rodo, kad AB Lietuvos paštas nedaro vienpusės lemiamos įtakos.
Konkurencijos taryba apklausė AB TEO LT, UAB „Omnitel“, UAB „Commercial Union Lietuva Gyvybės draudimas“, AB „Lietuvos draudimas“, AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, UAB „Tele2“, AB Rytų skirstomieji tinklai, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“. Šios įmonės, perkančios įmokų surinkimo paslaugą, nurodė, kad AB Lietuvos paštas, kaip įmokų surinkimo paslaugos teikėjui, pakėlus atsiskaitymo už atitinkamą paslaugą kainą, įmonės rinktųsi sudaryti sutartis su kitais įmokų surinkimo paslaugos teikėjais, taip pat atsirastų kitų įmokų surinkėjų.
Įvertinus surinktą informaciją galima daryti išvadą, kad AB Lietuvos paštas, naudodamasis universaliųjų pašto paslaugų teikimui sukurtu tinklu, nelaikytinas pranašesniu kitų ūkio subjektų atžvilgiu, nes konkurentų pasirinkti kiti įmokų surinkimo būdai, pavyzdžiui, įmokų surinkimas per elektronines sistemas ar ketinimas naudotis kitų paslaugų teikėjų turimu tinklu rodo, kad AB Lietuvos paštas tinklo buvimas nėra reikšminga įėjimo į rinka kliūtis kitiems subjektams.
Tyrimo metu nustatyta, kad tendencijos Pareiškėjų veiklos teritorijose yra analogiškos ir neturi išskirtinių bruožų lyginant su atitinkamos paslaugos tendencijomis Lietuvos Respublikos rinkoje.
Nustatyta, kad į AB Lietuvos paštas veiksmus aktyviai sureagavo ir patys pareiškėjai: AB „Rytų skirstomieji tinklai“ vykdo aktyvią atsiskaitymo tiesioginio debeto būdu reklaminę kampaniją ir ieško kitų alternatyvių atsiskaitymo už elektros energiją priemonių. UAB „Aukštaitijos vandenys“ įsteigė mokesčių surinkimo už patiektą šaltą vandenį ir pašalintas nuotekas kasą, bendrovė įmokų surinkimo klausimais bendradarbiauja su AB „Panevežio butų ūkis“, į kai kurias gyvenvietes dėl įmokų surinkimo papildomai važiuoja bendrovės darbuotojai.
Pažymėtina, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuo 2006 metų nebendradarbiauja su AB Lietuvos paštas, o AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ šiuo metu sudarė sutartis su AB Lietuvos paštas kitomis sąlygomis nei siūlė pažeidimu įtariama įmonė. Tai rodo, kad AB Lietuvos paštas veiksmus gali varžyti stiprūs pirkėjai - ūkio subjektai, perkantys įmokų surinkimo paslaugą (paslaugų, už kurias renkamos įmokos, teikėjai), kurie turi galimybę daryti smarkią įtaką perkamos paslaugos kainai ir teikimo sąlygoms.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams „piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą“. Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimai pažeidžiami, kai ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymu ir atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad AB Lietuvos paštas neužima dominuojančios padėties ir negali daryti lemiamos įtakos atitinkamoje rinkoje.
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tyrimą nutraukti, tyrimo metu paaiškėjus, kad nėra teisės pažeidimo sudėties.
Nutarimas per 20 dienų nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas