BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AB „SPECIALIZUOTA KOMPLEKTAVIMO VALDYBA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2001 11 29
  • Nutarimo Nr.: 13/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: P.Kvietkauskienei, V.Rimkui, J.Šovienei, J.Malinauskaitei,
proceso šalims:
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos: įgaliotai atstovei Gaminių kontrolės skyriaus vyriausiajai valstybinei inspektorei Liubov Grabusovai.
AB „Specializuota komplektavimo valdyba“: įgaliotai atstovei advokato padėjėjai Daivai Ušinskaitei; įgaliotam atstovui Igoriui Romaškevičiui; įgaliotam atstovui Jaroslavui Meleško,
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t o:
Tyrimas pradėtas 2001 m. rugpjūčio 23 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.95 Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareiškimo pagrindu.
Pareiškėjasį Konkurencijos tarybą kreipėsi 2001 rugpjūčio 3 d. raštu Nr. 10-04-367, kuriame nurodė, kad 2001 m. birželio 5-7 dienomis inspekcijos darbuotojams atliekant patikrinimą AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ nustatyta, jog minėtoje bendrovėje buvo platinama vartotojams neteisinga reklaminė informacija apie cemento-medienos drožlių plokštes CSP-1, kurioje nurodoma, kad šios plokštės tinka fasadams (2001-06-07 tikrinimo aktas Nr.191141).
Nesąžiningos konkurencijos tyrimų skyriaus darbuotojai 2001 rugpjūčio 29 d. atliko patikrinimą UAB „Eika“ Statybinių medžiagų parduotuvėje adresu Savanorių pr.191, Vilnius. Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Eika“ Statybinių medžiagų parduotuvėje prekiaujama cemento-medienos drožlių plokštėmis CSP-1, gautomis iš AB „Specializuota komplektavimo valdyba“. Informacija vartotojams apie cemento-medienos drožlių plokštes pateikiama įteikiant reklaminius lapus, kurie buvo gauti iš AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ kartu su šių prekių sąskaitomis-faktūromis. Reklaminiuose lapuose nurodoma, kad „...Jos tinka fasadams... Ji yra atspari oro sąlygų įtakai (drėgmei, šalčiui)...“. Apie tai surašytas patikrinimo aktas.
2001 08 31 raštu Nr. 06-01-1034 buvo kreiptasi į bendrovę dėl tyrimui reikalingos informacijos ir dokumentų pateikimo. Iš AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ gautame 2001 09 19 rašte nurodoma, kad šių plokščių tiekėjas yra OOO „Tamak“, Stroitel km., Tambovo sritis, Rusijos Federacija. „Minėta reklaminė medžiaga platinama remiantis gamintojo išduotomis techninėmis sąlygomis... pagal gamintojo duomenis ji tinka naudoti fasadams ir yra atspari šalčiui...“. Tačiau bendrovės pateiktame Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotame AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ 2001-06-27 Atitikties sertifikate Nr.SPSC-4526 nurodyta, kad cemento-medienos drožlių plokštės tinka vidaus darbams ir kad jos yra neatsparios šalčiui. Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus UAB „Alzida“ (Akredituota statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorija) 2001-04-30 Bandymų protokolą Nr.459. AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ negalėjo pagrįsti minėtų reklaminių teiginių teisingumą jos naudojimo metu, nes nepateikė tai įrodančių dokumentų.
Nesąžiningos konkurencijos tyrimų skyrius pateikė Konkurencijos tarybai tyrimo išvadą, kad AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ platindama reklaminius lapus apie cemento-medienos drožlių plokštes CSP-1 skelbė vartotojams neteisingą informaciją, nurodydama, kad šios plokštės tinka fasadams ir yra atsparios šalčiui, nes pagal Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ Atitikties sertifikatą, jos tinka tik vidaus darbams ir yra neatsparios šalčiui. Nesąžiningos konkurencijos tyrimų skyrius pasiūlė Konkurencijos tarybai pripažinti AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ skelbtą aukščiau minėtą reklamą apie cemento-medienos drožlių plokščių CSP-1 savybes klaidinančia reklama, įpareigoti per 5 dienas nuo Konkurencijos tarybos nutarimo įsigaliojimo AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą savo įmonėje ir įmonėse, kurioms buvo parduotos šios plokštės, įpareigoti AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ per 15 dienų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos paneigti naudotą klaidinančią reklamą, paneigimą paskelbiant dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir per LRT radijo 1-ąją programą, įspėti AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, kad per nustatytą laiką nenutraukus minėtos klaidinančios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
Posėdyje dalyvavęs AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ įgaliotas atstovas I.Romaškevičius paaiškino, kad tikrinimo metu buvo pateikti dokumentai, informacija, sąskaitos-faktūros už balandžio-birželio mėnesius, t.y. iki to laiko, kada įmonei buvo išduotas Atitikties sertifikatas. I.Romaškevičius teigė, kad tik gavusi Atitikties sertifikatą įmonė sužinojo apie tai, kad gamintojo nurodyta informacija neatitinka sertifikate nurodytai informacijai. Bendrovė yra gavusi iš įmonės gamintojos sertifikatą ir aprašymą, kuriuose nurodyta, jog šios plokštės tinka išorės apdailai ir yra atsparios šalčiui. Todėl, I.Romaškevičiaus nuomone, šiuo atveju kaltas yra minėtų plokščių gamintojas ir atsakomybę už Reklamos įstatymo pažeidimą reikia vertinti pagal Reklamos įstatymo 21 straipsnį. AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ neturėjo jokio pagrindo įtarti, kad gamintojo pateikta informacija neatitinka tikrovei.Po savanoriško minėto gaminio sertifikavimo ir sužinojusi, kad gamintojo pateikta informacija neatitinka tikrovei, įmonė nei medžiagos, nei savybių aprašymo nei vienam vartotojui nepateikė. Minėti reklaminiai lapai buvo pateikti tik tikrintojams paprašius.
Posėdyje dalyvavusi AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ įgaliota atstovė D.Ušinskaitė paaiškino, kad įmonė gavusi Atitikties sertifikatą toliau prekiavo minėtomis plokštėmis jau kartu pateikdama Atitikties sertifikatą. Tai, kad patikrinimo metu „Eikoje“ buvo rasta nagrinėjama reklaminė medžiaga, D.Ušinskaitės nuomone, gal būt yra UAB „Eika“ aplaidumas, nes prekybiniai ryšiai tarp įmonių vyko iki tam tikros datos (tą rodo patikrinimo metu paimtos sąskaitos-faktūros), po to prekybiniairyšiai nutrūko, o tarp įmonių nebuvo susitarimo pranešti apie atliekamus bandymus ar jų rezultatus. D.Ušinskaitė patvirtino, kad „Specializuota komplektavimo valdyba“ po 2001-06-26, t.y. po sertifikato išdavimo dienos, UAB „Eika“ nėra pardavusi nei vienos minėtos plokštės.
Valstybinės ne maisto inspekcijos įgaliota atstovė L.Grabusova paaiškino, kad patikrinimas AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ buvo atliekamas birželio mėnesį, kada įmonė jau turėjo Bandymų protokolą, tačiau įmonė patikrinimo metu prekiavo minėtomis plokštėmis ir vartotojams buvo įteikiami reklaminiai lapai, kurie buvo su AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ antspaudu. L.Grabusova paaiškino, kad gaminio sertifikavimo procesas yra gana ilgas ir išduotas Atitikties sertifikatas tik patvirtina tai, kas buvo nustatyta laboratorijoje Bandymų protokolu.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Konkurencijos taryba konstatuoja, kad AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ platintuose lapuose pateikta informacija vartotojams apie cemento-medienos drožlių plokštes CSP-1 atitinka Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. išvardintus požymius ir gali būti laikoma reklama. Pagal to paties įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį. Spręsdama, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovavosi teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais, numatytais Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Remiantis teisingumo kriterijumi reklamoje pateikti teiginiai pripažįstami neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių reklaminių teiginių teisingumo. Šiuo atveju AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ platintuose lapuose apie cemento-medienos drožlių plokštes CSP-1 buvo nurodoma, kad „...Jos tinka fasadams... Ji yra atspari oro sąlygų įtakai (drėgmei, šalčiui)...“.AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ negalėjo pagrįsti reklaminiuose lapuose pateiktų teiginių teisingumo jų platinimo metu. Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotame AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ 2001-06-27 Atitikties sertifikate Nr.SPSC-4526 nurodyta, kad cemento-medienos drožlių plokštės tinka vidaus darbams ir kad jos yra neatsparios šalčiui. Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus UAB „Alzida“ (Akredituota statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorija) 2001-04-30 Bandymų protokolą Nr.459. Kaip matome Atitikties sertifikatas išduotas remiantis UAB „Alzida“ Bandymų protokolu Nr.459, kuris buvo atliktas 2001-04-30, taigiAB „Specializuota komplektavimo valdyba“ jau žinojo, kad cemento-medienos drožlių plokštės tinka vidaus darbams ir kad jos yra neatsparios šalčiui, tačiau ir toliau platino neteisingą informaciją. Konkurencijos taryba konstatuoja, kad AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ minėtuose platintuose lapuose apie cemento-medienos drožlių plokštes CSP-1 panaudoti aukščiau nurodyti teiginiai neatitiko tikrovės, tikslingai skatino vartotojus pirkti reklamuojamas prekes ir tokiu būdu veikė jų ekonominį elgesį, todėl vertinami kaip klaidinanti reklama pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ platintuose reklaminiuose lapuose apie cemento-medienos drožlių plokštes CSP-1 skelbtą informaciją „...Jos tinka fasadams... Ji yra atspari oro sąlygų įtakai (drėgmei, šalčiui)...“ klaidinančia reklama.
2. Įpareigoti AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ per 5 dienas nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo dienos nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą savo įmonėje ir įmonėse, kurioms buvo parduotos šios plokštės.
3. Įpareigoti AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ per 15 dienų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo dienos paneigti naudotą klaidinančią reklamą, paneigimą paskelbiant dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“.
4. Įspėti AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, kad per nustatytą laiką nenutraukus minėtos klaidinančios reklamos naudojimo bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas