Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL AB „VILNIAUS BANKAS“ IR AB BANKAS „NORD/LB LIETUVA“ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2003 06 20
  • Nutarimo Nr.: 1S-64
  • Nutrauktas tyrimas
Konkurencijos tarybos Paslaugų skyrius atliko tyrimą dėl AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Tyrimas buvo pradėtas 2003 m. balandžio 3 d. Konkurencijos tarybos iniciatyva spaudoje pasirodžius informacijai, kad AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ 2003 m. kovo 31 d. pasirašė sutartį dėl bendro grynųjų pinigų išdavimo automatų tinklo. Po sutarties pasirašymo šių bankų klientai, turintys AB „Vilniaus bankas“ ir AB „NORD/LB Lietuva“ išduotas mokėjimo korteles, visuose minėtų bankų bankomatuose turės tokias kaip ir savo banke nustatytas pinigų išdavimo ir sąskaitos likučio patikrinimo sąlygas.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2003 m. kovo 31 d. buvo pasirašyta sutartis tarp AB „Vilniaus bankas“ (Gedimino pr. 12, Vilnius) ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ (J.Basanavičiaus g. 26, 2600 Vilnius),kurios objektas yra bendradarbiavimas tarp šalių, panaudojant šalių grynųjų pinigų išdavimo bankomatus grynųjų pinigų išdavimo ir sąskaitų likučių tikrinimo operacijoms atlikti, klientams pateikus šalių išduotas korteles.
Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nurodyta, kad bankas leidžia debeto (atliekami tokie mokėjimai, kurie neviršija sąskaitos likučio) bei kredito korteles (suteikia galimybę naudotis paskola mokėjimams atlikti). Iš kortelės galima identifikuoti jos leidėją, sąskaitą ir įsigijusį asmenį.
Tyrimo metu paslaugos rinka apibrėžiama kaip mokėjimo kortelių rinka, kurią sudaro grynųjų pinigų išėmimo, mokėjimų atlikimo ir kt. paslaugos. Tyrimo metu analizuojamos bankų teikiamos grynųjų pinigų išdavimo ir sąskaitų likučių tikrinimo paslaugos teikiamos bankomatuose pateikus mokėjimo karteles. 
Vartotojas (banko klientas), turintis banko išduotą kortelę, gali bet kurio banko bankomatuose išsiimti grynuosius pinigus bei pasitikrinti sąskaitos likutį. Šis bankų imamas mokestis už grynųjų pinigų išdavimą skiriasi priklausomai nuo to, kuriame banke vartotojas išsiims grynuosius pinigus, kokio dydžio sumą ir kt. Jei pinigai išimami iš bankomato, kuris priklauso tam pačiam bankui kaip ir kortelės išleidėjas, išėmimo mokestis gali būti visai neimamas arba jis yra pakankamai mažas (1Lt, 0,99% nuo išimamos sumos). Jei pinigai yra išimami iš kitam bankui priklausančio bankomato nei kortelės išleidėjas, imamas mokestis yra ženkliai didesnis (1,4%, 2%).
Bankai nurodė, kad leidimas naudotis kito banko korteles savo bankomatuose paprastai išreiškiamas dviem būdais:
1. Atskirais tarpusavio susitarimais tarp banko-kortelės išleidėjo ir banko-bankomato savininko. Tokie susitarimai sudaromi atsiskaitymams tarp bankų, kai bankas-kortelės išleidėjas ir banko-bankomato savininkas yra Lietuvoje.
2. Įstojus į tarptautines organizacijas, platinant jų leidžiamas korteles ir tuo pačiu prisiimant atitinkamus įsipareigojimus (pvz. MasterCard International, VISA International).
AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ 2002 m. gegužės 24 d. pasirašė sutartį dėl tarpusavio atsiskaitymų už operacijas, atliktas Lietuvoje sutarties šalių išduotomis Europay International, MasterCard International ir VISA International mokėjimo priemonėmis (kortelėmis) per vietinį procesingo centrą UAB „Mokėjimo kortelių sistemos“. Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad sutarties šalis, išdavusi kortelę, moka 1,0 proc. išduotos grynųjų pinigų sumos dydžio atlygį sutarties šaliai, atlikusiai grynųjų pinigų išdavimo operaciją, nepriklausomai nuo to, ar grynieji pinigai išduodami bankomate ar kasoje. Sutarties šalys taip pat 3.5 punktu įsipareigojo teikti sutarties šalies išduotų kortelių turėtojams grynųjų pinigų išdavimo ir lėšų likučio pasiteiravimo paslaugas.
Atsižvelgus į tai, kad AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ yra sudarę sutartį dėl tarpusavio atsiskaitymų, geografinė rinka tyrimo metu apibrėžiama kaip Lietuvos Respublika.
Šiuo metu iš 10 veikiančių Komercinių bankų ir 4 užsienio bankų skyrių tik šeši bankai turi bankomatus. Remiantis Lietuvoje veikiančių bankų interneto tinklapiuose pateikta informacija Lietuvoje daugiausia jų turi AB bankas „Hansabankas“- 275 vnt. (31%), AB bankas „Snoras“- 251 vnt. (28%), AB „Vilniaus bankas“ – 224 vnt. (25%). Likusių trijų bankų turimų bankomatų skaičius yra žymiai mažesnis: AB bankas „NORD/LB Lietuva“- 95 vnt. (11%), AB „PAREX BANKAS“- 40 vnt. (4%), Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius- 11 vnt. (1%). AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB“ Lietuva“ turimi bankomatai sudarytų 35% visų bankomatų skaičiaus Lietuvoje.
Po 2003 m. kovo 31 d. sutarties pasirašymo sutarties šalys suvienodino pinigų išėmimo mokesčiusies savo tiek ir kitos šalies bankomatuose. Sutarties šalys pinigų išėmimo mokesčių dydžių kituose bankuose (AB bankas „Hansabankas“, AB bankas „Snoras“, AB „PAREX BANKAS“, Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius) neperžiūrėjo ir jie nebuvo pakeisti.
Pagal 2003 m. kovo 31 d. pasirašytą sutartį kiekvieno iš banko (AB „Vilniaus bankas“ ar AB bankas „NORD/LB Lietuva“) kortelių turėtojams nustatytos vienodos sąlygos išsiimti grynuosius pinigus šalių bankomatuose. AB „Vilniaus bankas“ kortelės turėtojas už AB „Vilniaus bankas“ banko nustatytus įkainius pinigus galės išsigryninti AB „Vilniaus bankas“ ir „AB bankas „NORD/LB Lietuva“ ir atvirkščiai. AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ savo 2003 04 03 rašte Nr. 02-508 teigia, kad susitarimai, dėl tokių pačių įkainių už pinigų išdavimą nesudaryti ir kiekvienas bankas lieka laisvas nustatyti jų manymu reikalingus mokesčius, taikomus už pinigų išdavimą tiek paties kortelę išleidusio banko bankomate, tiek bet kurio kito banko viduje.
Sutarties šalys pasirašydamos sutartį 2.3. punktu taip pat įsipareigojo informuoti savo klientus apie jiems taikomas vienodas sąlygas išsiimti grynuosius pinigus šalių bankomatuose, organizuoti bendrą reklaminę kampaniją (2.5. punktas) apie šalių bankomatų tinklų panaudojimą bei parengti ir naudoti vienodą, su kortelių prekiniais ženklais susijusią vizualinę reklamą (2.6 punktas). Sutartis galioja vienerius metus, tačiau sutarties galiojimas pratęsiamas vieneriems metams, jeigu prieš vieną mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš šalių nepareiškia noro nutraukti sutartį. Sutarties šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš du mėnesius raštu apie tai informavus kitą šalį.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
2003 m. kovo 31 d. pasirašytoje sutartyje tarp AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“nėra aptariami imami mokesčiai iš vartotojų už grynųjų pinigų išėmimą. Šių mokesčių dydžius kiekvienas bankas nustato atskirai.
Sutarties šalių, AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“, konkuruojančių finansinių paslaugų teikimo rinkose, susitarimas nustatyti savo banke ir kitos sutarties šalies banke vienodas sąlygas išsiimti pinigus iš bankomatų negali apriboti šių ūkio subjektų galimybių vienašališkai nustatyti mokestį už pinigų išėmimą savam tinklui priklausančiuose bankomatuose, t.y. toks susitarimas neriboja konkurencijos tarp AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ ir nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą dėl AB „Vilniaus bankas“ ir AB bankas „NORD/LB Lietuva“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas