BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL AKMENĖS IR UKMERGĖS RAJONŲ VALSTYBINIŲ VEISLININKYSTĖS INSPEKTORIŲ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATOMS

  • 1999 12 23
  • Nutarimo Nr.: 34
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (Toliau Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, Š.Pajarsko, sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkui K.Satkevičiui, inspektorei S.Meškauskienei,. dalyvaujant Akmenės rajono valstybiniam veislininkystės inspektoriui J.Kupreliui, dalyvaujant Ukmergės rajono valstybiniam veislininkystės inspektoriui I.Bieliakui, dalyvaujant UAB „Litgenas“ generaliniam direktoriui G.Kascėnui įgaliotam atstovui J.Ivoškai (1999 12 22 įgaliojimas),
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, V.Kavaliauskui, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, M. Skarulienei,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Akmenės ir Ukmergės rajonų valstybinių veislininkystės inspektorių veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau Konkurencijos įstatymo) nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo atliktas pagal Lietuvos ir Vokietijos UAB „Litgenas“ pareiškimą, kuriame nurodoma, kad Ukmergės ir Akmenės rajonų valstybiniai veislininkystės inspektoriai daro kliūtis įeiti į šių rajonų gyvulių sėklinimo rinkas. Minėtų rajonų veislininkystės inspektoriai neįtraukė UAB „Litgenas“ turimų reproduktorių į šiuose rajonuose parinktų reproduktorių 1999 m. planus.
Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje reproduktorių spermą galvijų sėklinimui tiekia 6 įmonės: VĮ „Kauno regiono veislininkystė, AB „Marijampolės regiono veislininkystė“, VI „Šiaulių regiono veislininkystė“, VĮ „Vilniaus regiono veislininkystė“ UAB „Litgenas“ ir J.Kutros „Genimpeksas“. Šios įmonės teikia ir apsėklinimo paslaugas, kurias taip pat teikia žemės ūkio bendrovėse esantys specialistai bei kiti juridiniai bei fiziniai asmenys, turintys licencijas šiai veiklai. Minėtos įmonės platina visu Lietuvos Respublikoje paplitusių - žalų, juodmargių ir mėsinių veislių reproduktorių spermą.
Veislininkystės įstatymo priežiūrą bei veislininkystės programų vykdymą kontroliuoja Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ZUM. Žemės ūkio ministerija sudaro metinį sąrašą, kuriame nurodoma, kokių konkrečiai reproduktorių sperma bus naudojama galvijų apsėklinimui. Šis sąrašas tvirtinamas ministro įsakymu. Į šį sąrašą įtrauktų reproduktorių sperma yra dotuojama (60 procentų jos kainos). Sąrašas išsiuntinėjamas visoms spermą tiekiančioms įmonėms, rajonų valstybiniams veislininkystės inspektoriams, veislių gerinimo asociacijoms. Rajonų inspektoriai, vadovaudamiesi šiuo sąrašu, sudaro savo pianus, kuriuose nurodoma, kokie reproduktoriai bus naudojami tame rajone. Sėklinimo paslaugas teikiantys juridiniai ii- fiziniai asmenys su rajonų inspektoriais sudaro sutartis, pagal kurias įsipareigoja naudoti tik plane numatytų reproduktorių spermą.
Tokiu būdu, pagal dabar galiojančią tvarką reproduktorių, priklausančių atskiroms veislininkystės įmonėms, parinkimas vienoje ar kitoje teritorijoje (rajone) didžiausia dalimi priklauso nuo rajono veislininkystės inspektoriaus, nes jis galutinai nusprendžia, kam priklausantys reproduktoriai bus parinkti. Šis darbas atliekamas pagal nuo seno susiklosčiusias tradicijas, neapibrėžtas normatyviniais dokumentais. Kadangi nėra poįstatyminių aktų bei taisyklių, reglamentuojančių reproduktorių parinkimą rajonuose bei nenumatyta iškylančių ginčų sprendimo tvarka ir galimybės, rajonų veislininkystės inspektoriai savo sprendimais gali sudaryti kliūtis naujiems rinkos dalyviams įeiti į tų teritorijų rinką, dėl ko gali sumažėti konkurencija tokiuose regionuose.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos viršininkas K.Saikevičius savo pasisakyme pabrėžė, kad Žemės ūkio ministro įsakymu pavirtintas bulių sąrašas nėra suformuotas planas, o jame tik nurodoma, kurių bulių sperma bus dotuojama. K.Saikevičius paaiškino, kad rajono valstybinis veislininkystės inspektorius sudarydamas planą konsultuojasi su gyvulių augintojų asociacijomis. Ūkininkų sąjunga. Ne visi numatyti sąraše buliai įtraukiami į valstybinių veislininkystės inspektorių sudaromą planą, bet to daryti ir nereikia, nes tokiu atveju būtų sunku įgyvendinti bulių rotaciją. Gyvulių veislininkystės įstatymas yra pagrindinis šią sritį reglamentuojantis dokumentas. Šiuo metu rengiami šio įstatymo poįstatyminiai aktai, kurie reglamentuos ir rajono valstybinių veislininkystės inspektorių veikla.
Inspektorė S.Meškauskienė akcentavo, kad spermos dotavimas, tai parama žemdirbiui. Šis sąrašas tai tik pagrindas rajono planų sudarymui, kurie reikalingi, kad išvengti giminingo poravimo ir vykdyti selekcijos programas.
UAB „Litgenas“ generalinis direktorius G.Kascėnas paaiškino, kad parenkant bulius įtraukiamus į rajono planą vartotojo galimybės rinktis yra minimalios. Tuo pačiu G.Kascėnas nepaneigė, kad rajonų valstybiniai inspektoriai yra reikalingi. Jie privalo kontroliuoti vartotojų pasirinkimą bei sekti reproduktorių rotaciją ir aprobaciją. Tačiau valstybinių inspektorių veikla parenkant reproduktorius turi būti reglamentuota.
UAB „Litgenas“ įgaliotas atstovas J.Ivoška pabrėžė, kad turi būti aiškūs kriterijai, reglamentuojantys valstybinio veislininkystės inspektoriaus veiksnius, parenkant reproduktorius.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi klausimą „Dėl Akmenės ir Ukmergės rajonų valstybinių veislininkystės inspektorių veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo nuostatoms“, išklausiusi suinteresuotos šalies, pareiškėjų pasisakymus bei įvertinusi byloje esančius įrodymas, konstatavo, kad rajonų valstybinių inspektorių veiksmai, parenkant reproduktorius rajonuose, tų veiksmų reglamentavimo nebuvimas, sukuria kliūtis naujiems rinkos dalyviams įeiti į tų teritorijų rinką, dėl ko gali sumažėti konkurencija tokiuose regionuose ir tai pažeidžia Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 4 straipsnio 2 dalį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 4 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio l dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Pareikalauti, kad Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba ir Žemės ūkio ministerija, reguliuojančios gyvulių sėklinimo veiklą, priimtų atitinkamus teisės aktus, reglamentuojančius valstybiniu inspektorių darbą ir užtikrintų vartotojo (gyvulių augintojo) pasirinkimo laisvę bei spermos tiekėjo galimybę laisvai ir sąžiningai konkuruoti spermos tiekimo rinkoje.
2. Pareikalauti, kad Akmenės ir Ukmergės rajonų valstybiniai inspektoriai pakeistų savo sprendimus, sudarančius kliūtis ūkio subjektams įeiti į spermos tiekimo rinką Akmenės ir Ukmergės rajonuose.
3. Pavesti Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai apie priimtus sprendimus, vykdant šį Konkurencijos tarybos nutarimą, informuoti Konkurencijos tarybą per du mėnesius nuo šio nutarimo priėmimo datos.
 
TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS