Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO DUOTI LEIDIMĄ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ UAB „ŠIAULIŲ PLENTAS“, UAB „ALKESTA“ IR AB „KAUNO TILTAI“ ĮSTEIGUS AB „KAUNO TILTAI“ TŪB KONSORCIUMĄ „TILTRA“

  • 2007 07 19
  • Nutarimo Nr.: 1S-89
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2007-07-19 posėdyje išnagrinėjo UAB „Alkesta“, UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Kauno tiltai“ 2007-04-06 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsteigus AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumą „Tiltra“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2007-04-06 gautas pranešimas apie koncentraciją UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Alkesta“ ir AB „Kauno tiltai“ įsteigus AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumą „Tiltra“. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai 2001-05-30 pasirašė AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Kelio trasa“ bendrosios jungtinės veiklos sutartį. 2001-06-08 susitarimu koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai pakeitė ir Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure 2001-07-23 įregistravo AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Kelio trasa“ naują pavadinimą – AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumas „Tiltra“. 2006-01-18 AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Šiaulių plentas“ įsigijo AB „Alkesta“ įnašą, taip padidindami savo kontrolę AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciume „Tiltra“ iki 50 proc. kiekvienas.
Pranešime apie koncentraciją nurodyta, kad UAB „Alkesta“, AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Šiaulių plentas“, kurių pagrindinė vykdoma ūkinė veikla yra automagistralių, kelių tiesimas ir remontas, tiltų ir kitų objektų statyba, įvertinę šios ūkio šakos Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse augimo perspektyvas, susitarė įsteigti bendrą įmonę konkretiems uždaviniams spręsti, plėtojant automagistralių, kelių, tiltų ir kitų objektų statybos ir remonto verslą. Siekdami įgyvendinti daugiau ir didesnius projektus koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai ekonominių interesų bendrumo pagrindu nusprendė įsteigti AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumą „Tiltra“. Įsteigta įmonė savo veiklą plečia įsigydama kitas toje pačioje srityje veikiančias įmones.
UAB „Alkesta“, UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Kauno tiltai“ valdo po 24,9 proc. UAB „Kelprojektas“ akcijų. Pastarosios įmonės pagrindinės veiklos rūšys yra kelių, tiltų, gatvių, geležinkelių, pastatų projektavimas, inžineriniai geologiniai bei topografiniai tyrinėjimai, teritorinio planavimo dokumentų rengimas. Minėtų darbų rinkoje UAB „Kelprojektas“ užima apie 60 proc. rinkos, o kai kurių objektų (tiltų, viadukų ir pan.) projektavimo darbus atlieka vienintelis Lietuvoje. Projekto paruošimas yra itin svarbus etapas ruošiantis atlikti minėtus kelių tiesimo, tiltų ir kitų objektų statybos ir remonto darbus ir teikiant paraiškas dalyvauti atitinkamuose konkursuose šiems darbams atlikti.
UAB „Alkesta“, AB „Kauno tiltai“ ir AB „Šiaulių plentas“ pagrindinė veikla yra automagistralių, kelių tiesimas ir remontas, taip pat tiltų, viadukų statyba ir kitų stambių objektų statyba. Dabartiniai AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ nariai, t.y. AB „Kauno tiltai“ ir AB „Šiaulių plentas“, kartu su įsteigta įmone vykdo darbus Lenkijoje. Visos šios įmonės turi asfaltbetonio gamybos pajėgumus, išdėstytus įvairiose Lietuvos vietovėse ir Lenkijoje. AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Šiaulių plentas“ turimi asfaltbetonio ir betono gamybos pajėgumai yra vieni iš didžiausių Lietuvoje, naudojama naujausia technika ir technologijos. Tai užtikrina racionalų asfaltbetonio ir betono panaudojimą kelių infrastruktūros objektų statybos darbams, o taip pat ir minėtų įmonių dalyvavimą kitų kelių tiesimo įmonių vykdomuose projektuose subrangovų ar tiekėjų teisėmis.
AB „Hanner“ per UAB „Avestis“ ir UAB „Avestis Capital“ kontroliuoja 54 proc. UAB „Šiaulių plentas“ akcijų, AB „Invalda“ kontroliuoja apie 39 proc. AB „Kauno tiltai“ akcijų.
UAB „Alkesta“ kartu su AB „Panevėžio keliai“ kontroliuoja ūkio subjektus, veikiančius tose pačiose rinkose: UAB „Aukštaitijos traktas“ ir AB „Ukmergės keliai“.
Be to, reikia pažymėti, kad UAB „Šiaulių plentas“ dalyvauja konsorciumo „Raudstata“ veikloje, į kurį įeina ir keli smulkesni kelių tiesimo, remonto ir statybos rinkos dalyviai. Konsorciumas, kuriame dalyvauja AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Fegda“, laimėjo Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo konkursą.
Analizuojant kelių tiesimo, remonto ir statybos bei su jomis susijusias rinkas, nustatyta, kad UAB „Šiaulių plentas“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Alkesta“‘ ir AB „Panevėžio keliai“ yra patys stambiausi šių rinkų dalyviai. Visi kiti yra žymiai smulkesni, o valstybinės įmonės dažnai veikia tik tam tikros savivaldybės ar regiono mastu ir dažnai atlieka tik smulkius gatvių remonto, šaligatvių tiesimo, aplinkos tvarkymo, žvyrkelių priežiūros ir kitus darbus. Tokių smulkių įmonių galimą augimą labai riboja darbo jėgos trūkumo problema.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo trečiajame skirsnyje yra įtvirtintos koncentracijos kontrolės normos, kuriomis Konkurencijos taryba vadovaujasi visais atvejais, nagrinėdama ūkio subjektų pateiktus pranešimus apie koncentraciją. Remiantis Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, bet kokio pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūra turi baigtis atitinkamu Konkurencijos tarybos sprendimu dėl koncentracijos leistinumo, nepriklausomai nuo to, ar pranešimas apie koncentraciją buvo pateiktas laikantis Konkurencijos įstatyme nustatytų terminų. Bet kuriuo atveju pateikto pranešimo apie koncentraciją išnagrinėjimas neįtakoja Konkurencijos tarybos teisės taikyti Konkurencijos įstatymo 40 straipsnyje numatytas sankcijas, jeigu būtų nustatytas normų, reglamentuojančių koncentracijos kontrolę, pažeidimas.
Konkurencijos taryba, nagrinėdama pranešimą apie koncentraciją, kurį pateikė trys ūkio subjektai (UAB „Alkesta“, UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Kauno tiltai“), įvertino ir tai, kad šiuo metu AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tilltra“ veikloje dalyvauja tik du iš nurodytų ūkio subjektų (UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Kauno tiltai“).
Sprendžiant iš pastaraisiais metais vykstančių koncentracijos procesų, galima teigti, kad ūkio subjektų, pateikusių pranešimą apie koncentraciją, vykdomos ūkinės veiklos srityje vyksta nuolatinis mažesnių įmonių konsolidavimosi procesas, o stambesnės įmonės pritraukia finansiškai stiprias įmones, veikiančias nekilnojamojo turto vystymo ir statybos rinkose. Kaip jau buvo minėta, AB „Hanner“ per UAB „Avestis“ ir UAB „Avestis Capital“ kontroliuoja 54 proc. UAB „Šiaulių plentas“ akcijų, o AB „Invalda“ kontroliuoja apie 39 proc. AB „Kauno tiltai“ akcijų. Be to, šių kontroliuojančių įmonių grupių įmonės kelių tiesimo, tiltų ir kitų stambių objektų statybos projektuose dažnai dalyvauja kaip subrangovai. Kelių direkcijos skelbiamuose konkursuose faktiškai nėra atvejų, kad konkursus laimėtų užsienio ūkio subjektai, o dažniausiai laimi minėtos AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ dalyvės ir AB „Panevėžio keliai“. Tai, kad veikdami tose pačiose rinkose patys stambiausi rinkos dalyviai koordinuoja ar gali koordinuoti veiksmus patvirtina ir tas faktas, kad nuo 2001 metų iki 2005 m. buvusi AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ dalyvė - UAB „Alkesta“ – kaip ir UAB „Šiaulių plentas“ bei AB „Kauno tiltai“ turi po 24,9 proc. UAB „Kelprojektas“ akcijų. Projektai yra ruošiami visiems juos užsakantiems ūkio subjektams, veikiantiems tose pačiose rinkose ir konkuruojantiems dėl galimybės gauti atitinkamų darbų valstybinius užsakymus.
Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, ypač į tai, kad įsteigto AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ veikloje dalyvauja 2 stambiausi rinkos dalyviai, kurie ekonominiais ryšiais susiję su kitais 2 stambiausiais rinkos dalyviais, galima teigti, kad dėl tokios koncentracijos yra sudarytos sąlygos itin riboti konkurenciją automagistralių, kelių tiesimo ir remonto, tiltų ir kitų stambių objektų statybos bei kitų susijusių paslaugų rinkoje. Dėl šių ryšių nagrinėjamos rinkos struktūra nėra skaidri, kadangi negalima aiškiai įvardinti rinkos dalyvių ir konkurentų. Tokia padėtis rinkoje sąlygoja, kad itin didelis konkurencijos ribojimas gali pasireikšti kaip tam tikrų veiksmų koordinavimas (dėl nurodytų ekonominių ryšių) dalyvaujant konkursuose, kartu atliekant tam tikrus darbus, teikiant subrangovo paslaugas, technikos nuomos ir medžiagų tiekimo paslaugas vieni kitiems. Be to, kiekvienas iš minėtų stambiausių rinkos dalyvių siekia stiprinti savo pozicijas rinkoje, įsigydami smulkesnes įmones, pritraukdami stambias ir finansiškai stiprias įmones dalyvauti savo įmonių kapitale, dalyvaudami konsorciumų ir kitų įmonių bendro valdymo veikloje. Nebuvo nustatyta aplinkybių, dėl kurių tokia padėtis automagistralių, kelių tiesimo ir remonto, tiltų ir kitų stambių objektų statybos bei kitų susijusių paslaugų rinkoje galėtų pasikeisti, todėl leidus vykdyti nagrinėjamą koncentraciją būtų sudarytos sąlygos ir toliau itin riboti konkurenciją minėtoje rinkoje.
Dėl išdėstytų aukščiau aplinkybių leidimo koncentracijai išdavimas nėra galimas, todėl yra būtina atkurti iki atliktų koncentracijos veiksmų buvusią padėtį, t.y. nutraukti dėl tokios koncentracijos atsiradusius ryšius tarp koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a :
1. Atsisakyti duoti leidimą vykdyti koncentraciją UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Alkesta“ ir AB „Kauno tiltai“ įsteigus AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumą „Tiltra“ pagal pateiktą pranešimą.
2. Įpareigoti koncentracijoje dalyvaujančius ūkio subjektus atlikti veiksmus, kad būtų atkurta ankstesnė padėtis. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai atkurti ankstesnę padėtį privalo vienu iš šių būdų:
2.1. vienas iš AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ narių, t.y. UAB „Šiaulių plentas“ arba AB „Kauno tiltai“, privalo perleisti visas tikrojo nario teises, įnašą kitam AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ nariui ir nutraukti savo narystę AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciume „Tiltra“ arba
2.2. bent vienas iš AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ narių, t.y. UAB „Šiaulių plentas“ ir (arba) AB „Kauno tiltai“, privalo perleisti visas tikrojo nario teises, įnašą trečiajam asmeniui (tretiesiems asmenims), Konkurencijos įstatymo prasme nesusijusiam (nesusijusiems) su UAB „Šiaulių plentas“ ar su AB „Kauno tiltai“, atitinkamai pritarus Konkurencijos tarybai, ir nutraukti savo narystę AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciume „Tiltra“, arba
2.3. UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Kauno tiltai“ privalo nutraukti AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciumo „Tiltra“ vykdomą veiklą, atlikus pastarosios įmonės likvidavimo procedūrą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Įpareigoti UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Kauno tiltai“ per nustatytą laikotarpį, kuris yra konfidencialus ir aptariamas šio nutarimo konfidencialiame priede (pridedama), informuoti Konkurencijos tarybą apie pasirinktą ankstesnės padėties atkūrimo būdą.
4. Nustatyti įpareigojimų, nurodytų šio nutarimo 2 punkte, įvykdymo laikotarpį, kuris yra konfidencialus ir aptariamas šio nutarimo konfidencialiame priede (pridedama).
5. Įpareigoti UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Kauno tiltai“ apie pasirinkto įpareigojimo vykdymo eigą, taip pat apie visus su įpareigojimų vykdymu susijusius veiksmus, įskaitant bet kokius struktūrinius pertvarkymus susijusių ūkio subjektų grupės viduje, nuolat, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, informuoti Konkurencijos tarybą. Tuo atveju, jeigu vykdant pasirinktą įpareigojimą AB „Kauno tiltai“ TŪB konsorciume liks tik vienas tikrasis narys, ūkio subjektas, likęs vieninteliu tikruoju ūkinės bendrijos nariu, privalo informuoti Konkurencijos tarybą apie visus veiksmus bei jų eigą, atliekamus, remiantis Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalies reikalavimais.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Tarybos narys,
l.e. pirmininko pareigas Sigitas Cemnolonskis