Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI NAGRINĖTI UAB „ŠVARINTA“ PAREIŠKIMĄ DĖL KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMO

  • 2001 12 06
  • Nutarimo Nr.: 142
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Konkurencijos taryba 2001 m. gruodžio 6 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo, UAB „Švarinta“, 2001 lapkričio 15 d. gautą pareiškimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės ketinamų patvirtinti „Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir eksploatavimo taisyklės“. Pareiškėjas teigia, kad šių taisyklių 4.12* p. (Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą eksploatuoja ir plėtoja atliekų tvarkytojas - operatorius: įmonė (...) kuriai teisė teikti šias paslaugas suteikta savivaldybės sprendimu ar įmonė atrinkta konkurso būdu (...).) ir 4.12** p. (Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugos perkamos organizuojant paslaugų viešojo pirkimo atvirąjį konkursą) neatitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t o :
Šiaulių rajono savivaldybė 2001 11 16 sprendimu Nr. 133 patvirtino „Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir eksploatavimo taisyklės“. Šių taisyklių 4.12* punkte yra numatyta, kad „savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą eksploatuoja ir plėtoja atliekų tvarkytojas - įmonė (...) atrinkta konkurso būdu (...)“. Taisyklių 4.12** punkte yra numatyta, kad „savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugos perkamos organizuojant paslaugų viešojo pirkimo atvirąjį konkursą“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 punktas suteikia savivaldybėms teisę pagal savo kompetenciją rengti, leisti ir įgyvendinti atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir kontroliuoti jų vykdymą savo teritorijose.
Vadovaudamasi aukščiau paminėtu įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybė 2001 11 16 patvirtino „Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir eksploatavimo taisyklės“ (2001 m. lapkričio 16 d. sprendimas Nr.133). Šių taisyklių 4.12* ir 4.12** numato, kad atliekų tvarkymo įmonė parenkama konkurso būdu.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis savivaldos institucijoms draudžiama priimti tesės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Šiaulių rajono savivaldybė priėmė sprendimą suteikti išimtinę teisę eksploatuoti ir plėtoti atliekų tvarkymo sistemą vienai įmonei, tačiau tai bus daroma konkurso būdu. Viešo konkurso skelbimas užtikrina lygias ūkio subjektų teises dėl paslaugos teikimo ir tuo užtikrina, kad vartotojai gaus paslaugą, kuri geriausiai patenkins jų poreikį. Atsižvelgiant į tai, teigti, kad Šiaulių rajono savivaldybės 2001 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr.133 patvirtintų Taisyklių 4.12* ir 4.12** punktai nepagrįstai suteikia privilegijas vieniems ūkio subjektams diskriminuojant ir tuo sudarant nevienodas konkurencines sąlygas, nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 25 straipsnio 4 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės patvirtintų „Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir eksploatavimo taisyklės“ 4.12* ir 4.12* punktų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
 
Tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas