BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL AB „LIETUVOS PAŠTAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2010 06 03
  • Nutarimo Nr.: 1S-94
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2010-06-03 tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl AB „Lietuvos paštas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba gavo UAB „Greitasis kurjeris“ (toliau – Pareiškėjas) prašymą ištirti galimą AB „Lietuvos paštas“ piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi pateikiant pasiūlymą UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ rengtame supaprastintame konkurse „Pašto ir (arba) pasiuntinių paslaugų pirkimas“. Pareiškėjas nurodo, kad AB „Lietuvos paštas“ pateikdamas minėtame konkurse pasiūlymą su neįprastai maža kaina siekė įtvirtinti savo padėtį ir išstumti konkurentus iš rinkos bei tokiais savo veiksmais galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
UAB „Greitasis kurjeris“ savo pareiškime nurodė, kad 2010 m. vasario mėn. bendrovė dalyvavo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ rengtame atvirame supaprastintame konkurse dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ minėto supaprastinto atviro konkurso sąlygose, patvirtintose UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus 2010-01-20 įsakymu Nr. V-10, pirkimo objektu yra įvardintos pašto ir (arba) pasiuntinių paslaugos. Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2, kuriame yra nustatytos perkamų prekių techninės specifikacijos, 1.6. punkte buvo nurodyta, kad pirkimo objektas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti pateikti visam nurodytam paslaugų kiekiui.
Konkurso sąlygų Priede Nr. 2, kuriame nustatytos perkamų prekių techninės specifikacijos, perkamos paslaugos išskirstytos į atskiras lenteles: siuntų pristatymo paslaugas pagal preliminarų siuntų kiekį (1 ir 2 lentelės) ar siuntimo šalį  (3 lentelė), informacines siuntų pristatymo paslaugas (6 lentelė) ir specialiųjų siuntų pristatymo paslaugas (5 lentelė). Specialiųjų siuntų pristatymo paslaugos suprantamos kaip dokumentų pristatymas nurodytiems adresatams ir suderintu su adresatais laiku pasirašytų dokumentų paėmimas bei grąžinimas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, t.y. kaip pasiuntinių paslaugos. Visos kitos paslaugos, įskaitant ir informacinių siuntų pristatymo paslaugas, gali būti teikiamos ir kaip pašto, ir kaip pasiuntinių paslaugos.
Viešajame pirkime konkursinius pasiūlymus dėl minėtų paslaugų teikimo pateikė 2 ūkio subjektai - UAB „Greitasis kurjeris“ ir AB „Lietuvos paštas“. AB „Lietuvos paštas“ pateikta bendra pasiūlymo kaina buvo daugiau nei 30 proc. mažesnė nei UAB „Greitasis kurjeris“ pateiktoji. Pažymėtina, kad daugiau nei 95 proc. visos viešojo pirkimo kainos, UAB „Greitasis kurjeris“ ir AB „Lietuvos paštas“ pateiktuose konkursiniuose pasiūlymuose, sudarė informacinių siuntų pristatymo paslaugų kaina.
Vadovaujantis UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus patvirtintų supaprastinto atviro konkurso sąlygų 10.2 punktu, pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Atsižvelgus į tai, minėto konkurso laimėtoju buvo paskelbtas AB „Lietuvos paštas“.
UAB „Greitasis kurjeris“ nesutinka su tiekėjų pasiūlymų įvertinimu bei laimėtojo paskelbimu, teigdamas, kad AB „Lietuvos paštas“ pateikto pasiūlymo kaina turėtų būti vertinama kaip neįprastai maža. Pareiškėjas vadovavosi 2009-09-30 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“, kuriame nurodyta, kad neįprastai maža laikoma tokia kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Pareiškėjo nuomone, realiai suteikti visas perkančiosios organizacijos perkamas paslaugas už AB „Lietuvos paštas“ pasiūlyme nurodytą kainą nėra objektyviai įmanoma ir kiti ūkio subjektai tokio pasiūlymo pateikti nesugebėtų.
Savo teiginius dėl AB „Lietuvos paštas“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi UAB „Greitasis kurjeris“ grindžia tuo, kad Pašto įstatymu AB „Lietuvos paštas“ yra suteikta išskirtinė padėtis rezervuotųjų pašto paslaugų rinkoje, kurioje AB „Lietuvos paštas“ užima dominuojančią padėtį, nes kiti pašto paslaugų teikėjai yra priversti taikyti ne mažiau kaip 2,5 karto didesnį tarifą, negu nustatytas AB „Lietuvos paštas“. Pažymėtina, kad AB „Lietuvos paštas“ universaliąsias pašto paslaugas teikia vadovaudamasis 2007-07-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 745 „Dėl universaliųjų pašto paslaugų didžiausių tarifų patvirtinimo“ patvirtintais didžiausiais universaliųjų pašto paslaugų tarifais bei AB „Lietuvos paštas“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintais universaliųjų pašto ir kitų pašto paslaugų tarifais, skelbiamais viešai. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi tik universaliųjų pašto paslaugų didžiausius tarifus AB „Lietuvos paštas“. Pasiuntinių paslaugų tarifus ūkio subjektai, įskaitant ir AB „Lietuvos paštas“, nusistato patys.
Pareiškėjas pažymi, kad AB „Lietuvos paštas“ internetiniame puslapyje1 pateikiami universaliųjų ir kitų pašto paslaugų specifiniai tarifai, kuriuose įvertintos AB „Lietuvos paštas“ nepatirtos sąnaudos, palyginti su įprastai teikiamomis universaliosiomis ir kitomis pašto paslaugomis. Pigiausias vienos siuntos siuntimo tarifas, nurodytas minėtame tinklapyje, yra 0,85 Lt.
UAB „Greitasis kurjeris“ nurodo, kad, padalinus UAB „Greitasis kurjeris“ pasiūlymo kainą be PVM iš perkančiosios organizacijos pateikto preliminaraus siuntų kiekio gaunamas kainos vidurkis, lygus 0,61 Lt. Tuo tarpu analogiškai paskaičiavus AB „Lietuvos paštas“ pateikto pasiūlymo vidutinę siuntos pristatymo kainą, gaunama kaina yra 1,5 karto mažesnė nei UAB „Greitasis kurjeris“ pateiktoji ir lygi 0,39 Lt. Pareiškėjo nuomone, AB „Lietuvos paštas“, teikdamas paslaugas mažesniu tarifu negu UAB „Greitasis kurjeris“ kaina, turėtų patirti nuostolius. Atsižvelgus į tai, Pareiškėjas teigia, kad AB „Lietuvos paštas“ pateikė pasiūlymą su neįprastai maža kaina, kuri vargu ar gali padengti AB „Lietuvos paštas“ patiriamas sąnaudas ir taip piktnaudžiaudamas dominuojančia padėtimi siekė išstumti konkurentus iš rinkos.
Atsižvelgiant į tai, kad konkurso sąlygose pirkimo objektu yra įvardintos pašto ir (arba) pasiuntinių paslaugos, patiems ūkio subjektams buvo palikta galimybė pasirinkti, kokią paslaugą jie teiks – pašto ar pasiuntinių. Be to, numatyta, kad didžioji dalis paslaugų (Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2, kuriame nustatytos perkamų prekių techninės specifikacijos, 1, 2, 3 ir 6 lentelės) gali būti teikiamos ir kaip pašto, ir kaip pasiuntinių paslaugos. Paminėtina, kad tik specialiųjų siuntų pristatymo paslaugas gali būti teikiamos tik kaip pasiuntinių paslaugomis.
Tiek UAB „Greitasis kurjeris“, tiek ir AB „Lietuvos paštas“ nurodė, kad konkursiniuose pasiūlymuose abu tiekėjai nurodytus siuntų kiekius siūlė pristatyti naudojant tiek pašto, tiek ir pasiuntinių paslaugas.
AB „Lietuvos paštas“, atsakydamas į Konkurencijos tarybos paklausimą, informavo, kad atsižvelgiant į Pašto įstatymo 2 straipsnyje nurodytų pašto ir pasiuntinių paslaugų sąvokų apibrėžimus, konkursinio pasiūlymo lentelėse nurodė tokias paslaugas:
1.  Lentelė Nr. 1 – pašto paslaugos;
2.  Lentelė Nr. 2 – pašto paslaugos;
3.  Lentelė Nr. 3 – pašto paslaugos;
4.  Lentelė Nr. 5 – pasiuntinių paslaugos;
5.  Lentelė Nr. 6 – pasiuntinių paslaugos.
AB „Lietuvos paštas“ savo paklausime nurodė, kad nustatydamas paslaugų dalies, kurias buvo numatoma teikti kaip pašto paslaugas, kainą vadovavosi AB „Lietuvos paštas“ generalinio direktoriaus patvirtintais tokių paslaugų teikimo tarifais. Kitų paslaugų kaina, kurias buvo numatoma teikti kaip pasiuntinių paslaugas, buvo apskaičiuota atsižvelgiant į siūlomų teikti paslaugų apimtį bei sąnaudų analizę. AB „Lietuvos paštas“ pateikė informacinių siuntų paslaugos, kurios teikimo kaina sudarė daugiau nei 95 proc. visos viešojo pirkimo kainos, teikimo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ savikainos skaičiavimus.
Lentelė Nr. 1
(konfidencialu)
<...>
Iš pateiktų skaičiavimo matyti, jog informacinių siuntų pristatymo paslaugos savikaina UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atveju sudaro maždaug <...> (konfidencialu) centus už vienetą. Pateiktame pasiūlyme paslaugos kaina siekia apie <...> (konfidencialu) centus. AB „Lietuvos paštas“ gaunama marža šios paslaugos atveju siekia maždaug <..> (konfidencialu) ct.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Išanalizavus pareiškimo nagrinėjimo metu surinktą informaciją, darytina išvada, kad Pareiškėjas iš esmės skundžiasi tuo, kad AB „Lietuvos paštas“ kaip dominuojantis ūkio subjektas pateikdamas konkursinį pasiūlymą taikė nesąžiningas kainas ir taip siekė išstumti UAB „Greitasis kurjeris“ iš rinkos.
UAB „Greitasis kurjeris“ savo teiginį dėl neįprastai žemos kainos grindė tuo, kad padalinus AB „Lietuvos paštas“ pasiūlymo kainą be PVM iš perkančiosios organizacijos pateikto preliminaraus siuntų kiekio gaunamas kainos vidurkis buvo daugiau nei 1,5 karto mažesnis nei UAB „Greitasis kurjeris“ pateiktasis ir lygus 0,39 Lt. Be to, Pareiškėjas darė prielaidą, kad AB „Lietuvos paštas“ savo konkursiniame pasiūlyme nurodė pašto paslaugas. Atsižvelgus į tai, kad AB „Lietuvos paštas“ internetiniame puslapyje2 pateikiami universaliųjų ir kitų pašto paslaugų specifiniai tarifai bei pigiausias vienos siuntos siuntimo tarifas, nurodytas minėtame tinklapyje, yra 0,85 Lt, UAB „Greitasis kurjeris“ teigimu, AB „Lietuvos paštas“ pateikdamas konkursinį pasiūlymą su tokia neįprastai maža kaina turėtų patirti nuostolių, kuriuos vargu ar galėtų padengti AB „Lietuvos paštas“ patiriamas paslaugos teikimo sąnaudas. Pažymėtina, kad, vadovaujantis konkurso sąlygomis, tik specialiųjų siuntų pristatymo paslaugas gali būti teikiamos tik kaip pasiuntinių paslaugomis, o dėl didžiosios dalies paslaugų (Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2, kuriame nustatytos perkamų prekių techninės specifikacijos, 1, 2, 3 ir 6 lentelės) patiems ūkio subjektams buvo palikta galimybė pasirinkti, kokią paslaugą jie teiks – pašto ir (ar) pasiuntinių. Kadangi AB „Lietuvos paštas“, atsakydamas į Konkurencijos tarybos paklausimą, nurodė, kad dalį paslaugų siūlė teikti ir kaip pasiuntinių paslaugas, o pasiuntinių paslaugų tarifus ūkio subjektai nusistato patys, konstatuotina, kad AB „Lietuvos paštas“ konkursiniame pasiūlyme pateikta kaina galėjo būti kitokia nei bendrovės internetiniame puslapyje pateikiami universaliųjų ir kitų pašto paslaugų specifiniai tarifai.
Konkurencijos teisėje dominuojančio ūkio subjekto taikomos „per žemos“ kainos apibūdinamos kaip „grobuoniškos“. Šią sąvoką Europos Teisingumo Teismas išaiškino AKZO byloje3, kurioje konstatavo, jog bus preziumuojama, kad dominuojantis ūkio subjektas taiko „grobuoniškas“ kainas (piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi), kai jo taikoma kaina už prekes ar paslaugas bus žemiau vidutinių kintamų kaštų, kadangi tokiu atveju kiekvienas pardavimas reikš nuostolį dominuojančiam ūkio subjektui4. Šiame sprendime Europos Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad kai dominuojančio ūkio subjekto taikomos kainos yra aukščiau vidutinių kintamų kaštų, bet žemiau už vidutinius bendruosius kaštus, tokios kainos bus laikomos „grobuoniškomis“, jei jos pripažįstamos kaip plano dalis, kuriuo siekiama pašalinti konkurentą5. Tuo tarpu, jeigu dominuojantis ūkio subjektas nustato kainas virš vidutinių bendrųjų kaštų, tokios kainos nėra laikomos „grobuoniškomis“.
AB „Lietuvos paštas“ Konkurencijos tarybai pateikė pasiūlyme nurodytą kainą pagrindžiančius skaičiavimus bei dokumentus, kuriais rėmėsi, apskaičiuodamas paslaugos savikainą. Išanalizavus AB „Lietuvos paštas“ pateiktus skaičiavimus bei dokumentus, nėra pagrindo įtarti, kad bendrovė, dalyvaudama UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ rengtame konkurse, pateikė tokią paslaugų teikimo kainą, kuri buvo mažesnė už bendrovės numatytus patirti vidutinius kintamuosius kaštus. Pastovių kaštų tikslinimas būtų prasmingas tuo atveju, jeigu būtų pagrindo įtarti, kad AB „Lietuvos paštas“ veiksmai buvo konkurento išstūmimo iš rinkos plano dalis. Konkurencijos taryba neturi duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti tokio plano buvimą, o Pareiškėjas tokių duomenų taip pat nepateikė. Atsižvelgus į tai, nėra pagrindo įtarti, kad AB „Lietuvos paštas“, pateikdamas konkursinį pasiūlymą UAB „Atliekų regiono tvarkymo centras“ rengtame konkurse, galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB „Lietuvos paštas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Tarybos narė,
pavaduojanti pirmininką Jūratė Šovienė


1 Duomenys gauti iš : http://www.post.lt/lt/?id=680
2 Duomenys gauti iš : http://www.post.lt/lt/?id=680
3 1991-07-03 Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. C-62/86 (AKZO), ECR, 1991 I-03359.
4 Ten pat, 71 punktas.
5 Ten pat, 72 punktas.