BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL TEO LT, AB VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU FIKSUOTO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMU, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2007 12 06
  • Nutarimo Nr.: 1S-168
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. gruodžio 6 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2007 m. spalio 16 d. gavo UAB „CSC Telecom“ (toliau – Pareiškėjas) prašymą ištirti, ar TEO LT, AB, dalyvaudama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos organizuotame konkurse (toliau – Konkursas) dėl fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo, nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų.
UAB „CSC Telecom“ teikia fiksuotojo telefono ryšio paslaugas Lietuvoje, todėl dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos skelbtame Bendrojo telefono tinklo paslaugų pirkimo konkurse, kurio sąlygos 2007 m. kovo 16 d. buvo patvirtintos Ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus. Šiame konkurse taip pat dalyvavo ir TEO LT, AB. UAB „CSC Telecom“ savo pareiškime nurodo, kad TEO LT, AB, dalyvaudama Konkurse, pasiūlė mažiausią fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kainą – 9539,19 Lt su PVM (per mėnesį) , todėl šį konkursą laimėjo.
UAB „CSC Telecom“ pateikė apskaičiuotą galimą TEO LT, AB vieno mėnesio bazinę fiksuoto telefono ryšio paslaugos kainą, pagal oficialiai skelbiamus mažiausius TEO LT, AB mažmeninių planų tarifus, kuri sudarė 11835,9 Lt su PVM (per mėnesį). Ši kaina yra daugiau negu 2000 Lt aukštesnė, negu buvo pasiūlyta Konkursui.
Pareiškėjas, remdamasis 2007 m. II ketvirčio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) Ataskaita apie elektroninių ryšių sektorių, nurodo, kad TEO LT, AB užima virš 90 procentų viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų rinkos (galutiniams paslaugų gavėjams), todėl ši įmonė šioje rinkoje pripažinta kaip dominuojantis ūkio subjektas.
Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, UAB „CSC Telecom“ mano, kad TEO LT, AB būdama dominuojantis ūkio subjektas fiksuoto telefono ryšio paslaugų rinkoje, Konkursui pasiūlė nepagrįstai mažą viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų kainą, tokiu būdu diskriminuodama kitus TEO LT, AB galutinių paslaugų gavėjus ir taip pažeisdama Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
UAB „CSC Telecom“ taip pat mano, kad Konkursui pasiūlytų viešojo fiksuoto telefono ryšio „atskirų paslaugų kainos, galėjo būti net žymiai mažesnės nei atitinkamų paslaugų didmeninės kainos alternatyviems fiksuoto ryšio operatoriams“. Tokiu būdu, TEO LT, AB būdama dominuojantis ūkio subjektas viešojo fiksuoto telefono ryšio rinkoje „naudojasi tipiniu piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atveju – kainų spaudimu (angl. squeeze), t.y. kai dominuojantis ūkio subjektas nustato konkurentams per aukštas kainas už savo valdomo esminio ištekliaus (šiuo atveju TEO LT, AB viešojo fiksuoto telefono tinklu ar jo dalimi) naudojimą ir kartu taikydamas mažas kainas mažmeninėje rinkoje už atitinkamą paslaugą, sumažina arba visai eliminuoja konkurentų galimybes konkuruoti su dominuojančiu ūkio subjektu atitinkamoje rinkoje.“
Pagal Elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 48 dalį, skambutis yra viešųjų telefono ryšio paslaugų priemonėmis sukurtas sujungimas, suteikiantis dvipusio ryšio galimybę realiu laiku. Ryšių reguliavimo tarnyba savo ataskaitoje („Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu, rinkos tyrimo ataskaita“, 2005 m.) nurodo, kad skambutį sudaro trys pagrindiniai elementai: skambučio inicijavimas, tranzitas (atskirais atvejais tranzito elemento gali nebūti) ir užbaigimas. Ryšių reguliavimo tarnyba yra apibrėžusi ir ištyrusi pagrindines skambučio elementų rinkas (pagal Europos Komisijos rekomendacijas) ir konstatavusi, kad tose rinkose didelę rinkos galią turi TEO LT, AB, bei nustačiusi šiai bendrovei tam tikrus įpareigojimus.
Aukščiau minėti įpareigojimai viešojo fiksuoto telefono ryšio atskiruose rinkos elementuose yra nustatyti Ryšių reguliavimo tarnybos 2006-11-24 įsakymu Nr.1V-1219 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje rinkoje“, 2006-09-18 įsakymu Nr.1V-990 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinkoje“, 2006-06-27 įsakymu Nr.1V-776 „Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“, 2005-12-29 įsakymu Nr.1V-1166 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB „Lietuvos telekomas“ viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinkoje“, 2006-02-20 įsakymu Nr.1V-217 „Dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos telekomas“, turinčio didelę įtaką nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinkoje“. Šiais Įsakymais didelę įtaką turinčiam ūkio subjektui (konkrečiai - TEO LT, AB) yra nustatyti: 1) Kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai; 2) Nediskriminavimo įpareigojimai; 3) Skaidrumo įpareigojimai 4) Apskaitos atskyrimo įpareigojimai; 5) Įpareigojimai užtikrinti, kad Prieigos Paslaugų gavėjams kaina nebūtų mažesnė nei kaina, orientuota į sąnaudas apskaičiuotas pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą (angl. Fully Distributed Costs - FDC); 6) Įpareigojimai užtikrinti, kad Nacionalinių skambučių Paslaugų gavėjams kaina nebūtų mažesnė nei kaina, orientuota į sąnaudas apskaičiuotas pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą (FDC) ir t.t. Pažymėtina, kad už šių įsipareigojimų laikymosi priežiūrą yra atsakinga Ryšių reguliavimo tarnyba.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Atsižvelgiant į tai, kad TEO LT, AB siūlomų kainų dydžio pagrįstumą viešojo fiksuoto telefono rinkoje galutiniams paslaugų gavėjams (mažmeninėje rinkoje) ar alternatyviems operatoriams (didmeninėje rinkoje) nagrinėja Ryšių reguliavimo tarnyba pagal aukščiau nurodytuose Įsakymuose nustatytus įpareigojimus, konstatuotina, kad Konkurencijos taryba nėra kompetentinga atlikti tyrimą pagal UAB „CSC Telecom“ nurodytas aplinkybes.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų susijusių su fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimu atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas