BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL TEO LT, AB VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU SUTARTIES NUOSTATŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NUSTATYTŲ TAISYKLIŲ NEVYKDYMU, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2007 05 10
  • Nutarimo Nr.: 1S-47
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. gegužės 10 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su sutarties nuostatų ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) direktoriaus įsakymu nustatytų taisyklių nevykdymu, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryboje 2007 m. balandžio 12 d. buvo gautas UAB „Alpha komunikacijos – 2“ pareiškimas, kuriuo prašoma ištirti, ar TEO LT, AB, nevykdydama sutartyje numatytų įsipareigojimų, susijusių su techninių sąlygų tyrimu, bei nesilaikydama Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintų taisyklių, susijusių su telekomunikacijų operatorių vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų ir stiebų bei kitų priemonių bendru naudojimu, nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 strapsnio reikalavimų.
Pareiškėjas UAB „Alpha komunikacijos – 2“ 2006 m. gruodžio 12 d. pasirašė infrastruktūros nuomos sutartį Nr.2006/LN-217 (toliau – Sutartis) su TEO LT, AB. Šia sutartimi TEO LT, AB įsipareigojo UAB „Alpha komunikacijos – 2“ laikinai už tam tikrą mokestį leisti naudotis Sutarties priede nurodytais infrastruktūros objektais, t.y. teikti prieigą. Tačiau, UAB „Alpha komunikacijos – 2“ teigimu, šiuo metu TEO LT, AB vengia vykdyti savo įsipareigojimus pagal minėtą sutartį taip savo veiksmais pažeisdama Sutarties nuostatas, Ryšių reguliavimo tarnybos 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 20 taisykles „Dėl telekomunikacijų operatorių vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų ir stiebų bendro naudojimo taisyklių patvirtinimo“1, Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas.
Pareiškėją 2007 m. sausio 3 d. TEO LT, AB atsakingas darbuotojas informavo, kad dėl techninių galimybių tyrimas vėluos. Vėliau šis terminas TEO LT, AB buvo dar pratęstas, apie tai informavus pareiškėją raštu. TEO LT, AB nurodė, kad užsakymų įvykdymo terminai vėluoja dėl didelių darbų apimčių ir žiemos sąlygų.
Pastebėtina, kad pagal Sutarties 1 Priedo „Infrastruktūros nuomos sąlygos“ 4.4 punktą TEO LT, AB įsipareigojo per 1 (vieną) mėnesį nuo užsakymo priėmimo datos atlikti techninių sąlygų tyrimus. Be to, šiuo metu galiojančių, Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V‑562 patvirtintų, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių 368 punktas tiesiogiai įpareigoja infrastruktūros valdytoją, gavusį infrastruktūros naudotojo prašymą, taip pat per vieną mėnesį pateikti reikalingą turimą informaciją ir nurodyti, kokius reikalavimus turi atitikti naudotojo ruošiamas projektas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Iš pareiškėjo pateiktos informacijos galima daryti išvadą, kad paslaugų suteikimo terminai buvo aptarti ir suderinti abiejų šalių susitarimu Sutartyje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.205 straipsniu, pareigos per 1 mėnesį atlikti techninių sąlygų tyrimus įvykdymo termino praleidimas laikomas vienu iš sutarties neįvykdymo būdų. Tačiau toks Sutarties neįvykdymas nelaikytinas pakankama aplinkybe, rodančia piktnaudžiavimą Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio prasme. Dėl sutarties neįvykdymo pažeistos pareiškėjo teisės gali būti ginamos Civilinio kodekse nustatytais būdais.
Taip pat pastebėtina, kad Konkurencijos taryba savo kompetencijos ribose vertina ir atlieka tyrimus, susijusius su Konkurencijos įstatymo pažeidimu, todėl pagal savo kompetenciją negali vertinti TEO LT, AB veiksmų atitikties Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1V-562 patvirtintų Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių reikalavimams. Šių taisyklių 382 punkte nurodyta, kad ginčus tarp elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojų ir jos naudotojų dėl bendro infrastruktūros naudojimo nagrinėja Ryšių reguliavimo tarnyba.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 ir 5 punktais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl TEO LT, AB veiksmų, susijusių su Sutarties nuostatų ir Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu nustatytų taisyklių nevykdymu, atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

1Neteko galios Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-1091.