Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „ALS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 16 BEI 9 STRAIPSNIŲ REIKALAVIMAMS

  • 2010 09 16
  • Nutarimo Nr.: 1S-171
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2010 m. rugsėjo 16 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „ALS“ (Statybininkų g. 4-31, Vilnius, į. k. 120623739) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 16 bei 9 straipsnių reikalavimams. 
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2010 m. rugpjūčio 16 d. Konkurencijos taryba gavo UAB „Vairatas“ (toliau – Pareiškėjas) prašymą ištirti, ar žemiau išdėstytose faktinėse aplinkybėse nėra Konkurencijos įstatymo pažeidimų požymių (toliau – Pareiškimas). Pareiškime, be kita ko, nurodyta, kad UAB „Vairatas“ ir UAB „ALS“ konkuruoja vairuotojų teorinio mokymo žinių patikrinimo kompiuterinių programų kūrimo bei platinimo rinkoje. 2004 m. spalio 14 d. UAB „ALS“ įregistravo savo teises į KET SKMK Kelių eismo taisyklių mokymo ir žinių patikrinimo kompiuterinę programą ir teminių klausimų duomenų bazę (toliau – KET kompiuterinė programa ir duomenų bazė). Nuo to laiko, kaip nurodoma Pareiškime, UAB „ALS“ tikslingai siekia tapti aukščiau nurodytos rinkos lydere bei sistemingai vykdo jos tiesioginių konkurentų veiklą ribojančius veiksmus.
Kaip konkurenciją ribojantys veiksmai Pareiškime nurodyti UAB „ALS“ 2006 m. pateiktas ieškinys Vilniaus apygardos teisme UAB „Dorkanas“ dėl autoriaus turtinių teisių pažeidimo, taip pat UAB „ALS“ 2010 m. pateiktas ieškinys UAB „Vairatas“ dėl autoriaus turtinių ir neturtinių teisių pažeidimo, platinant UAB „Vairatas“ išleistą kompiuterinį diską „Pagrindinis kelias“.
Pareiškime nurodyta, kad 2010 m. balandžio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iš dalies patenkino UAB „ALS“ prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo: areštavo UAB „Vairatas“ turtą, taip pat įpareigojo UAB „Vairatas“ nutraukti bet kokį kompaktinio disko „Pagrindinis kelias“ platinimą. Patikslintu ieškiniu minėtoje civilinėje byloje UAB „ALS“ taip pat prašo teismo įpareigoti UAB „Vairatas“ pateikti žinias apie asmenis, kurie platina, tiekia ir įsigyja kompiuterinį diską „Pagrindinis kelias“.
Nors Pareiškime pripažįstama, kad aukščiau nurodyti veiksmai civilinio proceso teisės požiūriu yra teisėti, tačiau kartu keliamas klausimas, ar juose nėra užslėptų nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Tokią nuomonę, anot Pareiškėjo, suponuoja žemiau išdėstytos aplinkybės.
Pirmiausia, Pareiškėjo teigimu, UAB „Vairatas“ išleisto kompaktinio disko „Pagrindinis kelias“ duomenų bazė neturi jokių panašumų su UAB „ALS“ KET kompiuterine programa ir duomenų baze. Panašumų į aukščiau nurodytą UAB „ALS“ kompiuterinę programą ir duomenų bazę turi tik testinė disko „Pagrindinis kelias“ versija, kuri, kaip nurodyta Pareiškime, į komercinę apyvartą išleista nebuvo. Tokiu būdu, kaip nurodoma Pareiškime, prašydamas teismo taikyti laikinąsias priemones, t.y. uždrausti platinti kompaktinį diską „Pagrindinis kelias“, UAB „ALS“ eliminavo iš rinkos savo tiesioginį konkurentą. Kadangi kompaktinio disko „Pagrindinis kelias“ platinimas buvo pagrindinė UAB „Vairatas“ veikla, netekus teisės vykdyti šią veiklą, UAB „Vairatas“ gresia bankrotas.
Be to, Pareiškėjas nurodo, kad UAB „ALS“ pateiktas prašymas teismo įpareigoti UAB „Vairatas“ pateikti žinias apie visus fizinius ir juridinius asmenis, kurie platina, tiekia ir įgyja diską „Pagrindinis kelias“, kelia abejones dėl jo pateikimo motyvų, nes neturi reikšmės UAB „ALS“ autorių turtinių teisių pažeidimo pripažinimui bei kompensacijos priteisimui. Tačiau toks duomenų pateikimas, Pareiškėjo teigimu, leistų UAB „ALS“ užimti UAB „Vairatas“ anksčiau priklausiusią rinkos dalį.
Pareiškime taip pat keliamas klausimas dėl pačios UAB „ALS“ kaip autoriaus teisės į KET kompiuterinę programą ir duomenų bazę. Pasak Pareiškėjo, Lietuvos informacinių technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos asociacijos „Infobalt“ kompiuterinių programų registras, kuriame UAB „ALS“ įregistravo turtines autoriaus teises į aukščiau nurodytą kompiuterinę programą ir jos duomenų bazę, nėra valstybės registras, o yra steigiamas, vedamas ir tvarkomas kompiuterinių programų, kompiuterinių programų duomenų bazių autorių, jų teisių perėmėjų, kompiuterinių programų ir kompiuterinių bazių gamintojų ir platintojų laisvanoriškumo, autorių teisių ir kitų, su jais susijusių teisių, deklaravimo pagrindu, nesiekiant tikslo vykdyti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo.
Pareiškime keliamas ir KET kompiuterinės programos bei jos duomenų bazės unikalumo kaip kūrinio autorių teisių prasme klausimas. Remiantis 2008 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. IV-329 patvirtinto Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 19 punktu, teorijos egzamino klausimus tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius. Įvertinus tai, kad, kaip nurodoma Pareiškime, visi UAB „ALS“ programos duomenų bazėje esantys klausimai faktiškai dubliuoja VĮ „Regitra“ teorinio egzamino pateikiamus klausimus, kyla abejonės, ar galima laikyti UAB „ALS“ KET programos duomenų bazėje naudojamus klausimus „kūriniu“ ir ar ši duomenų bazė patenka į Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymo saugomų autorių teisių objektų sąvoką.
Pareiškime, be kita ko, nurodoma, kad šiuo metu aukščiau aprašytoje rinkoje susidarė tokia situacija, kad UAB „ALS“ bei su jos vadovybe susijusių asmenų valdoma įmonė faktiškai užima dominuojančią padėtį, kadangi šiuo metu tik minėtos įmonės tiekia teorinio mokymo žinių patikrinimo programas visoms vairuotojų ruošimo mokykloms Lietuvos Respublikos teritorijoje. Todėl, Pareiškėjo teigimu, aukščiau nurodytais veiksmais UAB „ALS“ piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi nurodytoje rinkoje UAB „Vairatas“ bei kitų tiesioginių konkurentų atžvilgiu.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Konkurencijos įstatymo 16 straipsnis draudžia ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti.
Pareiškime prašomi ištirti veiksmai - UAB „ALS“ ieškinys UAB „Vairatas“, siekiant apginti autorių teises, taip pat prašymas teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – yra autorių teisių gynimo teisme procesiniai veiksmai. Tokie veiksmai negali būti laikomi prieštaraujantys sąžiningos ūkinės veiklos praktikai ir/ar ribojantys konkurenciją, nes jais yra įgyvendinama ūkio subjekto teisė į teisminę gynybą.
 Taip pat Pareiškime nurodytų aplinkybių, kad UAB „Vairatas išleistas kompaktinis diskas „Pagrindinis kelias“ neturi jokių panašumų su UAB „ALS“ KET kompiuterine programa ir duomenų baze, UAB „ALS“ pateikto prašymo teismui įpareigoti UAB „Vairatas“ suteikti žinias apie asmenis, kurie platina, tiekia ir įsigyja kompiuterinės programos diskus „Pagrindinis kelias“ motyvų bei pagrįstumo, taip pat UAB „ALS“ KET kompiuterinės programos ir duomenų bazės atitikties Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatyme įtvirtintam autorių teisių objekto sąvokai vertinimas yra tiesiogiai susijęs su civilinio ginčo, vykstančio teisme, nagrinėjimo objektu, todėl Konkurencijos tarybai nagrinėti nepriklauso.  
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 9, 16 straipsniais bei 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „ALS“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 bei 9 straipsnių reikalavimams.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Jonas Rasimas