BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „EUROFARMACIJOS VAISTINĖS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO IR 16 STRAIPSNIO NUOSTATAS

  • 2003 12 31
  • Nutarimo Nr.: 1S-156
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2003 m. gruodžio 31 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie Vaistinių asociacijos „Provifarma“ pareiškimą „Dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo atlikimo“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Vaistinių asociacija „Provifarma“ (Islandijos g. 4, Vilnius) (toliau – pareiškėjas) 2003-11-12 pareiškimu „Dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo atlikimo“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą prašydama ištirti, ar UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ (Naugarduko g. 99, Vilnius) veiksmai, susiję su nuolaidų taikymu priemokai už kompensuojamuosius vaistus nepažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 ir 16 straipsnių nuostatų. 2003-12-18 raštu pareiškėjas pateikė aukščiau minėtą prašymą papildančios informacijos.
Kaip nurodo pareiškėjas, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-347 patvirtintos Ambulatoriniam gydymui skirtų vaistų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos nuostatas, apskaičiuojant ne Lietuvoje pagamintų kompensuojamųjų vaistų bazines kainas, vadovaujamasi CIP kaina Lietuvai (INCOTERMS 2000), o jei vaistas gaminamas Lietuvoje – gamintojo pardavimo kaina.  Pareiškėjo teigimu, UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ 2003 m. liepos 25 d. – 2003 m. rugsėjo 12 d. pardavinėjo ne Lietuvoje pagamintus kompensuojamuosius vaistus žemesnėmis kainomis nei CIP kaina Lietuvai, nustatyta tuo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyne. Pasak pareiškėjo, tokie UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ veiksmai vertintini kaip nesąžiningų (grobuoniškų) kainų primetimas, ir šie veiksmai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatą, draudžiančią piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą.
Pareiškėjas taip pat nurodo, jog UAB „Eurofarmacijos vaistinės“, pažeisdama Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo 17 straipsnio nuostatas, draudžiančias naudoti klaidinančią vaistų reklamą bei reklamuoti vaistus, kurių prekiniai pavadinimai įrašyti į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyną, naudoja vartotojus klaidinančią reklamą dėl nuolaidų kompensuojamųjų vaistų priemokoms (reklaminiuose skelbimuose kompensuojamųjų vaistų priemokoms taikomos nuolaidos nurodytos dideliais raudonais skaičiais „100%“ ir visai nepastebimai – smulkiomis raidėmis „iki“ bei nuolaidų taikymo sąlygų paaiškinimai), reklamuoja receptinius kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyną. Tokie UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ atliekami veiksmai, pasak pareiškėjo, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio, nuostatas, nes prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams.
Aukščiau minėti UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ veiksmai, pareiškėjo teigimu pažeidžia daugelio Lietuvos vaistinių interesus.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatos draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą. Viena iš nesąžiningų kainų formų yra vadinamosios „grobuoniškos“ kainos, t. y. ūkio subjekto nustatytos labai žemos, pavyzdžiui, žemesnės negu jo vidutiniai kintami kaštai kainos, dėl kurių ūkio subjektas patiria nuostolius, ir kurių pagalba siekiama pašalinti iš rinkos konkurentus.
Kaip nurodoma Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje, dominuojanti padėtis yra vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 procentų. Remiantis pateikta ir turima informacija, nėra pakankamo pagrindo teigti, jog UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ galėtų užimti dominuojančią padėtį vaistų mažmeninės prekybos rinkoje.
Be to, UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ veiksmai, susiję su nuolaidų priemokoms už kompensuojamuosius vaistus, savo esme prilygsta pardavimus skatinančioms kainų nuolaidoms. Tokios akcijos apėmė tik keleto rūšių vaistus ir truko gana trumpą laikotarpį – 2003 m. liepos 25 d. – 2003 m. rugsėjo 12 d. Kadangi šių veiksmų mastas yra labai ribotas, nėra pakankamo pagrindo manyti, jog jie atliekami su tikslu nesąžiningai išstumti iš rinkos konkurentus ar padaryti žalą vartotojams. Be to, negalima teigti, jog CIP kainos Lietuvai (INCOTERMS 2000) yra tikrosios vaistų įsigijimo iš gamintojo kainos, nes šios kainos nustatytos tik kaip rodiklis, kuriuo remiantis skaičiuojamos ne Lietuvoje pagamintų kompensuojamųjų vaistų bazines kainas, tačiau vaistinės iš tiekėjų gali įsigyti šiuos vaistus kitokiomis kainomis, nes kainos visuomet yra derybų objektas.
Remiantis pateikta informacija, UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ veiksmai, susiję su nuolaidų priemokoms už kompensuojamuosius vaistus taikymu, pareiškėjo vertinami kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmai dėl galimo šių veiksmų neatitikimo specialaus teisės akto, Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo 17 straipsnio nuostatas. Šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų kontrolę vykdo Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija. Tačiau pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalį nesąžiningos konkurencijos veiksmai apibrėžiami kaip bet kokie veiksmai prieštaraujantys ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, jei tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Todėl pripažįstant, jog ūkio subjekto atliekami veiksmai yra nesąžiningos konkurencijos veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, turi būti nustatyta, kad šie veiksmai neatitinka ūkinės veiklos susiformavusios sąžiningos praktikos bei gerų papročių, t. y. tokių elgesio taisyklių, kurios nėra įtvirtintos galiojančiuose norminiuose teisės aktuose. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, jog specialių farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų pažeidimas laikomas pažeidžiančiu susiformavusią sąžiningą praktiką bei gerus papročius Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies prasme.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ veiksmų, susijusių su nuolaidų priemokoms už kompensuojamuosius vaistus taikymo, atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir 16 straipsnio nuostatas.
 
Pirmininkas R. Stanikūnas