BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „SKAITMENINIO SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2010 06 03
  • Nutarimo Nr.: 1S-92
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2009-06-03 tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (toliau – SSC) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2010-03-02 gavo VĮ „Registrų centras“ (toliau – Pareiškėjas) skundą, kuriame prašoma ištirti, ar SSC, teikdamas kvalifikuotų sertifikatų (toliau – sertifikatų) išdavimo paslaugas, nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų. Patikslinta informacija dėl skunde išdėstytų aplinkybių buvo gauta 2010-03-25, 2010-05-05.
Konkurencijos tarybai pateiktame skunde Pareiškėjas nurodo (ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus1), kad SSC viešuosiuose el. parašo pirkimuose savo pasiūlymuose nurodo 101 Lt kainą už įrangą su sertifikatu dviem metams, tačiau savo internetinėje svetainėje ir kituose dokumentuose deklaruoja gerokai didesnę – 176 Lt vieneriems metams – kainą. Pareiškėjo teigimu, dėl tokios SSC kainodaros Pareiškėjas patiria nemažų finansinių nuostolių.
Pareiškėjas – iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Ši įmonė tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, įgyvendina, plėtoja ir tvarko su šiais bei kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus, o nuo 2008 m. pradėjo teikti sertifikatų išdavimo paslaugas.
SSC – 2004 m. įkurta bendrovė, teikianti sertifikavimo paslaugas, e. parašo programinės įrangos bei konsultavimo paslaugas. Bendrovė teikia sertifikatus įvairiose laikmenose, tame tarpe ir naujos kartos mobiliojo ryšio SMART SIM kortelėse.
Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 2 straipsnį elektroninis parašas (toliau – parašas) – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti. Sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę.
Aukščiau minėto įstatymo 8 straipsnis skelbia, kad saugus elektroninis parašas,sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
Sertifikato pagalba galima: 1) pasirašyti elektroninius laiškus, dokumentus; 2) gauti pažymas: apie suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytus medikamentus, apie darbdavio įmokas SODRAI; 3) teikti dokumentus arba deklaracijas: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ „Registrų centras“ ir t. t. Be to, akcentuotina tai, kad sertifikatų panaudojimo galimybės nuolatos plečiasi, kadangi vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę.
Kvalifikuotų sertifikatų kūrimo ir platinimo paslaugų teikimas pasižymi tuo, kad norint teikti šias paslaugas reikia didelių pradinių investicijų, skirtų sertifikatams gaminti skirtos infrastruktūros sukūrimui. Taip pat ūkio subjektui reikia atitikti tam tikrus Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuos Respublikos vyriausybės (toliau – IVPK), institucijos prižiūrinčios sertifikatus teikiančių bendrovių veiklą, iškeltus sertifikatų kokybės ir saugumo reikalavimus (ūkio subjektas sertifikato paslaugos teikėju įregistruojamas atskiru IVPK direktoriaus įsakymu). Sertifikatai, kaip ir bet kuris asmens (ar ūkio subjekto) tapatybę patvirtinantis dokumentas, išduodamas tam tikram laikotarpiui, paprastai vieneriems arba dvejiems metams. Sertifikatai išduodami specialioje, tam tikrus saugumo reikalavimus atitinkančioje laikmenoje, pvz.: lustinėje kortelėje, specialiame USB rakte, specialioje SIM kortelėje. Dažniausiai sertifikato pirkėjas gali pasirinkti: įsigyti sertifikatą pardavėjo siūlomoje laikmenoje (sertifikato pardavėjas dažniausiai perparduoda šią įrangą, t.y. nėra jos gamintojas) arba įsigyti sertifikatą, kuris įrašomas į pirkėjo pateiktą, tam tikrus saugumo reikalavimus atitinkančią, laikmeną.
Konkurencijos tarybos surinktais duomenimis2 šiuo metu Lietuvoje yra įsiregistravę trys sertifikatus sudarantys paslaugų teikėjai: SSC, Pareiškėjas ir Gyventojo registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – GRT). GRT sertifikatus išduoda juos įrašydama į naujo pavyzdžio asmens tapatybės korteles bei naujo pavyzdžio valstybės tarnautojų pažymėjimus. Iki 2010 m. kovo 15 d. šie ūkio subjektai atitinkamai buvo išdavę: SSC – 4 311 sertifikatų, Pareiškėjas – 20 158 sertifikatus, GRT – 380 000 sertifikatų. Taip pat Pareiškėjas 2010-04-27 raštu (1.1.14.)s-1860 informavo Konkurencijos tarybą, kad neturi informacijos, pagrindžiančios, kad SSC galėtų užimti dominuojančią padėtį teikiant sertifikatų išdavimo paslaugas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalį dominuojančiu ūkio subjektu laikomas ūkio subjektas, galintis daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje.
Kaip matyti iš Pareiškėjo skunde pateiktos informacijos, įtarimą Pareiškėjas grindžia konkurso metu pateiktu SSC pasiūlymu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad viešasis konkursas yra viena iš ūkio subjektų tarpusavio konkurenciją užtikrinančių procedūrų. Dalyvaudami viešajame konkurse, ūkio subjektai konkuruoja pateikdami konkurso organizatoriui pasiūlymus su savo siūlomų prekių ar paslaugų atlikimo kainomis, o konkurso organizatorius pagal tam tikrus iš anksto žinomus kriterijus pasirenka tą ūkio subjektą, kurio pasiūlymas geriausiai atitinka konkurso sąlygas. Kadangi dažniausiai vienas pagrindinių konkurso laimėtojo pasirinkimų kriterijų yra mažiausia pasiūlyta kaina, todėl galima numanyti, kad SSC siekdamas laimėti konkursą savo pasiūlymuose stengiasi nurodyti kuo žemesnę kainą ir taip nurungti kitus konkurse dalyvaujančius ūkio subjektus. Todėl aplinkybė, kad SSC viešuosiuose konkurse sertifikatus pardavinėja mažesnėmis kainomis, ypač kai tokie konkursai vyksta dėl didelio kiekio sertifikatų pirkimo, nei pavieniams sertifikatų pirkėjams, savaime nesudaro pagrindo įtarti, kad SSC tokiais savo veiksmais gali pažeisti Konkurencijos įstatymo nuostatas. Kitų įrodymų, pagrindžiančių galimai nesąžiningos SSC sertifikatų kainos taikymą, Pareiškėjas nenurodė. Papildomai pastebėtina ir tai, kad, atsižvelgus į Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu gautą informaciją apie SSC parduotus sertifikatų kiekius, nėra pagrindo įtarti, jog SSC galėtų užimti dominuojančią padėtį.
Dėl šių priežasčių, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu, darytina išvada, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, jog SSC, gali užimti dominuojančią padėtį, ir kad gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, konkursų pasiūlymuose nurodydamas mažesnes sertifikatų kainas, nei įprastai siūlo pavieniams pirkėjams, todėl nagrinėjamų atveju nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl RC veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Tarybos narė,
pavaduojanti pirmininką Jūratė Šovienė

1 VĮ RC 2010-03-25 pateikti dokumentai ir 2010-04-27 raštas (1.1.14.)s-1860
2 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuos Respublikos vyriausybės 2010-04-20 raštas Nr. (7)S-522