BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO IR EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES 82 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2009 01 15
  • Nutarimo Nr.: 1S-8
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2008 m. sausio 15 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB steigimo sutartis) 82 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2008 m. gruodžio 29 d. gavo aviakompanijos AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ (toliau – Pareiškėjas, AB „flyLAL“) pareiškimą, kuriuo prašoma pradėti tyrimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto (toliau – VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas) veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimams.
Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. gruodžio 24 d. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas viešai kreipėsi į Pareiškėjo keleivius, teigdamas, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. šios oro linijų bendrovės keleiviai gali būti neaptarnaujami dėl sutartinių įsipareigojimų VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui nevykdymo. Šis pranešimas buvo paskelbtas VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto internetiniame tinklapyje bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
Pareiškime Pareiškėjas pažymėjo, kad šiuo metu vyksta teisminio ginčo tarp VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto ir AB „flyLAL“ nagrinėjimas, o Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi neleido VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui sustabdyti paslaugų teikimo bei nutraukti kai kurias su Pareiškėju sudarytas sutartis.
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas Konkurencijos tarybos 2007 m. birželio 7 d. nutarimu 2S-14 yra pripažintas dominuojančiu ūkio subjektu šio oro uosto valdymo ir organizavimo paslaugų rinkoje, o 2008 m. lapkričio 6 d. nutarimu 2S-23 pripažinta, kad oro uostui organizuojant įvairių paslaugų teikimą yra taikytini ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimai. Todėl, anot Pareiškėjo, VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto, kaip dominuojančio ūkio subjekto, veiksmai – grasinimas atsisakyti teikti paslaugas Pareiškėjo keleiviams - turėtų būti vertinamas kaip Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimų pažeidimas, nes, šios aviakompanijos duomenimis, VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui yra įsiskolinusios ir kitos aviakompanijos, tačiau VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas viešai paskelbė tik apie galimą aviakompanijos AB „flyLAL“ keleivių neaptarnavimą dėl įsiskolinimų.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 72 straipsnio 1 dalį (toliau - Aviacijos įstatymas) oro kompanijos už naudojimąsi oro uostais paslaugų teikėjams, t.y. atitinkamiems oro uostams, moka orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio, orlaivio stovėjimo, orlaivio saugumo ir orlaivio palydos rinkliavas. Šių rinkliavų maksimalius dydžius, mokėjimo tvarką nustato 2002 sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 101 „Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uostais maksimalių dydžių ir rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aviakompanijos oro uosto rinkliavas VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui moka atitinkamos paslaugų sutarties nustatyta tvarka. Aviacijos įstatymo 63 straipsnyje yra numatyta, kad Civilinės aviacijos administracija turi teisę uždrausti orlaiviui išskristi iš atitinkamo Lietuvos oro uosto, jeigu yra nesumokėtos Aviacijos įstatyme numatytos rinkliavos.
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Remiantis pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, galima daryti išvadą, jog ginčas tarp pareiškėjo ir VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto kilo dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiksliau dėl atsiskaitymo už VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto Pareiškėjui suteiktas paslaugas. Pareiškėjas neneigia įsiskolinimų buvimo fakto, netgi nurodo, kad dėl to vyksta teisminiai ginčai. Tiek Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (6.217 straipsnis), tiek ir Aviacijos įstatymas numato galimybę nutraukti paslaugų teikimą (neleisti vykdyti skrydžių), jeigu yra nesumokėtos atitinkamos rinkliavos už naudojimąsi oro uosto teikiamomis paslaugomis. Aviakompanijos keleivių informavimas apie galimybę pasinaudoti tokia įstatymų nustatyta teise nesudaro pagrindo įtarti galimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio bei EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimo. Paminėtina ir tai, kad nors Pareiškėjas nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas nutartimi jau buvo uždraudęs VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui nutraukti su AB „flyLAL“ sudarytas sutartis, jis nutyli, kad ši nutartis apeliacine tvarka buvo panaikinta ir minėtas draudimas nėra taikomas.
Pabrėžtina, kad tarp ūkio subjektų kylantys ginčai dėl sutarčių vykdymo paprastai gali sukelti vienokias ar kitokias neigiamas pasekmes jų veiklai, tačiau tai savaime nereiškia, kad yra pažeidžiamos konkurencijos teisės normos. Konkurencijos įstatymo nuostatos nėra skirtos ūkio subjektų ginčų, susijusių su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, nagrinėjimui, tuo tarpu Pareiškėjo skunde būtent ir yra apibūdinama tokia situacija.
Dėl visų išdėstytų priežasčių nėra pagrindo įtarti, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atlieka kokius nors veiksmus, kuriais gali būti ribojama konkurencija, nepagrįstai varžomos kitų ūkio subjektų galimybės veikti rinkoje arba pažeidžiami vartotojų interesai.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Valstybės Įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimams.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas