BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2010 06 03
  • Nutarimo Nr.: 1S-91
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2010-06-03 tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl VĮ „Registrų centras“ (toliau – RC) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2009 m. balandžio 22 d. gavo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – IVPK) raštą Nr. (7)S-480 „Dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ prašymo“, kuriame prašoma savo kompetencijos ribose pateikti UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ aktualią informaciją. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (toliau – Pareiškėjas, SSC) savo raštuose Konkurencijos tarybai prašė išsiaiškinti, ar RC, teikdamas kvalifikuotų sertifikatų (toliau – sertifikatų) išdavimo paslaugas, nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų.
Pareiškėjo teigimu, RC, turėdamas monopolinę padėtį registrų rinkose, iš šiose rinkose gautų pajamų subsidijuoja savo sertifikatų gamybos ir platinimo veiklą, t.y. sertifikatus pardavinėja kur kas mažesne kaina, nei yra rinkoje nusistovėjusi kaina, o nuostolius padengia iš registrų veiklos gautomis pajamomis, taip pat sertifikatų gamybai ir platinimui naudoja registrų paslaugų veiklai sukurtą infrastruktūrą ir resursus (patalpas, telefono bei interneto ryšį, kompiuterinę techniką, darbuotojus). Tokiais veiksmais, Pareiškėjo teigimu, RC pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį.
RC – iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Ši įmonė tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, įgyvendina, plėtoja ir tvarko su šiais bei kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus. Be šių veiklų nuo 2008 m. liepos RC pradėjo teikti skaitmeninio sertifikavimo išdavimo ir laiko žymų formavimo paslaugas.
Pareiškėjas – 2004 m. įkurta bendrovė, teikianti sertifikavimo paslaugas, e. parašo programinės įrangos bei konsultavimo paslaugas. Bendrovė teikia sertifikatus įvairiose laikmenose, tame tarpe ir naujos kartos mobiliojo ryšio SMART SIM kortelėse.
Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 2 straipsnį elektroninis parašas (toliau – parašas) – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti. Sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę.
Aukščiau minėto įstatymo 8 straipsnis skelbia, kad saugus elektroninis parašas,sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
Sertifikato pagalba galima: 1) pasirašyti elektroninius laiškus, dokumentus; 2) gauti pažymas: apie suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytus medikamentus, apie darbdavio įmokas SODRAI; 3) teikti dokumentus arba deklaracijas: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, RC ir t.t. Be to, akcentuotina tai, kad sertifikatų panaudojimo galimybės nuolatos plečiasi, kadangi vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę.
Sertifikatų kūrimo ir platinimo paslaugų teikimas pasižymi tuo, kad norint teikti šias paslaugas reikia didelių pradinių investicijų, skirtų sertifikatams gaminti skirtos infrastruktūros sukūrimui. Taip pat ūkio subjektui reikia atitikti tam tikrus IVPK, institucijos prižiūrinčios sertifikatus teikiančių bendrovių veiklą, iškeltus sertifikatų kokybės ir saugumo reikalavimus (ūkio subjektas sertifikato paslaugos teikėju įregistruojamas atskiru IVPK direktoriaus įsakymu). Sertifikatai, kaip ir bet kuris asmens (ar ūkio subjekto) tapatybę patvirtinantis dokumentas, išduodamas tam tikram laikotarpiui, paprastai vieneriems arba dvejiems metams. Sertifikatai išduodami specialioje, tam tikrus saugumo reikalavimus atitinkančioje laikmenoje, pvz.: lustinėje kortelėje, specialiame USB rakte, specialioje SIM kortelėje. Dažniausiai sertifikato pirkėjas gali pasirinkti: įsigyti sertifikatą pardavėjo siūlomoje laikmenoje (sertifikato pardavėjas dažniausiai perparduoda šią įrangą t.y. nėra jos gamintojas) arba įsigyti sertifikatą, kuris įrašomas į pirkėjo pateiktą, tam tikrus saugumo reikalavimus atitinkančią, laikmeną.
Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu nustatyta1, kad šiuo metu Lietuvoje įsiregistravę trys sertifikatus sudarantys paslaugų teikėjai: RC, Pareiškėjas ir Gyventojo registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – GRT). GRT sertifikatus išduoda juos įrašydama į naujo pavyzdžio asmens tapatybės korteles bei naujo pavyzdžio valstybės tarnautojų pažymėjimus. Iki 2010 m. kovo 15 d. šie ūkio subjektai atitinkamai buvo išdavę: Pareiškėjas – 4 311 sertifikatų, RC – 20 158 sertifikatus, GRT – 380 000 sertifikatų.
Bandydamas pagrįsti skunde nurodytus įtarimus dėl, jo nuomone, RC taikomų nesąžiningų kainų, skunde Pareiškėjas pateikė2 Europos Sąjungos šalyse veikiančių ir sertifikatus gaminančių bei platinančių bendrovių sąrašą su įvardintomis jų paslaugų kainomis. Pagal Pareiškėjo pateiktus duomenis matyti, kad sertifikatų kaina metams svyruoja nuo maždaug 91 Lt iki 180 Lt (kaina be saugojimo įrangos), tuo tarpu RC minėtus sertifikatus metams pardavinėja už 3,88 Lt (Pareiškėjo kaina – 177 Lt metams). Be to, Konkurencijos taryba nagrinėdama šį skundą iš Pareiškėjo gavo duomenų, parodančių ir Pareiškėjo kainodarą bei platinamų sertifikatų kainos dedamąsias dalis. Pagal Pareiškėjo pateiktus duomenis3 3 lygio kvalifikuoto sertifikato kintamieji kaštai –[konfidencialu], tačiau Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad neįmanoma išdavinėti sertifikatų tokia kaina, kuria šiuos sertifikatus išduoda RC.
Nagrinėjant Pareiškėjo skundą iš RC buvo gauti dokumentai4, pagal kuriuos matyti, kad Pareiškėjas, dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose, skirtuose aprūpinti medikus sertifikatais, savo pasiūlymuose sertifikatus, galiojančius 2 metus, ir parduodamus kartu su saugia sertifikatų laikmena įkainavo 101 Lt suma (RC sertifikatų, parduodamų kartu su laikmena, kaina viešuosiuose pirkimuose dviem metams – 121,72 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad 2009-08-03 Pareiškėjo rašte Nr. 09/08/03-01 teigiama, kad laikmenos, skirtos laikyti sertifikatą, pirkimo kaina svyruoja nuo 60 Lt iki 120 Lt, galima daryti išvadą, kad minėtuose viešuosiuose konkursuose Pareiškėjo sertifikato kaina turėjo būti nedidesnė nei [konfidencialu], t.y. bent [konfidencialu] mažiau nei Pareiškėjo nurodyti išduodamo sertifikato kintamieji kaštai.
Siekiant išsiaiškinti Pareiškėjo skunde keliamų įtarimų, susijusius su RC parduodamiems sertifikatams galimai RC taikomomis grobuoniškomis kainomis (grobuoniškomis kainomis įprastai laikomos tokios kainos, kurios nepadengia prekės ar paslaugos vidutinių kintamųjų kaštų), tokiu būdu siekiant išstumti konkurentus iš sertifikatų išdavimo rinkos, Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu buvo analizuojama ir RC pateikta informacija. RC Konkurencijos tarybai nurodė, kad išduodamų sertifikatų kaina patvirtinta RC direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-231. RC 2010-04-02 raštu Nr. (1.1.14.)s-1493 informavo Konkurencijos tarybą, kad sertifikatų išdavimui įmonėje atskirų darbuotojų, atskirų patalpų nėra, todėl šių paslaugų kaina paskaičiuojama pagal tai, kiek laiko sugaišta RC darbuotojai išduodami vieną sertifikatą, atitinkamai šiam sugaištam laikui įvertinamos ir į kainą įtraukiamos sąnaudos, susijusios su ryšių patarnavimais, gamybinių patalpų išlaikymu ir t.t. Pagal RC, vienam sertifikatui išduoti vidutiniškai sugaištama. [konfidencialu].
RC Konkurencijos tarybai 2010-01-14 raštu Nr. (1.1.1.14.)s-181 pateikė vieno sertifikato išdavimo kainos kalkuliaciją, kurioje galutinė sertifikato kaina yra išskaidyta į atskiras dedamąsias. Pagal pateiktą informaciją, RC išduodamo sertifikato be jo saugojimo laikmenos ir PVM kaina – (2 metams) [konfidencialu]. Kintamieji kaštai, tenkantys vienam sertifikatui –. [konfidencialu]. Taigi, kintamieji kaštai yra mažesni už galutinę sertifikavimo kainą [konfidencialu]. Taip pat pagal RC pateiktą kalkuliaciją matyti, kad šios įmonės teikiamo vieno sertifikato bendroji savikaina – [konfidencialu], o tai yra [konfidencialu] Lt mažiau nei galutinė sertifikato kaina.
RC informavo5 Konkurencijos tarybą, kad bendra investicijų apimtis, siekianti [konfidencialu] Lt, yra skirta ne tik sertifikatų išdavimui, bet ir laiko žymų tarnybai. RC skaičiavimais, investicijų grąža iš šių dviejų paslaugų planuojama santykiu [konfidencialu] iš sertifikatų išdavimo ir [konfidencialu] iš laiko žymų. Pagal RC prognozes šios investicijos turėtų atsipirkti iki.[konfidencialu], o per tą laiką įmonė bus išdavusi virš. [konfidencialu] sertifikatų. Pagal Konkurencijos tarybos skaičiavimus ir RC pateiktus duomenis, RC investicijos, skirtos įsigyti įrangą sertifikatams teikti, turėtų atsipirkti RC išdavus apie [konfidencialu] sertifikatų.
RC informavo6 Konkurencijos tarybą, kad tokios prognozės dėl sertifikatų rinkos plėtros grindžiamos vykdomais projektais [konfidencialu]. Anot RC, sertifikatų rinkos prognozės grindžiamos [konfidencialu] valstybių pavyzdžiu, kadangi šios šalys yra lyderės telekomunikacijų ir informacinių technologijų srityse. Taip pat RC pabrėžia, kad netrukus sertifikatus turintys vartotojai galės jais jungtis į daugelio bankų el. bankininkystės sistemas, o ši naujovė taip pat padidins sertifikatų paklausą rinkoje. Apie artimiausiais metais išaugsiantį sertifikatų poreikį Konkurencijos tarybą informavo ir IVPK7.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnį dominuojančiu ūkio subjektu laikomas ūkio subjektas, galintis daryti vienpusę lemiamą įtaką rinkoje.
RC tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą ir yra vienintelė šių paslaugų teikėja Lietuvoje. Šių paslaugų kainas RC teisės aktų nustatyta tvarka derina su įvairiomis institucijomis, įskaitant Konkurencijos tarybą, todėl nėra pagrindo abejoti, kad šių paslaugų kainos yra pagrįstos ir RC negauna papildomų pajamų, kurios galėtų būti skirtos kitų, nemonopolinio pobūdžio, veiklų, pvz., sertifikatų gamybos ir išdavimo, finansavimui. Taip pat, išanalizavus Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu surinktą informaciją, nenustatyta duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti RC teikiamų sertifikatų išdavimo paslaugų įkainių nepagrįstumą (pvz., kad RC sertifikatų kaina mažesnė už kintamuosius ar bent už vidutinius bendruosius kaštus), ar kad RC investicijos į šią veiklą neatsipirks. Dėl šių priežasčių, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu, darytina išvada, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, jog RC gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, todėl nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl RC veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl VĮ „Registrų centras“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Tarybos narė,
pavaduojanti pirmininką Jūratė Šovienė

1 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuos Respublikos vyriausybės 2010-04-20 raštas Nr. (7)S-522
2 UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 2009-05-25 raštas Nr. 09/05/25-01
3 UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 2009-09-04 raštas Nr. 09/09/04-KT01
4 VĮ RC 2010-03-25 pateikti dokumentai
5 VĮ RC 2010-04-16 raštas (1.1.55.)s-2064
6 VĮ RC 2010-04-16 raštas (1.1.55.)s-2064 ir 2010-04-19 raštas Nr. (1.1.14.)s-1720
7 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuos Respublikos vyriausybės 2010-04-20 raštas Nr. (7)S-522