Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL A.ARMANAVIČIAUS 2000 03 24 SKUNDĄ-PRAŠYMĄ

  • 2000 05 25
  • Nutarimo Nr.: 59
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2000 m. gegužės mėn. 25 d. posėdyje išnagrinėjo p. A.Armanavičiaus 2000 m. kovo 24 d. skundą-prašymą „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo“.
Konkurencijos taryba nustatė:
Savo 2000 m. kovo 24 d. skunde-prašyme p. A.Armanavičius nurodė: 1998m. spalio 26 d. p. A.Armanavičius su AB „Vilniaus bankas“ sudarė VISA Electron kortelės sąskaitos tvarkymo sutartį Nr. 71172321, kurios galiojimo terminas buvo vieneri metai. 1999 m. spalio 26 d. pagal AB „Vilniaus bankas“ VISA Electron kortelės sąskaitos tvarkymo sutarties priedą Nr. 711723213, p. A.Armanavičiaus VISA Electron kortelės sąskaitos tvarkymo sutartis Nr. 711723213 (numeriai nesutampa - taip dokumentuose) buvo pratęsta iki 2000 m. spalio mėnesio.
Nuo 2000 m. vasario 1 d. AB „Vilniaus bankas“ ir AB „Lietuvos taupomasis bankas“ nuo tos pačios dienos įvedė vienodo tarifo (0,4 proc. nuo pinigų sumos) mokestį (rinkliavą) už kortelės sąskaitoje esančių pinigų išgryninimą. Iki to laiko tokio mokesčio nei AB „Vilniaus banke“, nei AB „Lietuvos taupomajame banke“ už kortelės sąskaitose esančių lėšų nacionaline valiuta išgryninimą tam tikrai vartotojų kategorijai nebuvo. Taigi mokesčio (rinkliavos) įvedimo laikotarpis ir tarifų dydis atsitiktinai sutampa.
p. A.Armanavičius savo skunde (prašyme) prašo Konkurencijos tarybos:
1. nustatyti AB „Vilniaus bankas“ ir AB „Lietuvos taupomasis bankas“ rinkos dalį bei jų padėtį (kartu ir atskirai) atitinkamoje kortelių sąskaitą rinkoje Lietuvos Respublikoje;
2. duoti privalomus nurodymus komerciniams bankams AB „Vilniaus bankas“ ir AB „Lietuvos taupomasis bankas“, kitoms kredito įstaigoms bei valstybės valdymo ir kitoms institucijoms pateikti finansinius ir kitus dokumentus, taip pat ir turinčius komercinių paslapčių, bei kitą informaciją, reikalingą Konkurencijos tarybos pareigai vykdyti;
3. pagal skunde-prašyme minimus faktus ištirti ir išnagrinėti galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus ir jiems esant taikyti pažeidėjams sankcijas įstatymų nustatyta tvarka;
4. esant reikalui, kreiptis į teismą, kad būtų apginti asmenų LR konkurencijos įstatymo saugomi interesai;
5. ištirti, ar nėra konkurenciją ribojančių susitarimų pažeidimų;
6. ištirti, ar nėra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (atskirai kiekvieno banko arba juos paėmus kartu) fakto;
7. laike 14 dienų pradėti tyrimą ar atsisakyti jį pradėti, kartu informuojant apie priimamus nutarimus ar sprendimus įstatymų nustatyta tvarka;
8. išsireikalauti tyrimui trūkstamus dokumentus iš AB „Vilniaus bankas“, AB „Lietuvos taupomasis bankas“, kitų žinybų įstaigų bei organizacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
9. pateikti administracinius sprendimus, susijusius su šia byla, nurodant jų apskundimo tvarką.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 24 str., teisę reikalauti pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą turi ūkio subjektai, kurių interesai yra pažeidžiami dėl konkurenciją ribojančių veiksmų. Taigi, į Konkurencijos tarybą gali kreiptis ūkio subjektas, kurio galimybėms konkuruoti buvo ar galėjo būti pakenkta. Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalį ūkio subjektu gali būti laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą, t.y. užsiima gamybine, komercine, profesine veikla, susijusia su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų poreikiams tenkinti. Pareiškėjas nenurodė nei kokia ūkine veikla jis užsiima, nei kaip jo veiklos galimybės vykdant ūkinę veiklą buvo apribotos dėl neteisėtų konkurenciją ribojančių veiksmų.
.Iš pateikto skundo galima spręsti, kad pareiškėjas yra fizinis asmuo, kuris naudojasi banko teikiamomis paslaugomis savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Taigi, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas neturi teisės reikalauti pradėti tyrimą.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu, bei Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 24 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 25 straipsnio 3dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
Atsisakyti pradėti tyrimą pagal A.Armanavičiaus 2000 03 24 skundą-prašymą.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas Antanas Stanikūnas