BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL UAB „DANITA“ PAREIŠKIMĄ DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO NUOSTATOMS

  • 2003 12 24
  • Nutarimo Nr.: 1S-155
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2003 m. gruodžio 24 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Transporto ir informacijos analizės skyriaus pateiktą informaciją apie UAB „Danita“ 2003 m. gruodžio 12 d. pareiškimą dėl Kauno miesto savivaldybės priimtų sprendimų, susijusių su Kauno miesto maršrutinių taksi maršrutų koregavimu ir dalies leidimų keleivių vežimui nustatytais maršrutais anuliavimu, galimo neatitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „Danita“ (Kalniečių g. 164-18, LT-3000 Kaunas; įmonės kodas 3463807; tel./faks. 8 37 204 581) 2003-12-12 pareiškime nurodė, kad bendrovė, aptarnaujanti Kauno miesto 18-ąjį ir 57-ajį maršrutinių taksi maršrutus bei dalį 56-ojo maršrutinio taksi maršruto, nuo 2000 metų liepos mėnesio nuolat kreipėsi į Kauno miesto merą (primantį sprendimus /potvarkius/ dėl Kauno miesto keleivių reguliaraus susisiekimo maršrutų organizavimo) dėl 18-ojo ir 57-ojo maršrutinių taksi maršrutų koregavimo bei papildomų leidimų skaičiaus padidinimo.
Įmonės teigimu prašymai dėl 18-ojo maršruto koregavimo ir papildomų leidimų išdavimo jam bei 57-ojo maršrutinio taksi maršruto pratesimo nebuvo tenkinami.
UAB „Danita“ teigimu Kauno miesto savivaldybė nuo 2004-02-01 numato anuliuoti jos 18-ojo ir 56-ojo maršrutų leidimus vežti keleivius maršrutiniais taksi.
Pareiškėjas mano, kad nuo 2000 metų Kauno miesto savivaldybė, netenkindama įmonės prašymų dėl maršrutinių taksi maršrutų koregavimo, ir tuo pačiu metu koreguodama kitų įmonių maršrutinių taksi maršrutus, vykdo sistemingą šios įmonės žlugdymą ir pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas.
Pažymėtina, kad UAB „Danita“ ta pati keliama problema jau buvo nagrinėjama Konkurencijos tarybos 2001-12-06 tvarkomajamame posėdyje (KT 2001-12-06 nutarimas Nr. 143), kuriame buvo atsisakyta kreiptis į Kauno miesto savivaldybę su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus dėl UAB „Danita“ maršrutinių taksi 57-ojo ir 18-ojo maršrutų pratęsimo. Taip pat buvo nutarta prašyti Kauno miesto merą imtis reikalingų veiksmų, kad sprendimai, susiję su vietinio susisiekimo tvarkaraščių ar maršrutų koregavimu, būtų aiškiai motyvuojami ir grindžiami patikrinamais objektyviais duomenimis, tam kad būtų galima išvengti bet kokio nepagrįsto vežėjų diskriminavimo (Konkurencijos tarybos 2001-12-11 raštas Nr. 07-06-1364 Kauno miesto merui).
Pagal LR Transporto veiklos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatas savivaldybių institucijos formuoja viešojo vietinio transporto veiklos strategiją ir organizuoja jos įgyvendinimą.
Sutinkamai su LR kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 dalimi, LR Susisiekimo ministerija pagal savo kompetenciją leidžia savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus, reguliuojančius kelių transporto veiklą ir keleivių bei krovinių vežimą. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003-09-04 nutarimu Nr. 1132 patvirtintos „Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos“ (toliau -Tvarka) 2 punkte nustatė, kad pagal kompetenciją sprendimus dėl visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymo priima, konkursą organizuoja, sutartis su konkurso nugalėtojais sudaro ir nutraukia Susisiekimo ministerija ir/ar savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau - kompetetinga įstaiga). Šios Tvarkos 14 punkte nustatyta, kad visiems vežėjams (operatoriams) turi būti taikomi vienodi kvalifikacijos reikalavimai. Kompetetinga įstaiga negali kelti vežėjams (operatoriams) tokių kvalifikacijos reikalavimų, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurencij ą.
LR Susisiekimo ministerijos 1997-04-15 įsakymu Nr. 130 patvirtintų „Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių“ /pakeistos 1998-12-03 įsakymu Nr. 475/ (toliau - Taisyklės) 5.1 punkte nustatyta, kad vietinio susisiekimo maršrutai pradedami ir nutraukiami savivaldybių iniciatyva. Šių taisyklių 5.4 punkte nustatyta, kad kompetetinga įstaiga, prieš tvirtindama tvarkaraštį, turi įvertinti ar siūlomoje maršruto trasoje yra tenkinama keleivių paklausa veikiantiems autobusų reisams. Naujai planuojami reisai turi komponuotis prie veikiančių, kad tarp veikiančių ir naujų reisų būtų transporto priemonių eismo intervalai, atitinkantys keleivių srautą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
LR Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus ar kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais Lietuvos Respublikoje reguliuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
LR Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu savivaldybių funkcijoms priskiriama keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas.
Keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais pagal LR Transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalį valdo ir organizuoja savivaldybių institucijos, kurios pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.
LR Susisiekimo ministerijos 1997-04-15 įsakymu Nr. 130 patvirtintų Taisyklių 5.1 punkte nustatyta, kad vietinio susisiekimo maršrutai pradedami ir nutraukiami savivaldybių iniciatyva.
Pagal LR Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas Konkurencijos taryba tyrimą pradėti atsisako, jei tirti pareiškime nurodytus faktus Konkurencijos tarybai nepriklauso. UAB „Danita“ pareiškime minimi faktai, susiję su maršrutų nutraukimu bei leidimų anuliavimu, yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutiniais taksi sutartimi tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Danita“. Joje numatoma atvejai, kuomet maršrutai gali būti nutraukiami, o leidimai vežti keleivius -anuliuojami. Taigi, tarp UAB „Danita“ ir Kauno miesto savivaldybės egzistuoja sutartiniai santykiai. Pareiškėjas, manydamas, jog Kauno miesto savivaldybė pažeidė sutartyje nustatytas sąlygas, turi teisę dėl interesų gynimo kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.
Atsižvelgiant į tai, kad keleivių vežimo organizavimą vietinio susisiekimo maršrutais reglamentuoja ir reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai bei minėta sutartis, UAB „Danita“ pateikti duomenys dėl leidimų keleivių vežimui nustatytais maršrutais anuliavimo nėra LR Konkurencijos įstatymo nuostatų atitikimo nagrinėjimo objektas.
Be to, LR Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 3 punktas numato, jog tyrimą pradėti atsisakoma, jei pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir dėl jų yra priimtas nutarimas. UAB „Danita“ 2001-10-10 pareiškimu kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl Kauno miesto savivaldybės atsisakymo koreguoti 18-ojo ir 57-ojo maršrutinių taksi maršrutus ir pakartotinai išdėstė šiuos faktus 2003-12-12 pareiškime. Konkurencijos taryba dėl šių faktų 2001-12-06 priėmė nutarimą Nr. 143, todėl pradėti tyrimą turi būti atsisakyta.
Vadovaudamasi LR Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Danita“ pareiškimo dėl Kauno miesto savivaldybės priimtų sprendimų, susijusių su maršrutinių taksi maršrutų koregavimu ir leidimų keleivių vežimui nustatytais maršrutais anuliavimu.
 
L.e. pirmininko pareigas Vytautas Kavaliauskas