BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL UAB DRAUDIMO BROKERIO „FINALAS“ PRAŠYMĄ

  • 2002 03 07
  • Nutarimo Nr.: 26
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), 2002 m. kovo 7 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo Lietuvos ir Vokietijos draudimo brokerio UAB „Finalas“ prašymą pradėti tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
AB „Vilniaus bankas“ siekdamas optimaliomis sąlygomis apdrausti įmonei priklausančių transporto priemonių grupę, tarpininkaujant draudimo brokeriui, 2002 m. sausio 21 d. kreipėsi į draudimo brokerius UAB „Finalas“, UAB „Marsh Lietuva“, UAB „Balto link“ su prašymu pateikti savo pasiūlymus. Draudimo brokeris, tarpininkavęs sudarant draudimo sutartį, gautų komisinį atlyginimą nuo sumokėtų įmokų (išreikštą procentais) iš draudimo įmonės, sudariusios transporto priemonių grupės draudimo sutartį su AB „Vilniaus bankas“. AB „Vilniaus bankas“ įgaliojo brokerius gauti iš draudimo įmonių (AB „Lietuvos draudimas“, UAB „ERGO Lietuva“, UAB „If draudimas“, UADB „Seesam Lietuva“, UADB „Preventa“, UADB „Ziurich“) pasiūlymus, paaiškinimus, tikslinant draudimo sąlygas ir rizikas bei pateikti joms pasiūlymus AB „Vilniaus bankas“ vardu.
UAB „Finalas“, siekdama, kad būtų įgyvendinti aukščiau minėti tikslai, 2002 m. sausio 22-23 dienomis išsiuntinėjo paklausimus dėl šios draudimo sutarties sąlygų visoms draudimo įmonėms, į kurias įgaliojo kreiptis AB „Vilniaus bankas“. Preliminarūs ruošiamos draudimo sutarties sąlygos (pasiūlymai) buvo negauti tik iš ADB „Preventa“, Jos atstovui nurodžius (telefoninis pokalbis), kad įmonė atsisako pateikti pasiūlymus dėl minėtos sutarties sąlygų ir šiame konkurse nedalyvaus. Kito pokalbio metu (telefoninis pokalbis) ADB „Preventa“ atstovas kaip vieną iš atsisakymo pateiki pasiūlymus motyvų nurodė, kad UAB „ERGO Lietuva“ ir ADB „Preventa“ priklauso tai pačiai ERGO įmonių grupei ir nėra prasmės tos pačios grupės įmonėms konkuruoti tarpusavyje.
2002 m. vasario 7 d. AB „Vilniaus bankas“ informavo UAB „Finalas“, kad AB „Vilniaus bankas“ pasirinko UAB draudimo brokerį „Marsh Lietuva“, kuriam tarpininkaujant sudarys savo transporto priemonių grupės draudimo sutartį. 2002 m. vasario 11d. paaiškėjo, kad AB „Vilniaus bankas“ transporto priemonių grupės draudimo sutartį sudarė su ADB „Preventa“, tarpininkaujant UAB“ Marsh Lietuva“ bei, kad ADB „Preventa“ ir UAB „Marsh Lietuva“, konkuruojant dėl AB „Vilniaus bankas“ transporto priemonių grupės apdraudimo, susitarė, jog draudimo sutarties sąlygų variantus ( pasiūlymus) ADB „Preventa“ pateiks tik UAB draudimo brokeriui „Marsh Lietuva“.
UAB „Finalas“ teigimu, toks ADB „Preventa“ ir UAB draudimo brokerio „Marsh Lietuva“, kuris žinojo visų konkurse dalyvaujančių draudimo kompanijų siūlomas sutarties sąlygas, susitarimas atėmė bet kokias sąžiningos konkurencijos galimybes tiek tarp dalyvavusių konkurse draudimo brokerių, tiek tarp tiekusių pasiūlymus draudimo įmonių.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tariamas susitarimas tarp UAB draudimo brokerio „Marsh Lietuva“ ir ADB „Preventa“ galėtų būti nagrinėjamas kaip Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas, tačiau tokiems vertikaliems susitarimas yra numatyta bendroji išimtis. 1999 m. gruodžio 27 d. Konkurencijos taryba nutarimu Nr.38 patvirtino bendrosios išimties suteikimo vertikaliesiems susitarimas taikant Konkurencijos įstatymo 5,6 ir 7 straipsnius. Šio nutarimo 20 punkte yra numatyta, kad vertikaliems susitarimams, numatantiems vertikalius apribojimus, kurie patenka į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reguliavimo sritį, bet atitinka šiame nutarime nustatytas sąlygas, suteikiama bendroji išimtis ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis netaikoma.
Bendroji išimtis būtų taikoma išimtinio tiekimo susitarimams, jeigu vertinama pirkėjo ir su juo susijusių ūkio subjektų užimama atitinkamos rinkos dalis neviršytų 30 procentų.
2000 m. UAB draudimo brokerio „Marsh Lietuva“ pasirašytos draudimo įmokos jam tarpininkaujant sudaro apie 4,6 % visų draudimo brokerių pasirašytų įmokų litais.
2001 m. ADB „Preventa“ pasirašytos draudimo įmokos litais sudaro apie 7,7 % sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemonių, draudimo rinkos, bei apie 8,8 % sausumos transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo rinkos.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr. VIII-1099) 25 straipsnio 4 dalies 1 punktu, bei atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą pagal UAB „Finalas“ prašymą nesant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas