Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL AUTOMOBILIUS PARDUODANČIŲ ĮMONIŲ VEIKSMŲ, REIKALAUJANT ATLIKTI GARANTINIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ TIK ĮGALIOTAME TINKLE, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO IR SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 101 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2009 12 24
  • Nutarimo Nr.: 1S-200
  • Nutrauktas tyrimas prisiėmus įsipareigojimus
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2009-12-24 tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl automobilius parduodančių įmonių veiksmų, reikalaujant atlikti garantinių automobilių techninę priežiūrą tik įgaliotame tinkle, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 101 straipsnio (buvęs Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnis) reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos tarybos tyrimas dėl automobilius parduodančių įmonių veiksmų, reikalaujant atlikti automobilių techninę priežiūrą tik įgaliotame tinkle, atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams UAB „Martonas“ prašymo pagrindu buvo pradėtas 2007-05-17 nutarimu Nr. 1S-54. Tyrimo terminas pratęstas 2007-10-11 nutarimu Nr. 1S-129, 2008-01-17 nutarimu Nr. 1S-3, 2008-04-17 nutarimu Nr. 1S-48. Tyrimas pratęstas bei papildytas nagrinėjamų ūkio subjektų veiksmų atitikties Sutarties 101 straipsnio reikalavimams vertinimu Konkurencijos tarybos 2008-07-03 nutarimu Nr. 1S-91. Vėliau tyrimas buvo pratęstas ir papildytas atitinkamai Konkurencijos tarybos 2008-10-16 nutarimu Nr. 1S-145 bei 2008-10-30 nutarimu Nr. 1S-154. Tyrimo metu nustatytos aplinkybės išdėstytos Konkurencijos tarybos Paslaugų skyriaus 2008-12-22 pranešime Nr. 5S-17. Išnagrinėjus bylą Konkurencijos tarybos 2009-06-11 viešajame bylų nagrinėjimo posėdyje, 2009-06-25 nutarimu Nr. 2S-15 byla grąžinta papildomam tyrimui atlikti, turint tikslą papildomai įvertinti nagrinėjamų susitarimų įtaką konkurencijos sąlygoms. Tyrimas buvo atliekamas esant įtarimui, kad gamintojai (ar jų atstovai regionui) ir automobilių platintojai (pardavėjai) yra sudarę draudžiamus susitarimus, kuriais ribojamos galimybės nepriklausomiems remontininkams atlikti automobilių techninę priežiūrą jų garantijos laikotarpiu, ir turint įtarimą, kad tokios automobilių garantijos nuostatos gali daryti poveikį prekybai tarp valstybių narių, o taip pat ir pažeisti Sutarties 101 straipsnio reikalavimus.
Nustatyta, kad automobilių techninė priežiūra yra atliekama periodiškai, priklausomai nuo automobilio naudojimo intensyvumo, atsižvelgiant į automobilio ridą ar jo eksploatavimo laikotarpį (pavyzdžiui, automobilio techninė būklė tikrinama kas 30 000 km arba kas dvejus metus; tarpinis patikrinimas atliekamas nuvažiavus 15 000 km arba po vienerių metų, nuvažiavus 45 000 km arba po trejų metų ir pan.) ir apima darbus, susijusius su automobilio natūraliu nusidėvėjimu bei kitais tinkamam automobilių eksploatavimui būtinais darbais, pavyzdžiui, tepalų, tepalų filtrų keitimas, padangų keitimas, lempučių keitimas, žvakių keitimas, valytuvų keitimas, stabdžių kaladėlių keitimas ir kt. Už automobilio techninės priežiūros darbus turi susimokėti automobilių savininkai ar naudotojai. Tuo tarpu automobilio remontas apima darbus, susijusius su automobilio gedimu, kurie automobilio garantinio laikotarpio metu yra atliekami neatlygintiniai, jeigu automobilio gedimas atsirado ne dėl automobilio naudotojo kaltės bei yra tenkinamos kitos garantinio aptarnavimo sąlygos.
Tyrimo metu nustatyta, kad sudarytų sutarčių dėl automobilių platinimo ir pardavimo tarp: Honda Motor Europe Ltd. ir UAB „Veho“ („Honda“ automobilių pardavėjas), Hyundai Motor Baltic Ltd. ir UAB „Inchcape Motors“1 („Hyundai“ automobilių pardavėjas), Renault Polska Sp. z. o. o ir BĮ UAB „Lautra Motors“ („Renault“ automobilių pardavėjas), Saab Automobile AB ir UAB „Piliakalnis“ autocentras („Saab“ automobilių pardavėjas), Toyota Baltic AS ir UAB „Autotoja“ bei UAB „Tokvila“ („Toyota“ automobilių pardavėjai), pagrindu platintose automobilių garantinio aptarnavimo knygelėse (toliau – garantinės knygelės) buvo įtvirtintos tokios automobilių garantinio aptarnavimo sąlygos, pagal kurias automobilių savininkai ar naudotojai automobilio techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu turėjo atlikti tik tam tikruose servisuose, kurie yra atitinkamai įgalioti atlikti konkretaus prekės ženklo automobilių priežiūros ir remonto darbus (toliau – įgalioti remontininkai). Tokio pobūdžio garantinio aptarnavimo sąlygų nebuvo nustatyta OAO „Avtovaz“ ir UAB „Autoverslo automobiliai“ sudarytų sutarčių dėl „Lada“ automobilių pardavimo ir platinimo pagrindu platintose šių automobilių garantinio aptarnavimo knygelėse.
Tyrimo metu nustatyta, kad esant nustatytoms tokioms automobilių garantinio aptarnavimo sąlygoms, automobilių savininkai (naudotojai) automobilio garantijos galiojimo metu iš esmės yra skatinami naudotis tik įgaliotųjų remontininkų teikiamomis automobilio techninės priežiūros paslaugomis, nes priešingu atveju prarastų teisę į garantinį aptarnavimą (pvz., neatlygintinas automobilio remontas garantinio laikotarpio metu). Tokiu būdu automobilių gamintojams ir pardavėjams susitarus per automobilių garantinio aptarnavimo sąlygas skatinti vartotojus techninę priežiūrą automobilių garantiniu laikotarpiu atlikti tik įgaliotame tinkle (pas įgaliotuosius remontininkus), galėjo būti ribojamos nepriklausomų remontininkų galimybės konkuruoti su įgaliotaisiais remontininkais dėl automobilių techninės priežiūros paslaugų teikimo, dėl ko nepriklausomi remontininkai būtų stumiami iš tokių paslaugų teikimo rinkos arba negalėtų į ją sėkmingai patekti pradėdami tokią veiklą. Pastebėtina, kad, atsižvelgus į visų automobilių gamintojų sudaromas sąlygas visiems remontininkams (įskaitant ir nepriklausomus) gauti visą reikiamą techninę informaciją, būtiną automobilių techninės priežiūros darbams tinkamai atlikti, nėra pagrindo abejoti, jog, esant paklausai, visi nepriklausomi remontininkai galėtų tinkamai ir kokybiškai atlikti automobilių techninės priežiūros darbus. Taigi, dėl tokių automobilių garantijos sąlygų būtų apribojama ir vartotojų – automobilių pirkėjų (naudotojų) – galimybė laisvai pasirinkti automobilių techninės priežiūros paslaugų teikėjus pagal jų teikiamų paslaugų kainas, kokybę ar kitus vartotojų pasirinkimą lemiančius kriterijus, jiems paliekant galimybę naudotis tik įgaliotų remontininkų paslaugomis, nepaisant to, kad analogiškas paslaugas kokybiškai galėtų suteikti ir nepriklausomi remontininkai. Tokia situacija gali lemti, jog, iš esmės nesusidurdami su nepriklausomų remontininkų konkurencija, įgaliotieji remontininkai techninės priežiūros paslaugas garantinio laikotarpio metu gali teikti aukštesnėmis kainomis, nei kad jos būtų, jei automobilio garantijos sąlygos nevaržytų vartotojų teisės pasirinkti ir pirkti atitinkamas techninės priežiūros paslaugas iš nepriklausomų remontininkų. Taigi, tyrimo metu, nagrinėjant įtariamus draudžiamus vertikalius susitarimus tarp „Honda“, „Hyundai“, „Renault“, „Saab“ ir „Toyota“ automobilių gamintojų (jų atstovų) ir pardavėjų, dėl aukščiau aptartų automobilių garantinio aptarnavimo sąlygų, iš esmės numatančių, kad automobilių techninė priežiūra turėtų būti atliekama tik pas įgaliotuosius remontininkus, nustatyta, kad jie galėjo riboti konkurenciją tarp nepriklausomų remontininkų ir įgaliotųjų remontininkų, dėl ko galėjo būti pažeisti ne tik nepriklausomų remontininkų, bet ir vartotojų (automobilių savininkų (naudotojų)) interesai.
Ūkio subjektai, gaminantys ir platinantys „Honda“, „Hyundai“, „Renault“, „Saab“ ir „Toyota“ automobilius, nesutikdami su tuo, kad tarp jų sudaryti susitarimai gali riboti konkurenciją, nurodė, kad yra atsisakoma suteikti garantinio aptarnavimo paslaugas tik tuo atveju, kai yra priežastinis ryšys tarp automobilio gedimo ir transporto priemonės remonto ar techninės priežiūros paslaugų, atliktų nepriklausomų remontininkų, t. y. jei jų darbas buvo atliktas su trūkumais ir tai lėmė transporto priemonės defektą. Tačiau, siekdami pašalinti abejones dėl savo elgesio atitikties konkurencijos taisyklėms, pažeidimu įtariami ūkio subjektai – Hyundai Motor Baltic Ltd, UAB „Inchcape Motors“, Renault Polska Sp. Z. o. o., BĮ UAB „Lautra Motors“, Toyota Baltic AS, UAB „Autotoja“, UAB „Tokvila“, Honda Motor Europe Ltd., UAB „Veho“, Saab Automibile AB, UAB „Piliakalnis“ autocentras – Konkurencijos tarybai pateikė informaciją, kad veiksmai, dėl kurių antliekamas tyrimas, yra nutraukti, įsipareigojimus dėl jau atliktų bei ketinamų imtis veiksmų, kad būtų pašalintas įtariamas Konkurencijos įstatymo ir Sutarties pažeidimas, bei šiais įsipareigojimais grindžiamus prašymus nutraukti tyrimą pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą.
Honda Motor Europe Ltd. 2009-09-30 raštu nurodė, kad įsipareigoja išleisti naujo pavyzdžio „Honda“ automobilių serviso knygelę su patikslintomis garantijos sąlygomis – pateikė naujo pavyzdžio serviso knygelę anglų kalba ir įsipareigojo per vieną mėnesį nuo šio rašto pasirašymo išversti knygelę į lietuvių kalbą. UAB „Veho“ 2009-10-07 raštu patvirtino, kad bendradarbiauja su Honda Motor Europe Ltd. vykdant prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su naujų „Honda“ automobilių serviso knygelių platinimu. UAB „Veho“ papildomai pateikė standartinės „Honda“ automobilių pirkimo-pardavimo sutarties, su pakoreguotomis garantijos taikymo sąlygomis, kopiją. Įmonės papildomai įsipareigoja ne trumpiau kaip vienerius metus atitinkamuose internetiniuose puslapiuose www.honda.lt bei www.veho.lt skelbti informaciją apie pasikeitusias garantijos sąlygas. Honda Motor Europe Ltd. 2009-04-09 rašte Konkurencijos tarybai nurodė, kad jau yra išsiuntusi garantinio laikotarpio automobilių pirkėjams laiškus, kuriais patvirtino, kad taikomos garantijos sąlygos nereikalauja vykdyti techninio aptarnavimo išimtinai pas įgaliotus remontininkus. 2009-09-30 raštu Honda Motor Europe Ltd. pateikė tai patvirtinančią laiškų išsiuntimo sąskaitą.
Hyundai Motor Baltic Ltd 2009-09-22 raštu bei UAB „Inchcape Motors“ 2009-08-31 raštu bei 2009-09-25 raštu papildomai nurodė, kad ištaisė galimus garantinių knygelių vertimo netikslumus ir priėmė sprendimą išleisti garantinę knygelę nauja redakcija. Hyundai Motor Baltic Ltd nurodė, kad naujos „Hyundai“ automobilių garantinio aptarnavimo knygelės spausdinamos ir bus pateiktos Konkurencijos tarybai. UAB „Inchcape Motors“ jau 2008-11-26 raštu yra pateikusi pakeistos Garantijos knygelės versiją (pirmajame knygelės lape padaryta žyma, kad „garantija galioja ir tuo atveju, jeigu techninio aptarnavimo paslaugos ar negarantinis remontas atliekami ne įgalioto „Hyundai“ atstovo automobilių servise“). UAB „Inchcape Motors“ taip pat įsipareigoja, o Hyundai Motor Baltic Ltd pažymi, kad yra susipažinusi ir neprieštarauja UAB „Inchcape Motors“ įsipareigojimui asmeniškai raštu informuoti automobilių pirkėjus apie naujos redakcijos „Hyundai“ garantijos knygeles. Įmonės papildomai įsipareigoja ne trumpiau kaip vienerius metus internetiniame puslapyje www.hyundai.lt skelbti naujos redakcijos garantijos knygelę.
BĮ UAB „Lautra motors“ 2008-11-20 raštu Konkurencijos tarybai nurodė, kad nuo 2008 m. lapkričio mėnesio yra patvirtinta naujos redakcijos priežiūros ir garantijos knygelė bei ją pateikė. Renault Polska Sp. Z. o. o. 2009-09-17 raštu bei BĮ UAB „Lautra motors“ 2009-09-16 raštu papildomai įsipareigoja vienerius metus atitinkamuose internetiniuose puslapiuose www.renault.lt ir www.lautra.lt skelbti, kad buvo išleista naujos redakcijos „Renault“ garantijos knygelė bei sudaryti galimybę ją parsisiųsti internetu. Renault Polska Sp. Z. o. o. taip pat įsipareigoja išsiųsti kiekvienam pirkėjui, kuris įsigijo „Renault“ automobilius iš BĮ UAB „Lautra motors“ ir kuris turi teisę į „Renault“ garantiją, informacinius pranešimus, juose nurodant, kad techninis aptarnavimas gali būti atliekamas pas nepriklausomus remontininkus ir informuojant apie „Renault“ teisę atsisakyti tenkinti reikalavimus dėl garantinio remonto darbų, jei jų atsiradimą tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė nepriklausomų remontininkų netinkamai atlikti remonto darbai ar suteiktos paslaugos. BĮ UAB „Lautra motors“ patvirtino įsipareigojanti bendradarbiauti su Renault Polska Sp. Z. o. o. vykdant informavimo įsipareigojimus.
2008-11-05 UAB „Tokvila“ raštu Nr. 08/6.0-97, ir 2008-11-06 UAB „Autotoja“ raštu Nr. 295 Konkurencijos tarybai pateikė naujo vertimo garantijos knygelės kopijas, kuriose nurodyta, jog „garantija taikoma ir tuo atveju, jei techninės priežiūros darbai buvo atlikti ne „Toyota“ įgaliotose atstovybės dirbtuvėse“. Toyota Baltic AS 2009-08-25 raštu bei 2009-09-22 raštu, UAB „Autotoja“ 2009-08-14 raštu Nr. 405 bei 2009-09-22 raštu Nr. 445, UAB „Tokvila“ 2009-08-14 raštu Nr. 09/6.0-139 bei 2009-09-24 raštu Nr. 09/6.0-157 nurodė, kad taip pat įsipareigoja raštu informuoti klientus apie išleistą naujos redakcijos „Toyta“ garantinę knygelę, ir pateikti šio įpareigojimo įvykdymo įrodymus; Toyota Baltic AS patvirtino, kad yra susipažinusi su šiais informavimo įsipareigojimais ir jiems neprieštarauja. Įmonės nurodė, kad įsipareigoja imtis ir papildomų informavimo priemonių: atitinkamai internetiniuose puslapiuose www.autotoja.lt bei www.tokvila.lt skelbti nuorodą į naujos redakcijos „Toyota“ garantinę knygelę, paskelbtą internetiniame puslapyje www.toyota.lt., kur ji viešai prieinama bus ne trumpiau nei vienerius metus.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir Sutarties 101 straipsnio 1 dalies nuostatos draudžia ūkio subjektams sudaryti bet kokius susitarimus, kuriais siekiama riboti, kurie riboja ar kurie gali riboti konkurenciją. Konkurencijos taryba atliko tyrimą, esant pagrindui įtarti, kad  šias nuostatas galėjo pažeisti gamintojų (ar jų atstovų regionui) ir automobilių platintojų (pardavėjų) sudaryti susitarimai, kuriais naujų automobilių garantinių sąlygų pagalba (įtvirtinus reikalavimą garantinio laikotarpio automobilių techninį aptarnavimą atlikti tik įgaliotame tinkle, kad nebūtų prarasta garantinio aptarnavimo galimybė), galėjo riboti nepriklausomų remontininkų galimybes atlikti automobilių techninę priežiūrą jų garantijos laikotarpiu bei pažeisti vartotojų (automobilių savininkų (naudotojų)) interesus.
Tačiau, atsižvelgus į tai, kad pažeidimu įtariami ūkio subjektai – Hyundai Motor Baltic Ltd, UAB „Inchcape Motors“, Renault Polska Sp. Z. o. o., BĮ UAB „Lautra Motors“, Toyota Baltic AS, UAB „Autotoja“, UAB „Tokvila“, Honda Motor Europe Ltd., UAB „Veho“, Saab Automibile AB, UAB „Piliakalnis“ autocentras – pateikė informaciją ir įrodymus, jog jie nutraukė veiksmus, kėlusius įtarimą dėl jų atitikties minėtoms Konkurencijos įstatymo ir Sutarties nuostatoms, bei įsipareigojimus tokių veiksmų neatlikti ateityje, yra pagrindas vertinti tyrimo dėl šių ūkio subjektų nutraukimo galimybę pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą.
Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nurodyta, kad tyrimas nutraukiamas, jei veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje.
Iš minėtų ūkio subjektų pateiktos informacijos ir įrodymų, matyti, kad jie nutraukė įtarimą dėl prieštaravimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio reikalavimams kėlusius veiksmus – atitinkamai pataisė ar patikslino garantinių knygelių nuostatas ir/ar paruošė bei išleido naujos redakcijos garantines knygeles, kuriose nėra įtvirtintų garantijos sąlygų, kad automobilių garantinio laikotarpio metu atlikus automobilio techninę priežiūrą pas nepriklausomus remontininkus, prarandama galimybė naudotis automobilio garantiniu aptarnavimu.
Be to, kaip matyti iš ūkio subjektų pateiktų įsipareigojimų, jie ėmėsi atitinkamų veiksmų ar ketina jų imtis, kad būtų pašalintos visos abejonės dėl įtariamo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio pažeidimo, dėl kurio Konkurencijos taryba vykdė tyrimą, t. y. ūkio subjektai įsipareigojo ištaisyti ar patikslinti garantinių knygelių nuostatas ir išleisti naujos redakcijos garantijos knygeles, kuriose nebūtų aukščiau aptartos galimai konkurenciją ribojusios garantijos sąlygos, susijusios su galimybe atlikti garantinio automobilio techninį aptarnavimą pas nepriklausomus remontininkus. Be to, ūkio subjektai taip pat pateikė įsipareigojimus atlikti veiksmus, šalinančius įtariamo pažeidimo pasekmes, t. y. įsipareigojo apie patikslintas ar pakeistas garantijos sąlygas informuoti esamus ir potencialius automobilių savininkus ar naudotojus, tiek individualiai, tiek skelbiant atitinkamą informaciją atitinkamuose interneto tinklalapiuose. Atsižvelgus į tokį minėtų ūkio subjektų prisiimamų įsipareigojimų visapusiškumą, darytina išvada, kad šiais įsipareigojimais bus pašalintos prielaidos, galinčios lemti konkurencijos ribojimą tarp nepriklausomų remontininkų ir įgaliotojų remontininkų bei tuo pačiu pažeisti vartotojų interesus. Dėl šios priežasties konstatuotina, kad šie įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami nagrinėjamos situacijos ir vykdyto Konkurencijos tarybos tyrimo kontekste, nes ne tik įsipareigojama neatlikti įtarimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio pažeidimo kėlusių veiksmų, bet ir siekiama pašalinti galimas tokių veiksmų pasekmes, tuo pačiu ir sudarant prielaidas, kad tokie veiksmai nepasikartos ateityje – viešai ir individualiai informuojant esamus ir potencialius vartotojus turėtų užtikrinti papildomą kontrolę, skatinančią minėtus ūkio subjektus nesudaryti panašaus pobūdžio susitarimų ir laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Papildomai pastebėtina ir tai, kad automobilių gamintojų ir platintojų pateikti įsipareigojimai yra proporcingi, nes dėl jų neatsiranda jokių papildomų pareigų tretiesiems asmenims, o taip pat neįtakoja šių ūkio subjektų teisių atsisakyti suteikti garantinį aptarnavimą automobiliams tais atvejais, kai atitinkamas defektas atsiranda dėl nepriklausomų remontininkų suteiktų nekokybiškų techninės priežiūros paslaugų.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į tai, kad nenustatyta realių automobilių garantijos netaikymo atvejų, bei į tai, jog dar tyrimo metu ūkio subjektai geranoriškai ėmėsi priemonių dėl galimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio pažeidimo pašalinimo, darytina išvada, kad galimai konkurenciją ribojusių automobilių gamintojų (platintojų) ir pardavėjų sudarytų susitarimų, susijusių su aukščiau aptartomis garantijos sąlygomis, nagrinėjamu atveju nepadarė esminės žalos Konkurencijos įstatymo ir Sutarties saugomiems interesams.
Apibendrinant išdėstytą, kad ūkio subjektai – Hyundai Motor Baltic Ltd, UAB „Inchcape Motors“, Renault Polska Sp. Z. o. o., BĮ UAB „Lautra Motors“, Toyota Baltic AS, UAB „Autotoja“, UAB „Tokvila“, Honda Motor Europe Ltd., UAB „Veho“, Saab Automibile AB, UAB „Piliakalnis“ autocentras – geranoriškai nutraukė įtarimą dėl prieštaravimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio reikalavimams kėlusius veiksmus, prisiėmė tinkamus ir pakankamus įsipareigojimus tokių veiksmų vengti ateityje ir pašalinti galimas jų pasekmes, bei nenustačius esminio konkurencijos taisyklių saugomo intereso pažeidimo, konstatuotina, kad yra pagrindas nutraukti tyrimą šių ūkio subjektų atžvilgiu vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu.
Kadangi atliekant tyrimą, garantinio aptarnavimo sąlygų, kurios kėlė įtarimą dėl galimo prieštaravimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio reikalavimams, nebuvo nustatyta OAO „Avtovaz“ ir UAB „Autoverslo automobiliai“ sudarytų sutarčių dėl „Lada“ automobilių pardavimo ir platinimo pagrindu platintose šių automobilių garantinio aptarnavimo knygelėse, darytina išvada, kad šių ūkio subjektų susitarimai, susiję su automobilių techniniu aptarnavimu automobilių garantijos laikotarpiu, neriboja nepriklausomų remontininkų galimybių atlikti garantinio laikotario „Lada“ automobilių techninę priežiūrą. Taigi, šių ūkio subjektų atžvilgiu nenustatyta Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio pažeidimo sudėtis, todėl šių ūkio subjektų atžvilgiu tyrimas nutraukiamas vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais ir 30 straipsnio 3 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1.    Tyrimą dėl automobilius parduodančių įmonių veiksmų, reikalaujant atlikti garantinių automobilių techninę priežiūrą tik įgaliotame tinkle, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams nutraukti.
2.    Patvirtinti šiuos Honda Motor Europe Ltd. ir UAB „Veho“ (dėl „Honda“ automobilių), Hyundai Motor Baltic Ltd. ir UAB „Inchcape Motors“ (dėl „Hyundai“ automobilių), Renault Polska Sp. z. o. o ir BĮ UAB „Lautra Motors“ (dėl „Renault“ automobilių), Saab Automobile AB ir UAB „Piliakalnis“ autocentras (dėl „Saab“ automobilių), Toyota Baltic AS ir UAB „Autotoja“ bei UAB „Tokvila“ (dėl „Toyota“ automobilių) prisiimtus įsipareigojimus:
2.1.   Per du mėnesius nuo šio Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos pakeisti automobilių garantijos taikymo sąlygas taip, kad jose nebūtų įtvirtinta garantijos sąlyga, jog automobilių garantinio laikotarpio metu atlikus automobilio techninę priežiūrą pas nepriklausomus remontininkus, prarandama galimybė naudotis automobilio garantiniu aptarnavimu, išleisti ir kartu su parduodamais naujais automobiliais platinti naujos redakcijos garantines knygeles lietuvių kalba, kuriose nebūtų minėtos garantijos sąlygos.
2.2.   Per du mėnesius nuo šio Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dienos informuoti esamus klientus (naujų automobilių, kuriems dar nepasibaigęs automobilių garantinis laikotarpis, pirkėjus, įsigijusius automobilius su senos versijos garantijos knygele) asmeniškai (išsiunčiant informacinio pobūdžio laiškus) apie pakeistas automobilių garantijos sąlygas, kaip nustatyta šio nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punkto įsipareigojime, kad automobilių garantinio laikotarpio metu atlikus automobilio techninę priežiūrą pas nepriklausomus remontininkus, neprarandama galimybė naudotis automobilio garantiniu aptarnavimu.
2.3.   Per tris savaites nuo šio Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dienos pradėti skelbti ir skelbti ne trumpiau kaip vienerius metus interneto tinklalapiuose, kurie yra naudojami automobilių gamintojų (jų atstovų) ir/ar automobilių platintojų Lietuvoje bei skirti informacijai apie atitinkamų automobilių pardavimą Lietuvoje, informaciją apie pakeistas automobilių garantijos sąlygas, kaip nustatyta šio nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 punkto įsipareigojime, kad automobilių garantinio laikotarpio metu atlikus automobilio techninę priežiūrą pas nepriklausomus remontininkus, neprarandama galimybė naudotis automobilio garantiniu aptarnavimu.
3.    Įpareigoti Honda Motor Europe Ltd., UAB „Veho“, Hyundai Motor Baltic Ltd., UAB „Inchcape Motors“, Renault Polska Sp. z. o. o., BĮ UAB „Lautra Motors“, Saab Automobile AB, UAB „Piliakalnis“ autocentras, Toyota Baltic AS, UAB „Autotoja“ ir UAB „Tokvila“ per keturiolika dienų nuo kiekvieno šio Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies 2.1-2.3 punktuose numatyto įsipareigojimo įvykdymo informuoti Konkurencijos tarybą apie tai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 
Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

1UAB „Inchcape Motors“ yra UAB „Vytaras“, veikusios iki 2008-07-01, teisių perėmėja.