BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL BILIETŲ Į MARILYN MANSON KONCERTĄ REKLAMOS ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNĮ

  • 2003 11 13
  • Nutarimo Nr.: 2S-12
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus, Danguolės Klimašauskienės;
sekretoriaujant Z.Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: Elenai Navickaitei, Elonui Šatui;
Viešoji įstaiga „Vėjo sala“ apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuota Konkurencijos tarybos 2003-10-28 registruotu raštu Nr.97, tačiau posėdyje nedalyvavo;
2003 m. lapkričio 13 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl bilietų į Marilyn Manson koncertą reklamos atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2003-07-03 Konkurencijos tarybos iniciatyva nutarimu Nr.1S-67.
Tyrimo metu nustatyta, kad koncertinė agentūra „Vertikalus horizontas“ (viešoji įstaiga „Vėjo sala“) š.m. birželio 12 d. Vilniaus Žalgirio stadione organizavo JAV atlikėjo Marilyn Manson koncertą. Minėtos agentūros interneto puslapyje www.koncertai.lt buvo patalpinta reklama: „Nedelskite įsigyti bilietus į V.I.P. ir fanų zonas. Tai pačios geriausios vietos koncerte. <...> Fanų zona - tai specialiai aptverta zona arčiausiai scenos, atskiri tualetai. Ši zona skirta tikriems Marilyn Manson fanams, kurie nori savo mėgstamą atlikėją matyti iš arti. Kaina - 80 Lt.“ Reklama, kurioje minimi fanų zonos bilietai, taip pat buvo skleidžiama LNK televizijos kanalu (bėganti eilutė) bei dienraštyje „Respublika“. Visų minėtų reklamų davėjas yra koncertinė agentūra „Vertikalus horizontas“ (viešoji įstaiga „Vėjo sala“).
2003 m. birželio 12 Vilniaus Žalgirio stadione vykusio Marilyn Manson koncerto metu fanų zona suorganizuota nebuvo ir asmenims, pirkusiems bilietus už 80 Lt, teko stebėti koncertą bendrojoje zonoje, t.y. tokiomis pat sąlygomis kaip ir pirkusiems paprastus bilietus. Paprasti bilietai į šį koncertą kainavo nuo 30 iki 60 Lt.
VĮ „Vėjo sala“ tyrimo metu nurodė, jog apie tai, kad koncerto metu fanų zonos nebus, buvo sužinota tik prieš pat koncertą birželio 12 d. 18 val., kuomet Marilyn Manson vadybininkai, sužinoję, jog į fanų zoną parduotas tik 541 bilietas, liepė pašalinti parengtos fanų zonos užtvaras. Organizatoriai įvykdė reikalavimus ir fanų zonos užtvaras pašalino.
VĮ „Vėjo sala“, siekdama pagrįsti reklamoje naudojamų teiginių apie fanų zoną teisingumą, pateikė sutarties su atlikėjo atstovais dėl koncerto organizavimo ištrauką. Šios sutarties 3.1 punkte numatyta, kad organizatorius privalo organizuoti renginį profesionaliai ir efektyviai pagal visus Vakarų Europos renginių organizavimo standartus, įskaitant fanų zoną (ne mažesnė kaip 5000 žmonių).
Tyrimą atlikusio Konkurencijos tarybos pareigūno nuomone, tokio pobūdžio sutartinis įsipareigojimas negarantavo, jog fanų zona bus suorganizuota Marilyn Manson koncerto metu. Tam, jog ši zona būtų suorganizuota, organizatorius (VĮ „Vėjo sala“) turėjo įvykdyti sąlygą, t.y. šioje zonoje turėjo būti ne mažiau kaip 5000 žmonių. Marilyn Manson vadybininkų VĮ „Vėjo sala“ pateiktas raštas patvirtina, kad fanų zona koncerto metu nebuvo suorganizuota, nes nebuvo įvykdytas įsipareigojimas surinkti 5000 žmonių (į fanų zoną buvo parduotas 541 bilietas (iš jų 257 Lietuvoje)).
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad interneto puslapyje www.koncertai.lt naudota aukščiau minėta reklama buvo skleidžiama net ir vėlesnėmis dienomis po įvykusio koncerto. Taigi net koncerto organizavimo dieną, prieš pat koncerto pradžią, kuomet buvo aišku, jog surinkti 5000 žiūrovų į fanų zoną nepavyks ir neįvykdžius būtinos sąlygos fanų zonos nebus, vartotojai ir toliau buvo klaidinami - remdamiesi reklamoje pateikta informacija, jie turėjo galimybę nusipirkti bilietus į fanų zoną.
2003 m. birželio 24 d. dienraštyje „Respublika“ viešoji įstaiga „Vėjo sala“ paskelbė skelbimą, kuriame nurodė, jog grąžina skirtumą tarp š.m. birželio 12 d. Vilniaus Žalgirio stadione vykusio Marilyn Manson koncerto fanų zonos (kaina 80 Lt) ir paprastų bilietų (bazinė kaina 40 Lt). Pinigai buvo grąžinami iki š.m. liepos 1 d. skelbime nurodytu adresu, pateikus fanų zonos bilietą. Remiantis VĮ „Vėjo sala“ pateiktais įrodymais Lietuvoje buvo gražinti pinigai už 51 bilietą. Pinigai už 206 bilietus nebuvo gražinti ir tokiam skaičiui suklaidintų reklamos vartotojų buvo padaryta materialinė žala, kuri vertinant skirtumą tarp bazinės paprastų bilietų kainos (40 Lt) ir bilietų į fanų zoną kainos (80 Lt), yra 8240 Lt.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Atsižvelgus į tai, siekiant nustatyti, ar VĮ „Vėjo sala“ reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, būtina nustatyti šių aplinkybių visumą:
1. Informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
2. Reklama klaidina ar gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia.
3. Reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti šių asmenų ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Konkurencijos tarybos tyrimo metu surinkta informacija leidžia teigti, kad VĮ „Vėjo sala“ veikla laikytina komercine-ūkine veikla, o internetiniame puslapyje www.koncertai.lt, dienraštyje „Respublika“ ir LNK kanalu skleista reklama yra susijusi su VĮ „Vėjo sala“ vykdoma veikla ir skatina vartotojus naudotis pastarosios teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad internetiniame puslapyje www.koncertai.lt, dienraštyje „Respublika“ ir LNK kanalu skleista reklama yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
Spręsdama, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovavosi Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytais kriterijais. Nustatant klaidinantį reklamos pobūdį, pakanka nustatyti, kad ji yra klaidinanti nors pagal vieną Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytą kriterijų – šiuo atveju teisingumo kriterijų. Remiantis teisingumo kriterijumi reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių reklaminių teiginių teisingumo jos naudojimo metu.
Iš tyrimo metu surinktos medžiagos matosi, kad VĮ „Vėjo sala“ naudojo klaidinančią reklamą, kurioje pateikė neteisingus teiginius dėl fanų zonos bei bilietų į šią zoną, kurių teisingumo reklamos naudojimo metu pagrįsti negalėjo.
Vertinant, ar reklamos davėjas VĮ „Vėjo sala“ galėjo pagrįsti reklamoje naudojamų teiginių apie fanų zoną teisingumą, atsižvelgiama į tai, jog reklamos davėjas dar iki koncerto suprato ir galėjo suprasti, jog parduoti 5 tūkstančius bilietų į fanų zoną nepavyks, o neįvykdžius sutarties sąlygų fanų zonos nebus, taigi privalėjo nutraukti reklamą. Tačiau net ir tada reklama, kurioje naudojamų teiginių teisingumo reklamos davėjas akivaizdžiai negalėjo pagrįsti, nebuvo nutraukta.
Bylos medžiaga leidžia teigti, kad reklamos davėjas - VĮ „Vėjo sala“ nepateikė įrodymų dėl reklamoje naudotų teiginių teisingumo.
Be to konstatuotina, kad aukščiau minėta reklama klaidino reklamos vartotojus, įtakodama jų ekonominį elgesį ir lėmė jų apsisprendimą įsigyti bilietus į reklamoje minimo koncerto fanų zoną.
Kad minėta reklama įtakojo ekonominį reklamos vartotojo elgesį patvirtina faktas, jog į fanų zoną buvo parduotas 541 bilietas. Buvo gauti 2 vartotojų skundai, kurių viename nurodoma, kad bilietas į fanų zoną buvo pirktas, nes organizatoriai žadėjo, kad bus specialiai aptverta zona arčiausiai scenos su atskirais tualetais. Tai yra dėl reklamoje pateikiamų teiginių įtakos, asmenys, pirkę bilietus į fanų zoną ir mokėję 80 Lt (kai paprasti bilietai kainavo nuo 30 iki 60 Lt), stebėjo koncertą tokiomis pat sąlygomis kaip ir pirkę paprastus bilietus asmenys. Todėl dėl klaidinančios reklamos kiekvienam suklaidintam reklamos vartotojui buvo padaryta materialinė žala nuo 20 iki 50 Lt.
Taigi, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad VĮ „Vėjo sala“ reklama dėl savo klaidinančio pobūdžio paveikė vartotojų ekonominį elgesį ir padarė įtaką jų ekonominiam apsisprendimui.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 6 punktu, atsižvelgiant į 22 straipsnio 12 dalyje numatytas atsakomybę sunkinančias aplinkybes, t.y. jog klaidinančia reklama vartotojams buvo padaryta žala, o taip pat atsižvelgiant į 22 straipsnio 11 dalyje numatytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, t.y. jog reklamos davėjas viešoji įstaiga „Vėjo sala“ atlygino klaidinančia reklama padarytą žalą daliai reklamos vartotojų, viešajai įstaigai „Vėjo sala“ skiriama 8000 Lt piniginė bauda.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 str., 19 str. 2 d. 1 ir 6 p., 22 str. 1 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti VĮ „Vėjo sala“ LNK televizijoje, „Respublikos“ dienraštyje bei interneto puslapyje www.koncertai.lt skelbtą reklamą, skatinant įsigyti bilietus į Marilyn Manson koncerte ruošiamą įrengti fanų zoną, klaidinančia reklama.
2. Už klaidinančios reklamos naudojimą skirti VĮ „Vėjo sala“ 8000 Lt piniginę baudą.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas