Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL RAUTAKIRJA OY LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 29 D. NUTARIMU NR. 1S-190 NUSTATYTŲ KONCENTRACIJOS VYKDYMO SĄLYGŲ IR ĮPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMO

  • 2008 11 06
  • Nutarimo Nr.: 2S-22
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, Konkurencijos tarybos narių: Sigito Cemnolonskio, Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojams: Irenai Kudzinskienei, Aleksandrui Jakiūnui, Elonui Šatui, Jolantai Ivanauskienei; Rautakirja Oy atstovams Jukka Virkkunen, įgaliotam advokatui Laurui Butkevičiui;
viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Rautakirja Oy Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1S-190 nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų galimo pažeidimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas dėl Rautakirja Oy Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1S-190 (toliau – Nutarimas) nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų galimo pažeidimo pradėtas Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 1S-67 Konkurencijos tarybos iniciatyva, įtarus, kad gali būti pažeisti Nutarimo 1.16 punkte nustatyti įpareigojimai ir sąlygos, susiję su stebėtojo paskyrimu bei jo funkcijų atlikimu.
2007 m. gruodžio 29 d. Konkurencijos taryba priėmė Nutarimą, kuriuo leido Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų bei nustatė tam tikras koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus. Nutarimo 1.16 punkte įtvirtinti įpareigojimai, susiję su stebėtojo, atsakingo už visų Nutarime įtvirtintų įpareigojimų vykdymo priežiūrą, paskyrimu bei jo funkcijų atlikimu. Nutarimo 1.16 punkte numatyta, kad Rautakirja Oy privalo pateikti Konkurencijos tarybai nepriklausomo stebėtojo, atsakingo už Nutarimo 1.1-1.15. punktuose Rautakirja Oy ir jos kontroliuojamiems ūkio subjektams numatytų įpareigojimų vykdymo priežiūrą, kandidatūrą ir sutarties su stebėtoju projektą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Nutarimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Šioje sutartyje turi būti aiškiai apibrėžta stebėtojo, kaip ginčų dėl tinkamo įpareigojimų vykdymo sprendimų tarpininko, funkcija, ginčų sprendimo procedūros, informacijos apie ginčų sprendimo eigą ir rezultatus pateikimo Konkurencijos tarybai tvarka. Stebėtojas privalo rengti ataskaitas apie Rautakirja Oy įpareigojimų, nurodytų Nutarimo 1.1-1.15. punktuose, įvykdymą ir laikymąsi. Tokias ataskaitas stebėtojas turi rengti kas 6 (šešis) mėnesius. Ataskaitos turi būti parengiamos ne vėliau kaip per 10 dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (ar kitu metu Konkurencijos tarybai pareikalavus). Pirmoji ataskaita apie šių įpareigojimų vykdymą turi būti pateikta per 6 (šešis) mėnesius nuo Nutarimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Stebėtojas turi pateikti leidėjams ar leidykloms ataskaitas raštu ar kitaip užtikrinti, kad ataskaitos pagal pateiktą paklausimą raštu būtų prieinamos visiems leidinių tiekėjams.
Nutarimas buvo paskelbtas leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. sausio 11 d. Nr. 3.
2008 m. vasario 14 d. Konkurencijos tarybai buvo pateiktas Rautakirja Oy atstovo raštas, kuriame nurodoma, kad „KPMG Baltics“, UAB preliminariai sutiko atlikti Nutarime įtvirtintas nepriklausomo stebėtojo funkcijas. Kartu su šiuo raštu pateiktas sutarties tarp Rautakirja Oy ir „KPMG Baltics“, UAB projektas anglų kalba (nurodžius, kad vertimas bus pateiktas artimiausiu metu), taip pat minima, kad šis projektas nėra galutinai patvirtintas Rautakirja Oy ir „KPMG Baltics“, UAB.
2008 m. birželio 16 d. Rautakirja Oy atstovas raštu informavo, kad dėl Nutarimu nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų vykdymo reikiama informacija yra surinkta anglų kalba, lietuvių kalba šią informaciją ketinama pateikti iki 2008 m. birželio 20 d. Dėl stebėtojo paskyrimo buvo paaiškinta, kad derybos tarp Rautakirja Oy ir „KPMG Baltics“, UAB užtruko dėl Nutarime įtvirtintų nepriklausomo stebėtojo funkcijų ypatumų, sąlygojančių papildomas „KPMG Baltics“, UAB laiko sąnaudas ir padidėjusią paslaugų kainą. Taip pat buvo nurodyta, kad 2008 m. birželio 13 d. tarp Rautakirja Oy ir „KPMG Baltics“, UAB buvo pasiektas galutinis susitarimas dėl sutarties, pagal kurią „KPMG Baltics“, UAB atliks nepriklausomo stebėtojo funkcijas, pagrindinių sąlygų, pateiktas sutarties šalių nepatvirtintas projektas anglų kalba.
2008 m. birželio 26 d. iš Rautarkirja Oy atstovo (advokato) elektroniniu paštu buvo gautas minėto sutarties projekto vertimas į lietuvių kalbą. Elektroniniame laiške buvo nurodyta, kad pateikiamas projektas nėra galutinai suderintas. Pateiktas projektas nebuvo patvirtintas nė vienos iš šalių.
2008 m. birželio 26 d. Konkurencijos tarybai buvo pateiktas „KPMG Baltics“, UAB rašytinis sutikimas būti paskirta stebėtojo funkcijai pagal Nutarimą atlikti, remiantis šalių tarpusavyje suderinta paslaugų sutartimi, kuri bus sudaryta tarp „KPMG Baltics“, UAB ir Rautakirja Oy.
2008 m. birželio 27 d. raštu Konkurencijos taryba informavo Rautakirja Oy bei „KPMG Baltics“, UAB, kad pritaria „KPMG Baltics“, UAB kandidatūrai stebėtojo funkcijoms atlikti. Taip pat minėtame rašte buvo priminta, kad tinkamam įvertinimui būtina pateikti sutarties tarp Rautakirja Oy ir „KPMG Baltics“, UAB projektą lietuvių kalba.
2008 m. rugpjūčio 1 d. raštu Rautakirja Oy atstovas pateikė Nutarimu nustatytų įpareigojimų ir koncentracijos sąlygų vykdymo aprašymą, tačiau nenurodė naujos informacijos, susijusios su Nutarimo 1.16 punkte nustatytais įpareigojimais.
2008 m. rugpjūčio 11 d. elektroniniu paštu Konkurencijos tarybai buvo pateikta pasirašyta sutartis su stebėtoju anglų kalba (ang. supervisory mandate agreement), kurioje nurodyta, kad sutartis yra sudaryta 2008 m. birželio 20 d. 2008 m. rugpjūčio 26 d. gauta pasirašytos sutarties kopija.  2008 m. rugpjūčio 13 d. taip pat elektroniniu paštu buvo gautas Rautarkija Oy ir „KPMG Baltics“, UAB pasirašytos sutarties dėl stebėtojo funkcijų atlikimo nepatvirtintas vertimas iš anglų kalbos.
Stebėtojo ataskaita nebuvo pateikta iki tyrimo pabaigos, t.y. 2008 m. rugsėjo 4 d., nors pagal Nutarimo 1.16 punktą ji turėjo būti pateikta per 6 (šešis) mėnesius nuo Nutarimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.
2008 m. rugsėjo 12 d. Rautakirja Oy atstovui buvo įteiktas Koncentracijos skyriaus pranešimas apie atliktą tyrimą dėl Rautakirja Oy Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1S-190 nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų vykdymo galimo pažeidimo. Pranešime siūloma pripažinti, kad Rautakirja Oy pažeidė Nutarimo 1.16 punkte numatytus įpareigojimus ir koncentracijos vykdymo sąlygas, taip pat siūloma skirti Rautakirja Oy Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 41 straipsnio 1 dalyje numatytą sankciją. Koncentracijos skyriaus pranešime taip pat siūloma įpareigoti Rautakirja Oy nedelsiant pateikti tinkamai įformintą sutarties su stebėtoju projektą bei užtikrinti, kad stebėtojas nedelsiant pateiktų pirmąją ataskaitą apie Rautakirja Oy įpareigojimų, numatytų Nutarime, įvykdymą ir laikymąsi.
2008 m. rugsėjo 25 d. Rautakirja Oy pateiktė savo nuomonę dėl atlikto tyrimo, kurioje nurodė, kad nesutinka su pranešime išdėstytomis Koncentracijos skyriaus išvadomis, kadangi, Rautakirja Oy vertinimu, Nutarimo 1.16 punktas iš esmės nebuvo pažeistas. Rautakirja Oy nuomone, „KPMG Baltics“, UAB, kaip nepriklausomo stebėtojo, kandidatūra bei sutarties su stebėtoju projektas buvo pateiktas tinkamai, o Konkurencijos tarybos terminas šiems įpareigojimams įvykdyti buvo praleistas tik 3 (trimis) dienomis. Dėl tokio nereikšmingo termino praleidimo nebuvo padaryta jokios žalos rinkos struktūrai, konkurentams ir vartotojams. Rautakirja Oy pripažino, kad pirmosios stebėtojo ataskaitos pateikimo terminas buvo praleistas, tačiau tai neįtakojo neigiamų padarinių atsiradimo. Dėl šių priežasčių piniginės baudos skyrimas neatitiktų proporcingumo, teisingumo, protingumo ir kitų administracinės atsakomybės principų reikalavimų.
2008 m. rugsėjo 26 d. Konkurencijos tarybai buvo pateikta pirmoji stebėtojo „KPMG Baltics“, UAB ataskaita už 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2008 m. liepos 11 d.
Viešo Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio metu Rautakirja Oy atstovai palaikė savo atsiliepime išdėstytą nuomonę.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato galimybę Konkurencijos tarybai, išnagrinėjus pranešimą apie koncentraciją, priimti nutarimą leisti vykdyti koncentraciją pagal dalyvaujantiems ūkio subjektams ar kontroliuojantiems asmenims Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus, reikalingus dominuojančios padėties sukūrimui ar sustiprinimui išvengti. Konkurencijos tarybos nustatytos koncentracijos vykdymo sąlygos ir įpareigojimai yra privalomi ūkio subjektams, o už šių sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda, remiantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi.
Nutarimo 1.16. punktas nustato keletą tarpusavyje susijusių įpareigojimų, kuriuos Rautakirja Oy privalo vykdyti Nutarime nustatytais terminais ir tvarka, įskaitant įpareigojimą pateikti nepriklausomo stebėtojo kandidatūrą, sutarties su stebėtoju projektą, taip pat stebėtojo ataskaitas už atitinkamus ataskaitinius laikotarpius. Visi šie įpareigojimai buvo pažeisti, o tai pagrindžia toliau išdėstytos Konkurencijos tarybos išvados.
Nepriklausomo stebėtojo, atsakingo už Nutarimo 1.1-1.15. punktuose Rautakirja Oy ir jos kontroliuojamiems ūkio subjektams numatytų įpareigojimų vykdymo priežiūrą, kandidatūra bei sutarties su stebėtoju projektas turėjo būti pateiktas Konkurencijos tarybai per 30 (trisdešimt) dienų nuo Nutarimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Nutarimas buvo paskelbtas leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. sausio 11 d., taigi, abu nurodyti įpareigojimai turėjo būti įvykdyti iki 2008 m. vasario 11 d.
Pirmą kartą dėl stebėtojo kandidatūros į Konkurencijos tarybą buvo kreiptasi 2008 m. vasario 14 d., t.y. praėjus 3 (trims) dienoms nuo Konkurencijos tarybos nustatyto termino stebėtojo kandidatūrai bei sutarties su stebėtoju projektui pateikti pabaigos. Rautakirja Oy atstovas savo raštu pranešė, kad „KPMG Baltics“, UAB preliminariai sutiko atlikti nepriklausomo stebėtojo funkcijas, taip pat buvo nurodyta, kad ši bendrovė turi reikiamą kvalifikaciją ir neturi interesų konflikto atlikti jai priskirtinas pareigas. Teiginys, kad „KPMG Baltics“, UAB sutiko būti paskirta nepriklausomu stebėtoju, nebuvo pagrįstas jokiais dokumentais (nepateiktas paties kandidato rašytinis sutikimas atlikti stebėtojo funkcijas), todėl toks kandidatūros pateikimas nelaikytinas tinkamu Nutarime nustatyto įpareigojimo įvykdymu. Priešingu atveju ūkio subjektui, kurio atžvilgiu yra nustatytas atitinkamas įpareigojimas, būtų sudaryta galimybė nurodyti bet kokią stebėtojo funkcijų atlikimui reikalingą kvalifikaciją turinčią bendrovę, net neinformavus pastarosios apie tokį jos kandidatūros pateikimą. Konkurencijos tarybos duotas patvirtinimas tokiu atveju būtų beprasmis, kadangi vėliau galėtų paaiškėti, kad pasirinkta bendrovė nesutinka atlikti stebėtojo funkcijų. Konkurencijos tarybos nustatyti įpareigojimai turi būti vykdomi, atsižvelgiant į jų tikslą, o ne vien tik vadovaujantis gramatine atitinkamo įpareigojimo formuluote. Įpareigojant ūkio subjektą pateikti stebėtojo kandidatūrą Konkurencijos tarybai, siekiama sudaryti galimybę Konkurencijos tarybai įvertinti pateikto kandidato tinkamumą vykdyti jam priskirtas funkcijas. Konkurencijos tarybos vertinimas atliekamas tik tuo atveju, jeigu kandidatūra yra realiai galima, o ne vien tik potencialiai svarstoma paties įpareigojimus privalančio vykdyti ūkio subjekto. Kandidatūros vertinimas neturint paties kandidato sutikimo būtų netikslingas ir neefektyvus, kadangi kandidatui nesutikus, Konkurencijos taryba būtų priversta svarstyti naują kandidatūrą, neatmetant tikimybės, kad tai bus ne paskutinis kandidatūros svarstymas dėl analogiškų priežasčių. Tokiu atveju kitų Nutarime nustatytų įpareigojimų priežiūra būtų nevykdoma neribotą laikotarpį, o tai pažeistų paties įpareigojimo paskirti stebėtoją prasmę. Dėl šios priežasties Rautakirja Oy argumentas, kad Nutarimo 1.16 punktas ir kitos Nutarimo nuostatos neįtvirtina reikalavimo pateikti asmens, kurį siūloma skirti stebėtoju, sutikimą, nesudaro pagrindo teigti, kad stebėtojo kandidatūra buvo tinkamai pateikta 2008 m. vasario 14 d.
Remiantis visomis išdėstytomis aplinkybėmis bei argumentais, darytina išvada, kad Konkurencijos tarybos įpareigojimas pateikti stebėtojo kandidatūrą buvo tinkamai įvykdytas tik 2008 m. birželio 26 d., kai „KPMG Baltics“, UAB raštu patvirtino, kad sutinka vykdyti Nutarime numatytas stebėtojo funkcijas. Apie pateikto kandidato tinkamumą Konkurencijos taryba informavo Rautakirja Oy bei patį stebėtoją 2008 m. birželio 27 d. raštu.
Pirminis sutarties su stebėtoju projektas Konkurencijos tarybai buvo pateiktas 2008 m. vasario 14 d., tačiau šis projektas nebuvo patvirtintas nei siūlomo stebėtojo, nei paties įpareigojimus privalančio vykdyti ūkio subjekto, be to, buvo pateiktas anglų kalba. Suprantama, kad stebėtojo funkcijas turinti vykdyti bendrovė negalėjo pateikti savo pritarimo atitinkamam sutarties projektui, kadangi dar net nebuvo pareiškusi aiškaus savo sutikimo vykdyti stebėtojo funkcijas. Prašymas pareikšti Konkurencijos tarybos pastabas dėl sutarties projekto, dėl kurio net pačios sutarties šalys dar nesusitarusios, nėra laikytinas tinkamu įpareigojimo pateikti sutarties su stebėtoju projektą įvykdymu. Priešingu atveju Konkurencijos tarybai galėtų būti pateikiami vis nauji sutarties projekto variantai, pakoreguoti pagal sutarties šalių pageidavimus, ir Konkurencijos taryba pakartotinai turėtų juos vertinti. Tai neužtikrintų efektyvaus stebėtojo funkcijų vykdymo. Sutarties projekto pateikimo Konkurencijos tarybai tikslas yra sudaryti galimybę įvertinti, ar šalių ketinama pasirašyti sutartis bus pakankamas pagrindas tinkamam stebėtojo funkcijų vykdymui. Be to, Konkurencijos taryba turi būti aiškiai informuota apie tai, kad abi šalys sutinka dėl tokio sutarties projekto, t.y. turi būti pateikti abiejų šalių rašytiniai patvirtinimai. Įpareigojimus privalančio vykdyti ūkio subjekto advokato pateiktas sutarties projektas, kuris nėra patvirtintas nė vienos iš sutarties šalių, negali būti vertinamas kaip tinkamas įpareigojimo įvykdymas. Dėl analogiškų argumentų tinkamu įpareigojimo pateikti sutarties projektą įvykdymu negali būti laikomi ir kitų šalių nepatvirtinto sutarties projekto pateikimai (pavyzdžiui, 2008 m. birželio 16 d. raštu, 2008 m. birželio 26 d. elektroniniu laišku). Šalių patvirtintas sutarties projektas Konkurencijos tarybai buvo pateiktas tik 2008 m. rugpjūčio 11 d., kai elektroniniu paštu buvo persiųsta šalių pasirašyta sutarties kopija.
Vis dėlto, nelaikytina, kad šią dieną buvo nutrauktas pažeidimas, t.y., kad buvo tinkamai įvykdytas įpareigojimas pateikti sutarties su stebėtoju projektą. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad sutarties projektas buvo pateiktas anglų kalba, nors Konkurencijos taryba buvo nurodžiusi, kad būtina pateikti sutarties projektą lietuvių kalba (2008 m. birželio 27 d. raštas). Rautakirja Oy toks reikalavimas buvo žinomas, bendrovė ne kartą nurodė ketinanti pateikti projektą lietuvių kalba (pavyzdžiui, 2008 m. birželio 16 d. rašte, 2008 m. birželio 26 d. bei 2008 m. rugpjūčio 11 d. elektroniniuose laiškuose).
Sutartis su stebėtoju sudaro pagrindą vykdyti Konkurencijos tarybos nustatytų įpareigojimų priežiūrą, todėl labai svarbu, kad Konkurencijos taryba turėtų galimybę detaliai įvertinti sutartyje suformuluotas stebėtojo pareigas. Atsižvelgiant į paties įpareigojimo pateikti sutarties su stebėtoju projektą prasmę ir tikslą, darytina išvada, kad sutarties projekto, parengto ne valstybine kalba, pateikimas nesudaro galimybės Konkurencijos tarybai tinkamai įvertinti jos nustatytų įpareigojimų vykdymo. Dėl šios priežasties sutarties projekto pateikimas anglų kalba nelaikytinas tinkamu įpareigojimo įvykdymu. Tokia išvada darytina atsižvelgus ir į teisės aktų reikalavimus. Rautakirja Oy savo atsiliepime dėl tyrimo išvadų nurodo, kad Nutarime nėra reikalavimų dėl sutarties kalbos, taip pat remiasi Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos (toliau – Tvarka), patvirtintos Konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 45, 38 punktu, kuris leidžia užsienio ūkio subjektams pateikti dokumentus Konkurencijos tarybai anglų kalba. Su tokiais Rautakirja Oy argumentais negalima sutikti. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad remiantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 9 straipsniu sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis yra sudaromi valstybine ir kita abiems pusėms priimtina kalba. Taigi, jeigu būtų laikomasi šio reikalavimo, nekiltų ir problemos dėl to, kad sutartis buvo pateikta tik anglų kalba. Tuo atveju, jeigu dokumentas yra surašytas ne valstybine kalba, turėtų būti pateiktas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo vertimas. Būtent tokie reikalavimai nustatyti ir pateikiant pranešimą apie koncentraciją (Tvarkos 38 punktas). Kaip jau buvo minėta, Konkurencijos tarybai yra itin svarbu detaliai įvertinti pasirašytos sutarties nuostatų turinį, todėl patvirtintas sutarties vertimas yra būtinas, norint tinkamai įvykdyti nustatytą įpareigojimą.
Dėl visų išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad net ir 2008 m. rugpjūčio 13 d. elektroniniu paštu pateikus nepatvirtintą sutarties vertimą įpareigojimas pateikti sutarties su stebėtoju projektą nebuvo tinkamai įvykdytas. Rautakirja Oy, norėdama tinkamai įvykdyti šį įpareigojimą, privalo nedelsdama pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą sutarties vertimą.
Remiantis Nutarimo 1.16 punktu, pirmoji ataskaita apie Nutarime nustatytų įpareigojimų vykdymą turi būti pateikta per 6 (šešis) mėnesius nuo Nutarimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Kaip jau buvo minėta, Nutarimas atitinkamame leidinyje buvo paskelbtas 2008 m. sausio 11 d., tad pirmoji stebėtojo ataskaita turėjo būti pateikta vėliausiai 2008 m. liepos 21 d. už ataskaitinį laikotarpį nuo 2008 m. sausio 12 d. iki 2008 m. liepos 11 d. Aplinkybę, kad nustatyto termino pateikiant pirmąją ataskaitą nebuvo laikomasi, Rautakirja Oy pripažino. Ataskaita buvo pateikta jau pabaigus tyrimą, t.y. 2008 m. rugsėjo 26 d.
Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad Rautakirja Oy pažeidė Nutarimo 1.16 punkte nustatytus įpareigojimus dėl stebėtojo kandidatūros pateikimo, sutarties su stebėtoju projekto pateikimo bei stebėtojo ataskaitos pateikimo. Remiantis Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 41 straipsnio 1 dalimi, konstatuotina, kad Rautakirja Oy padarytas Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo privalomų įpareigojimų pažeidimas sudaro pagrindą skirti piniginę baudą. Skiriamos baudos dydžio nustatymo kriterijus įtvirtinta Konkurencijos įstatymo 42 straipsnis, pagal kurį skiriamos baudos ūkio subjektams diferencijuojamos atsižvelgus į pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.
Rautakirja Oy pažeidė tris tarpusavyje glaudžiai susijusius įpareigojimus, t.y. įpareigojimą dėl stebėtojo kandidatūros pateikimo, dėl sutarties su stebėtoju projekto pateikimo Konkurencijos tarybai patvirtinti bei įpareigojimą dėl stebėtojo ataskaitos pateikimo. Padaryti pažeidimai kitų Konkurencijos įstatymo draudžiamų veiksmų kontekste vertintini kaip lengvi. Pažeidimų trukmė vertintina kaip trumpa, kadangi pažeidimai atitinkamai truko 4 (keturis) mėnesius (įpareigojimo pateikti stebėtojo kandidatūrą atžvilgiu); 6 (šešis) mėnesius (įpareigojimo pateikti sutarties su stebėtoju projekto atžvilgiu, skaičiuojant terminą iki tyrimo pabaigimo) ir 1 (vieną) mėnesį (įpareigojimo pateikti stebėtojo ataskaitą atžvilgiu, skaičiuojant terminą iki tyrimo pabaigimo). Atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Remiantis visomis išdėstytomis aplinkybėmis, Rautakirja Oy už Konkurencijos tarybos Nutarimo 1.16 punkte nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų pažeidimą skirtina 70 000 (septyniasdešimties tūkstančių) litų bauda.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 41 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsniu ir Baudos, skiriamos už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1591,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti, kad Rautakirja Oy, Konkurencijos tarybos nustatytais terminais ir tvarka nepateikdama stebėtojo kandidatūros bei sutarties su stebėtoju projekto, taip pat stebėtojo ataskaitos, pažeidė 2007 m. gruodžio 29 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 1S-190 rezoliucinės dalies 1.16 punkte nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus;
2. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytus pažeidimus skirti Rautakirja Oy 70 000 (septyniasdešimties tūkstančių) litų baudą.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas