Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS LĖŠŲ AUDITO RINKOJE VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2005 09 22
  • Nutarimo Nr.: 1S-107
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2005 m. rugsėjo 22 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių ES struktūrinių fondų finansinės paramos lėšų audito veikla Lietuvoje, veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsniui.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2004-2006 m. darbo plane numatyta patvirtinti rekomendacinius minimalius audito procedūrų atlikimo valandinius įkainius, surinkti informaciją apie valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių audito konkursų sąlygas, išanalizuoti įkainius ir pateikti apibendrintą informaciją. Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad šie darbo plano klausimai buvo svarstyti 2004 m. prezidiumo posėdžiuose.
Lietuvos auditorių rūmų tinklalapyje buvo paskelbtos rekomenduojamos ES struktūrinių fondų finansinės paramos lėšų minimalios audito paslaugų kainos. Šios kainos tinklalapyje buvo skelbiamos trumpą laiką ir nuo 2004 m. spalio mėnesio jau buvo nebeskelbiamos.
2005 metų birželio mėnesį gauta informacija iš Lietuvos verslo paramos agentūros parodė, kad kai kurių ūkio subjektų projektų ES struktūrinių fondų paramos lėšoms gauti lentelėse „Išlaidų pagrindimas“ nurodyta, kad projektų audito paslaugų išlaidos nustatytos remiantis rekomenduojamomis ES struktūrinių fondų paramos lėšų minimaliomis audito kainomis. Patikrinus šią informaciją nepasitvirtino, kad rekomenduojamos ES struktūrinių fondų paramos lėšų minimalios audito kainos buvo taikytos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu yra draudžiama sudaryti bet kokius susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus nustatyti prekių ir paslaugų kainas. Asociacijos rekomendacijos taip pat gali būti pripažintos kaip pažeidžiančios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas, jei jomis siekiama apriboti asociacijos narių elgesį.
Tyrimo metu nebuvo rasta įrodymų, kurie patvirtintų, kad audito bendrovės sudarė draudžiamą susitarimą dėl minimalių audito paslaugų kainų ar asociacijos tinklalapyje trumpą laiką skelbta rekomendacija galėjo lemti asociacijos narių elgesį.
Konstatuotina, kad tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės yra nepakankamos pripažinti, kad tarp audito paslaugų bendrovių buvo sudarytas draudžiamas konkurentų susitarimas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl ES struktūrinių fondų paramos lėšų audito rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas