BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTOS KASOS APARATŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ ĮRENGIMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII - 1099 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2000 12 07
  • Nutarimo Nr.: 150
  • Nutrauktas tyrimas
Konkurencijos Taryba 2000m. gruodžio mėn.7 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo - UAB „Jorela“ (Vilniaus g. 5-18, LT-5250, Pasvalys įmonės kodas 6220462) medžiagą dėl įmonių, aptarnaujančių specializuotus fiskalinius kasos aparatus su kuro kolonėlių valdymo sistemomis, veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba NUSTATĖ:
Pareiškėjo medžiagoje nurodoma, kad įmonė, pirkdama fiskalinį kasos apartą iš gamintojo ar valdybos atstovo, priversta sudaryti su juo sutartį dėl aptarnavimo ir neturi galimybės pakeisti aptarnaujančią įmonę. O aptarnaujančios firmos specialistai diktuoja profilaktinio aptarnavimo kainas, kai tuo tarpu privalomieji profilaktikos darbai nėra pilnai ir aiškiai apibrėžti Vyriausybės nutarime. Taip aptarnaujanti įmonė, pareiškėjo nuomone, tampa monopoliste ir diktuoja sąlygas.
Kasos aparatų diegimą, naudojimą, sertifikavimą ir techninį aptarnavimą bei remontą reglamentuoja Vyriausybės 1998 m. birželio 4d. nutarimas Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ ir Finansų ministerijos 1994 m. gegužės 31 d. raštu Nr.09-02-3767 patvirtinta Kasos aparatų ir su jais susijusių įrengimų techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarka. Šios Tvarkos 4.5 punktas nustato, kad įmonės, norinčios gauti kasos aparatų ir su jais susijusių įrengimų priežiūros bei remonto darbų sertifikatą, be kitų dokumentų, turi pateikti sertifikatą išduodančiai institucijai ir oficialų firmos gamintojos (platintojos) sutikimą, leidžiantį prižiūrėti bei remontuoti jos gaminamą (platinamą) produkciją.
Visi kasos aparatai, naudojami prekybos, paslaugų ir kitose aptarnavimo sferose, yra įtraukiami į valstybės registrą. Šiame dokumente kasos aparatai priklausomai nuo techninių reikalavimų ir atliekamų funkcijų, skirstomi į elektroninius, kompiuterinius kasos aparatus, kasos terminalus ir specializuotus kasos aparatus.
Degalinėse naudojami specializuoti kasos aparatai su kuro kolonėlių valdymo sistema, turintys fiskalinę atmintį. Jie sujungti su degalų įpylimo kolonėlėmis taip, kad neįregistravus prekybinės operacijos kasos aparate, būtų neįmanoma įpilti degalų, valdo kolonėles taip, kad įpiltų degalų kiekis sutaptų su įregistruotu kasos aparate,' registruoja grąžinamus pinigus, bet tiktai tiek, kiek degalų nebuvo įpilta pirkėjui. Tokiu būdu, šie kasos aparatai gali būti naudojami tiktai degalinėse.
Lietuvoje eksploatuojama 12 specializuotų kasos aparatų su kuro kolonėlių valdymo sistema modelių. Visi šie kasos aparatų modeliai priskiriami vienai prekės rinkai, nes jų atliekamos funkcijos yra identiškos ir vieną kasos aparato modelį galima pakeisti kitu.
Kaip rodo turimi specializuotus kasos aparatus su kuro kolonėlių valdymo sistema aptarnaujančių įmonių duomenys, kasos aparatų aptarnavimo paslaugas įmonės teikia visoje Lietuvos teritorijoje. UAB „Aleksandras“ aptarnauja įmones, kurios yra Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Ukmergės rajone; UAB „Adavila“ aptarnauja įmones, esančias Utenoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Anykščiuose, Tauragėje, Šilutėje, Širvintose, Kėdainių rajone ir kt. Šie duomenys rodo, kad prekės geografinę rinką galima apibrėžti kaip visą Lietuvos teritoriją.
Šiuo metu rinkoje dirba 10 įmonių, kurios gamina, tiekia ir aptarnauja 12 specializuotų kasos aparatų su kuro kolonėlių valdymo sistemos modelių. Kaip taisyklė, viena įmonė tiekia ir aptarnauja vieną - du modelius kasos aparatų. Tik ADRUS 01F modelį aptarnauja dvi įmonės: UAB „TOKHEIM“ ir UAB „Aleksandras“. Teisę aptarnauti kasos aparato modelį UVS 100FLA be UAB „Universalios valdymo sistemos“ turi ir UAB „Aledakomas“, tačiau praktinės veiklos nevykdo.
Taigi, ūkio subjektas gali laisvai rinktis iš kurios įmonės pirkti specializuotą kasos aparatą su kuro kolonėlių valdymo sistema. Tuo pačiu privalo pasirašyti aptarnavimo sutartį su kasos aparatą pardavusią įmone. Kai yra tik viena, įmonė aptarnaujanti konkretų fiskalinį kasos aparato modelį, ūkio subjektas, norėdamas pakeisti aptarnaujančią įmonę, patiria išlaidas kurios gali būti paskaičiuotos kaip skirtumas tarp naujo kasos aparato kainos ir amortizuoto senojo kasos aparato kainos ir senojo kasos aparato pardavimo kainų sumos. Tuo atveju, kai kelios įmonės aptarnauja tą patį aparato modelį, tai pasibaigus sutarčiai, pakeisti aptarnavimo įmonę ūkio subjektui nieko nekainuoja.
Šiuo metu nėra duomenų, kad atskiri gamintojai (platintojai) ribotų atsarginių dalių pardavimą ūkio subjektams, teikiantiems remonto ar techninio aptarnavimo paslaugas. Valstybinio informacinės technologijos instituto, kuris atlieka kasos aparatų ir su jais susijusių techninių įrengimų ekspertizę ir teikia išvadas Valstybinei mokesčių inspekcijai, duomenimis, nėra žinoma atvejų, kad gamintojos (platintojos) atsisakytų suteikti sutikimą prižiūrėti bei remontuoti jos gaminamą produkciją. Nedidelį aptarnaujančių įmonių skaičių, instituto nuomone, lemia didelės išlaidos techninei dokumentacijai įsigyti bei ribotas aptarnaujamų objektų skaičius. Buvo bandyta steigti aptarnavimo centrą, kuris aptarnautų visus fiskalinių kasos aparatų modelius, tačiau dėl didelių finansinių investicijų techninei dokumentacijai ir darbuotojų apmokymams, šio sumanymo buvo atsisakyta. Dėl šios priežasties nei viena aptarnaujanti įmonė nepretenduoja aptarnauti kitos firmos kasos aparatų. Kad veikla būtų rentabili, aptarnauti specializuotus kasos aparatus su kuro kolonėlių valdymo sistemomis naujai įmonei apsimokėtų tuomet, kai jų skaičius viršytų 50.
Konkurencijos taryba KONSTATAVO:
Nėra pagrindo teigti, kad Finansų ministerijos 1994 m. gegužės 31 d. raštu Nr.09-02-3767 patvirtintos Kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos 4.5 punkto reikalavimas pateikti sertifikatą išduodančiai institucijai oficialų įmonės gamintojos (platintojos) sutikimą, leidžiantį prižiūrėti bei remontuoti jos gaminamą (platinamą) produkciją, riboja kasos aparatus aptarnaujančioms įmonėms įėjimą į šią rinką. Konkurencija tarp aptarnavimo įmonių nėra ribojama, nes specializuotus kasos aparatus parduoda 12 įmonių ir kiekviena iš jų suinteresuota produkcijos pardavimu. Ar jie bus gerai perkama priklauso ir nuo tolimesnių paslaugų kokybės, kurias gauna ūkio subjektas įsigijęs specializuotos kasos aparatus. Be to, ūkio subjektas sutartyje dėl aptarnavimo susitaria ir dėl aptarnavimo kainų ir atliekamų darbų turinio.
Praktikoje, įmonė norėdama užsiimti kokio nors kasos aparato patarnavimu privalo susisiekti su šių aparatų gamintoju ar platintoju ir sudaryti sutartis dėl reikalingos techninės informacijos ir atsarginių dalių tiekimo. Todėl reikalavimas pateikti oficialų firmos gamintojos (platintojos) sutikimą prižiūrėti bei remontuoti jos gaminamą (platinamą) produkciją, tėra tik turimų sutarčių oficialus patvirtinimas.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu,
Konkurencijos taryba NUTARĖ:
Finansų ministerijos 1994 m. gegužės 31d. raštu Nr. 09-02-3767 patvirtintos „Kasos aparatų ir su jais susijusių įrengimų techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo tvarkos“ 4.5 punktas atitinka Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 4 straipsnio reikalavimus.
 
Tarybos Pirmininkas Rimantas Stanikūnas