Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO RAUTAKIRJA OY VYKDYTI KONCENTRACIJĄ ĮSIGYJANT 100 PROC. UAB „LIETUVOS SPAUDOS“ VILNIAUS AGENTŪRA AKCIJŲ

  • 2005 10 27
  • Nutarimo Nr.: 1S-121
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2005 m. spalio 27 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Rautakirja Oy 2005 m. birželio 2 d. pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra akcijų.
Konkurencijos taryba nustatė:
Numatoma vykdyti koncentracija vertinama kaip horizontali ir vertikali atitinkamose didmeninėje ir mažmeninėje spaudinių platinimo rinkose. Tiek įsigyjantis ūkio subjektas - Rautakirja Oy, tiek įsigyjamas ūkio subjektas -UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra, veikia ir didmeninėje, ir mažmeninėje spaudinių platinimo rinkose. Mažmeninėje spaudinių kasdienio vartojimo prekių prekybos rinkoje koncentracijos laipsnis keičiasi nereikšmingai. Didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje koncentracijos laipsnis padidėja iki 45 - 50 proc., o kai kuriuose regionuose didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje veikia iš esmės tik koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai. Šiuo metu Lietuvoje platinama apie 600 spaudos leidinių. Kai kurių dienraščių didžiąją pajamų dalį sudaro prenumeratos būdu platinami dienraščiai.
2005 m. rugsėjo 14 d. Konkurencijos taryba surengė oficialų Konkurencijos tarybos susitikimą su Rautakirja Oy, UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra atstovais, leidėjais, mažmenininkais, konkurentais. Susitikimo metu dalis leidėjų išreiškė savo pozityvią nuomonę apie koncentraciją, su sąlyga, jei Rautakirja Oy prisiims tam tikrus įsipareigojimus. Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimus siekiant užtikrinti skaidrią ir nediskriminuojančią leidinių platinimo sistemą rinkoje bei siekiant išvengti dominuojančios padėties sukūrimo. UAB „Lietuvos rytas”, UAB „Respublikos” leidiniai”, UAB „Verslo žinios”, UAB „Lietuvos žinios”, Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštis „Gyvenimas”, Klaipėdos rajono laikraštis „Banga” bei Lietuvos verslo darbdavių konfederacija pritarė Rautakirja Oy prisiimtiems įsipareigojimams.
Rautakirja Oy
Konkurencijos taryba konstatavo:
Įėjimas į didmeninę spaudinių platinimo rinką yra ribotas. Dėl vertikalios integracijos Rautakirja Oy taip pat įgis pranašumą lyginant su konkurentais bei galimybę kryžmiškai subsidijuoti savo veiklas. Kryžminio subsidijavimo galimybė suteiks Rautakirja Oy pranašumą net ir prieš efektyviausiai veikiančius konkurentus, o tuo pačiu būtų dar labiau apsunkinamas įėjimas į didmeninę spaudinių platinimo rinką.
Atsižvelgus į padidėsiančią Rautakirja Oy rinkos galią ir spaudos leidėjų galimybes galima teigti, kad Rautakirja Oy po koncentracijos galėtų elgtis nepriklausomai nuo savo konkurentų bei paslaugos pirkėjų. Po koncentracijos padidėsiančią Rautakirja Oy rinkos galią spaudos leidėjų atžvilgiu tik dalinai gali kompensuoti spaudinių prenumerata.
Kadangi Rautakirja Oy siūlomi įsipareigojimai turėtų užtikrinti skaidrią ir nediskriminuojančią leidinių platinimo sistemą, sumažintų įėjimo į rinką kliūtis, kryžminio subsidijavimo galimybę, panaikintų išimtinio platinimo sąlygas sutartyse su mažmenininkais ir leidėjais, o visa tai padėtų išvengti dominuojančios padėties sukūrimo ar reikšmingo konkurencijos apribojimo, koncentracija leistina su koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1 d. 2 p.,
Konkurencijos taryba nutaria:
1. Leisti Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra akcijų pagal pateiktą pranešimą su tokiais įpareigojimais ir koncentracijos vykdymo sąlygomis:
1.1. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai leidinių platinimo veiklą ir mažmeninę prekybą kioskuose privalo organizuoti per dvi nepriklausomas, atskiras bendroves. Šio įpareigojimo įvykdymo terminas - 6 (šeši) mėnesiai.
1.2. Rautakirja Oy (per UAB „Impress Teva”) privalo įdiegti nediskriminuojančią, skaidrią ir vienodą visiems leidėjams komisinio atlyginimo sistemą, pagrįstą šiais kriterijais: i) leidinio „viršelio“ kaina, ii) pardavimų egzemplioriais apimtimi, ir iii) pardavimo vietų skaičiumi. Iki kol bus įgyvendinta nauja komisinio atlyginimo sistema, šiuo metu galiojančios sutartys su leidėjais, jei jose nėra išimtinių spaudos platinimo nuostatų, neturi būti nutrauktos, jei šalys, leidėjų iniciatyva, nesusitars kitaip. Šio įpareigojimo įvykdymo terminas - 1 (vieneri) metai.
1.3. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai privalo suteikti teisę leidėjams jų iniciatyva nutraukti platinimo sutartis, sudarytas su UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra grupe arba UAB „Impress Teva” bet kuriuo metu, raštu įspėjus prieš 3 (tris) mėnesius. Mokėtinas komisinis atlyginimas gali būti koreguojamas pagal parduotų leidinių apimtis, tačiau už sutarčių nutraukimą leidėjams negali būti taikoma sankcijų. Toks 3 (trijų) mėnesių pranešimo apie nutraukimą terminas turi būti nustatytas Rautakirja Oy bendrovių sutartyse su leidėjais.
1.4. Rautakirja Oy bendrovės neturi teisės įtraukti į sutartis su mažmenininkais ir leidėjais jokių nuostatų dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų.
1.5. Didmeninio platinimo tinklas (UAB „Impress Teva”) turi būti atviras visiems leidėjams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir platinimo apimčių, remiantis nediskriminavimo principu ir vadovaujantis bendromis sąlygomis ir terminais, kurias Rautakirja Oy privalo taikyti Lietuvoje. Taip pat UAB „Impress Teva”, užsiimdama leidinių platinimu, turi būti vienodai atvira bei skaidri visiems leidėjams bei mažmenininkams, o UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra grupei ar kitiems mažmenininkams neturi būti taikomos jokios specialios ar diskriminuojančios sąlygos.
1.6. Rautakirja Oy, vykdydama mažmeninės prekybos veiklą Lietuvoje, neturi diskriminuoti leidėjų vienas kito atžvilgiu. Rautakirja Oy turi užtikrinti, kad leidėjai nebus diskriminuojami lyginant su Rautakirja Oy grupei priklausančiais leidinių leidėjais.
1.7. Per 30 dienų nuo šio nutarimo paskelbimo „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Rautakirja Oy privalo pateikti Konkurencijos tarybai nepriklausomo stebėtojo, kuris vykdys ypatingas pareigas, skirtas užtikrinti šio nutarimo 1.1-1.6 punktuose nurodytų įpareigojimų įvykdymą bei laikymąsi, kandidatūrą, bei Rautakirja Oy ir stebėtojo sutarties projektą. Nepriklausomas stebėtojas turi būti žinoma audito ar konsultacinė bendrovė. Stebėtojas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją ir neturėti interesų konflikto atlikti jam priskirtas pareigas. Konkurencijos tarybai nepritarus Rautakirja Oy siūlomo stebėtojo kandidatūrai, Rautakirja Oy privalo pasiūlyti kitą kandidatą į stebėtojus Konkurencijos tarybos patvirtinimui. Stebėtojas privalo rengti ataskaitas apie Rautakirja Oy įpareigojimų, nurodytų šio nutarimo 1.1.-1.6. punktuose, įvykdymą bei laikymąsi. Tokias ataskaitas stebėtojas 2006 metais turi rengti kas 6 mėnesius, o pasibaigus 2006 metams - kas metus. Ataskaitos turi būti parengiamos ne vėliau kaip per 10 dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (ar kitu metu Konkurencijos tarybai pareikalavus). Stebėtojas turi pateikti leidėjams, kurie pareikš norą būti informuoti, ataskaitas raštu, tuo pačiu pateikdamas tokios ataskaitos kopiją Rautakirja Oy, ar kitaip užtikrinti, kad ataskaitos būtų prieinamos visiems leidėjams. Ataskaitose, pateikiamose leidėjams, stebėtojas privalo saugoti ir neatskleisti Rautakirja Oy komercinių paslapčių ir kitos slaptos verslo informacijos.
2. Konkurencijos taryba, gavusi motyvuotą Rautakirja Oy prašymą, gali pratęsti šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose numatytus terminus pagrįstam laikui, jei Rautakirja Oy veiks sąžiningai ir dės visas pastangas, kad įvykdytų šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose numatytus įpareigojimus, bet dėl nuo Rautakirja Oy nepriklausančių aplinkybių šių įpareigojimų įvykdyti per nustatytą terminą negalės.
3. Šio nutarimo 1 punkte nurodyti įpareigojimai galioja iki 2008 gruodžio 31 d. Esant pagrįstiems leidėjų, konkurentų, didmeninės spaudos platinimo paslaugos gavėjų (mažmenininkų) skundams dėl įpareigojimų, nurodytų šio nutarimo 1 punkte, pažeidimų, Konkurencijos taryba gali pratęsti pradinį įpareigojimų terminą visų ar dalies įpareigojimų atžvilgiu kiekvieną kartą 2 (dvejiems) metams.
4. Konkurencijos taryba gali sutrumpinti įpareigojimų terminą, panaikinti ar pakeisti įpareigojimus bet kuriuo įpareigojimų galiojimo metu, esant Rautakirja Oy motyvuotam prašymui, jei pasikeičia situacija rinkoje ir išnyksta priežastys, dėl kurių buvo nustatyti įpareigojimai.
5. Už įpareigojimų ir koncentracijos vykdymo sąlygų, nurodytų šio nutarimo 1 punkte, nevykdymą taikoma atsakomybė, numatyta LR Konkurencijos įstatymo 40 ir 41 straipsniuose.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas