Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO „TELIASONERA AB“ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ PER DUKTERINĘ ĮMONĘ „AMBER MOBILE TELEHOLDING AB“ ĮSIGYJANT IKI 90% UAB „OMNITEL“ AKCIJŲ

  • 2003 12 11
  • Nutarimo Nr.: 1S-140
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2003 m. gruodžio 11 dieną išnagrinėjo „TeliaSonera AB“ 2003-09-02 d. pranešimą apie koncentraciją per dukterinę įmonę “Amber Mobile Teleholding AB” įsigyjant iki 90% UAB "Omnitel" akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Lietuvoje „TeliaSonera AB“ atitinkamai per “Amber Teleholding AB“ ir “Amber Mobile Teleholding AB“ turi 60% ūkio subjekto AB “Lietuvos telekomas” akcijų ir 55% “UAB “Omnitel” akcijų. Po koncentracijos bendrą su „Motorola Lithuania Telecom, Inc.“ UAB „Omnitel“ kontrolę pakeičia vienvaldė „TeliaSonera AB“ kontrolė. Vykdoma koncentracija vertinama kaip sustiprinanti vertikalią integraciją tarp minėtų ūkio subjektų Lietuvoje, ir kaip horizontali, keičianti koncentracijos laipsnį atitinkamose telekomunikacijų rinkose.
Konkurencijos taryba k o n s t a t a v o:
AB “Lietuvos telekomas” užima dominuojančią padėtį kai kuriose atitinkamose teikiamų paslaugų rinkose, tokiose kaip viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos, individualaus fiksuoto ryšio tinklo paslaugos bei skirtųjų linijų paslaugos. AB “Lietuvos telekomas” užima žymią rinkos dalį duomenų perdavimo ir teikiamų interneto paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų rinkose, taip pat tose pačiose rinkose gan žymią rinkos dalį užima ir UAB „Omnitel“. Be to, UAB “Omnitel” užima labai didelę rinkos dalį judriojo ryšio paslaugų rinkoje ir tarptautinio judriojo ryšio tarptinklinių paslaugų rinkoje. Koncentracijos laipsnis keičiasi atitinkamose telekomunikacijų paslaugų rinkose, kuriose bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija. Be to, „TeliaSonera AB“ stiprindama UAB „Omnitel“ kontrolės laipsnį, užsitikrina galimybę realizuoti visišką AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Omnitel“ veiksmų derinimą. Dėl to „TeliaSonera AB“ galės pasiekti didesnę masto ekonomiją ir daugiau investuoti į naujų technologijų plėtrą, esamų ir kuriamų telekomunikacinių tinklų horizontalią ir vertikalią integraciją technologijų pagrindu, kartu pertvarkant ir organizacines valdymo struktūras, dėl ko gali sumažėti konkurencija. Todėl yra tikėtina, kad ateityje gali sustiprėti tiek AB “Lietuvos telekomas”, tiek ir UAB “Omnitel” padėtis atitinkamose rinkose.
Gautas „TeliaSonera AB“ patikinimas, kad „TeliaSonera AB“ inicijuos (dės pastangas) ir skatins AB „Lietuvos telekomas“ išnagrinėti klausimą dėl laipsniško NMT-450 technologijos keitimo kabeliniu tinklu, kuris sudarytų galimybę teikti platesnį telekomunikacinių paslaugų spektrą tokiose vietovėse, kur tai tikslinga, atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei ekonominį tokio pakeitimo pagrįstumą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 14 str. 1d., 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti „TeliaSonera AB“ per dukterinę įmonę “Amber Mobile Teleholding AB” vykdyti koncentraciją, įsigyjant iki 90% UAB "Omnitel" akcijų, pagal pateiktą pranešimą su tokiomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais:
1. UAB „Omnitel“ negali būti reorganizuojamas prijungimo ar sujungimo būdu su AB „Lietuvos telekomas“ ar kuriuo nors kitu „TeliaSonera AB“ tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamu ūkio subjektu, apie tai iš anksto Konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepranešus Konkurencijos tarybai ir tokiam koncentracijos veiksmui negavus Konkurencijos tarybos leidimo.
2. AB „Lietuvos telekomas“ negali perleisti šiuo metu vykdomos savo veiklos (su klientais sudarytų sutarčių), susijusios su telekomunikacinių paslaugų teikimu fiksuotojo ryšio tinklu, UAB „Omnitel“, negavus tam Konkurencijos tarybos leidimo. Šis įpareigojimas netenka galios, jeigu UAB „Omnitel“, įstatymų nustatyta tvarka, bus pradėti taikyti vienas ar daugiau reguliavimo įpareigojimų kaip didelę įtaką atitinkamoje telekomunikacijų rinkoje turinčiam ūkio subjektui.
3. Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą teikiant telekomunikacijų paslaugas viešojo fiksuoto ryšio tinklu ir judriojo ryšio tinklu, UAB “Omnitel” turi vesti atskirą fiksuoto ryšio tinklu teikiamų paslaugų sąnaudų apskaitą. Šis įpareigojimas dėl atskirų su prieiga ir tinklų sujungimu susijusių sąnaudų apskaitos turi būti pradėtas vykdyti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo leidžiančio vykdyti koncentraciją įsigaliojimo.
4. „TeliaSonera AB“ privalo užtikrinti, kad AB “Lietuvos telekomas” ir UAB “Omnitel”, įskaitant ir kitus tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamus ūkio subjektus, teikiančius telekomunikacijų paslaugas Lietuvos Respublikoje, vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais, savo veikloje laikytųsi nediskriminavimo sąlygos, ypač sudarant tinklų sujungimo ir prieigos sutartis.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas