Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ RAUTAKIRJA OY ĮSIGYJANT 100 PROC. UAB „IMPRESS TEVA“ AKCIJŲ

  • 2007 12 29
  • Nutarimo Nr.: 1S-190
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2007-12-29 posėdyje išnagrinėjo Rautakirja Oy 2007-10-17 pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Rautakirja Oy valdo 51 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų. Numatomas likusio akcijų paketo įsigijimas vertinamas kaip bendros kontrolės pasikeitimas į vienvaldę. Numatomos koncentracijos tikslas – pradėti teikti daugiau logistikos ir kitų su spaudos platinimu susijusių paslaugų leidėjams, leidykloms ir platintojams.
Rautakirja Oy per savo dukterines įmones užsiima spaudinių platinimu ir mažmeninės prekybos kioskuose verslu Suomijoje, Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje. Rautakirja Oy per dukterinę įmonęUAB „Impress Teva“ užsiima spaudinių platinimo veikla Lietuvoje, teikdama spaudinių logistikos, transporto paslaugas ir (ar) spaudinių pardavimą mažmeninės prekybos vietoms, taip pat rinkodaros ir reklamos paslaugas.
Su Rautakirja Oy susijęs ūkio subjektas, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, veikia mažmeninės spaudinių platinimo ir kasdienio vartojimo prekių prekybos rinkoje. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra veikia šioje rinkoje valdydama apie 400 kioskų visoje Lietuvos teritorijoje. Šią veiklą Rautakirja Oy pradėjo vykdyti Konkurencijos tarybai 2005 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1S-121 davus leidimą vykdyti koncentraciją su sąlygomis ir įpareigojimais.
2006 metais UAB „Impress Teva“ didmeninės spaudinių platinimo Lietuvoje rinkos dalis sudarė apie 50-60 proc. Tai didžiausias, dominuojantis ūkio subjektas, veikiantis šioje rinkoje. Kiti rinkos dalyviai gerokai smulkesni. Tai platintojai, dažniausiai atstovaujantys tik kelis leidėjus, pačios leidyklos organizuojančios savo leidinių platinimą, atskiruose regionuose veikiantys smulkūs platintojai. Šiuo metu Lietuvoje platinama apie 900 spaudos leidinių, yra apie 180 leidyklų. Kai kurie leidiniai, ypač laikraščiai, platinami ir prenumeratos būdu, vis populiarėjančiu internetiniu būdu.
UAB „Impress Teva“ tiekia spaudinius į mažmeninės prekybos taškus, kurie išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje. Spaudinių pardavimai Lietuvoje didėja dėl mažmeninės prekybos vietų plėtros ir naujų leidinių atsiradimo, tačiau tradicinės mažmeninės prekybos sektoriuje – kioskuose pastebimas spaudinių pardavimo nuosmukis.
Leidėjų, leidyklų ir platintojų apklausa parodė, kad dabar Rautakirja Oy taikoma komisinio atlygio sistema yra ne visiems suprantama ir skaidri, ypač akcentuojami tokie klausimai, kaip galimybės susipažinti su konkrečiai kategorijai skirta komisinio atlygio lentele iš anksto, komisinių dalis tenkanti UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, papildomų mokėjimų sąrašas ir apimtis, neišplatintų spaudinių grąžinimo klausimai, spaudos platinimo kaštai, ypač tenkantys UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra.
 Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
 Nagrinėjamos koncentracijos kontekste nagrinėjamos 2 atitinkamos rinkos: didmeninė spaudinių platinimo rinka Lietuvos Respublikoje bei mažmeninė spaudinių platinimo ir kasdienio vartojimo prekių prekybos rinka Lietuvos Respublikoje. Šios rinkos yra vertikaliai susijusios pagal teikiamų paslaugų pobūdį. Rautakirja Oy per vykdomą koncentraciją stiprina vykdomų spaudinių platinimo didmeninių ir mažmeninių veiklų vertikalią integraciją. Detalesnis atitinkamų rinkų išskyrimas ir apibrėžimas nagrinėjamos koncentracijos kontekste netikslingas.
Nors spaudos kioskų parduodama spaudinių dalis mažmeninės spaudinių platinimo ir kasdienio vartojimo prekybos rinkoje (išskiriant vien spaudinių pardavimą) nėra reikšminga ir turi tendenciją mažėti dėl alternatyvių spaudos platinimo kanalų plėtojimo, tačiau rinkų analizė ir leidėjų bei platintojų apklausos rezultatai parodė, kad spaudos kioskai tradiciškai yra labai svarbus spaudinių platinimo kanalas. Tai ypač svarbu smulkesniems leidėjams, leidžiantiems nedidelio tiražo specializuotus žurnalus, brošiūras, kryžiažodžių knygeles ir pan. bei laikraščių leidėjams, kadangi spaudos kioskai išlieka tradiciškai svarbūs ir pirkėjams dėl savo patogaus geografinio išdėstymo ir greito paslaugos suteikimo.
Rautakirja Oy, užimdama dominuojančią padėtį didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje ir ją galimai stiprindama per numatomas teikti naujas logistikos, sandėliavimo ir kitas su spaudinių platinimu susijusias paslaugas, gali riboti leidėjų ir konkurentų (spaudos platintojų) galimybes patekti į mažmeninę spaudos platinimo ir kasdienio vartojimo prekybos rinką, ypač spaudos kioskus. Toks ribojimas lemtų tai, kad spaudinių asortimentas spaudos kioskuose susiaurėtų, mažėtų spaudinių pardavimų apimtys, kadangi pirkėjai turėtų rinktis alternatyvius spaudinių gavimo būdus. Tuo pačiu Rautakirja Oy turi galimybę, elgdamasi nepriklausomai nuo konkurentų, pakelti įkainių (komisinių) dydį dėl ko smulkūs leidėjai turėtų nutraukti tam tikrų spaudinių leidybą. Atsižvelgiant į tai, kad integruojamos visos su spaudinių platinimu susijusios paslaugos (logistikos, pervežimo, sandėliavimo, paskirstymo), kurios sudaro nemažą komisinių dalį, be to persidengia papildomi mokėjimai (kurie taip pat sudaro nemažą komisinių dalį), būtina visas vykdomas su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra susijusias veiklas griežtai atskirti. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra turi būti atvira visiems leidinių tiekėjams (leidėjai, platintojai, leidyklos), nepriklausomai nuo leidinių patekimo į kioskų tinklą būdo (tiesiogiai ar per UAB „Impress Teva“).
Siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta kryžminio su spaudinių platinimu susijusių paslaugų subsidijavimo ar dubliavimo, o taip pat piktnaudžiavimo, nustatant teikiamų paslaugų įkainius, įskaitant UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra teikiamas spaudos platinimo paslaugas,  būtina vykdomas su spaudinių platinimo paslaugomis susijusias veiklas per spaudos kioskus ir teikiamas paslaugas spaudos kioskams griežtai atskirti. Tuo tikslu UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“ turi išlikti atskiros bendrovės su atskira savo išlaidų ir pajamų apskaita, įskaitant atskirą tarpusavio teikiamų paslaugų apskaitą, taip pat turi būti užtikrinta atskira visų paslaugų, suteikiamų UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, kurias teikia UAB „Impress Teva“ tiesiogiai ar per kitas įmones, įskaitant spaudinių pristatymo į kioskus, pajamų ir išlaidų apskaita.
Rautakirja Oy, atsižvelgusi į leidėjų, leidyklų ir platintojų apklausos rezultatus, su pranešimu apie šią koncentraciją pateikė naujus įsipareigojimus, kurie turėtų išspręsti aukščiau nurodytas problemas, susijusias su spaudinių platinimu. Numatoma, kad komisinio atlygio sistema kiekvienai įmonei: UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“ bus diferencijuojama ir taikoma kiekvienai konkrečiai leidinių kategorijai. Siekiant, kad būtų užtikrintas komisinio atlygio sistemos skaidrumas, viešumas ir išvengiama diskriminavimo, būtina kiekvieną leidėją ar leidyklą supažindinti su kiekvienam leidiniui priskiriamos kategorijos komisinio atlygio lentele iš anksto, pateikus skaičiavimo principus, papildomų mokėjimų sąrašą ir įkainius. Kiekvienam to pageidaujančiam leidėjui, leidyklai turi būti užtikrinta tokios lentelės su papildomais mokėjimais gavimo ir turėjimo teisė. Suderėta komisinio atlygio lentelė ir tipinė lentelė su papildomų mokėjimų sąrašu ir įkainiais, kurių pagrindu buvo atlikti komisinių skaičiavimai, turėtų tapti pasirašomų sutarčių priedais. Leidėjai, leidyklos galės laisvai pasirinkti bet kokias papildomas paslaugas iš pateikiamo sąrašo, prašyti papildomų mokėjimų, atsirandančių dėl mažmeninės prekybos atstovų reikalavimų, pagrindimo. Sudarant atskiras tiesiogines sutartis su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, tokios pačios teisės kaip ir leidėjams, leidykloms dėl komisinio atlygio lentelių turi būti suteikiamos spaudinių platintojams. Tuo tikslu turi būti sudaromos atskiros tiesioginės sutartys tarp leidinių tiekėjų ir UAB „Impress Teva“ bei UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra dėl spaudinių platinimo. Leidinių tiekėjų pageidavimu, sudarant sutartis dėl spaudinių platinimo per UAB „Impress Teva“, atskirai nurodyti spaudos platinimo sutarties sąlygas, tenkančias UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra.
Siekiant užtikrinti įpareigojimų veiksmingumą ir pagreitinti ginčų tarp leidėjų, leidyklų, platintojų ir UAB „Impress Teva“ ir (arba) UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra sprendimą, šiame nutarime numatytam stebėtojui pavesti vykdyti ginčų dėl tinkamo įpareigojimų vykdymo sprendimo tarpininko funkcijas.
Atsižvelgiant į Rautakirja Oy pateiktus įsipareigojimus bei į pasikeitusią situaciją rinkoje, vadovaujantis 2005 m. spalio 27 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 1S-121 4 punktu, šiuo nutarimu Rautakirja Oy nustatytini nauji platesni įpareigojimai ir koncentracijos vykdymo sąlygos, o 2005 m. spalio 27 d. Konkurencijos tarybos nutarime Nr. 1S-121 nustatyti įpareigojimai ir koncentracijos vykdymo sąlygos naikintini nuo šiuo nutarimu leidžiamos koncentracijos įvykdymo momento, išskyrus įpareigojimus dėl komisinio atlyginimo sistemos bei dėl nepriklausomo stebėtojo, kurie atitinkamai galioja tol, kol neįgyvendinamos atskiros komisinio atlygio sistemos UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra bei UAB „Impress Teva“ bei nepaskiriamas stebėtojas pagal šio nutarimo nuostatas.  
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Leisti Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų pagal pateiktą pranešimą su tokiais įpareigojimais ir koncentracijos vykdymo sąlygomis:
1.1. UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra negali būti reorganizuojamos, jas sujungiant ar vieną prie kitos prijungiant, be išankstinio Konkurencijos tarybos leidimo; įmonių apskaitos turi būti atskiros su aiškia visų su mažmeniniu ir didmeniniu spaudinių platinimu susijusių teikiamų paslaugų pajamų ir išlaidų struktūra, įskaitant atskirą tarpusavio teikiamų paslaugų apskaitą, taip pat turi būti užtikrinta atskira visų paslaugų suteikiamų UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, kurias teikia UAB „Impress Teva“ tiesiogiai ar per kitas įmones, įskaitant spaudinių pristatymo į kioskus, pajamų ir išlaidų apskaita.
1.2. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra turi būti atvira visiems leidinių (spaudinių) tiekėjams (leidėjai, platintojai, leidyklos), nepriklausomai nuo jų tiekimo būdo (tiesiogiai ar per UAB „Impress Teva“).
1.3. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra viešai skelbtų patekimo į spaudos kioskus kokybės ir paslaugų teikimo reikalavimus (atskirai nurodant reikalavimus dienraščiams). Šio įpareigojimo įvykdymo terminas – 30 dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai“.
1.4. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB Lietuvos spaudos „Vilniaus agentūra“ nustatydama patekimo į spaudos kioskus ir paslaugų teikimo reikalavimus vadovausis šiais pagrindiniais principais:
1.4.1. kaštais paremtas kainų nustatymas (UAB Lietuvos spaudos „Vilniaus agentūra“ mažmeninių paslaugų komisiniai, mokėjimų sąlygos ir apyvartos apimtys);
1.4.2. leidinių užsakymas ir paskirstymas į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra pardavimo vietas, atsižvelgiant į terminus, taikomus įprastinėje pastarosios įmonės veikloje;
1.4.3. leidinių pristatymas į pardavimo vietas, atsižvelgiant į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra sklaidą ir terminus, taikomus įprastinėje pastarosios įmonės veikloje, kurie negali skirtis nuo įprastai rinkoje taikomų pristatymo kriterijų;
1.4.4. neparduotų leidinių surinkimas iš UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra pardavimo vietų pastarosios įmonės įprastinėje veikloje taikomais terminais;
1.4.5. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ar UAB „Impress Teva“ privalo pateikti ataskaitas leidinių tiekėjui (pardavimai, grąžinimai, prieinamumas ir kt.) pagal iš anksto su leidinių tiekėju suderintą tvarką, jeigu leidinių tiekėjai teikia šiom ataskaitom reikalingus duomenis.
1.5. Rautakirja Oy privalo užtikrinti ir įgyvendinti komisinio atlyginimo sistemą kiekvienai įmonei (UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“), nustatyti kiekvienoje minėtoje įmonėje taikomų papildomų paslaugų sąrašą ir įkainius; taip pat užtikrinti, kad pagal pateiktą tokių paslaugų sąrašą kiekvienas leidėjas ar spaudinių platintojas galėtų laisvai pasirinkti pageidaujamas papildomas paslaugas. Šio įpareigojimo įvykdymo terminas – 30 dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai“.
1.6. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad leidinių tiekėjui pageidaujant, bus sudaromos atskiros sutartys tarp leidinių tiekėjų ir UAB „Impress Teva“ bei UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra dėl leidinių tiekimo (pardavimo) į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra mažmeninio pardavimo vietas. Nepriklausomai nuo to, ar leidinių tiekėjas pageidauja atskirų sutarčių ar vienos sutarties su UAB „Impress Teva“, visais atvejais sutartyse turi būti atskirai nurodytos spaudos platinimo sutarties sąlygos, kurias vykdo UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra tiesiogiai bei kurioms vykdyti UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra turi teisę samdyti subrangovus, įskaitant ir sutarties sąlygas, kurias vykdo leidinių tiekėjai.
1.7. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad atitinkamos tipinės komisinių lentelės, kurios bus taikomos konkrečiai leidinių kategorijai, leidėjams, leidykloms ar spaudos platintojams dėl UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra komisinių lentelių pareikalavus per 7 (septynias) darbo dienas bus pateikiamos atitinkamos kategorijos leidėjams, leidykloms ar spaudinių platintojams dėl UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra komisinių lentelių; sutarta komisinių lentelė su papildomomis pasirinktomis paslaugomis ir jų įkainiais, o taip pat UAB „Impress Teva“ ir (arba) UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra pateiktos atitinkamos tipinės komisinio atlygio lentelės su papildomų paslaugų sąrašais ir įkainiais tampa pasirašomų spaudinių platinimo sutarčių priedais.
1.8. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad galiojančių komisinių lentelių (sutartų ir tipinių) kopijos būtų visuomet pateikiamos pagal šio nutarimo sąlygas paskirtam Stebėtojui ir Konkurencijos tarybai per 7 (septynias) darbo dienas nuo atitinkamos spaudinių platinimo sutarties pasirašymo.
1.9. Rautakirja Oy privalo užtikrinti leidėjams ar leidykloms teisę susipažinti su papildomų mokėjimų, atsirandančių dėl mažmeninės prekybos atstovų reikalavimų, apskaičiavimo pagrįstumo dokumentais per 7 (septynias) darbo dienas nuo pareikalavimo. Tokia teisė susipažinti su minėtais dokumentais privalo būti užtikrinta tiek konkrečiam leidėjui ar leidyklai, tiek pagal šio nutarimo sąlygas paskirtam Stebėtojui;
1.10. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“ suteiks stambiems leidinių tiekėjams savo iniciatyva nutraukti platinimo sutartis, sudarytas su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ar UAB „Impress Teva“, ne daugiau kaip prieš 3 (tris) mėnesius pateikiant rašytinį pranešimą; kitiems leidinių tiekėjams – ne daugiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį pateikiant rašytinį pranešimą. Šiame papunktyje naudojama sąvoka „stambus“ reiškia tokį leidinių tiekėją, iš kurio leidinių pardavimo ir (ar) atitinkamai paskirstymo UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir (ar) UAB „Impress Teva“ gauna ne mažiau kaip 70000 Lt pardavimo pajamų per vieną kalendorinį mėnesį.
1.11 . Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“ neįtrauks į savo sutartis su leidinių tiekėjais ir spaudos platinimo mažmenininkais Lietuvoje, jokių nuostatų dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų.
1.12. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Impress Teva“ distribucijos tinklas bus atviras visiems leidėjams, leidykloms ir mažmenininkams, nepaisant jų dydžio ir platinimo apimčių, remiantis nediskriminavimo principu ir bendromis sąlygomis, kurias taiko UAB „Impress Teva“.
Nediskriminavimas reiškia, jog panašaus pobūdžio leidėjai, leidyklos (atsižvelgiant į apimtis, geografinę padėtį ir t.t.) yra vienodai vertinami.
1.13. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“, vykdydamos spaudinių mažmeninio ir didmeninio platinimo veiklą Lietuvoje, nediskriminuos leidėjų vienas kito atžvilgiu. Rautakirja Oy taip pat privalo užtikrinti, UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra nediskriminuos leidėjų bei leidyklų lyginant su leidinių, priklausančių Rautakirja Oy grupei, leidėjais. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra sudarydama sutartis dėl platinimo paslaugų, mokėjimus už tokias paslaugas nustatytų nediskriminaciniu ir kaštų principu, kaip ir sutartyse tarp UAB „Impress Teva“ ir UAB Lietuvos spaudos „Vilniaus agentūra“. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra tarpusavio ekonominiams santykiams netaikys jokių specialių sąlygų, kurios būtų diskriminuojančios kitų mažmenininkų ar leidinių tiekėjų atžvilgiu.
 1.14. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad tiek UAB „Impress Teva“, tiek UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra neapribos leidėjo, leidyklos teisės pakeisti platintoją didmenininką. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad keičiant UAB „Impress Teva“ į kitą didmenininką, komisiniai ir kitos leidinių platinimui per UAB Lietuvos spaudos „Vilniaus agentūra“ taikomos sąlygos iš esmės nepasikeis dėl minėto pasikeitimo. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“ sutartyse su paslaugas teikiančiomis įmonėmis neįtrauks nuostatų, draudžiančių teikti panašias paslaugas UAB „Impress Teva“ ir UAB Lietuvos spaudos „Vilniaus agentūra“ leidinių tiekėjams ar konkurentams.
1.15. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra nesiims jokių konkurencijos taisyklėms prieštaraujančių veiksmų, vien tik siekdamos išstumti konkurentus iš Lietuvos rinkos.
1.16. Rautakirja Oy privalo pateikti Konkurencijos tarybai nepriklausomo stebėtojo (Stebėtojas), atsakingo už šio nutarimo 1.1-1.15. papunkčiuose numatytų Rautakirja Oy ir jos kontroliuojamiems ūkio subjektams įpareigojimų vykdymo priežiūrą, kandidatūrą ir sutarties su Stebėtoju projektą per 30 dienų nuo šio nutarimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Šioje sutartyje turi būti aiškiai apibrėžta Stebėtojo, kaip ginčų dėl tinkamo įpareigojimų vykdymo sprendimų tarpininko funkcija, ginčų sprendimo procedūros, informacijos apie ginčų sprendimo eigą ir rezultatus pateikimo Konkurencijos tarybai tvarka. Stebėtojas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją ir neturėti interesų konflikto atlikti jam priskirtas pareigas. Konkurencijos tarybai nepritarus Rautakirja Oy siūlomo Stebėtojo kandidatūrai ir (ar) sutarties su Stebėtoju projektui, Rautakirja Oy privalo pasiūlyti kitą kandidatą į Stebėtojus ir (ar) sutarties su Stebėtoju projektą Konkurencijos tarybos patvirtinimui. Stebėtojas privalo rengti ataskaitas apie Rautakirja Oy įpareigojimų, nurodytų šio nutarimo 1.1-1.15. punktuose, įvykdymą ir laikymąsi. Tokias ataskaitas stebėtojas turi rengti kas 6 mėnesius. Ataskaitos turi būti parengiamos ne vėliau kaip per 10 dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (ar kitu metu Konkurencijos tarybai pareikalavus). Pirmoji ataskaita apie šių įpareigojimų vykdymą turės būti pateikta per 6 (šešis) mėnesius nuo šio nutarimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Stebėtojas turi pateikti leidėjams ar leidykloms, kurios pareikš norą būti informuotos, ataskaitas raštu, tuo pačiu pateikdamas tokios ataskaitos kopiją Rautakirja Oy, ar kitaip užtikrinti, kad ataskaitos pagal pateiktą paklausimą raštu būtų prieinamos visiems leidinių tiekėjams. Ataskaitose, pateikiamose leidinių tiekėjams, stebėtojas privalo saugoti ir neatskleisti Rautakirja Oy  komercinių paslapčių ir kitos slaptos verslo informacijos.
1.17. Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB "Impress Teva" ir (ar) UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, kilus ginčams su leidinių tiekėjais dėl tinkamo šiame nutarime nustatytų įpareigojimų vykdymo, nenutrauktų sudarytų (galiojančių) spaudos platinimo sutarčių iki ginčų išsprendimo tarpininkaujant pagal šio nutarimo sąlygas paskirtam Stebėtojui. UAB „Impress Teva“ ir (ar) UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, kilus ginčams su leidinių tiekėjais dėl tinkamo šiame nutarime nustatytų įpareigojimų vykdymo, nepiktnaudžiaus teise nutraukti sudarytų (galiojančių) spaudos platinimo sutarčių iki tokių ginčų išsprendimo teisme ar arbitraže.  
2. Šiame nutarime 1.1-1.17. punktuose numatyti įpareigojimai galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d. Konkurencijos taryba, gavusi motyvuotų leidinių tiekėjų skundų dėl įpareigojimų, nurodytų šio nutarimo 1 punkte, nevykdymo, kiekvieną kartą visų ar dalies įpareigojimų vykdymo terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 1 (vieneriems) metams.
3. Konkurencijos taryba gali sutrumpinti įpareigojimų terminą, panaikinti ar pakeisti įpareigojimus bet kuriuo įpareigojimų galiojimo metu, esant Rautakirja Oy  motyvuotam prašymui, jei pasikeičia situacija rinkoje ir išnyksta priežastys, dėl kurių buvo nustatyti įpareigojimai.
4. Panaikinti 2005 m. spalio 27 d. Konkurencijos tarybos nutarime Nr. 1S-121 Rautakirja Oy nustatytus įpareigojimus ir koncentracijos vykdymo sąlygas nuo to momento, kai Rautakirja Oy  įvykdys šio nutarimo 1 punkte numatytą koncentraciją, išskyrus:
4.1. 1.2. punkte numatytą įpareigojimą, kuris netenka galios nuo to momento, kai Rautakirja Oy įvykdys šio nutarimo 1.5 punkte nustatytą įpareigojimą;
4.2. 1.7 punkte numatytą įpareigojimą, kuris netenka galios nuo to momento, kai Rautakirja Oy įvykdys šio nutarimo 1.16 punkte nustatytą įpareigojimą.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas