Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO VEIKSMŲ ATSISAKANT LEISTI UAB „ENIRO INFOMEDIJA“ TEIKTI VIEŠAI DUOMENIS APIE BRANDOS EGZAMINUS IR JŲ REZULTATUS ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 07 15
  • Nutarimo Nr.: 1S-117
  • Nutrauktas tyrimas
Paslaugų skyrius atliko tyrimą dėl Nacionalinio egzaminų centro veiksmų, atsisakant sudaryti sutartį su UAB „Eniro Infomedija“ dėl duomenų apie valstybinius brandos egzaminus ir jų rezultatų skelbimo telefonu, atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Tyrimas buvo pradėtas gavus UAB „Eniro Infomedia“ skundą.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „Eniro Infomedia“ vykdo veiklą susijusią su informacijos apie verslą, laisvalaikį, pramogas teikimu telefonu. Nacionalinis egzaminų centras (Toliau –NEC) – yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga (kodas 932098), įregistruota Švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registre. Centro steigėja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
UAB „Eniro Infomedia“ trumpuoju telefonu 1588 iš klientų sulaukia daug skambučių, kuomet klausiama apie brandos egzaminus ir jų rezultatus. UAB „Eniro Infomedija“ nurodė, kad ji kreipėsi į Nacionalinį egzaminų centrą su prašymu leisti jai, informacinių technologijų tiekėjai, sudaryti asmens duomenų teikimo sutartį – trumpuoju numeriu 1588 skelbti valstybinio brandos egzaminų rezultatus.    
Nacionalinis egzaminų centras atsisakė sudaryti sutartį su UAB „Eniro Infomedia“ teikdamas, kad plėsti juridinių asmenų skaičių gaunančių asmens duomenis, neketina. NEC numato didinti informacinių paslaugų teikimo apimtis interneto pagalba.
Lietuvoje šiuo metu veikia kelios įmonės kurios užsiima informacijos telefonu teikimu, pvz.: UAB „Lintel“, UAB „Eniro Infomedia“, UAB „Minta info“ ir kt. Telefonu teikiamas paslaugas galima būtų išskirti į dvi atskiras rūšis: kai informacija telefonu yra teikiama apie ūkio subjektus bendrai ir kai informacija yra teikiama apie konkretų ūkio subjektą, jo teikimas paslaugas, t.y. kai yra atstovaujamas konkretus ūkio subjektas. Šiuo konkrečiu atveju UAB „Lintel“ trumpuoju numeriu 1667 teikia informaciją susijusia su NEC ir egzaminais, 118 – informacija apie visus ūkio subjektus bendrai. UAB „Eniro Infomedia“ trumpuoju numeriu 1588 teikia informacija apie visus ūkio subjektus.
2000 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.333 buvo patvirtinti Nacionalinio egzaminų centro nuostatai, kuriuose nurodyta, kad svarbiausias centro uždavinys yra organizuoti ir vykdyti pagrindinės bendrojo lavinimo mokyklos baigiamuosius egzaminus, vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos baigiamuosius egzaminus bei bendrą moksleivių žinių ir gebėjimų testavimą mokymo proceso metu, analizuoti egzaminų ir testų rezultatus. Šio įstatymo 11.7 punktas numato, kad NEC kaupia informacinę duomenų bazę apie moksleivių žinių bei gebėjimų egzaminavimo, testavimo ir nuostatų tyrimų rezultatus; 11.9 numato, kad NEC leidžia ir platina informacinę, metodinę ir kitą pedagoginę literatūrą. NEC, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir nustatyti teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, jei kainą reglamentuoja Vyriausybė. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paaiškino, kad vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi NEC, kaip duomenų valdytojas, pats pasirenka ką įgalioti tvarkyti asmens duomenis ir kiek duomenų tvarkytojų reikia minėtam duomenų tvarkymui atlikti.
Švietimo ir mokslo ministerijos ir AB „Lietuvos telekomas“ 2000 m. rugpjūčio 28 d. pasirašė paramos diegiant informacijos ir komunikacijos technologijas švietime sutartį Nr.2000/LKT-146/130. Sutarties prieduose yra aprašytas „10 Projektas. „Nacionalinis egzaminų centras“. Jame numatyta, kad šio projekto tikslas: „paremti Nacionalinį egzaminų centrą, skelbti ir išlaikyti NEC interneto svetainę. AB „Lietuvos telekomas“ parama projektui: 200 000 Lt.
Sutartis sudaryta iki 2003 m. liepos 1 d., tačiau papildomu susitarimu sutarties galiojimas pratęstas iki 2004 m. rugsėjo 1 d.
2002 m. balandžio 19 d. UAB „Lintel“ ir NEC sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Lintel“ savo vardu ir sąskaita užsakė pas telekomunikacijų operatorių numerį 1667 ir įsipareigojo jį aptarnauti, priimant skambučius, suteikiant informaciją apie NEC paslaugas, informuojant apie egzaminų rezultatus, registruojant nusiskundimus ir pageidavimus bei užregistruotą informaciją perduodant NEC suderintais terminais ir forma bei suteikiant kitą informaciją pagal NEC suformuotas užduotis. NEC įsipareigojo laiku pateikti UAB „Lintel“ paslaugų teikimui reikalingą informaciją, suteiktas paslaugas priimti ir už jas sumokėti.
2002 m. balandžio 30 d. AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė paramos sutartį su NEC, pagal kurią AB „Lietuvos telekomas“ įsipareigojo skirti pinigines lėšas kaip paramą NEC vykdomo Egzaminų informacinio centro projektui, o NEC įsipareigojo reklamuoti AB „Lietuvos telekomas“ ir Paramos švietimui programą „Kompasas“ pagal sutartyje numatytus būdus.
AB „Lietuvos telekomas“, kuriai priklauso visos UAB „Lintel“ akcijos, įsipareigojo pervesti į UAB „Lintel“ sąskaitą už Egzaminų informacinio centro projekto vykdymo eigoje suteiktas paslaugas susidariusią sumą, nurodytą NEC kas mėnesį pateiktoje UAB „Lintel“ išrašytos sąskaitos faktūros kopijoje.
Sutartyje numatyta, kad ji galioja visą Egzaminų informacinio centro projekto vykdymo laikotarpį.
Skambinant iš fiksuoto telefono trumpuoju numeriu 1667 skambinantysis moka tarpmiestinių pokalbių tarifais, kas šiai dienai sudaro 0,26 Lt piko metu už 1 min. bei 0,14 Lt sujungimo mokestį. Skambinant iš mobiliųjų telefonų už šią paslaugą reikia mokėti pagal turimus planus. Šiuo metu skambinant trumpuoju numeriu 1588 iš fiksuoto telefono skambinantysis moka 1,10 Lt už sujungimą ir už kiekvieną minutę vietinių pokalbių tarifu. Skambinant iš mobiliųjų telefonų nepriklausomai nuo mobiliojo ryšio paslaugas teikiančios bendrovės, 1,50 Lt už kiekvieną pokalbio minutę.
Labdaros ir paramos įstatymas numato, kad labdara yra labdaros tiekėjų savanoriškas ir neatlygintinas labdaros dalykų teikimas šio įstatyme nurodytiems labdaros gavėjams šio įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, tačiau leidžiami tam tikri paramos gavėjo įsipareigojimai paramos tiekėjui. 2000 m. gruodžio 29 d. patvirtintoje Leistinų paramos gavėjo įsipareigojimų paramos teikėjui tvarkoje buvo leidžiama panaudoti paramos dalyką paramos tiekėjo nurodyta tvarka t.y. AB „Lietuvos telekomas“ galėjo NEC įpareigoti naudoti labdarą tik apmokant už UAB „Lintel“ suteiktas paslaugas NEC.
NEC paaiškino, kad asmens valstybinių brandos egzaminų rezultatai nėra pirkimo ir pardavimo objektas ir jis jokių pajamų dėl bendrai Švietimo ir mokslo ministerijos (Toliau – ŠMM) ir AB „Lietuvos telekomas“ realizuojamo projekto neturi. Nacionalinis egzaminų centras nevykdo komercinės, finansinės veiklos susijusios su asmens valstybinių brandos egzaminų rezultatų pirkimu ar pardavimu. Bendro projekto metu įsteigto taip vadinamo Egzaminų informacinio centro, veikiančio UAB „Lintel“ sistemoje, operatorės 2002 metais buvo apmokytos: jos teikia skambinantiesiems informaciją brandos egzaminų organizavimo, vykdymo klausimais, priima ir perduoda NEC asmenų nusiskundimus arba tuos klausimus, į kuriuos nesugeba atsakyti. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo procesai yra reikalaujantys tikslumo, bet koks netikslus išaiškinimas, nors ir atliktas trečiųjų asmenų, visuomenės dažnai yra priskiriamas ŠMM ar jos įsteigto NEC atsakomybei.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti 1konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
AB „Lietuvos telekomas“ ir UAB „Lintel“ Konkurencijos įstatymo prasme traktuotinos kaip vienas ūkio subjektas, kadangi jos yra susijusios tarpusavio kontrolės ryšiais ir neveikia rinkoje nepriklausomai viena nuo kitos organizuodamos savo ūkinę veiklą, t.y. tas pats ūkio subjektas AB „Lietuvos telekomas“ skiria paramą ir tos paramos lėšomis yra apmokamos jo (UAB „Lintel“) išlaidos, susijusios su informacijos apie valstybinius egzaminus ir jų rezultatus skelbimu.
Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie asmens valstybinių brandos egzaminų rezultatus vertintina ne kaip pirkimo pardavimo objektas, o kaip NEC funkcija, kurios vykdymas susijęs su finansiniais ištekliais ir su asmens duomenų atskleidimu, tokią sutartį vertinti kaip privilegiją nėra pagrindo. Biudžetinės lėšos informacijos apie egzaminus ir jų rezultatus skelbimui telefonu nebuvo naudojamos ir ateityje nebus naudojamos, t.y AB „Lietuvos telekomas“ skiriant paramą NEC yra sukuriama nauja paslauga vartotojams ir šios paslaugos teikimo trukmė yra priklausoma nuo gaunamos paramos. Remiantis labdaros ir paramos įstatymu AB „Lietuvos telekomas“ galėjo NEC įpareigoti naudoti labdarą tik apmokant už UAB „Lintel“ suteiktas paslaugas NEC.
UAB „Lintel“ informaciją telefonu apie NEC ir egzaminus teikia tik konkrečiai tuo tikslu sukurtu trumpuoju numeriu 1667, todėl UAB „Lintel“ trumpasis informacinis telefonas 118 neįgauna jokio pranašumo prieš UAB „Eniro Infomedia“ informacinį telefoną 1588.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Nacionalinio egzaminų centro veiksmų atsisakant leisti UAB „Eniro Infomedija“ teikti viešai duomenis apie brandos egzaminus ir jų rezultatus atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas