Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS VEIKSMŲ IŠDUODANT LICENCIJAS KABELINĖS TELEVIZIJOS OPERATORIAMS ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2001 02 08
  • Nutarimo Nr.: 23
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko: R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: V.Aleksienei, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, A.Maurukui, D.Stadalnikienei, V.Vyšniauskienei, A.Žegūnaitei,
B.Lukšo individualios įmonės įgaliotiems atstovams J.Kontrimavičiūtei ir D.Lukšui ,
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojui D.Katkui,
Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą Dėl Radijo ir televizijos komisijos veiksmų išduodant licencijas kabelinės televizijos operatoriams atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr.30 B.Lukšo individualios įmonės pareiškimo pagrindu. Pareiškime prašoma ištirti, ar Radijo ir televizijos komisijos (toliau - RTK) veiksmai, nesprendžiant prašymo skelbti konkursą dėl kabelinės televizijos (toliau - KTV) antrojo operatoriaus paskelbimo Mažeikių seniūnijoje, atitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Tyrimą atlikę Paslaugų skyriaus pareigūnai nustatė, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio l dalį, RTK yra suteikta teisė išduoti licencijas konkurso būdu televizijos programoms transliuoti ir retransliuoti kabelinės televizijos tinklais su teise steigti, įrengti ir eksploatuoti kabelinės televizijos tinklą ar naudotis trečiosios šalies teikiamomis siuntimo paslaugomis.
Licencijų išdavimo tvarką nustato Visuomenės informavimo įstatymas, Radijo ir televizijos komisijos nuostatai patvirtinti RTK 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr.5 bei Radijo ir televizijos veiklos licencijavimo taisyklės patvirtintos RTK 1999 m. spalio 20 d. sprendimu Nr.40. Tačiau iki šiol nenustatyta tvarka, kokiais atvejais ir kokiais principais vadovaujantis skelbiami konkursai televizijos programoms transliuoti ir retransliuoti kabelinės televizijos tinklais su teise steigti, įrengti ir eksploatuoti kabelinės televizijos tinklą licencijai gauti. Visuomenės informavimo įstatymas nenustato, kiek vienoje teritorijoje galėtų veikti kabelinės televizijos operatorių ir pagal kokius kriterijus turi būti skelbiami konkursai papildomoms KTV licencijoms suteikti, tačiau įtvirtina valstybės institucijų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos principą tarp informacijos rengėjų ir platintojų.
RTK, tyrimo metu, pripažino, kad papildomo kabelinės televizijos operatoriaus klausimas yra aktualus ne tik Mažeikiuose, bet ir daugelyje Lietuvos miestų. Tačiau RTK iki šiol nėra nustačiusi, kokiais atvejais ir kiek papildomų kabelinės televizijos licencijų galėtų būti suteikiama vienai teritorijai, todėl konkursai papildomoms KTV licencijoms, tame tarpe ir Mažeikiuose, kol kas neskelbiami. RTK aiškina, kad naujų licencijų išdavimas turi būti derinamas su radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategija ir strateginiu planu (Visuomenės informavimo įstatymo 49 str. l d. l p.), tačiau šis planas dar nėra patvirtintas.
Tyrimo metu nustatyta, kad RTK, kaip ūkinę veiklą reguliuojanti institucija, neįgyvendina Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio l dalies reikalavimo - užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Kabelinės televizijos paslaugų teikimo rinkos neriboja gamtiniai ar kiti ištekliai (pvz., ribotas dažnių skaičius), dėl ko šioje rinkoje galėtų veikti ribotas skaičius operatorių. Siekiant intensyvesnės konkurencijos telekomunikacijų paslaugų rinkoje neturi būti dirbtinai ribojamos ūkio subjektų teisės vykdyti veiklą. Dirbtinai ribojant veikiančių šioje rinkoje ūkio subjektų skaičių ir jų veiklą nustatant teritoriniu principu, nesudaromos sąlygos veiksmingai konkurencijai telekomunikacijų paslaugų rinkoje. Perspektyvoje kabelinės televizijos tinklais bus teikiamos ne vien tik radijo ar TV programų transliavimas ar retransliavimas, bet ir kitos paslaugos, t.y. telekomunikacijų paslaugos.
Paslaugų skyriaus pareigūnų nuomone, RTK neskelbimas konkursų papildomoms KTV licencijoms suteikti prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, dėl ko yra būtina įpareigoti RTK pakeisti Radijo ir televizijos veiklos licencijavimo taisykles, nustatant konkursų licencijoms išduoti rengimo tvarką, kuri nesudarytų kliūčių naujiems ūkio subjektams įeiti į radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo rinką bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje bei per du mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo šiuo klausimu įsigaliojimo dienos informuoti Konkurencijos taryba apie nurodyto įpareigojimo įvykdymą.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavusi B.Lukšo individualios įmonės įgaliota atstovė J.Kontrimavičiūtė paaiškino, kad pirmą kartą dėl licencijos išdavimo į RTK buvo kreiptasi 1999 04 30, tačiau atsakymo nebuvo sulaukta, todėl 1999 06 30 buvo dar kartą kreiptasi į RTK dėl licencijos išdavimo. J.Kontrimavičiūtės nuomone, RTK neįgyvendina Konkurencijos įstatymu numatytos pareigos užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir dirbtinai daro kliūtis įeiti į šią rinką. Šios rinkos neriboja nei gamtiniai, nei techniniai ištekliai. Nuo minėtų RTK veiksmų nukentėjo ir vartotojai, nes Mažeikiuose veikiantis vienas kabelinės televizijos paslaugų teikimo operatorius pakėlė paslaugos kainą iki 18 Lt per mėnesį, nors, kaip teigė J.Kontrimavičiūtė, B.Lukšo individuali įmonė turi įrodymų, jog paslaugos kokybė nepagerėjo.
Radijo ir televizijos komisija 2000 07 26 rašte Nr. 422 Konkurencijos tarybai, pažymėjo, kad "Komisija šiuo metu svarsto, kiek vienoje teritorijoje galėtų veikti kabelinės televizijos operatorių ir pagal kokius kriterijus galėtų būti skelbiami konkursai papildomos KTV licencijoms suteikti. Kadangi papildomo kabelinės televizijos operatoriaus klausimas yra aktualus ne tik Mažeikiuose, bet ir daugelyje Lietuvos didmiesčių, o naujų licencijų išdavimas turi būti derinamas su radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strategija ir strateginiu planu, kuris dar nėra patvirtintas, konkursai papildomoms KTV licencijoms, tame tarpe ir Mažeikiuose, kol kas nėra skelbiami".
Posėdyje dalyvavęs RTK pirmininko pavaduotojas D.Katkus paaiškino, kad Komisija yra įpareigota parengti strateginį radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą, tačiau kol kas "stringa" jo derinimas. D.Katkus paaiškino, kad į tą pačią teritoriją leidžiama įeiti ir antram operatoriui. 1996 m. pradėjus steigti tinklus kabelinės televizijos paslaugoms teikti jie buvo steigiami be jokios tvarkos ir pirmas Komisijos uždavinys buvo įteisinti tuos jau egzistuojančius ir veikiančius tinklus. Vienas iš pagrindinių kriterijų suteikiant licenciją, Komisijos nuomone, yra geras techninis operatoriaus pasirengimas teikti šias paslaugas. Konkurso Mažeikiuose skelbimas buvo uždelstas dėl administracijos vadovo kaltės, tačiau 2001 02 07 jau yra priimtas RTK sprendimas skelbti konkursą antrajam operatoriui Mažeikiuose. D.Katkus taip pat paaiškino, kad yra ir tam tikras Kabelinės televizijos asociacijos atstovų "spaudimas" neleisti tam tikroje teritorijoje veikti kitam operatoriui, tačiau Komisija stengiasi užtikrinti, kad kiekvienoje teritorijoje būtų bent antras operatorius.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas sąžiningos konkurencijos laisvės principas ir jo gynimo mechanizmas yra realizuotas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Šio įstatymo 4 straipsnio l dalis nurodo pareigą valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, vykdant joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu.
Visuomenės informavimo įstatyme, reglamentuojančiame viešosios informacijos rengimo ir platinimo tvarką, taip pat įtvirtintas sąžiningos konkurencijos principas šioje ūkinėje veikloje. Minėto įstatymo 29 straipsnio l dalyje yra nustatyta, kad "valstybės ir savivaldybių įstaigos, taip pat kitos visų rūšių įmonės, įstaigos ir organizacijos ar fiziniai asmenys negali monopolizuoti visuomenės informavimo priemonių". 29 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta valstybės pareiga sudaryti "vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir platintojų <...> sąžiningai konkurencijai. Įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijos prižiūri, kad nė vienas asmuo neužimtų monopolinės padėties ar nepiktnaudžiautų užimama dominuojančia padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ar platintojų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje".
Kadangi, pagal Visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio l dalį transliavimo ir retransliavimo veikla yra licencijuojama, asmenys, norintys verstis šia veikla, privalo gauti RTK licenciją. Konkursus skelbia Komisija ir dėl to ją pagrįstai galime laikyti šią ūkinę veiklą reguliuojančia valstybės valdymo institucija, kuri savo veikloje privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę visiems ūkio subjektams veikiantiems ir siekiantiems veikti atitinkamoje rinkoje.
Kadangi konkurencija yra suprantama, kaip varžybos kurių metu ūkiniai subjektai, nepriklausomai veikdami rinkoje, riboja vienas kito galimybes dominuoti toje rinkoje ir skatina vartotojams reikalingų prekių gamybą bei jos efektyvumo didinimą, licencijos suteikimas tik vienam ūkio subjektui veikti rinkoje konkurencijos buvimą daro neįmanomą ir tai yra vertintina kaip išimtinės teisės veikti rinkoje suteikimas ūkio subjektams jau turintiems licencija veikti atitinkamoje teritorijoje.
Išimtinės teisės veikti tam tikroje rinkoje suteikimas - tai privilegijos ūkio subjektui suteikimas kitų subjektų atžvilgiu, nes šie nebegali veikti toje rinkoje. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu, tokių išimtinių teisių suteikimas galimas tik tokiais atvejais, kai to neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus. Todėl valstybės valdymo institucijos sprendimas suteikti išimtinę teisę, jei tai nėra būtina vadovaujantis įstatymais, turi būti vertinamas kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas. Tuo tarpu, licencijų išdavimo tvarką numatantis Visuomenės informavimo įstatymas ne tik kad nenumato išimtinių teisių veikti rinkoje suteikimo (išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją), bet ir įtvirtina pareigą valstybės institucijoms sudaryti sąlygas sąžiningai konkurencijai (29 str.).
Reikia pažymėti, kad sąžiningos konkurencijos laisvės užtikrinimas negali būti garantuojamas vien pasyviais valstybės institucijos veiksmais. Kad sąžiningos konkurencijos laisvės principas būtų realizuojamas, tam tikrais atvejais, valstybės valdymo ir savivaldos institucijos turi imtis aktyvių veiksmų rinkai liberalizuoti ir kuo efektyvesnei konkurencijai rinkoje palaikyti, naikinti įėjimo į rinką kliūtis, ribojančias ūkinės veiklos laisvę, ir skatinti ūkinės veiklos iniciatyvą.
Kadangi Visuomenės informavimo įstatyme, RTK nuostatuose bei Radijo ir televizijos veiklos licencijavimo taisyklėse nėra numatyta pats principas kada ir kokiais atvejais skelbiami konkursai, kiek operatorių gali veikti vienoje ar kitoje teritorijoje, Radijo ir televizijos komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę bei vienodas konkurencijos sąlygas visiems rinkos dalyviams, atsižvelgti į vartotojų ir ūkio subjektų - potencialių operatorių interesus.
Remdamasi išdėstytu, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad Radijo ir televizijos komisijos veiksmai, atsisakant skelbti konkursus licencijoms gauti teritorijose, kuriose jau yra veikiantis operatorius, neatitinka Konkurencijos įstatymo Nr.VIII-1099 4 straipsnio reikalavimų.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu ir 19 straipsnio l dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Įpareigoti Radijo ir televizijos komisiją pakeisti Radijo ir televizijos veiklos licencijavimo taisykles, nustatant konkursų licencijoms išduoti renginio tvarką, kuri nesudarytų kliūčių naujiems ūkio subjektams įeiti į radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo rinką bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje.
2. l punkte nurodytas reikalavimas turi būti įvykdytas ir apie tai pranešta Konkurencijos tarybai per du mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos.
 
TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS