Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL RAUTAKIRJA OY LR KONKURENCIJOS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. NUTARIMU NR. 1S-121 NUSTATYTŲ KONCENTRACIJOS VYKDYMO SĄLYGŲ IR ĮPAREIGOJIMŲ VYKDYMO GALIMO PAŽEIDIMO TYRIMO NUTRAUKIMO, DĖL RAUTAKIRJA OY (JOS KONTROLIUOJAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ) VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2008 05 28
  • Nutarimo Nr.: 1S-65
  • Nutrauktas tyrimas prisiėmus įsipareigojimus
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2008 m. gegužės 28 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Rautakirja Oy Konkurencijos tarybos 2005 m. spalio 27 d. nutarimu 1S-121 nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų vykdymo galimo pažeidimo tyrimo nutraukimo, dėl Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų ūkio subjektų) veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2005 m. spalio 27 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S-121 „Dėl leidimo Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra akcijų (toliau – Nutarimas), kuriuo leido Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją bei nustatė tam tikras koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus. Nutarime buvo nustatyti tokie pagrindiniai įpareigojimai:
1.1. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai leidinių platinimo veiklą ir mažmeninę prekybą kioskuose privalo organizuoti per dvi nepriklausomas, atskiras bendroves. Šio įpareigojimo įvykdymo terminas - 6 (šeši) mėnesiai.
1.2. Rautakirja Oy (per UAB „Impress Teva”) privalo įdiegti nediskriminuojančią, skaidrią ir vienodą visiems leidėjams komisinio atlyginimo sistemą. Iki kol bus įgyvendinta nauja komisinio atlyginimo sistema, šiuo metu galiojančios sutartys su leidėjais, jei jose nėra išimtinių spaudos platinimo nuostatų, neturi būti nutrauktos, jei šalys, leidėjų iniciatyva, nesusitars kitaip. Šio įpareigojimo įvykdymo terminas - 1 (vieneri) metai.
1.3. Koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai privalo suteikti teisę leidėjams jų iniciatyva nutraukti platinimo sutartis, sudarytas su UAB „Lietuvos spaudos” Vilniaus agentūra grupe arba UAB „Impress Teva” bet kuriuo metu, raštu įspėjus prieš 3 (tris) mėnesius.
1.4. Rautakirja Oy bendrovės neturi teisės įtraukti į sutartis su mažmenininkais ir leidėjais jokių nuostatų dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų.
1.5. Didmeninio platinimo tinklas (UAB „Impress Teva”) turi būti atviras visiems leidėjams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir platinimo apimčių. UAB „Impress Teva” turi būti vienodai atvira bei skaidri visiems leidėjams bei mažmenininkams.
1.6. Rautakirja Oy, vykdydama mažmeninės prekybos veiklą Lietuvoje, neturi diskriminuoti leidėjų vienas kito atžvilgiu. Rautakirja Oy turi užtikrinti, kad leidėjai nebus diskriminuojami lyginant su Rautakirja Oy grupei priklausančiais leidinių leidėjais.
1.7. Per 30 dienų nuo šio nutarimo paskelbimo „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Rautakirja Oy privalo pateikti Konkurencijos tarybai nepriklausomo stebėtojo, kuris vykdys ypatingas pareigas, skirtas užtikrinti šio nutarimo 1.1-1.6 punktuose nurodytų įpareigojimų įvykdymą bei laikymąsi, kandidatūrą, bei Rautakirja Oy ir stebėtojo sutarties projektą. Stebėtojas privalo rengti ataskaitas apie Rautakirja Oy  įpareigojimų, nurodytų šio nutarimo 1.1.-1.6. punktuose, įvykdymą bei laikymąsi. Tokias ataskaitas stebėtojas 2006 metais turi rengti kas 6 mėnesius, o pasibaigus 2006 metams – kas metus.
2006 m. lapkričio 8 d. UAB „Medipresa“ pateikė skundą Konkurencijos tarybai, kuriame nurodė, kad Rautakirja Oy galimai nevykdo Nutarimo 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.6 punktais paskirtų įpareigojimų bei neteisingai aiškina Nutarimo 1.1 punktą, UAB „Impress Teva“ perimant didmeninę prekybą spaudiniais ir atitinkamai visas platinimo sutartis iš UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra. Šiuo skundu taip pat buvo prašoma ištirti, ar Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų ūkio subjektų) veiksmai, kuriais siekiama išstumti konkurentus iš didmeninės spaudinių platinimo rinkos, nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų. 2006 m. lapkričio 22 d. UAB „Medipresa“ raštu pateikė prašymą dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo įpareigojant UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra nenutraukti spaudos platinimo sutarties. Prašymas buvo grindžiamas siekiu išvengti esminės žalos ar nepataisomų pasekmių tiek UAB „Medipresa“, tiek jos aptarnaujamų leidėjų interesams, kadangi UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ketino nutraukti spaudos platinimo sutartį ir tokiu būdu išstumti konkurentą iš didmeninės spaudos platinimo rinkos. Dėl to su UAB „Medipresa“ bendradarbiaujantys leidėjai nebūtų platinami per UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra spaudos kioskų tinklą, taip prarasdami dalį pirkėjų ir atitinkamai pajamų. Esant tokiai situacijai leidėjai nuspręstų bendradarbiauti su UAB „Impress Teva“, atsisakydami UAB „Medipresa“ paslaugų, dėl to labai susilpnėtų UAB „Medipresa“ padėtis didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje. Laikinojo pobūdžio priemonių taikymas užtikrintų, kad būtų išlaikyta esama konkurencinė padėtis ir užkirstas kelias žalos ūkio subjektų interesams atsiradimui.
2006 m. lapkričio 24 d. Konkurencijos taryba gavo bendrą Rautakirja Oy, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“ ataskaitą dėl įsipareigojimų laikymosi ir vykdymo. 2006 m. lapkričio 30 d. Konkurencijos taryba gavo Rautakirja Oy atstovo advokato K. Adomonio paaiškinimus. Šiuose paaiškinimuose pažymima, kad Rautakirja Oy ir jos kontroliuojami ūkio subjektai – UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra negali pažeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio, nes vykdo veiklą skirtingose rinkose (UAB „Impress Teva“ – didmeninėje leidinių platinimo rinkoje, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra – mažmeninėje leidinių platinimo rinkoje). Rautakirja Oy nuomone,UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra užima labai nedidelę mažmeninės leidinių platinimo rinkos dalį. Taip pat Rautakirja Oy mano, kad bendrovė nepažeidė Nutarime nustatytų įpareigojimų vykdymo.
Rautakirja Oy atstovų nuomone, kiekvienas ūkio subjektas turi teisę organizuoti savo vidaus logistikos sistemą jam efektyviausiu būdu. Be to, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra savo pranešimuose leidėjams ir leidinių platintojams yra aiškiai pareiškusi, kad laukia bet kokių pasiūlymų iš leidėjų ir leidinių platintojų, jei tokie leidinių tiekimo tiesiai į kioskus pasiūlymai būtų konkurencingi. Rautakirja Oy taip pat nurodė, kad svarsto iš UAB „Medipresa“ gautą pasiūlymą.
2006 m. lapkričio 30 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S-128, kuriuo pradėjo tyrimus dėl Rautakirja Oy galimo Nutarimu nustatytų koncentracijos vykdymo įpareigojimų ir sąlygų pažeidimo, dėl Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų ūkio subjektų) atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams gautų UAB „Medipresa“ skundų pagrindu. Šiuo nutarimu taip pat buvo nustatytos laikinojo pobūdžio priemonės Rautakirja Oy kontroliuojamam ūkio subjektui UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra įpareigojant šią įmonę nenutraukti su UAB „Medipresa“ 2005 m. liepos 1 d. sudarytos sutarties Nr. 1S-109 bei tinkamai ją vykdyti.
Konkurencijos tarybos nutarimu 2007-01-25 Nr.1S-4 UAB „Medipresa“ prašymu laikinojo pobūdžio priemonių taikymas buvo pratęstas, kadangi susitarimas tarp UAB „Medipresa“ ir Rautakirja Oy kontroliuojamų ūkio subjektų pasiektas nebuvo ir faktinė situacija spaudinių platinimo rinkose nepasikeitė. Konkurencijos tarybos nutarimu 2007-04-26 Nr. 1S-31 pratęsti vykdomų tyrimų terminai, taip pat laikinojo pobūdžio priemonių taikymas.
2007-06-20 „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Medipresa“ susitarė dėl sutarties, reglamentuojančios UAB „Medipresa“ platinamų leidinių tiekimą į kioskus, pratęsimo neterminuotam laikotarpiui.
Konkurencijos tarybos nutarimais 2007-07-26 Nr. 1S-93, 2007-10-25 Nr. 1S-136, 2008-01-24 Nr. 1S-7, 2008-04-23 Nr. 1S-52 pratęsti vykdomų tyrimų terminai.
Atliktų tyrimų metu, remiantis įvykdytos leidėjų apklausos metu gautais duomenimis, Konkurencijos tarybos patvirtinto stebėtojo pateiktomis ataskaitomis, Rautakirja Oy, UAB „Impress Teva“, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir jos atstovų pateiktomis ataskaitomis ir paaiškinimais, taip pat buvo nustatyta, kad:
1) didmeninio spaudos platinimo funkcijų perdavimas UAB „Impress Teva“ buvo visiškai įgyvendintas Nutarimo 1.1. punkte nustatytu laikotarpiu;
2) vykdydama Nutarimo 1.2. punkte nustatytą įpareigojimą, 2006 m. pavasarį UAB „Impress Teva“ parengė naują komisinio atlyginimo sistemą ir pradėjo ją diegti. Pradėjus diegti naujus komisinius, buvo taikoma ta pati galiojanti komisinių pateikimo kiekvienam leidėjui forma. Kadangi ji ne visai atitiko keliamus reikalavimus, 2006 m. pabaigoje ji buvo patobulinta. Naujoji komisinio atlyginimo skaičiavimo sistema paruošta atskiroms leidinių grupėms (9 grupės pagal leidimo dažnumą per mėnesį, be to, dienraščiai ir savaitiniai žurnalai papildomai padalinti į 2 grupes) ir pagrįsta 2 tiesioginiais koeficientais: pardavimų egzemplioriais apimčių ir pardavimo vietų, 12 netiesioginių koeficientų, kurie apima pristatymo, priėmimo, grąžinimo ir kita sąnaudas, tenkančias vienam leidinio egzemplioriui. Komisinių lentelė nurodo mažiausius ir didžiausius kiekvienos spaudos grupės komisinius, kuriuos galima siūlyti leidėjui. Galutiniai komisiniai yra derybų klausimas, registruojamas derybų protokolais.
2007 m. buvo perrašytos sutartys su beveik visais leidėjais, patikrinti sutarti su leidėjais galutiniai komisinių dydžiai pateko į jiems taikytiną komisinių lentelės intervalą. Nauja komisinio atlyginimo sistema nebuvo taikoma trims leidėjams, kurie atsisakė nutraukti galiojančias sutartis ir pasirašyti naujas platinimo sutartis, todėl nauja sistema jiems nebuvo taikyta;
3) 2006-07-11 UAB „Impress Teva“ išsiuntė laiškus leidėjams, kuriuose vienašališkai ir leidėjų naudai pareiškė, kad suteikia teisę leidėjams be sankcijų nutraukti sutartis, įspėjus prieš tris mėnesius iki nutraukimo. Naujose sutartyse tokios teisės leidėjui numatytos. Tokios pat leidėjų teisės numatytos ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra sutartyse su leidėjais.
4) 2006-07-10 UAB „Impress Teva“ išsiuntė laiškus 8 leidėjams, kuriuose vienašališkai ir leidėjų naudai pareiškė, kad išimtinės sąlygos yra nebetaikomos ir negaliojančios. Naujose sutartyse tokių nuostatų nebėra. 2006-07-10 UAB „Impress Teva“ nusiuntė vienašališkus pareiškimus bendradarbiaujantiems spaudos platintojams, kuriuose pareiškė, kad apribojimas parduoti spaudą tik sutartuose pardavimo taškuose yra nebetaikomas ir negalioja. Naujose sutartyse, sudarytose po 2006-06-30, išimtinių sąlygų nėra.
5) 2006-07-01 d. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra turėjo dvi galiojančias sutartis su spaudos tiekėjais, t.y. su UAB „Impress Teva“ ir UAB „Medipressa“. Sutartyse nebuvo nustatyta išimtines teises suteikiančių ar kurią nors pusę diskriminuojančių sąlygų.
2006-04-03 UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra išsiuntė laiškus leidėjams (išskyrus spaudos platintoją UAB „Medipresa“), siūlydama nutraukti sutartis su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir nuo 2006-05-01 bei kviesdama pratęsti bendradarbiavimą su Rautakirja Oy grupe per UAB „Impress Teva“.
Dauguma leidėjų sutiko nutraukti sutartis ir sudarė jas su UAB „Impress Teva“, išskyrus VĮ „Valstybės žinios“, IĮ „Inekta“, IĮ „Dileda“ ir UAB „Polilogas“. „Valstybės žinios“ platina savo leidinius tik prenumeratos būdu. UAB „Polilogas“ informavo, kad leidinius platins tik prenumeratos būdu, 2006-06-30 pasibaigus sutarties galiojimui. 2006-10-01 IĮ „Inekta“ pasirašė sutartį su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra. 2006-11-02 IĮ „Dileda“ pasirašė naują sutartį su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra.
UAB „Impress Teva“ sutartyse su mažmenininkais, įskaitant sutartį su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra, nenustatyta jokių specialių diskriminuojančių sąlygų.
6) UAB „Impress Teva“ platina kai kuriuos Rautakirja Oy grupės leidinius, įsigydama juos iš OOO TK Pressekspo, priklausančio Rautakirja Oy grupei. Peržiūrėjus atitinkamas sutartis, jokių diskriminuojančių sąlygų, lyginant jas su sutartimis, sudarytomis su kitais leidėjais, nenustatyta.
7) Konkurencijos tarybos nutarime 2005-10-27 Nr. 1S-121 nustatytų įpareigojimų ir sąlygų priežiūra pavesta vykdyti nepriklausomam stebėtojui, kurio kandidatūrą turėjo pateikti Rautakirja Oy. Buvo pateikta „KPMG Baltics“, UAB kandidatūra, taip pat stebėtojo įgaliojimų sutarties projektas derinimui. Konkurencijos taryba patvirtino Rautakirja Oy pateiktą „KPMG Baltics“, UAB kandidatūrą 2006-02-23. Sutartis dėl pavedimo stebėtojui sudaryta tarp Rautakirja Oy ir „KPMG Baltics“, UAB 2006-04-12, nurodyti įpareigojimus atitinkantys atskaitomybės laikotarpiai: nuo 2006-01-01 iki 2006-06-30; nuo 2006-07-01 iki 2006-12-31; nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31; nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31.
„KPMG Baltics“, UAB nustatytais laikotarpiais laiku pateikė ataskaitas Konkurencijos tarybai. Jose pateikta informacija apie atliktas patikrinimo procedūras dėl kiekvieno iš nustatytų įpareigojimų vykdymo.
Rautakirja Oy, atsižvelgusi į pareikštas spaudinių rinkos dalyvių pastabas, 2007-10-24 kartu su pranešimu apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų, pateikė naujų įsipareigojimų paketą. Pateikti nauji įsipareigojimai buvo patalpinti Konkurencijos tarybos tinklalapyje, viešai apsvarstyti Konkurencijos tarybos susitikime su Rautakirja Oy, jos dukterinių įmonių Lietuvoje atstovais, leidėjais, konkurentais. Konkurencijos taryba 2007-12-29 priėmė nutarimą leisti vykdyti koncentraciją su nustatytais įpareigojimais. Nustatyti nauji įpareigojimai detalesni. Konkurencijos tarybos 2007-12-29 nutarimo Nr. 1S-190 rezoliucinės dalies 1.2. punktas nustato, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra turi būti atvira visiems leidinių (spaudinių) tiekėjams (leidėjai, platintojai, leidyklos), nepriklausomai nuo jų tiekimo būdo (tiesiogiai ar per UAB „Impress Teva“), 1.3 punkte numatyta, kad Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra viešai skelbtų patekimo į spaudos kioskus kokybės ir paslaugų teikimo reikalavimus.
Tyrimų metu taip pat nustatyta, kad Rautakirja Oy per savo dukterines įmones UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra veikia didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje ir mažmeninėje spaudinių platinimo ir kasdienio vartojimo prekių prekybos rinkoje. 2006 metais UAB „Impress Teva“ didmeninės spaudinių platinimo Lietuvoje rinkos dalis sudarė apie 50-60 proc. Tai didžiausias ūkio subjektas, veikiantis šioje rinkoje. Kiti rinkos dalyviai žymiai smulkesni. Tai platintojai, dažniausiai atstovaujantys tik kelis leidėjus, pačios leidyklos, organizuojančios savo leidinių platinimą, atskiruose regionuose veikiantys smulkūs platintojai. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra valdo apie 400 kioskų visoje Lietuvos teritorijoje.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Remiantis atliktos leidėjų apklausos rezultatais, stebėtojo „KPMG Baltics“, UAB pateiktomis ataskaitomis, taip pat Konkurencijos tarybos tyrimo metu surinkta medžiaga, galima teigti, kad Rautakirja Oy ir jos kontroliuojamos dukterinės įmonės vykdė nustatytus koncentracijos vykdymo įpareigojimus ir sąlygas.
Rautakirja Oy (jos kontroliuojamos dukterinės bendrovės) įvykdė didmeninės ir mažmeninės spaudinių platinimo veiklų atskyrimą, tai pagrindė savo pateiktose ataskaitose, tą patvirtina ir „KPMG Baltics“, UAB pateiktos ataskaitos, taip pat ir leidėjų apklausos rezultatai.
Didmeninė leidinių platinimo veikla ir mažmeninė prekyba kioskuose buvo atskirtos nepažeidžiant nustatytų terminų ir šiuo metu yra vykdomos atitinkamai per UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra.
Komisinio atlyginimo sistema taip pat buvo įdiegta, nors šios sistemos diegimas kai kuriais atvejais buvo apsunkintas užsitęsusiomisderybomis dėl naujų platinimo sutarties sąlygų suderinimo ir nustatymo. Peržiūrėjus parengtą komisinių skaičiavimą ir įvertinus taikytus principus, nepastebėta nieko, kas sudarytų pagrindą manyti, kad naujoji sistema nėra paremta objektyviais kriterijais ar yra diskriminuojanti, neskaidri, ar neužtikrina vienodų sąlygų visiems leidėjams. Iš atliktos naujų komisinių ir taikytų iki jų analizės matyti, kad taikomų komisinių vidutinis lygis net truputį sumažėjo. Kai kuriems leidėjams naujos leidinių platinimo sąlygos gerokai pakito: vieniems sumažėjo, kitiems padidėjo, kad būtų įgyvendinti naujos komisinių atlyginimo sistemos principai.
Tinkamai buvo vykdomi ir kiti Nutarime nustatyti įpareigojimai, kadangi leidėjams buvo suteikta teisė jų iniciatyva nutraukti platinimo sutartis, sudarytas su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Impress Teva“ bet kuriuo metu, raštu įspėjus prieš 3 (tris) mėnesius. Sutartyse su mažmenininkais ir leidėjais panaikintos nuostatos dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų. Nenustatyta diskriminavimo veiksmų didmeninio platinimo tinkle ir mažmeninės prekybos veikloje leidėjų ar mažmenininkų atžvilgiu.
Vykdant tyrimus dėl nustatytų įpareigojimų vykdymo ir galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje, buvo išsiaiškintos leidėjų ir platintojų nuomonės ir pageidavimai dėl vykdomų nustatytų koncentracijos sąlygų ir įpareigojimų aiškesnio ir detalesnio reglamentavimo. Detalesni Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų ūkio subjektų) įpareigojimai įtvirtinti 2007-12-19 Konkurencijos tarybos nutarime Nr. 1S-190. Šiuo metu dėl Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų ūkio subjektų Lietuvoje) vykdomos veiklos nusiskundimų nėra.
Nagrinėjant galimą Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą bei vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5, 6, ir 7 dalimis, išskirtina didmeninė spaudinių platinimo rinka Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į UAB „Impress Teva“ užimamą šios rinkos dalį (50-60 proc.), taip pat į tai, kad kiti konkurentai yra daug mažesni, o įėjimas į didmeninę spaudinių platinimo rinką yra ribotas bei remiantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi, galima pagrįstai manyti, kad UAB „Impress Teva“ turi galimybę elgtis nepriklausomai nuo savo konkurentų bei paslaugos pirkėjų, todėl užima dominuojančią padėtį didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje Lietuvos Respublikoje.
Rautakirja Oy (per savo dukterinę įmonę UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra) veikia ir kitoje vertikaliai susijusioje rinkoje, kuri Konkurencijos tarybos 2007-12-29 nutarime Nr. 1S-190 apibrėžta kaip mažmeninė spaudinių platinimo ir kasdienio vartojimo prekių prekybos rinka Lietuvos Respublikoje. Nors spaudos kioskų parduodama spaudinių platinimo dalis mažmeninėje spaudinių platinimo ir kasdienio vartojimo prekybos rinkoje (išskiriant vien spaudinių pardavimą) nėra itin didelė ir turi tendenciją mažėti dėl alternatyvių spaudos platinimo kanalų vystymo, tačiau rinkų analizė ir leidėjų bei platintojų apklausos rezultatai parodė, kad spaudos kioskai tradiciškai yra labai svarbus spaudinių platinimo kanalas, ypač smulkiesiems leidėjams, periodinių spaudinių leidėjams. Vadinasi, sąlyginai nedidelis spaudinių platinimo kanalas tampa itin svarbiu, spaudinių leidėjams renkantis didmenines spaudinių platinimo paslaugas teikiantį ūkio subjektą. Dėl šios priežasties rinkos apibrėžimas mažmeninės prekybos atžvilgiu gali būti ir siauresnis, pvz., mažmeninė spaudinių platinimo per kioskus rinka, tačiau, atsižvelgiant į toliau šiame nutarime išdėstytas aplinkybes, nėra būtinybės tiksliai apibrėžti šios rinkos. Rautakirja Oy (per savo dukterinę įmonę UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra), valdydama leidėjams itin svarbų spaudinių platinimo kanalą, t.y. spaudos kioskus, galėtų riboti leidėjų ir konkurentų (spaudos platintojų) galimybes realizuoti spaudinius mažmeninėje spaudos platinimo ir kasdienio vartojimo prekybos rinkoje.
UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra informavus UAB „Medipresa“ apie tarp UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra ir UAB „Medipresa“ sudarytos sutarties nutraukimą, iš esmės buvo pasinaudota Rautakirja Oy, kaip vertikaliai integruoto subjekto, galimybe daryti įtaką savo konkurento veiklai, atsisakant suteikti prieigą prie vieno iš spaudinių platinimo kanalų, t.y. spaudos kioskų. Tokius UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra veiksmus UAB „Medipresa“ vertino kaip galimą stūmimą iš didmeninės spaudinių platinimo Lietuvoje rinkos ir apskundė juos Konkurencijos tarybai. Kaip jau buvo minėta, 2006-11-30 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-128 pritaikius laikinojo pobūdžio priemones, t.y. įpareigojus UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra nenutraukti sutarties su UAB „Medipresa“, rinkos situacija buvo išlaikyta ankstesnėje padėtyje, paliekant galimybę UAB „Medipresa“ siūlyti savo klientams platinimo per spaudos kioskus paslaugas.
2007-06-20 neterminuotam laikotarpiui pratęsus sutartį, pagal kurią UAB „Medipresa“ buvo suteikta galimybė ir toliau teikti leidinius tiesiogiai į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra valdomus kioskus, bei 2007-12-29 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-190 pavirtintinus naujus Rautakirja Oy pasiūlytus įsipareigojimus, galimai Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus pažeidžiantys veiksmai buvo nutraukti. Pabrėžtina, kad vienas iš Rautakirja Oy pateiktų įsipareigojimų yra būtent UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra atvirumas visiems leidinių tiekėjams. Nėra duomenų, kad po minėto Konkurencijos tarybos nutarimo suinteresuoti ūkio subjektai neturėtų galimybės sudaryti sutarčių tiesiogiai su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra. Darytina išvada, kad dėl šio Konkurencijos tarybos įpareigojimo situacija dėl skųstų veiksmų dėl sutarčių nutraukimo (nesudarymo) tiesiogiai su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra pasikeitė ir stabilizavosi.
Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, nėra būtinybės tiksliai įvertinti, ar nurodyti Rautarkirja Oy per jos dukterines įmones atlikti veiksmai sudaro Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą, kadangi remiantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, yra pagrindas nutraukti tyrimą. Minėtas Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad tyrimas gali būti nutraukiamas, jeigu veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu, geranoriškai nutraukė veiksmus bei pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti. Nagrinėjamu atveju visos šios sąlygos yra įvykdytos. Joks ūkio subjektas, įskaitant ir UAB „Medipresa“, nebuvo išstumtas iš didmeninės leidinių platinimo Lietuvoje rinkos, todėl buvo išvengta esminės žalos padarymo konkurencijai šioje rinkoje. Kaip jau buvo minėta, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra sutiko sudaryti sutartį su UAB „Medipresa“ dėl leidinių tiekimo tiesiogiai į spaudos kioskus, be to raštu pasiūlė įsipareigojimus dėl UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra valdomo spaudos kioskų atvirumo visiems leidinių platintojams ateityje, tokiu būdu nutraukdama galimai pažeidimą sudarančius veiksmus.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą dėl Rautakirja Oy veiksmų atitikties Konkurencijos tarybos 2005 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1S-121 koncentracijos vykdymo sąlygoms ir įpareigojimams;
2. Nutraukti tyrimą dėl Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų ūkio subjektų) veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimams.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas