BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL RAUTAKIRJA OY LR KONKURENCIJOS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 29 D. NUTARIMU NR. 1S-190 NUSTATYTŲ KONCENTRACIJOS VYKDYMO SĄLYGŲ IR ĮPAREIGOJIMŲ GALIMO PAŽEIDIMO TYRIMO PRADĖJIMO IR ŠIAME NUTARIME NUSTATYTŲ KONCENTRACIJOS VYKDYMO SĄLYGŲ IR ĮPAREIGOJIMŲ TERMINO PRATĘSIMO

  • 2009 12 30
  • Nutarimo Nr.: 1S-204
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2009 m. gruodžio 30 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Rautakirja Oy Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1S-190 nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų galimo pažeidimo tyrimo pradėjimo ir šiame nutarime nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų termino pratęsimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2007 m. gruodžio 29 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S-190 „Dėl leidimo vykdyti koncentraciją Rautakirja Oy įsigyjant 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų“ (toliau – Nutarimas), kuriuo leido Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją bei nustatė tam tikras koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus. Konkurencijos tarybos nustatyti įpareigojimai ir koncentracijos vykdymo sąlygos yra taikytinos Rautakirja Oy bei jos kontroliuojamiems ūkio subjektams UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūrai visa apimtimi. Nutarimo 2 punkte nustatyta, kad 1.1-1.17 punktuose numatyti įpareigojimai galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d. Konkurencijos taryba, gavusi motyvuotų leidinių tiekėjų skundų dėl įpareigojimų nevykdymo, kiekvieną kartą visų ar dalies įpareigojimų vykdymo terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 1 (vieneriems) metams.
2009 m. gruodžio 22 d. gautas UAB „Medipresa“ skundas, kuriame nurodoma, kad:
1) laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 12 d. iki skundo pateikimo dienos UAB „Medipresa“ vykdė derybas su UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra dėl leidinių tiekimo į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros kioskus sutarties sudarymo, tačiau minėta sutartis nebuvo sudaryta;
2) UAB „Medipresa“ derybų eigoje sutiko su visomis sąlygomis, tačiau UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra pateikdavo naujas sąlygas ir vėl atidėdavo leidinių tiekimo sutarties pasirašymą;
3) UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra reikalauja ekonomiškai nepagrįstų ir UAB „Medipresa“ negalimų patenkinti sąlygų, nepagrįstai delsia suderinti leidinių tiekimo sutarties sąlygas ir pasirašyti tiekimo sutartį; taiko diskriminacines sąlygas.
UAB „Medipresa“ kartu su skundu pateikė susirašinėjimo elektroniniu būdu dokumentus, susijusius su skunde nurodytomis aplinkybėmis. Remdamasi minėtomis aplinkybėmis, UAB „Medipresa“ teigia, kad Rautakirja Oy ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra galimai pažeidė Nutarimo 1.2; 1.6; 1.12 ir 1.15 punktuose nustatytus įpareigojimus ir koncentracijos vykdymo sąlygas.
UAB „Medipresa“, remdamasi Nutarimo 2 punktu, prašo:
1) pratęsti Nutarimo 1.2 – 1.17 punktuose numatytų įpareigojimų galiojimą iki 2010 m. gruodžio 31 d.;
2) laikinai, laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo bus pratęsti ar atsisakyta pratęsti Nutarimo įpareigojimus, pratęsti Nutarimo 1.2 – 1.17 punktuose numatytų įpareigojimų galiojimą.
Šiuo metu dėl Rautakirja Oy, UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros vykdomų veiksmų atitikties Nutarime nustatytiems įpareigojimams ir koncentracijos vykdymo sąlygoms kitų skundų Konkurencijos taryboje nėra gauta.
Rautakirja Oy (jos kontroliuojamų ūkio subjektų) atstovai buvo informuoti apie gautą UAB „Medipresa“ skundą (šis skundas pateiktas susipažinti) ir apie ketinamą svarstyti tyrimo pradėjimo bei įpareigojimų vykdymo pratęsimo klausimą. Rautakirja Oy ir jos kontroliuojamų ūkio subjektų atstovai dalyvavo tvarkomajame posėdyje, kuriame buvo svarstomi atitinkami klausimai, ir pasisakė dėl UAB „Medipresa“ pateikto skundo, nurodydami, kad jis yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo tyrimo pradėjimui bei įpareigojimų pratęsimui. Tvarkomajame posėdyje dalyvavę UAB „Medipresa“ atstovai palaikė 2009 m. gruodžio 22 d. skunde išdėstytą poziciją.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos tarybos nutarimu nustatyti koncentracijos vykdymo įpareigojimai ir sąlygos yra privalomi koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio subjektams. Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis numato, kad esant pagrindo manyti, jog vykdant koncentraciją buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai ar Konkurencijos tarybos nutarimai, Konkurencijos taryba atlieka tyrimą pagal šio įstatymo penktąjį skyrių.
Nutarimo 1.2 punkte nustatyta, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra turi būti atvira visiems leidinių (spaudinių) tiekėjams (leidėjai, platintojai, leidyklos), nepriklausomai nuo jų tiekimo būdo (tiesiogiai ar per UAB „Impress Teva“). Nutarimo 1.6. punkte nustatyta, kad Rautakirja Oy privalo užtikrinti, kad leidinių tiekėjui pageidaujant, bus sudaromos atskiros sutartys tarp leidinių tiekėjų ir UAB „Impress Teva“ bei UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra dėl leidinių tiekimo (pardavimo) į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra mažmeninio pardavimo vietas. Nutarime taip pat įtvirtinti ir kiti įpareigojimai bei koncentracijos vykdymo sąlygos, reikalingos galimoms konkurencijos problemoms išvengti.
Nutarime nustatyti įpareigojimai ir koncentracijos vykdymo sąlygos yra glaudžiai tarpusavyje susiję, kadangi apibūdina ekonomines nediskriminacines (konkurencijos teisės prasme) patekimo į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros mažmeninio spaudos platinimo tinklą (kioskus) sąlygas; spaudos platinimo sutarčių sudarymo sąlygas; įpareigojimų funkcionavimo priežiūros užtikrinimą. Nutarimo 1.1. punkte įtvirtintas apskaitų atskirumo reikalavimas sudaro pagrindą išvengti kryžminio subsidijavimo bei užtikrinti Rautakirja Oy kontroliuojamų ūkio subjektų taikomos kainodaros skaidrumą; kiti įpareigojimai susiję su UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros veiklos principų viešumo, skaidrumo reikalavimais (Nutarimo 1.3 – 1.4 punktai); komisinio atlygio sistema, lentelėmis bei papildomų paslaugų sąrašais ir įkainiais (Nutarimo 1.5; 1.7; 1.8, 1.9 punktai); platinimo sutarčių nutraukimo pagrindais (Nutarimo 1.10 punktas); išimtinių spaudos platinimo sąlygų draudimu (Nutarimo 1.11 punktas); leidėjų nediskriminavimu (Nutarimo 1.13 punktas); teisės pakeisti platintoją didmenininką įgyvendinimu (Nutarimo 1.14 punktas); stebėtojo, atsakingo už įpareigojimų vykdymo priežiūrą, skyrimu ir jo funkcijų apibrėžimu (Nutarimo 1.16 punktas) ir kt.
Pagal aprašomojoje šio nutarimo dalyje nurodytas aplinkybes yra pagrindo įtarti, kad gali būti pažeisti Nutarimo 1.2 ir 1.6 punktuose nustatyti bei kiti susiję įpareigojimai ir koncentracijos vykdymo sąlygos, kadangi Rautakirja Oy galimai neužtikrino, kad būtų sudaryta sutartis tarp UAB „Medipresa“ ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros dėl leidinių tiekimo į UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros mažmeninio platinimo vietas (kioskus). Tam, kad būtų įvertinti Rautakirja Oy Nutarimu nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų galimi pažeidimai, būtina pradėti tyrimą bei išanalizuoti su tuo susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, atitinkamas stebėtojo („KPMG Baltics“, UAB), atsakingo už visų Nutarime įtvirtintų įpareigojimų vykdymo priežiūrą, išvadas. Tyrimo metu nustatytos aplinkybės taip pat būtų reikšmingos vertinant galimą tolimesnį įpareigojimų termino pratęsimą po tyrimo baigimo.
Atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas skundas dėl galimo Nutarime įtvirtintų įpareigojimų ir koncentracijos vykdymo sąlygų pažeidimo, taip pat įvertinus šių įpareigojimų ir sąlygų glaudžias tarpusavio sąsajas, nėra galimybės apsiriboti tik kai kurių įpareigojimų ir sąlygų termino pratęsimu, todėl turi būti pratęstas visų Nutarime įtvirtintų įpareigojimų vykdymo terminas. Pažymėtina, kad Nutarimo 1.16 - 1.17 punktuose numatytų įpareigojimų, susijusių su stebėtojo funkcijomis, vykdymo termino pratęsimas šio nutarimo rezoliucinėje dalyje nurodytam laikotarpiui apima stebėtojo funkcijų įgyvendinimo tęstinumą, atliekant darbus pagal įpareigojimus iki 2010 m. sausio 1 d., įskaitant ataskaitos paruošimą už 2009 metus ir UAB „Medipresa“ 2009 m. gruodžio 22 d. skundo įvertinimą. Ataskaita apie įpareigojimų vykdymą jų pratęsimo laikotarpiu, nurodytu šio nutarimo rezoliucinėje dalyje, parengiama ar kitos stebėtojui priskirtos funkcijos įpareigojimų pratęsimo laikotarpiu atliekamos esant atitinkamam Konkurencijos tarybos reikalavimui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 24 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimo 1S-190 1 ir 2 punktais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pradėti tyrimą dėl Rautakirja Oy Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1S-190 nustatytų įpareigojimų ir koncentracijos vykdymo sąlygų galimo pažeidimo.
2. Pratęsti Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1S-190 1.1-1.17 punktuose numatytų įpareigojimų vykdymo terminą 3 (trims) mėnesiams, pratęsimo terminą pradedant skaičiuoti nuo 2010 m. sausio 1 d.
3. Įgalioti Koncentracijos skyriaus vyr. specialistę Ireną Kudzinskienę ir vyr. specialistę Gintarę Izokaitytę atlikti šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte numatytą tyrimą.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas