BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL REKLAMINIAME ŽURNALE „SVEIKA MOKYKLA!“ SKELBTOS REKLAMOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2001 11 29
  • Nutarimo Nr.: 11/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams: P.Kvietkauskienei, V.Rimkui, J.Šovienei, J.Malinauskaitei, V.Vorobjovai,
dalyvaujant proceso šaliai
UAB „Kavinukas“ įgaliotam atstovui Marketingo vadovui G.Daukšai,
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl reklaminiame žurnale „Sveika mokykla!“ skelbtos reklamos atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t o:
Tyrimas pradėtas 2001 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 99, Konkurencijos tarybos iniciatyva.
UAB „Limada“, atstovaujama gen. direktoriaus Z. Baranausko, ir UAB „Kavinukas“, atstovaujama marketingo direktoriaus G. Daukšo, 2001 m. rugpjūčio 3 d. pasirašė sutartį Nr. 08-009, kuria UAB „Limada“ įsipareigojo tarpininkauti sukuriant, atspausdinant ir išplatinant rudens sezonui skirtą leidinį „Sveika mokykla!“, o UAB „Kavinukas“ įsipareigojo pateikti minėtam žurnalui reikalingą reklaminę medžiagą.
Žurnale „Sveika mokykla!“ (minimo žurnalo 18 psl.) buvo siūloma pirkti arbatą „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ nurodant, kad tai „Arbata norintiems suliesėti!“. Tyrimo metu nustatyta, kad reklamos davėjas yra UAB „Kavinukas“, kuris minimą arbatą importavo iš Lenkijos į Lietuvos Respubliką. Faktą, kad reklamos davėjas yra UAB „Kavinukas“, patvirtino įmonė savo 2001 m. rugsėjo 11 d. rašte. Žurnalą „Sveika mokykla!“ 30 000 egz. tiražu išplatino UAB „Mada“ 2001 m. rugpjūčio mėn. su dienraščio „Lietuvos rytas“ priedu „Sostinė“ savo filialuose Vilniuje, Kaune bei kituose Respublikos miestuose. Arbata „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ buvo parduodamos Lietuvos Respublikos prekybos įmonėse.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Kavinukas“ aukščiau nurodytą arbatą reklamavo ir užrašais ant arbatos dėžučių. Ant „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ arbatos dėžučių, be privalomųjų ženklinimo rekvizitų, nurodyta: „…efektyviai padedanti suliesėti“. „…Reguliariai vartojant gali padėti suliesėti“ (16-17 psl.).
2001 m. rugsėjo 3 d. buvo kreiptasi į UAB „Kavinukas“ dėl informacijos pateikimo raštu Nr. 06-02-1037, kuriame buvo prašoma pateikti žurnale reklamuojamos arbatos nurodomas savybes (lieknėjimo poveikį) patvirtinantį dokumentą arba jo šviesokopiją. Atsakydama į minimą raštą, UAB „Kavinukas“ (importuotojas atsakingas už prekių ženklinimą) pateikė aukščiau nurodytos arbatos gamintojo-Lenkijos firmos „Vitax food“ paaiškinimą (vertimas iš lenkų kalbos patvirtintas nustatyta tvarka). Minimame paaiškinime nurodoma: „...arbatos „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ pagamintos pagal įmonės standartą ZN-96/ZKS - 39 „Vaistinės žolės ir arbatos“. Kolisz miesto sanitarinės - epidemiologinės stoties 1996 m. spalio 7 d. atsiliepime nurodoma, kad abiejų arbatų sudėtyje yra džiovintų vaisių ir tradicinių žolių, naudojamų virškinimo ir tuštinimosi trakto sutrikimų atveju. Arbatos sudedamoji dalis yra senos lapai, kurie dėl esančių juose antranaidinių junginių priklauso žolėms su valomuoju poveikiu. Minėtos arbatos gamintojas „Vitax Food“ deklaruoja arbatų valomąjį poveikį viduriams, o UAB „Kavinukas“ nurodė kitas, t.y. kūno masę reguliuojančias (lieknėjimo) savybes. Kaip teigiama tyrimo išvadoje, minimos arbatos importuotojas nurodė daugeliui vartotojų patrauklesnę prekės savybę. Įrodymų apie reklamos teiginių teisingumą jos naudojimo metu reklamos davėjas nepateikė.
Tyrimą atlikusi Nesąžiningos konkurencijos tyrimų skyriaus pareigūnė V.Vorobjova pasiūlė Konkurencijos tarybai pripažinti žurnale „Sveika mokykla!“ bei ant arbatų „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ dėžučių aukščiau minėtus reklaminius teiginius klaidinančia reklama, įpareigoti nutraukti tokios reklamos naudojimą, įspėti, kad per Konkurencijos tarybos nustatytą laiką UAB „Kavinukas“ nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos. Ji taip pat pasiūlė įpareigoti bendrovę paneigti naudotą klaidinančią reklamą paskelbiant apie tai dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs UAB „Kavinukas“ marketingo vadovas G.Daukša su tyrimo išvadomis sutiko ir paaiškino, kad įmonė neturėjo tikslo suklaidinti vartotojų, reklaminiai teiginiai ant minėtų arbatos pakelių buvo pateikti arbatos gamintojo-Lenkijos firmos „Vitax Food“, o UAB „Kavinukas“ nesugebėjo minėtų teiginių iki galo patikrinti. G.Daukša prašė Konkurencijos tarybos pailginti siūlomą terminą klaidinantiems užrašams pašalinti iki 30 dienų, nes prekyboje ir sandėliuose dar yra likęs didelis šios arbatos kiekis ir reikia daugiau laiko užrašams pakeisti. G.Daukša prašė Konkurencijos tarybos atsižvelgti į tai, kad įmonė padarė pažeidimą pirmą kartą, geranoriškai bendradarbiavo tyrimo metu, ir patenkinti prašymą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Konkurencijos taryba konstatuoja, kad žurnale „Sveika mokykla!“ bei ant arbatų „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ dėžučių skelbta informacija atitinka Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. išvardintus požymius ir gali būti laikoma reklama. Pagal to paties įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį. Spręsdama, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos taryba vadovavosi teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijais, numatytais Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. Remiantis teisingumo kriterijumi galima reklamoje pateiktus teiginius pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių reklaminių teiginių teisingumo. Šiuo atveju žurnale „Sveika mokykla!“ buvo siūloma pirkti arbatą „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ nurodant, kad tai „Arbata norintiems suliesėti!“. Taip pat UAB „Kavinukas“ aukščiau nurodytą arbatą reklamavo ir užrašais ant arbatos dėžučių. Ant „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ arbatos dėžučių, be privalomųjų ženklinimo rekvizitų, nurodyta: „…efektyviai padedanti suliesėti“. „…Reguliariai vartojant gali padėti suliesėti“. Tyrimo metu UAB „Kavinukas“ negalėjo pagrįsti šių reklaminių teiginių teisingumo. Konkurencijos taryba konstatuoja, kad UAB „Kavinukas“ žurnale „Sveika mokykla!“, bei ant arbatų „Regulavit 2“ ir „Regulavit 3“ dėžučių panaudoti aukščiau nurodyti teiginiai neatitiko tikrovės, tikslingai skatino vartotojus pirkti reklamuojamas prekes ir tokiu būdu veikė jų ekonominį elgesį, todėl vertinami kaip klaidinanti reklama pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnį.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 19 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti reklaminiame žurnale „Sveika mokykla!“ skelbtą teiginį „Arbata norintiems suliesėti!“, ant arbatos „Regulavit 2“ dėžutės skelbtą teiginį „…efektyviai padedanti suliesėti“ ir ant arbatos „Regulavit 3“ dėžutės skelbtą teiginį   „…Reguliariai vartojant gali padėti suliesėti“ klaidinančia reklama.
2. Įpareigoti UAB „Kavinukas“ per 30 dienų nuo šio Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo dienos nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą pašalinant nuo arbatos dėžučių teiginius „…efektyviai padeda suliesėti“ ir „…Reguliariai vartojant gali padėti suliesėti“ .
3. Įpareigoti UAB „Kavinukas“ per 15 dienų nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo dienos paneigti naudotą klaidinančią reklamą paskelbiant apie tai dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“.
4. Įspėti UAB „Kavinukas“, kad nenutraukus klaidinančios reklamos naudojimo bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas