BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB ,,AGA“ IR UAB „ELME MESSER LIT“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2007 07 12
  • Nutarimo Nr.: 1S-85
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. liepos 12 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB ,,AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1S-105 (pratęstas 2007 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 1S-13 bei 2007 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 1S-55) pagal UAB „Mažeikių acetilenas“, UAB „Žemaitijos deguonis“ ir UAB „Jungalo dujos“ (toliau – Pareiškėjai) 2006 m. rugpjūčio 21 d. prašymą. Pareiškėjai prašė ištirti, ar UAB ,,AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi pramoninių dujų rinkose atliekant veiksmus, kuriais buvo siekiama Pareiškėjus išstumti iš rinkos.
Kaip galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimus Pareiškėjai įvardijo keletą UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ veiksmų. Pareiškėjai nurodo, kad kai kuriems jų klientams buvo taikomos „specialios dempinginės kainos“, dėl ko buvo pervilioti klientai iš UAB „Jungalo dujos“. Tokius veiksmus Pareiškėjai įvardina kaip „grobuoniškus“. Kaip tokio atvejo pavyzdį Pareiškėjai nurodo tai, kad UAB “AGA” 2004 metų gruodžio mėnesį UAB „Jungalo dujos“ klientams, tame tarpe vienam didžiausių UAB „AGA“ klientų AB mašinų gamykla „Astra“, pateikė komercinius pasiūlymus su „specialiomis dempinguojančiomis“ kainomis, taip siekiant perimti kai kuriuos klientus. Šį teiginį Pareiškėjai grindžia 2004/2005 metų kainų palyginamąja lentele, kurioje palyginamos kai kurių UAB „AGA“ parduodamų pramoninių dujų kainos pagal Kauno, Klaipėdos zonų oficialius kainynus. Taip pat šį teiginį bandoma pagrįsti tuo, kad UAB „Jungalo dujos“ apyvarta 2005 m. sausio-vasario mėnesiais sumažėjo 2,5 karto. Pareiškėjai atkreipia dėmesį ir į tai, kad UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ skirtinguose Lietuvos regionuose, kur veiklą vykdo ir Pareiškėjai, taikė skirtingas pramoninių dujų kainas, tokiu būdu siekdamos išstumti konkurentus iš rinkos. Pareiškėjai taip pat teigia, kad laikotarpiu nuo 1992 m. iki 2005 m. UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ įsigijo tam tikras bendroves, vykdžiusias prekybos pramoninėmis dujomis veiklą, ar tokių įmonių turtą ir tokiu būdu vykdė deguonies ir angliarūgštės gamintojų ir pardavėjų eliminavimo iš rinkos veiklą, siekiant užimti joje dominuojančią padėtį.
Tyrimas pradėtas esant pagrindui manyti, kad UAB ,,AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ galimai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi pramoninių dujų pardavimo rinkose, atlikdamos veiksmus, nesuderinamus su Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimais, t.y atlikdamos veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje.
Tiriamas laikotarpis – nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.
Techninės dujos skirstomos į pramonines, medicinines ir itin aukšto grynumo. Tyrime buvo nagrinėjamos pramoninių dujų didmeninės rinkos. Pramoninės dujos apima visas dujas ir jų mišinius, tiekiamas dujų tiekėjų, naudojamas pramonėje ir tyrinėjimui. Dažniausiai naudojamos pramoninės dujos yra pramoninis deguonis, azotas, argonas, anglies dvideginis arba angliarūgštė (toliau angliarūgštė), acetilenas ir jų mišiniai.
Nors kai kurios dujos gali būti naudojamos panašiai/tai pačiai paskirčiai, tačiau vartotojo požiūriu atskiros dujos nėra pakeičiamos kitomis dujomis (bent jau ne pilnai) dėl skirtingų fizinių-cheminių savybių, kainos, individualių vartotojų reikalavimų, todėl atskiros dujos sudaro atskiras prekių rinkas.
Tyrime nagrinėjamos 6 pagrindinės pramoninių dujų rinkos (pramoninio deguonies, acetileno, argono, angliarūgštės, azoto ir dujų mišinių), kurių poreikis Lietuvoje didžiausias ir kuriomis didmeninę prekybą vykdo Pareiškėjai.
Dabartinė pirkimų geografija rodo, kad pramoninės dujos yra perkamos iš ūkio subjektų, veikiančių panašiomis prekybos sąlygomis bet kur Lietuvoje, arba konkurso būdu, dalyvaujant ūkio subjektams iš visos Lietuvos. Todėl galima teigti, kad visoje Lietuvos geografinėje teritorijoje yra panašios konkurencijos sąlygos ir geografinė rinka turėtų būti nesiauresnė nei Lietuvos Respublikos teritorija. Įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis taip pat matyti, kad Lietuvos pramoninių dujų pirkėjai daugiausia renkasi Lietuvoje registruotus pramoninių dujų didmenininkus. Lietuvos pramoninių dujų didmenininkai didžiąją produkcijos dalį taip pat parduoda tik Lietuvoje. Faktinių prekybos srautų analizė parodė, kad į kaimynines šalis angliarūgštę ir azotą eksportuoja tik AB „Achema“. Kaip viena iš aplinkybių, galinčių izoliuoti pramoninių dujų didmeninių pardavimų Lietuvoje rinką nuo kitų geografinių teritorijų, galėtų būti transportavimo kaštai, kurie sudaro reikšmingą bendrų pardavimų kaštų dalį, kai pramoninės dujos parduodamos Lietuvoje.
Remiantis faktinių pirkimų ir pardavimų geografija bei įvertinus transportavimo kaštų Lietuvoje analizės rezultatus, geografinė rinka šiame tyrime apibrėžiama kaip Lietuvos Respublikos teritorija. Tačiau pažymėtina, kad geografinė rinka galėtų būti apibrėžta ir kaip platesnė nei nacionalinė, o nuo to keistųsi išvados apie ūkio subjektų užimamas rinkos dalis (ir jų galimai dominuojančią padėtį rinkoje). Konkurencijos taryba tiksliai nevertino transporto kaštų bei kitų veiksnių poveikio didmeninei pramoninių dujų prekybai iš ir į Lietuvos Respublikos teritoriją, kadangi platesnis geografinės rinkos apibrėžimas tyrimo išvadų iš esmės nepakeistų.
Atsižvelgiant į prekės rinkas ir geografinę rinką, tyrime nagrinėjamos šešios atitinkamos rinkos: pramoninio deguonies, angliarūgštės, acetileno, azoto, argono ir dujų mišinių Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Išnagrinėjus Pareiškėjų skundą bei tyrimo byloje surinktą medžiagą nustatyta, kad tiriamu laikotarpiu atitinkamose rinkose be Pareiškėjų, UAB ,,AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ dar veikė AB „Achema“, AB „Stumbras“ (angliarūgštės rinkoje iki 2005 metų vidurio), UAB „BA dujos“. Todėl šios įmonės laikytinos atitinkamų rinkų dalyvėmis.
Apskaičiavus ūkio subjektų rinkos dalis atitinkamose pramoninių dujų rinkose, matyti, kad jose veikia du stambūs ūkio subjektai – UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ – bei keletas smulkesnių ūkio subjektų. Tam tikrais atvejais UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ kiekvienos atskirai užimamos rinkos dalys viršijo 40 proc. arba 70 proc. skaičiuojant bendrai.  
Atliekant tyrimą buvo patikrinta, ar UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ atliko veiksmus, kuriuos kaip galimai pažeidžiančius Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį savo pareiškime nurodė Pareiškėjai. Pareiškėjai skunde nurodė, kad UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ taiko „specialias dempingines kainas“, detaliau neapibūdindami tokių kainų ir nepaaiškindami, kaip šios kainos gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį. Jeigu šios kainos būtų traktuojamos kaip kainos žemesnės už pardavimo savikainą, tai tokių kainų taikymas galėtų sudaryti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto pažeidimą. Tyrimo metu buvo išnagrinėtos pramoninių dujų pardavimo kainos pagrindiniams pirkėjams, pramoninių dujų savikainos struktūra ir atlikta lyginamoji analizė, kurios metu nenustatyta atvejų, kad UAB „AGA“ ar UAB „Elme Messer Lit“ taikytų kainas žemesnes už savikainą.
Vertinant Pareiškėjų argumentus dėl klientų perviliojimo buvo nustatyta, kad AB mašinų gamykla „Astra” yra UAB „AGA“ klientas nuo 1994 m., o UAB „Jungalo dujos“ sutartį su AB mašinų gamykla „Astra” pasirašė 2004 m. kovo 3 d., todėl Pareiškėjų teiginys, kad UAB „AGA“ perviliojo šį pirkėją nėra pagrįstas. Tyrimo metu surinkti duomenys taip pat nepatvirtino faktų, Pareiškėjų nurodomų kaip neteisėtos koncentracijos veiksmai.
Pareiškėjų nurodomos skirtingos kainos skirtinguose regionuose, jei šie skirtumai nėra paaiškinami objektyviais veiksniais, galėtų būti traktuojami kaip diskriminacinė kainodara ir tokiu būdu galėtų sudaryti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimą. Nustatyta, kad pramoninių dujų kainoraščiuose nurodytos mažmeninės kainos, kurios didmenininkams buvo orientacinės ir neprivalomos sudarant sutartis. Tiriamos prekės pagal savo savybes yra specifinės – gali skirtis tos pačios prekės agregatinis būvis, slėgis, grynumo laipsnis, tara ir jos talpa, todėl sudėtinga būtų palyginti tiriamų prekių, parduodamų skirtingiems pirkėjams kainas. Be to, atsižvelgiant į skirtingą pirkėjų užsakymų pobūdį, parduodamos produkcijos kainos gali skirtis priklausomai nuo tam tikrų objektyvių veiksnių įtakos: logistikos kaštų, nomenklatūros, pirkimo kiekių ir regioninės nusistovėjusios kainos. Pasirinktinai palyginus kai kurias UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ tiriamų prekių pardavimo kainas, nurodytas sutartyse su pirkėjais, nustatyta, kad jos skiriasi priklausomai nuo įvairių objektyvių faktorių, konkrečių aplinkybių. Stambių pirkėjų buvimas taip pat apriboja pramonines dujas parduodančių ūkio subjektų galimybes taikyti diskriminacinę kainodarą. Pažymėtina, kad stambūs pirkėjai neretai pasirenka ne vieną tiekėją, taip pat stambūs tiekėjai pirmenybę suteikia tiekėjui, gebančiam išpildyti jo pageidavimus – tiekti visą komplektą pirkėjo poreikius tenkinančių pramoninių dujų. Be to, pažymėtina, kad UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ pagrindiniai pirkėjai veikia skirtingose rinkose ir tarpusavyje nekonkuruoja.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad atitinkama rinka – tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje. Šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodyta, kad prekės rinka – visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas, o geografinė rinka – teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, išskiriamos šešios atitinkamos rinkos: pramoninio deguonies, angliarūgštės, acetileno, azoto, argono ir dujų mišinių Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Konkurencijos teisė nedraudžia ūkio subjektams užimti dominuojančios padėties atitinkamoje rinkoje, tačiau Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Įvertinus tyrimo byloje surinktą medžiagą, konstatuotina, kad atskirais atvejais (t.y. atitinkamose rinkose trijų metų laikotarpyje), UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ tenkino Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje nustatytą dominavimo prezumpciją, t.y. atskirose atitinkamose rinkose vieno ar kito ūkio subjekto užimama rinkos dalis neženkliai viršijo 40 procentų ribą arba jų abiejų – 70 procentų ribą (bendro dominavimo prezumpcija). Tačiau šiuo atveju nėra būtinybės tiksliai nustatyti dominavimo fakto, kadangi dėl toliau išdėstytų priežasčių UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ veiksmai nesudaro Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo sudėties.
Pareiškėjų pateiktų ir tyrimo metu surinktų duomenų pagrindu negalima daryti išvados, kad UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, siekiant išstumti Pareiškėjus iš rinkos, t.y. tyrimo metu nenustatyta, kad UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ nepagrįstai taikė skirtingas kainas panašaus pobūdžio sutartyse skirtinguose Lietuvos regionuose, taip pat nenustatyta atvejų, kad UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ taikė kainas žemesnes už savikainą. Atsižvelgiant į pastarąją aplinkybę, pabrėžtina, kad ūkio subjektams nėra draudžiama taikyti palankesnes nei jų konkurentų kainas. Jeigu dėl palankesnės kainos klientas pasirenka kitą tiekėją, tai laikytina konkurencijos pasekme ir negali būti traktuojama kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas. Todėl šiuo atveju nėra būtina detaliai nagrinėti ar faktiškai buvo atvejų, kaip Pareiškėjų klientai sudarė sutartis su UAB “AGA” ar UAB “Elme Messer Lit“.
Dėl Pareiškėjų skunde įvardintos neleistinos koncentracijos konstatuotina, kad kitų ūkio subjektų ir turto įsigijimas nėra draudžiamas pagal Konkurencijos įstatymą, tokie veiksmai savaime nėra laikytini stūmimu iš rinkos. Šiuo aspektu svarbu pabrėžti, kad turi būti laikomasi Konkurencijos įstatymo numatytų koncentracijos taisyklių. Šio tyrimo atžvilgiu nėra būtinybės nustatyti, ar laikytasi koncentracijos taisyklių, kadangi bet kuriuo atveju tai neįtakoja galimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo vertinimo.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „AGA“ ir UAB „Elme Messer Lit“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams nutraukti. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba pasikeitus padėčiai atitinkamose rinkose, Konkurencijos taryba turi teisę tyrimą atnaujinti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas