BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „FORUM CINEMAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2010 06 09
  • Nutarimo Nr.: 1S-98
  • Nutrauktas tyrimas prisiėmus įsipareigojimus
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2010 m. birželio 9 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Forum Cinemas“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2008 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1S – 137 UAB „Cinamon Operations“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Baltic Multiplex Ventures“; toliau – Pareiškėjas) skundo pagrindu, pradėjo tyrimą dėl UAB „Forum Cinemas“ veiksmų atitikties konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams. Tyrimo terminas pratęstas Konkurencijos tarybos nutarimais 2009 m. vasario 26 d. Nr. 1S – 32; 2009 m. gegužės 28 d. Nr. 1S – 74 ir 2009 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1S – 129; 2009 m. lapkričio 26 d. Nr. 1S – 181; 2010 m. vasario 25 d. Nr. 1S – 24, 2010 m. balandžio 29 d. Nr. 1S – 63. Tyrimas papildytas 2009 m. balandžio 16 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S – 60.
Tyrimas buvo atliekamas esant įtarimui, kad UAB „Forum Cinemas“ užima dominuojančią padėtį kino filmų platinimo rinkoje ir šia padėtimi piktnaudžiauja pažeisdama Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas: nustatydama skirtingas filmų nuomos kainas savo valdomiems kino teatrams, lyginant su Pareiškėjo valdomais kino teatrais; atsisakydama nuomoti kai kurių kino filmų kopijas Kaune esančiam Pareiškėjo kino teatrui; nepagrįstai reikalaudama iš Pareiškėjo finansinius atsiskaitymus užtikrinančios banko garantijos; filmų nuomos sutartyse primesdama Pareiškėjui papildomų įsipareigojimų; kryžmiškai subsidijuodama savo veiklą. Taip pat esant įtarimui, kad UAB „Forum Cinemas“ užima dominuojančią padėtį kino filmų demonstravimo rinkoje ir šia padėtimi piktnaudžiauja, darydama spaudimą kino platinimo veikla užsiimančioms bendrovėms, kad šios neduotų filmų kopijų Kaune esančiam Pareiškėjo kino teatrui.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Forum Cinemas“ visiems, įskaitant paties UAB „Forum Cinemas“ valdomus kino teatrus, Lietuvoje veikiantiems kino teatrams filmus nuomoja tomis pačiomis sąlygomis. Taip pat paaiškėjo, kad UAB „Forum Cinemas“ reikalauja iš Pareiškėjo finansinius atsiskaitymus užtikrinančios banko garantijos, tačiau šis reikalavimas taikomas dėl prastos Pareiškėjo finansinės padėties ir galimo nesugebėjimo laiku atsiskaityti už filmų nuomą, o reikalaujamos garantijos suma nustatoma pagal vidutinius Pareiškėjo mokėjimus už filmų nuomą UAB „Forum Cinemas“. Tyrimo metu nustatyta, kad veikdama kaip kino filmų platintoja ir kino filmų rodytoja UAB „Forum Cinemas“ atliko žemiau nurodomus veiksmus, kurie galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas.
UAB „Forum Cinemas“, veikdama kaip kino filmų rodytoja, naudodamasi turima didele galia Lietuvos miestų kino teatrų rinkose, 2008 m. kovo mėn. el. laiškais darė spaudimą kino filmų platintojai UAB „ACME“, kad ši nenuomotų kino filmų kopijų Pareiškėjo valdomam, Kaune esančiam, kino teatrui. Tokiu būdu UAB „Forum Cinemas“ ribojo UAB „ACME“ galimybes nepriklausomai daryti sprendimus dėl kino kopijų nuomos kino teatrams, o Pareiškėjo kino teatrui apribojo galimybes gauti pageidaujamas UAB „ACME“ platinamų filmų kopijas. Nustatyta, kad filmų, kurių dėl UAB „Forum Cinemas“ vykdyto spaudimo UAB „ACME“ negavo Pareiškėjo kino teatras Kaune, lankomumas ir pajamos iš nuomos kituose kino teatruose buvo nedidelės. Taip pat nustatyta, kad toks UAB „Forum Cinemas“ elgesys buvo vienkartinis.
Tyrimo metu nustatyta, jog pasitaiko atvejų, kai UAB „Forum Cinemas“ atsisako išnuomoti kai kurių filmų kopijas Pareiškėjo valdomam kino teatrui Kauno mieste. Anot Pareiškėjo, tokiu elgesiu UAB „Forum Cinemas“ siekia išstumti Pareiškėją iš Kauno kino teatrų rinkos. Tačiau užfiksuoti tik pavieniai atvejai, kuomet tokie UAB „Forum Cinemas“ atsisakymai išnuomoti konkretaus filmo kopiją Pareiškėjo kino teatrams, galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad UAB „Forum Cinemas“ vykdydama savo veiklą naudojasi vienu prekiniu ženklu veikdama tiek kaip kino platintoja, tiek kaip kino teatrų operatorė. Taip elgdamasi ši bendrovė, Pareiškėjo teigimu, neteisėtai kryžmiškai subsidijuoja savo veiklą, kadangi reklamuodama UAB „Forum Cinemas“, kaip kino filmų platintoją tuo pačiu reklamuoja ir kaip kino teatrų operatorę.
Tyrimo metu UAB „Forum Cinemas“ 2010 m. balandžio 12 d. raštu informavo Konkurencijos tarybą, jog pripažįsta, kad 2008 m. kovo susirašinėjimas el. paštu tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „ACME“ gali kelti įtarimų dėl jo atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams ir, siekdama išvengti galimų Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimų, UAB „Forum Cinemas“ pasisiūlė prisiimti tam tikrus savo veiklos įsipareigojimus dėl UAB „Forum Cinemas“ filmų platinimo ir paskirstymo kino teatrams politikos, dėl UAB „Forum Cinemas“, kaip kinų filmų rodytojos, derybų su kitais kino filmų platintojais politikos, o taip pat dėl UAB „Forum Cinemas“ tiek kino filmų platinime, tiek ir kino filmų rodyme naudojamo to paties prekinio ženklo. UAB „Forum Cinemas“ nuomone, tokie įsipareigojimai sudarys prielaidas ateityje išvengti galimų Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų pažeidimų, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas, todėl bendrovė paprašė nutraukti tyrimą pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą. UAB „Forum Cinemas“ pateikė šiuos įsipareigojimus:
1. Tiesiogiai ir netiesiogiai neskatinti ir nereikalauti iš Lietuvoje kino filmus platinančių ūkio subjektų išskirtinių teisių dėl kino filmų demonstravimo tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose;
2. Suteikti turimų nepremjerinių1 kino filmų kopijas jų viešam demonstravimui kino teatruose bet kuriam to pageidaujančiam ūkio subjektui su sąlyga, kad toks subjektas įsipareigoja padengti tiesioginius kino filmo kopijos pateikimo minimalius kaštus, t. y. dėl kino filmo kopijos pateikimo UAB „Forum Cinemas“ patiriamas išlaidas (kino filmo kopijos transportavimas, darbo jėgos kaštai ir kt.). Tokiu atveju UAB „Forum Cinemas“ gali reikalauti iš anksto sumokėti šią sumą arba jos sumokėjimą užtikrinti priimtinu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu (banko garantija ar kt.). Ūkio subjekto pajamoms, gautoms iš tokio kino filmo demonstravimo kino teatre, viršijus tam tikrą UAB „Forum Cinemas“ ir ūkio subjekto sutartą sumą, už tolimesnį kino filmo kopijos naudojimą atsiskaitoma atitinkamose su UAB „Forum Cinemas“ sudarytose sutartyse dėl kino filmo kopijų naudojimo nustatyta tvarka;
3. Suteikti papildomą premjerinio2 kino filmo kopiją, t. y. kopiją, viršijančią įprastine planavimo tvarka nustatytų ir Lietuvos Respublikos rinkai skirtų premjerinių kino filmų kopijų skaičių, jos viešam demonstravimui kino teatre bet kurio pageidaujančio ūkio subjekto prašymu su sąlyga, kad toks subjektas įsipareigoja padengti licenciaro ar jo atstovo ir UAB „Forum Cinemas“ patiriamų ir su tokio kino filmo platinimu Lietuvos Respublikos teritorijoje susijusių išlaidų proporcingą dalį. Tokiu atveju UAB „Forum Cinemas“ gali reikalauti iš anksto sumokėti šią sumą arba jos sumokėjimą užtikrinti priimtinu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu (banko garantija ar kt.). Ūkio subjekto pajamoms, gautoms iš tokio kino filmo demonstravimo kino teatre viršijus tam tikrą UAB „Forum Cinemas“ ir ūkio subjekto sutartą sumą, už tolimesnį kino filmo kopijos naudojimą atsiskaitoma atitinkamose su UAB „Forum Cinemas“ sudarytose sutartyse dėl kino filmo kopijų naudojimo nustatyta tvarka;
4. UAB „Forum Cinemas“, gavusi tam tikros formos (pav., raštu, žodžiu, el. paštu, faksu ar pan.) ūkio subjekto prašymą suteikti filmo kopiją viešam demonstravimui kino teatre, per 2 darbo dienas ūkio subjektui turi pateikti atitinkamos formos kaip ir prašymas atsakymą dėl galimybės suteikti prašomą kopiją pagal šių įsipareigojimų 2 ir 3 punktus ir nurodyti kopijos suteikimo sąlygas;
5. Reklamuojant UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus bet kokiose reklamos pateikimo priemonėse (televizijoje, spaudoje, plakatuose, stenduose, iškabose, filmų treileriuose ir kt.) aiškiai nurodyti, kad konkretaus filmo atžvilgiu UAB „Forum Cinemas“ veikia kaip kino filmo platintojas.
Konkurencijos taryba šiuos įsipareigojimus paskelbė Konkurencijos tarybos internetinėje svetainėje (apie tai informuojant pagrindinius kino rodymo ir platinimo veikla užsiimančius ūkio subjektus) viešai diskusijai, o su tyrimu susiję ūkio subjektai iki 2010 m. gegužės 7 d. elektroniniu paštu galėjo pareiški savo pastabas ir pasiūlymus dėl šių UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimų. Savo pastabas ir pasiūlymus dėl šių įsipareigojimų per Konkurencijos tarybos nustatytą laikotarpį pateikė tik Pareiškėjas. Savo pastabose Pareiškėjas siūlo, kad UAB „Forum Cinemas“ įsipareigotų suteikti tiek premjerinių, tiek ir nepremjerinių filmų kopijas bet kuriam to pageidaujančiam ūkio subjektui su sąlyga, kad šis ūkio subjektas įsipareigos tik pasibaigus kino filmo rodymui padengti filmo kopijos kaštus. Taip pat Pareiškėjas siūlė nustatyti tam tikras maksimalias pinigų sumas, kurių turėtų teisę reikalauti UAB „Forum Cinemas“ už papildomai suteikiamas premjerinių ar nepremjerinių filmų kopijas. Be to, Pareiškėjas siūlo įpareigoti UAB „Forum Cinemas“ atskirti kino filmų platinimo ir kino filmų demonstravimo veiklas įsteigiant naują juridinį asmenį kino filmų platinimo veiklai.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.
Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnį dominuojanti padėtis apibrėžiama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę lemiamą įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją.
Pagal tyrimo metu surinktus duomenis galima teigti, kad UAB „Forum Cinemas“ yra viena iš svarbiausių kino platintojų, taip pat viena iš svarbiausių kino teatrų operatorių Vilniaus ir Kauno miestuose. Tačiau atsižvelgus į tai, kad tyrimas nutraukiamas pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nėra būtinybės tiksliai apibrėžti rinkas ir nustatinėti šiose rinkose veikiančių ūkio subjektų rinkos dalis. Kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. vasario 10 d. nutartyje byloje Nr.A7-783-06 „<...> Konkurencijos taryba neprivalo nustatinėti įmonės dominavimo fakto, nei atlikti tą pagrindžiančio tyrimo, kurio metu būtų nustatoma konkreti ūkio subjekto užimama rinkos dalis. Kai ūkio subjektas pasiūlo Konkurencijos tarybai priimtinus įsipareigojimus, kurie tinkami ir pakankami tam, kad juos vykdant būtų panaikintas įtarimas, jog ūkio subjekto veiksmai pažeidžia konkurencijos teisę, tolesnis Konkurencijos tarybos veiksmų tęsimas nebūtų veiksmingesnis rezultato prasme, todėl nėra pateisinamas.“
Tyrimo metu paaiškėjo, kad UAB „Forum Cinemas“ netaikė skirtingų filmų nuomos kainų skirtingiems ūkio subjektas, pagrįstai reikalavo iš Pareiškėjo finansinius atsiskaitymus užtikrinančios banko garantijos, todėl nėra pagrindo įtarti, kad šiais veiksmais UAB „Forum Cinemas“ galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo nuostatas.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Forum Cinemas“, vykdydama spaudimą UAB „ACME“ dėl šios bendrovės platinamų filmų nuomos kitiems ūkio subjektams, ribojo UAB „ACME“ galimybes nepriklausomai daryti sprendimus dėl kino kopijų nuomos kino teatrams, dėl ko buvo apribotos Pareiškėjo kino teatro galimybės gauti pageidaujamas UAB „ACME“ platinamų filmų kopijas. Toks elgesys galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas. Kaip jau aukščiau minėta, UAB „Forum Cinemas“ vykdytas spaudimas UAB „ACME“ buvo vienkartinis. Atsižvelgus į filmų, kurių dėl UAB „Forum Cinemas“ vykdyto spaudimo UAB „ACME“ negavo Pareiškėjo kino teatras Kaune, lankomumą ir pajamas iš nuomos kituose kino teatruose, bei įvertinus Pareiškėjo statistinę pajamų iš konkretaus filmo dalį lyginant su kitais kino teatrais, galima daryti išvadą, kad minėti UAB „Forum Cinemas“ veiksmai didelės žalos nei Pareiškėjui, nei UAB „ACME“ nepadarė. Pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad dėl UAB „Forum Cinemas“ veiksmų UAB „ACME“ atžvilgiu Pareiškėjas patyrė esminę žalą ir buvo susilpnintos galimybės konkuruoti. Taip pat UAB „Forum Cinemas“ oficialiais įsipareigojimais įsipareigojo daugiau tokio spaudimo nenaudoti derantis su filmų distributoriaus dėl jų filmų nuomos. Šių įsipareigojimų dėka ateityje nebeturėtų kilti problemų dėl UAB „Forum Cinemas“ bandymų daryti įtaką kitų distributorių veiklai.
UAB „Forum Cinemas“ pasiūlė įsipareigojimus ir kitose savo veiklos srityse.
Tyrimo metu UAB „Forum Cinemas“ Konkurencijos tarybai patvirtino, kad pasitaiko tam tikrų atvejų, kad yra atsisakoma išnuomoti filmų kopijas „Cinamon“ kino teatrui Kaune, tačiau šie atsisakymai yra grindžiami ekonominiais skaičiavimais, t.y. UAB „Forum Cinemas“ kaip platintojai neapsimoka nuomoti Pareiškėjo kino teatrui kopijų, kadangi pajamos iš nuomos nepadengs su kopijos nuoma susijusių kaštų (kopijos gamybos, įgarsinimo, transportavimo ir t.t. kaštų). Anot UAB „Forum Cinemas“, kokiems kino teatrams kokias kino kopijas pateikti (nuomoti), yra nusprendžiama remiantis surinktais statistiniais duomenimis apie tų kino teatrų lankomumą, panašių filmų (ar filmų su juose vaidinančiais tais pačiais aktoriais) rezultatus, kitaip tariant, atsižvelgus į praeitį, yra daromos prognozės ateičiai. Kaip išsiaiškinta tyrimo metu, Kauno mieste veikia du kino teatrai: „Forum Cinemas“ ir „Cinamon“. UAB „Forum Cinemas“, veikdama kaip kino teatrų operatorė, yra suinteresuota, kad visi geriausi filmai būtų rodomi būtent „Forum Cinemas“ kino teatre ir nerodomi „Cinamon“ kino teatre, tokiu būdu gali būti susilpninamos „Cinamon“ pozicijos konkuruoti Kauno mieste ir „Cinamon“ kino teatras gali būti stumiamas rinkos (analogiškos situacijos yra ir Šiaulių bei Panevėžio miestuose, kuriuose su UAB „Forum Cinemas“ valdomais kino teatrais konkuruoja atitinkamai UAB „Amfiteatro filmai“ ir VšĮ kultūros centro "Garsas" kino teatrai). Tačiau, atsižvelgus į bendrą UAB „Forum Cinemas“ Pareiškėjui išnuomotų filmų skaičių ir palyginus su keliais atsisakymais išnuomoti filmą, nėra pagrindo įtarti, kad dėl šių atsisakymų Pareiškėjas patyrė esminę žalą ir buvo susilpnintos jo galimybės konkuruoti. UAB „Forum Cinemas“ prisiimti įsipareigojimai suteikti kino teatrams filmo kopijas, jei šie sutinka iš anksto apmokėti su filmo kopijos platinimu susijusius kaštus (rizika ir galimi nuostoliai dėl filmo nesėkmės pereina kino teatro operatoriui), sudaro prielaidas ateityje išvengti galimų situacijų, kuomet UAB „Forum Cinemas“, skirstydama filmų kopijas (tiek premjerinių, tiek ir nepremjerinių) ir prisidengdama blogomis filmų pasirodymo prognozėmis, galėtų nesuteikti kino filmo kopijų kitiems kino teatrams, konkuruojantiems su UAB „Forum Cinemas“ kino teatrais, tuo siekdama išstumti konkurentus.
Tyrimo metu UAB „Forum Cinemas“ Konkurencijos tarybai patvirtino, kad UAB „Forum Cinemas“, įvairiomis priemonėmis reklamuodama savo platinamus filmus, įprastai naudoja ir savo prekinį ženklą „Forum Cinemas“. Tyrimo metu nustatyta, kad visi su filmų rėmimu susiję kaštai įtraukiami į numatomą filmui skirti biudžetą ir šios išlaidos turi būti padengtos pajamomis, gautomis iš platinamo filmo demonstravimo kino teatruose. Kitaip tariant, visi kino teatrai netiesiogiai apmoka filmų reklamos išlaidas. Naudodama tą patį prekinį ženklą „Forum Cinemas“ ir reklamose nenurodydama, kad reklamuojama tik kino filmo platinimo veikla, UAB „Forum Cinemas“ reklamuoja ir savo, kaip kino teatrų operatoriaus, veiklą. Tokiu būdu UAB „Forum Cinemas“ kino teatrai gali įgauti tam tikrą konkurencinį pranašumą lyginant su kitų operatorių kino teatrais, nes dalinai ir jų apmokamais pinigais reklamuojamas jų konkurento kino teatras. Kadangi kino teatrai netiesiogiai apmoka reklamines išlaidas, taip pat šios išlaidos padalinamos tarp visų filmą demonstruojančių kino teatrų, (kiekvienam kino teatrui tenkanti reklaminių išlaidų dalis tampa pakankamai maža), todėl nėra pagrindo teikti, kad dėl filmų reklamose naudojamo bendrinio „Forum Cinemas“ ženklo kino teatrų operatoriai, įskaitant Pareiškėją, patiria esminę žalą. Pabrėžtina, kad Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad dėl UAB „Forum Cinemas“ veikloje naudojamo to paties prekinio ženklo Pareiškėjas patyrė esminę žalą ir buvo susilpnintos jo galimybės konkuruoti. Nepaisant to, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta esminė žala konkurencijai ir nebuvo susilpnintos konkurentų galimybės konkuruoti vykdant kino rodymo kino teatruose veiklą, UAB „Forum Cinemas“ prisiimtuose įsipareigojimuose reklamuojant kino filmus aiškiai nurodyta, kad reklamuojama filmo platintoja, o ne demonstruotoja, sudarys prielaidas ateityje išvengti situacijų, kuomet UAB „Forum Cinemas“ filmui skirto biudžeto pinigais reklamuodamas UAB „Forum Cinemas“ kaip platintojos veiklą, tuo pačiu reklamuos ir savo, kaip filmų demonstruotojos, veiklą. Tokiu būdu bus išvengiama papildomų įpareigojimų, tiesiogiai nesusijusių su sutarties objektu, taikymu, UAB „Forum Cinemas“ neįgaus konkurencinio pranašumo lyginant su kitais kino filmų demonstruotojais .
Kaip minėta šio nutarimo aprašomojoje dalyje, Konkurencijos taryba paskelbus šiuos UAB „Forum Cinemas“ pateiktus įsipareigojimus viešai diskusijai pastabos ir pasiūlymai sulaukti tik iš Pareiškėjo. Savo pastabose Pareiškėjas siūlo, kad už filmų kopijų nuomą būtų sumokama ne prieš užsakant papildomą kopiją, o po tos kopijos demonstravimo. Ši Pareiškėjo pastaba yra atmestina, kadangi platintojas turi teisę reikalauti avansinio mokėjimo, nuomodamas papildomas kino filmų kopijas, o uždraudus reikalauti avansinio mokėjimo būtų nepagrįstai ribojama UAB „Forum Cinemas“ ūkinės veiklos laisvė. Taip pat Pareiškėjas siūlė nustatyti tam tikras maksimalias pinigų sumas, kurių turėtų teisę reikalauti UAB „Forum Cinemas“ už papildomai suteikiamas premjerinių ar nepremjerinių filmų kopijas. Ši Pareiškėjo pastaba yra atmestina, kadangi nėra tikslinga nustatinėti konkrečių sumų, nes kiekvienu atveju papildomos kopijos gamybos kaštai gali skirtis. Pareiškėjas siūlo įpareigoti UAB „Forum Cinemas“ atskirti kino filmų platinimo ir kino filmų demonstravimo veiklas, įsteigiant naują juridinį asmenį kino filmų platinimo veiklai. Šis Pareiškėjo siūlomas įpareigojimas dėl nepakankamo argumentavimo ir pagrindimo nebuvimo taip pat yra atmestinas.
Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nurodyta, kad tyrimas nutraukiamas, jei veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, o ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus ir pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje. Atsižvelgus į tai, kad UAB „Forum Cinemas“ prisiėmė tinkamus ir proporcingus įsipareigojimus, o 2010-06-07 raštu informavo Konkurencijos tarybą, kad tolesnę savo veiklą jau vykdo pagal prisiimtus įsipareigojimus, t. y. nutraukė veiksmus, kurie galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, bei į tai, kad tokie veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymo saugomiems interesams, konstatuotina, kad yra pagrindas nutraukti tyrimą šio ūkio subjekto atžvilgiu vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais ir 30 straipsnio 3 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą UAB „Forum Cinemas“ atžvilgiu dėl šios bendrovės veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
2. Patvirtinti šiuos UAB „Forum Cinemas“ prisiimtus įsipareigojimus:
2.1. Tiesiogiai ir netiesiogiai neskatinti ir nereikalauti iš Lietuvoje kino filmus platinančių ūkio subjektų išskirtinių teisių dėl kino filmų demonstravimo tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose;
2.2. Suteikti turimų nepremjerinių kino filmų kopijas jų viešam demonstravimui kino teatruose bet kuriam to pageidaujančiam ūkio subjektui su sąlyga, kad toks subjektas įsipareigoja padengti tiesioginius kino filmo kopijos pateikimo minimalius kaštus, t. y. dėl kino filmo kopijos pateikimo UAB „Forum Cinemas“ patiriamas išlaidas (kino filmo kopijos transportavimas, darbo jėgos kaštai ir kt.). Tokiu atveju UAB „Forum Cinemas“ gali reikalauti iš anksto sumokėti šią sumą arba jos sumokėjimą užtikrinti priimtinu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu (banko garantija ar kt.). Ūkio subjekto pajamoms, gautoms iš tokio kino filmo demonstravimo kino teatre, viršijus tam tikrą UAB „Forum Cinemas“ ir ūkio subjekto sutartą sumą, už tolimesnį kino filmo kopijos naudojimą atsiskaitoma atitinkamose su UAB „Forum Cinemas“ sudarytose sutartyse dėl kino filmo kopijų naudojimo nustatyta tvarka;
2.3. Suteikti papildomą premjerinio kino filmo kopiją, t. y. kopiją, viršijančią įprastine planavimo tvarka nustatytų ir Lietuvos Respublikos rinkai skirtų premjerinių kino filmų kopijų skaičių, jos viešam demonstravimui kino teatre bet kurio pageidaujančio ūkio subjekto prašymu su sąlyga, kad toks subjektas įsipareigoja padengti licenciaro ar jo atstovo ir UAB „Forum Cinemas“ patiriamų ir su tokio kino filmo platinimu Lietuvos Respublikos teritorijoje susijusių išlaidų proporcingą dalį. Tokiu atveju UAB „Forum Cinemas“ gali reikalauti iš anksto sumokėti šią sumą arba jos sumokėjimą užtikrinti priimtinu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu (banko garantija ar kt.). Ūkio subjekto pajamoms, gautoms iš tokio kino filmo demonstravimo kino teatre viršijus tam tikrą UAB „Forum Cinemas“ ir ūkio subjekto sutartą sumą, už tolimesnį kino filmo kopijos naudojimą atsiskaitoma atitinkamose su UAB „Forum Cinemas“ sudarytose sutartyse dėl kino filmo kopijų naudojimo nustatyta tvarka;
2.4. UAB „Forum Cinemas“, gavusi tam tikros formos (pav., raštu, žodžiu, el. paštu, faksu ar pan.) ūkio subjekto prašymą suteikti filmo kopiją viešam demonstravimui kino teatre, per 2 darbo dienas ūkio subjektui turi pateikti atitinkamos formos kaip ir prašymas atsakymą dėl galimybės suteikti prašomą kopiją pagal šių įsipareigojimų 2 ir 3 punktus ir nurodyti kopijos suteikimo sąlygas;
2.5. Reklamuojant UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus bet kokiose reklamos pateikimo priemonėse (televizijoje, spaudoje, plakatuose, stenduose, iškabose, filmų treileriuose ir kt.) aiškiai nurodyti, kad konkretaus filmo atžvilgiu UAB „Forum Cinemas“ veikia kaip kino filmo platintojas.
3. Įpareigoti UAB „Forum Cinemas“ per dvi savaites nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo informuoti Lietuvoje veikiančius kino platintojus bei kino teatrų operatorius apie prisiimtus įsipareigojimus ir per 5 dienas nuo šio įpareigojimo įvykdymo Konkurencijos tarybai pateikti įrodymus apie informavimą.
4. Šio nutarimo 2 punkte nurodyti UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimai galioja 3 metus nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dienos.
5. Pasikeitus situacijai rinkose, bet ne anksčiau nei po 2 metų nuo šio nutarimo priėmimo, UAB „Forum Cinemas“ turi teisę pateikti Konkurencijos tarybai motyvuotą prašymą dėl prisiimtų įsipareigojimų pakeitimo ar panaikinimo.
 
Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Jonas Rasimas

1Nepremjerinis filmas – tai toks filmas, kuris į kino teatrą patenką tuomet, kai būna parodomas kituose kino teatruose.
2Premjerinis filmas – tai toks filmas, kuris teritorijoje rodomas pirmą kartą pagal iš anksto paskelbtą ir su filmo statytojais suderintą planą. Premjerinio filmo ciklas trunka 4-8 savaites priklausomai nuo populiarumo.