Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL UAB „MINERALINIAI VANDENYS“, UAB „EUGESTA“ IR UAB „VINVESTA“ KONSORCIUMO, V. JUNEVIČIAUS VADOVAUJAMO FIZINIŲ ASMENŲ KONSORCIUMO VEIKSMŲ, DALYVAUJANT AB „ALITA“ PRIVATIZAVIMO VIEŠAJAME KONKURSE, ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 02 19
  • Nutarimo Nr.: 1S-27
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau-Konkurencijos taryba) 2004 m. vasario 19 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus atlikto tyrimo medžiagą dėl UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumo, V. Junevičiaus vadovaujamo fizinių asmenų konsorciumo veiksmų, dalyvaujant AB „Alita“ privatizavimo viešajame konkurse, atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktui.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas 2003 m. gruodžio 11 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-138 pagal Lietuvos Respublikos Seimo narės, Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkės Nijolės Steiblienės (toliau-Pareiškėja) pateiktą informaciją, susijusią su AB „Alita“ privatizavimu viešojo konkurso būdu, ir prašymą ištirti ar AB „Alita“ privatizavimo konkurse antrą ir trečią vietas užėmę UAB „Mineraliniai vandenys“ bei UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas, pasitraukdami iš konkurso, nesudarė Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu draudžiamų susitarimų. Pateiktoje informacijoje nurodoma, kad VĮ Valstybės turto fondui pripažinus L. Bosca viešo konkurso laimėtoju privatizuojant AB „Alita“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, tačiau pirkėjui neatvykus parafuoti sutarties, Valstybės turto fondas 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-266 panaikino AB „Alita“ akcijų paketo viešo konkurso rezultatus ir pavedė Viešo konkurso komisijai derėtis dėl AB „Alita“ akcijų paketo pardavimo su antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu UAB „Mineraliniai vandenys“. Tos pačios dienos (2003-10-14) raštais UAB „Mineraliniai vandenys“, pateikusi antrą pagal vertę pasiūlymą, bei UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas, pateikęs trečią pagal vertę pasiūlymą, informavo Valstybės turto fondą, kad atsisako toliau dalyvauti AB „Alita“ privatizavimo konkurse. Tokie antrą ir trečią pasiūlymus pateikusių ūkio subjektų veiksmai, teigia Pareiškėja, leidžia daryti prielaidą apie galimą AB „Alita“ viešajame privatizavimo konkurse dalyvavusių ūkio subjektų susitarimą toliau nedalyvauti konkurse, siekiant sudaryti sąlygas privatizuojamą objektą įsigyti mažiausią kainą pasiūliusiam dalyviui. Mažiausią kainą pasiūlė fizinių asmenų grupės, AB „Alita“ generalinio direktoriaus V. Junevičiaus, finansų ir administracijos direktoriaus V. Pečiūros, technikos direktoriaus A. J. Stankevičiaus ir komercijos direktoriaus D. Vėželio įkurtas konsorciumas.
Tyrimo metu buvo atliktas patikrinimas viešo konkurso dalyvių UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Eugesta“, UAB „Vinvesta“ ir AB „Alita“ patalpose, kuriose dirba V. Junevičiaus vadovaujamo konsorciumo nariai, kurio metu buvo paimti dokumentai, galintys turėti įrodomosios reikšmės, apklausti asmenys, rengę pasiūlymus viešajam AB „Alita“ privatizavimo konkursui.
Apie AB „Alita' valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimą viešo konkurso būdu Valstybės turto fondas paskelbė 2003 m. vasario mėn. Informaciniame biuletenyje Nr. 4 ir fondo tinklalapyje. Dalyvių registracija Valstybės turto fonde pradėta 2003 m. gegužės 6 d. ir baigta gegužės 7 d. Dalyvauti viešajame konkurse užsiregistravo 4 dalyviai: fizinių asmenų V. Junevičiaus, V. Pečiūros, A.J. Stankevičiaus ir D. Vėželio konsorciumas; L. Bosca; UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas; UAB „Mineraliniai vandenys“. FMĮ „Suprema“, kuriai buvo pavesta išnagrinėti potencialių pirkėjų pateiktus dokumentus, įvertinusi dalyvių pasiūlymus ir kainą, gegužės 21 d. informavo Valstybės turto fondą apie preliminarią investuotojų eilę: 1) L. Bosca; 2) UAB „Mineraliniai vandenys“; 3) UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas; 4) V. Junevičiaus vadovaujamas fizinių asmenų konsorciumas.
Viešo konkurso komisija 2003 m. birželio 23 d. posėdyje pripažino L. Bosca viešo konkurso nugalėtoju, o Valstybės turto fondas birželio 30 d. šią komisijos išvadą patvirtino ir rugsėjo 2 d. pakvietė L. Bosca atvykti rugsėjo 4 d. parafuoti akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. L. Boscai neatvykus parafuoti sutarties, Viešo konkurso komisija 2003 m. spalio 10 d. posėdyje pasiūlė Valstybės turto fondui panaikinti viešo konkurso rezultatus ir priimti atitinkamus sprendimus dėl tolesnės AB „Alita“ privatizavimo eigos. Pranešimai apie šį komisijos sprendimą buvo paskelbti žiniasklaidoje, todėl viešo konkurso dalyviai UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas, V. Junevičiaus vadovaujamas fizinių asmenų konsorciumas jau žinojo apie tolimesnį AB „Alita“ privatizavimo etapą, ką jie patvirtino ir apklausos metu.
Valstybės turto fondo generalinis direktorius 2003 m. spalio 14 d. įsakymu pavedė Viešo konkurso komisijai derėtis dėl AB „Alita“ akcijų paketo pardavimo su antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu, tačiau dar nespėjus apie tai pranešti konkurso dalyviams buvo gautas UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas 2003 m. spalio 14 d. raštas (užregistruotas Valstybės turto fonde tą pačią dieną), kuriuo pareiškiama, kad dėl vykdomų kitų investicinių projektų, atsisakoma dalyvauti tolesniame viešajame konkurse AB „Alita“ privatizuoti. Analogiškas 2003 m. spalio 14 d. raštas (užregistruotas Valstybės turto fonde spalio 16 d.) apie atsisakymą dalyvauti tolimesniame konkurse, tačiau nenurodant jokių atsisakymo motyvų, buvo gautas ir iš UAB „Mineraliniai vandenys“.
UAB „Vinvesta“, kurios steigėjas ir vienintelis akcininkas - UAB „Hermis fondų valdymas“, pagrindinė veikla - akcijų paketų įsigijimai, pardavimai strateginiams investuotojams, įmonių valdymas. 2003 m. UAB „Vinvesta“ įsigijo 30 proc. AB „Sema“ akcijų, nupirko Estijos laivų kompanijos akcijų, laimėjo Latvijos tekstilės kompanijos privatizavimo konkursą. Šie investiciniai projektai, UAB „Hermis fondų valdymas“ gen. direktoriaus N. Dagilio ir UAB „Vinvesta“ dir. T. Sereikos teigimu, apribojo bendrovės finansines galimybes, todėl, sužinojus kad L. Bosca pasitraukė iš konkurso ir kilus spaudoje ažiotažui, buvo nuspręsta pasitraukti iš konkurso ir pirkti AB „Rokiškio sūris“ akcijas (prašymas leisti įsigyti šios įmonės akcijas Konkurencijos tarybai pateiktas 2003 m. lapkričio 7 d.) Apie pasitraukimą Valstybės turto fondas ir Viešo konkurso komisija buvo informuoti 2003 m. spalio 14 d., nors dar spalio 1 d. UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas Valstybės turto fondui ir Viešo konkurso komisijai raštu pareiškė apie savo tolesnį ketinimą dalyvauti AB „Alita“ privatizavime. Pasak N. Dagilio ir T. Sereikos, tokį apsisprendimą nulėmė pasikeitusi bendrovės strategija pirkti AB „Rokiškio sūris“ akcijas. Apie tai, kad UAB „Mineraliniai vandenys“ pasitraukia iš konkurso, teigia nežinoję.
UAB „Mineraliniai vandenys“ gen. direktorius E. Apulskis apklausos metu nurodė, kad bendrovė vienu metu dalyvavo dviejų alkoholio įmonių privatizavime - AB „Stumbras“ ir AB „Alita“, prioritetas buvo teikiamas įsigyti AB „Stumbras“. Apie tai, kad L. Boscai pasitraukus iš konkurso bus deramasi su mūsų bendrove, teigė E. Apulskis, sužinojome iš spaudos, oficialus kvietimas buvo gautas vėliau, tačiau tam neteikėme reikšmės, nes laimėjus AB „Stumbras“ konkursą tapo aišku, jog Konkurencijos taryba neduos leidimo pirkti AB „Alita“. Kadangi informacija apie mūsų bendrovės pakvietimą per radiją buvo skelbiama spalio 14d., tai tą pačią dieną ir pareiškėme Valstybės turto fondui apie atsisakymą dalyvauti tolesniame konkurse.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1502 patvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatus, Valstybės turto fondo informaciniame biuletenyje turi būti skelbiama valstybės (savivaldybės) kontroliuojamos įmonės, kurios akcijos parduodamos, apžiūros laikas. AB „Alita“ privatizavimo atveju, bendrovėje buvo įrengtas „duomenų kambarys“, sudarytas apžiūros grafikas, kurio metu konkurso dalyviai galėjo susipažinti su bendrovės finansine padėtimi ir ūkine veikla bei gauti visą su privatizavimu susijusią informaciją. Tokią informaciją teikė AB „Alita“ vadovai, kurie ir patys dalyvavo įmonės privatizavime, todėl jie turėjo tiesioginius kontaktus su konkurentais. V. Junevičius apklausos metu patvirtino, kad teikdamas informaciją apie AB „Alita“, buvo susitikęs su UAB „Mineraliniai vandenys“ dir. A. Listavičium, L. Bosca, UAB „Boslita“ dir. Skorupsku, su UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumo atstovais bendravo kiti įmonės vadovai. MG Baltic prezidentas D. Mockus, V. Junevičiaus teigimu, dar prieš privatizavimą minėjo, jog juos domina AB „Stumbras“, o jeigu nepasiseks, tai bandys įsigyti AB „Alita“, todėl pasitraukus L. Boscai buvo aišku, kad UAB „Mineraliniai vandenys“ nedalyvaus konkurse dėl 2 priežasčių: 1) D. Mockus jau anksčiau tvirtino, kad juos domina tik viena įmonė; 2) praktiškai buvo aišku, kad Konkurencijos taryba neleis UAB „Mineraliniai vandenys“ įsigyti kitą alkoholio įmonę. V. Junevičius taip pat patvirtino, kad pasitraukus L. Boscai iš konkurso buvo susitikęs su UAB „Hermis fondų valdymas“ gen. direktoriumi N. Dagiliu, kuris patvirtino, jog AB „Alita“ privatizavimo procesas labai užsitęsė ir per tą laiką jie sudalyvavo kituose investiciniuose projektuose, todėl tapo aišku, teigė V. Junevičius, kad UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas tolesniame AB „Alita“ privatizavimo procese nedalyvaus ir jokių derybų dėl jų pasitraukimo iš konkurso nebuvo.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami, įskaitant konkurentų susitarimą dalyvauti ar nedalyvauti arba pateikti suderintus pasiūlymus viešajame pirkime, konkurse ar kituose panašaus pobūdžio pirkimuose (5 str. 1 d. 6 p.).
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 10 dalis nurodo, kad susitarimas - tai „bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą“.
Suderintų veiksmų sąvoka yra apibrėžta Konkurencijos tarybos 2000 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 1 patvirtintame dokumente „Reikalavimai ir sąlygos susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio nelaikomi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimu“. Tai yra ūkio subjektų elgesys rinkoje, kai galima numatyti, jog ūkio subjektai susitarė dėl tokio elgesio ir yra tokio elgesio derinimo tarpusavyje įrodymų, arba kai tokio elgesio negalima paaiškinti kitaip.
Išanalizavus tyrimo metu surinktą informaciją, viešo konkurso dalyvių duotus paaiškinimus, tiesioginių ar netiesioginių susitarimo ar veiksmų derinimo įrodymų, atsisakant dalyvauti tolesniame įmonės privatizavime, nustatyta nebuvo. Išnagrinėjus kitas aplinkybes, kurios galėjo įtakoti konkurso dalyvių sprendimą pasitraukti iš tolesnio AB „Alita“ privatizavimo etapo, nustatyta, kad UAB „Mineraliniai vandenys“ 2003 m. rugpjūčio 6 d. laimėjo AB „Stumbras“ privatizavimo viešą konkursą (2003 m. spalio 21 d. buvo pasirašyta valstybei nuosavybės teise akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, o spalio 27 d. įvyko sandorio užbaigimas), kuri Konkurencijos tarybos 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 6/b buvo pripažinta dominuojančia stiprių alkoholinių gėrimų rinkoje, todėl bendrovės vadovų abejonės, ar Konkurencijos taryba būtų davusi leidimą įsigyti ir AB „Alita“, kuri užima didelę šios rinkos dalį, buvo pagrįstos, kadangi pagal Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konkurencijos taryba atsisako duoti leidimą vykdyti koncentraciją, jeigu dėl koncentracijos bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis.
Paprastai susitarimai tarp ūkio subjektų sudaromi ar veiksmų derinimas vykdomas tikslu gauti tam tikrą ekonominę naudą. Kad UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumas, susitarę su konkurso dalyviais, pasitraukė iš AB „Alita“ privatizavimo viešo konkurso, siekdami gauti ekonominę naudą, tyrimo metu nustatyta nebuvo. Todėl galima teigti, kad UAB „Hermis fondų valdymas“ gen. direktoriaus N. Dagilio, kuris buvo įgaliotas atstovauti konsorciumo interesus AB „Alita“ privatizavimo viešajame konkurse, ir UAB „Vinvesta“ direktoriaus T. Sereikos sprendimas pasitraukti iš konkurso ir nukreipti pastangas ir finansinius resursus kitų investicinių projektų įgyvendinimui buvo priimtas ne susitarimo ar veiksmų derinimo su kitais konkurso dalyviais išdavoje, o vadovaujantis verslo interesais.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Mineraliniai vandenys“, UAB „Eugesta“ ir UAB „Vinvesta“ konsorciumo, V. Junevičiaus vadovaujamo fizinių asmenų konsorciumo veiksmų, dalyvaujant AB „Alita“ privatizavimo viešajame konkurse, atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktui nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas