Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „NAUJASIS AITVARAS“ VEIKSMŲ ATITIKTIES REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2005 01 20
  • Nutarimo Nr.: 2S-2
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno;
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: Kristinai Martišienei, Vytautui Gliebui, Elenai Navickaitei, Jūratei Šovienei;
dalyvaujant UAB “Verslo žinios” atstovui Gediminui Pranevičiui;
dalyvaujant UAB “Naujasis aitvaras” atstovams Romui Bubneliui, Dianai Veleckienei;
2004 m. sausio 20 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB “Naujasis aitvaras” skelbtos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.1S-98 UAB “Verslo žinios” pareiškimo pagrindu.
UAB “Verslo žinios” (toliau-pareiškėja) 2004 m. gegužės 27 d. raštu Nr.119 pateikė Konkurencijos tarybai prašymą ištirti, ar UAB “Naujasis aitvaras” naudojama reklama atitinka Reklamos įstatymo reklamai keliamus reikalavimus. Pareiškime teigiama, kad UAB “Naujasis aitvaras” 2004 m. gegužės 7 d. išplatino dienraščio “Verslo žinios” prenumeratoriams specialų reklaminį leidinį ”Vakaro žinios”, kurio 10 puslapyje pateikiamas UAB “Verslo žinios” registruotas prekės ženklas ir nurodomi teiginiai: “Lyderių laikraštis - Verslo žinios. Laikraščių lyderis - Vakaro žinios” bei “Lietuvos dienraščių lyderis! Vakaro žinios”. Pareiškėjos nuomone, reklamos teiginį “Lyderių laikraštis - Verslo žinios” vartotojai gali suvokti taip, kad “Verslo žinios” atstovauja tik stambiojo verslo nuomonę ir interesus, nors dienraštis “Verslo žinios” yra skirtas visoms verslo grupėms ir visų pirma siekia atstovauti smulkaus ir vidutinio verslo interesus. Pareiškėjos teigimu, šis reklaminis teiginys diskredituoja dienraštį “Verslo žinios”, mažina esamų ir būsimų klientų pasitikėjimą bendrove ir gali paskatinti tam tikrą dalį reklamos davėjų atsisakyti naudotis UAB “Verslo žinios” reklamos skleidimo paslaugomis. Be to, pareiškėja nurodo, kad aukščiau minėtoje reklamoje pateikiamas UAB “Verslo žinios” registruotas prekės ženklas, kurio pavadinimas ir logotipas pateikiamas netvarkingai atplėštoje laikraščio skiautėje ir aiškiai turi pareiškėjos produktą ir prekės ženklą menkinantį pobūdį. Kiti reklamos teiginiai “Laikraščių lyderis - Vakaro žinios” bei “Lietuvos dienraščių Lyderis! Vakaro žinios”, pareiškėjos nuomone, prieštarauja vienas kitam ir yra neteisingi, nėra susiję su prekių ar paslaugų lyginimu, todėl neįmanoma jų visapusiškai pagrįsti objektyviais duomenimis. Pareiškėja mano, kad UAB “Naujasis aitvaras” naudojama reklama pažeidžia Reklamos įstatymo 6 straipsnį.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2004 m. gegužės 7 d. buvo išplatintas specialus reklaminis leidinys ”Vakaro žinios”, kurio 10 puslapyje pateikiamas UAB “Verslo žinios” registruotas prekės ženklas ir nurodomi teiginiai “Lyderių laikraštis - Verslo žinios. Laikraščių lyderis - Vakaro žinios” bei “Lietuvos dienraščių lyderis! Vakaro žinios”. Vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimu, nustatyta, kad lyginamojoje reklamoje “Lyderių laikraštis - Verslo žinios. Laikraščių lyderis -Vakaro žinios”, žodžio lyderis metaforišką panaudojimą pakeitus nurodytom reikšmėm, reklamos tekstas reikštų: “Vadovų laikraštis - Verslo žinios, Pirmaujantis laikraštis - Vakaro žinios”. Abiejuose reklaminiuose šūkiuose žodis “lyderis” panaudojamas metaforiškai.
Tyrimo metu nustatytas laikraščių “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Verslo žinios” tiražas 2004 m. kovo-gegužės mėnesiais. Kadangi pastarųjų leidinių ir dienraščio “Vakaro žinios” tiražas šių mėnesių atskiromis savaitės dienomis buvo nevienodas, buvo nustatytas dienraščių vidutinis tiražo dydis mėnesio dienai. Reklaminio teiginio “Laikraščių lyderis - Vakaro žinios” ir reklamos “Lietuvos dienraščių lyderis! Vakaro žinios” naudojimo metu (gegužės mėn.) tiražas buvo: “Vakaro žinios” - 88 305 egz., “Lietuvos rytas” - 75 103 egz., “Respublika” - 41 563 egz. ir “Verslo žinios” - 15 884 egz.
Tyrimą atlikusio pareigūno tyrimo išvadose nustatyta, kad UAB “Naujasis aitvaras”, skelbdama lyginamąją reklamą, menkino UAB “Verslo žinios” registruotą prekės ženklą, jos prekę - dienraštį “Verslo žinios”, taip pat lygino laikraščių savybes, kurios negali būti tikrinamos, ir šiais savo veiksmais galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktus.
UAB “Verslo žinios” sutiko su tyrimo išvadomis ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Posėdžio metu UAB “Verslo žinios” atstovas G.Pranevičius papildomai atkreipė dėmesį, jog tyrimas buvo inicijuotas sulaukus faktinės reakcijos rinkoje, t.y. šiuo atveju atsakovas išplatino nagrinėjamą reklamą, leidinys buvo adresuotas “Verslo žinių” prenumeratoriams. Teigė, kad “Verslo žinių” laikraštis yra orientuotas į visą verslo visuomenę - nuo stambiausių iki smulkiausių. Iš tyrimo medžiagos matosi, jog leidinys buvo skirtas tikslinei verslo auditorijai, iš kurios tikimasi reklamos “Vakaro žiniose”.
UAB “Naujasis aitvaras” 2004-12-06 rašte Konkurencijos tarybai su tyrimo išvadomis ir siūloma bauda nesutiko. UAB “Naujasis aitvaras” nuomone, atplėšta laikraščio “Verslo žinios skiautelė su prekės ženklu reiškia ne vieno ar kito laikraščio menkinantį pobūdį, bet yra iliustracija straipsniui “Ko nesugeba “Verslo žinios”, padarė “Vakaro žinios”. Posėdyje UAB “Naujasis aitvaras” atstovė D.Veleckienė atkreipė tarybos dėmesį, kad “Verslo žinių” prenumeratoriai yra didžiąja dalimi verslo įmonės, o šis reklaminis leidinys buvo išleistas norint padidinti “Vakaro žinios” prenumeratorių skaičių. Mano, kad sąvoka “lyderis” negali nei pažeminti, nei įžeisti, ji gali tik išaukštinti, nes panaudoti žodį “lyderis” blogąja prasme labai sunku, nebent tas negatyvumas sektų iš konteksto. Teigia, kad šis tyrimas neturėjo būti pradėtas. Reklamos įstatyme kalbama apie konkurentų lyginamąją reklamą, tuo tarpu šiuo atveju UAB “Naujasis aitvaras” nelaiko “Verslo žinių” konkurentais, nes nėra orientuoti į tą pačią skaitytojų auditoriją. UAB “Naujasis aitvaras” laikraščio auditorija yra žymiai platesnė, tuo tarpu “Verslo žinios” yra orientuotos į labai konkrečią auditoriją.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Tyrimo metu surinkta informacija leidžia teigti, kad UAB “Naujasis aitvaras” laikraščių leidybos veikla laikytina komercine-ūkine veikla, o spaudoje skleista reklama yra susijusi su UAB “Naujasis aitvaras” vykdoma veikla ir skatina vartotojus naudotis pastarosios teikiamomis paslaugomis. Atsižvelgus į tai darytina išvada, kad spaudoje skleista reklama yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, kad lyginamąja reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai ar netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Konkurencijos tarybos nuomone, UAB “Naujasis aitvaras” ir UAB “Verslo žinios” laikytinos konkuruojančiomis bendrovėmis, kadangi šios bendrovės konkuruoja dėl reklamos davėjų bei prenumeratorių. Tai patvirtino ir UAB “Naujasis aitvaras” atstovė, Konkurencijos tarybos posėdyje pripažinusi, kad minimas “Vakaro žinių” reklaminis leidinys buvo išleistas norint padidinti “Vakaro žinių” prenumeratorių skaičių.
UAB “Naujasis aitvaras” skelbtoje reklamoje “Lyderių laikraštis - Verslo žinios. Laikraščių lyderis - Vakaro žinios” tiesiogiai nurodė konkurentą - UAB “Verslo žinios”, bendrovės registruotą prekės ženklą ir jos prekę - dienraštį “Verslo žinios”, todėl, atsižvelgiant į išdėstytą, nagrinėjama reklama laikytina lyginamąja reklama, kaip apibrėžia Reklamos įstatymo 2 str. 5 d.
Kadangi nagrinėjama UAB “Naujasis aitvaras” skelbta reklama laikytina lyginamąja reklama, turėtų būti nustatyta, ar ji atitinka lyginamajai reklamai keliamus reikalavimus.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, lyginamoji reklama leidžiama, jeigu ji nėra klaidinanti pagal šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnį. Klaidinančios reklamos sąvoka pateikta Reklamos įstatymo 2 str. 4 d., pagal kurią klaidinanti reklama suprantama kaip reklama, kuri bet kokiu būdu klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta ar kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Remiantis protingumo kriterijumi, laikytina, kad UAB “Naujasis aitvaras” naudotą reklamos teiginį “Laikraščių lyderis - Vakaro žinios” bei reklamą “Lietuvos dienraščių lyderis! Vakaro žinios” reklamos vartotojas gali suprasti “Vakaro žinias” esant didžiausiu tiražu leidžiamu laikraščiu. Remiantis byloje esančia medžiaga, dienraštis “Vakaro žinios” laikytinas turinčiu didžiausią tiražą, todėl reklama “Laikraščių lyderis -Vakaro žinios” neklaidino reklamos vartotojų. Darytina išvada, kad aukščiau minėtas reklaminis teiginys jo naudojimo metu nebuvo klaidinantis.
Pagal Reklamos įstatymo 6 straipsnį lyginamoji reklama leidžiama, jei joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau šių prekių ir paslaugų reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir būdingų savybių.
Remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimu, kad abiejuose reklaminiuose šūkiuose žodis “lyderis” panaudotas metaforiškai, darytina išvada, kad UAB “Naujasis aitvaras” naudojamoje reklamoje lygino nepatikrinamas prekės (laikraščių) savybės, o tai yra nesuderinama su Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimais.
Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad lyginamoji reklama leidžiama, jeigu ji nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų skiriamųjų žymenų, jo prekių, paslaugų, veiklos, finansinės ar kitokios padėties. Atsižvelgiant į tai, kad laikraščiai reklamoje yra apibūdinti perkeltine prasme, nėra pagrindo reklaminį užrašą “lyderių laikraštis” vertinti kaip diskredituojantį konkurentą. Konkurencijos tarybos manymu reklamoje esančio konkurento vardo pateikimo būdas (pateikiamas kaip nuplėšta skiautė) gali turėti konkurento diskreditavimo požymių, tačiau atsižvelgiant į šalia pateikiamą reklaminį teiginį “Lyderių laikraštis - Verslo žinios”, kuris reklamos kontekste neturi neigiamos reikšmės, nėra pagrindo teigti, kad UAB “Verslo žinios” buvo diskredituojama.
Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą atsako tik tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Iš tyrimo byloje esančių duomenų matyti, kad UAB “Naujasis aitvaras” yra nagrinėtos reklamos davėja, kadangi tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtino šią bendrovę savo iniciatyva ir interesais gaminus nagrinėjamą reklamą. Kadangi UAB “Naujasis aitvaras” nepateikė įrodymų, kad Reklamos įstatymo 6 straipsnis buvo pažeistas ne dėl UAB “Naujasis aitvaras” kaltės, konstatuotina, kad pastaroji bendrovė yra atsakinga už neleidžiamos lyginamosios reklamos skleidimą.
Vertindama UAB “Naujasis aitvaras” padarytą pažeidimą, Konkurencijos taryba vadovavosi Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta, kad tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, pažeidimu nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už klaidinančios ar neleidžiamos reklamos naudojimą gali taikyti reklaminės veiklos subjektui administracinę nuobaudą - įspėjimą. Atsižvelgta į tai, kad nagrinėjama reklama skleista tik vieną kartą, su vieno laikraščio numerio tiražu, kad reklaminiai teiginiai neturi tiesioginės neigiamos reikšmės apibūdinant konkuruojančią bendrovę ar jos paslaugas. Be to, nagrinėjama reklama pagal pobūdį yra lyginamoji ir tokia reklama didžia dalimi galėjo būti pažeidžiami konkuruojančio ūkio subjekto - UAB “Verslo žinios” interesai. Todėl, laikytina, kad minėta reklama nebuvo padaryta esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems interesams, o UAB “Naujasis aitvaras” padarytas pažeidimas vertintinas kaip mažareikšmis.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p., 19 str. 2 d. 1 p., 22 str. 1 d., 23 str. 1 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB “Naujasis aitvaras” skleistą reklamą “Lyderių laikraštis - Verslo žinios”, “Laikraščių lyderis - Vakaro žinios” neleidžiama lyginamąja reklama.
2. Už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą skirti UAB “Naujasis aitvaras” administracinę nuobaudą - įspėjimą.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas