Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „OMNITEL“ SKELBTOS REKLAMOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2002 10 31
  • Nutarimo Nr.: 11/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių V.Kavaliausko, D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, G.Stuko,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojams: P.Kvietkauskienei, A. Karpavičiui, L.Darulienei, E.Navickaitei,
dalyvaujant proceso šalims: UAB „Tele 2“: įgaliotam advokatui Linui Sesickui.
UAB "Omnitel“: įgaliotai atstovei Loretai Andziulytei.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2002 m. liepos 18 d. nutarimu Nr.89 UAB „Tele 2“ pareiškimo pagrindu. 2002 m. gegužės 23 d. UAB „Tele 2“ raštu kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl UAB „Omnitel“ spaudoje skelbtos reklamos „Ar tikrai gaunate tą patį?“ su bendrovės teikiamos paslaugos „Ekstra“ aprašymu, kurioje vaizduojami trys apelsinai, kurių vienas pavaizduotas akivaizdžiai blogesnės kokybės. Pareiškėjas teigė, kad ši reklama aiškiai referuoja į UAB „Tele 2“ anksčiau spaudoje bei per televiziją pateiktą reklamą „Jūs gaunate tą patį, o mokate?“, vaizduojančią taip pat tris mobiliojo ryšio operatorius simbolizuojančius apelsinus bei prašė pripažinti UAB „Omnitel“ skelbtą reklamą klaidinančia.
2002 m. gegužės 27 d. raštu Nr.11-14-621 buvo paprašyta pareiškėją pateikti konkurenciją ribojančius veiksmus patvirtinančius dokumentus. 2002 m. liepos 16 d. buvo pateiktos Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanijos „Baltijos tyrimai“ atlikto tyrimo „Mobiliojo ryšio reklamos vertinimas“ išvados. Apklausos, kurios metu buvo apklausti 503 nuo 18 iki 74 metų amžiaus Vilniaus gyventojai, rezultatai parodė, kad 32 proc. apklaustųjų UAB „Omnitel“ reklamą „Ar tikrai gaunate tą patį?“ tiesiogiai sieja su ankstesne UAB „Tele 2“ paslaugos „Pildyk“ reklama „Jūs gaunate tą patį, o mokate?“ Išvadose teigiama, kad 20 proc. Vilniaus gyventojų mano, jog UAB „Omnitel“ skelbta reklama buvo norima parodyti, kad UAB „Tele 2“ paslaugos „Pildyk“ kokybė yra bloga ar prastesnė nei kitų operatorių.
Klausimą Konkurencijos tarybos posėdyje pristatęs tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnas pateikė tyrimo išvadas, kuriose nurodė, kad UAB „Omnitel“ reklamoje „Ar tikrai gaunate tą patį?“ nenurodė esminių, tikrinamų paslaugų savybių, kurios galėtų būti lyginamos, taip pat siekdama parodyti UAB „Tele 2“ paslaugas kaip nekokybiškas, neatitinkančias techninių reikalavimų ir vartotojų lūkesčių, diskreditavo gerą UAB „Tele 2“ vardą bei menkino jos dalykinę reputaciją ir šiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktų reikalavimus. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, tyrimą atlikęs pareigūnas A.Karpavičius pasiūlė Konkurencijos tarybai pripažinti UAB „Omnitel“ skelbtą lyginamąją reklamą pagal LR Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktus neleidžiama, įspėti UAB „Omnitel“, kad tuo atveju, jei minėta lyginamoji reklama būtų skelbiama ateityje, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Tele 2“ įgaliotas atstovas teigė, jog bendrovė sutinka su Konkurencijos tarybos tyrimo išvada, kad buvo pažeisti Reklamos įstatymo 6 str. 3 ir 5 punktai, tačiau teigė, jog taip pat buvo pažeistas ir Reklamos įstatymo 6 str. 1 punktas bei Reklamos įstatymo 5 str. Tokia nuomonė buvo grindžiama kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktos apklausos išvadomis. Taip pat įgaliotas atstovas teigė, kad siūlomos sankcijos neatitinka sankcijos skyrimo proporcingumo principo, nes Konkurencijos taryba 2002-07-11 bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjusi UAB „Tele 2“ reklamos atitikimą Reklamos įstatymo 6 str. 3 p. bei konstatavusi, kad minėta reklama neatitinka minėto straipsnio reikalavimų, pritaikė griežtesnes sankcijas: įpareigojo nutraukti reklamą ir įpareigojo paneigti reklamą, tuo tarpu šiuo nagrinėjamu atveju siūloma konstatuoti, kad pažeisti du 6 str. punktai.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Pareiškėjas Konkurencijos tarybai pateiktame prašyme UAB „Omnitel“ reklamą prašė pripažinti klaidinančia reklama, analogiškas prašymas buvo išreikštas ir Konkurencijos tarybos posėdyje. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalis numato, kad klaidinančia reklama yra laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali klaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Tyrimą atlikę pareigūnai nenustatė Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo požymių, tačiau teigė, jog yra pagrindo manyti, kad UAB „Omnitel“ reklama „Ar tikrai gaunate tą patį“ yra neleidžiama lyginamoji reklama. Konkurencijos tarybos posėdyje pareikšti UAB „Tele 2“ įgalioto atstovo argumentai dėl UAB „Omnitel“ reklamos „Ar tikrai gaunate tą patį?“ pripažinimo klaidinančia bei sankcijos skyrimo proporcingumo principo taikymo buvo atmesti kaip nepagrįsti. 2002-07-11 bylų nagrinėjimo posėdyje nustatytas įpareigojimas nutraukti reklamą ir ją paneigti buvo pagrįstas tuo, kad UAB „Tele 2“ reklamoje „Jūs gaunate tą patį, o mokate?“ nurodė, kad rėmėsi Baltijos ekonomikos vadybos instituto atliktu bazinių tarifų tyrimu, tačiau, priešingai jo išvadoms, reklamoje naudojo ne sąlyginio vienos pokalbio minutės vidurkio terminą, bet vidutinės minutės kainos terminą, kas nėra tapatūs rodikliai, ir tokiu būdu klaidino vartotojus.
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 5 d. lyginamąja reklama pripažįstama tokia reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Konkurencijos tarybos 2002-07-11 bylų nagrinėjimo posėdyje UAB „Tele 2“ reklama su pavaizduotais trimis apelsinais ir trijų mobiliojo ryšio operatorių teikiamų paslaugų „Ekstra“, „Labas“, „Pildyk“ bei vidutinės minutės kainos užrašais ant jų, buvo pripažinta neleistina lyginamąja reklama. UAB „Omnitel“ reklama „Ar tikrai gaunate tą patį?“, nors tiesiogiai konkurento ir neįvardija, tačiau netiesiogiai aiškiai referuoja į anksčiau skelbtą UAB „Tele 2“ reklamą ir yra laikoma lyginamąja, kadangi kaip ir ankstesnėje UAB „Tele 2“ reklamoje, čia vaizduojami trys apelsinai, o ant kairiojo iš jų esantis užrašas „Ekstra“ liudija, kad čia netiesiogiai taip pat vaizduojami UAB „Tele 2“ reklamoje apelsinų pavidalu parodyti trys mobiliojo ryšio operatoriai. Abiejų reklamų sąryšį taip pat liudija loginis tekstų atitikimas: po UAB „Tele 2“ skelbto teksto „Jūs gaunate tą patį, o mokate?“ sekantis UAB „Omnitel“ skelbiamas tekstas „Ar tikrai gaunate tą patį?“ akivaizdžiai atsiliepia į UAB „Tele 2“ reklaminį tekstą. Be to, pagal kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktos gyventojų apklausos rezultatus, 32 proc. apklaustųjų UAB „Omnitel“ reklamą sieja su anksčiau skelbta UAB „Tele 2“ reklama. Visa tai leidžia teigti, kad UAB „Omnitel“ skelbta reklama atitinka lyginamosios reklamos požymius.
Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, kada yra leidžiama lyginamoji reklama. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte sakoma, kad lyginamoji reklama yra leidžiama, kada joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina. UAB „Omnitel“ spaudoje paskelbtoje reklamoje „Ar tikrai gaunate tą patį?“ nenurodė esminių, tikrinamų paslaugų savybių, kurios galėtų būti objektyviai lyginamos. Laikytina, kad dešiniuoju, blogesnės kokybės apelsinu toje vietoje, kur UAB „Tele 2“ reklamoje vaizdavo savo siūlomą paslaugą „Pildyk“, buvo siekiama simboliškai pavaizduoti UAB „Tele 2“ kaip prastesnės kokybės paslaugas teikiantį mobiliojo ryšio operatorių, palyginus su kitais dviem, kuriuos vaizduoja kiti du geros kokybės apelsinai.
Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodoma, kad lyginamoji reklama yra leidžiama, kai nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių, paslaugų, jo prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės finansinės ar kitokios padėties. UAB „Omnitel“ spaudoje paskelbtoje reklamoje siekiama parodyti, kad UAB „Tele2“ teikiamos paslaugos yra nekokybiškos, neatitinkančios techninių reikalavimų bei vartotojų lūkesčių. Toks UAB „Tele2“ įvardijimas yra nekorektiškas, diskredituojantis bendrovės gerą vardą bei menkinantis jos dalykinę reputaciją. Kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktos gyventojų apklausos išvados liudija, kad 13 proc. apklaustųjų, jų teigimu, minėtoji reklama pablogino jų įvaizdį apie UAB „Tele 2“.
UAB „Omnitel“skelbdama lyginamąją reklamą menkino konkurento UAB „Tele2“ vardą vartotojų akyse bei nenurodė objektyviai lygintinų paslaugų savybių.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 str. 3 ir 5 p., 19 str. 1 d., 22 str. 7 p. ir 9 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Omnitel“ skelbtą reklamą „Ar tikrai gaunate tą patį?“, vaizduojančią tris mobiliojo ryšio operatorius simbolizuojančius apelsinus, neleistina lyginamąja reklama.
2. Įpareigoti UAB „Omnitel „ nedelsiant nutraukti neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą.
3. Įspėti UAB „Omnitel“, kad nedelsiant nenutraukus ar atnaujinus neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą, bus skiriamos Reklamos įstatymo 22 straipsnyje nustatytos baudos.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas