Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „OMNITEL“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2004 11 26
  • Nutarimo Nr.: 2S-14
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Danguolės Klimašauskienės, Jono Rasimavičiaus ir Gendriko Stuko;
sekretoriaujant Zitai Balsienei;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojams: Vidai Vorobjovai, Vytautui Gliebui ir Jurgitai Brėskytei;
proceso šalims: UAB „Tele2“ (pareiškėjas) atstovams: advokatui Ramūnui Kontrauskui ir advokato padėjėjui Tadui Bukauskui; UAB „Eurocom“ (pareiškėjas) atstovui Egidijui Langiui; UAB „Omnitel“ atstovams: Dainiui Pupkevičiui, Jurgitai Šlekytei ir advokatui Jauniui Gumbiui
viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl UAB „Omnitel“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2004 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr.1S-64 UAB „Tele2“ pareiškimo pagrindu. Tyrimo metu dėl nagrinėjamos reklamos gautas UAB „Eurocom“ 2004-05-27 pareiškimas.
UAB „Tele2“ pareiškime nurodė, kad 2004-04-20 dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“ buvo išspausdinta UAB „Omnitel“ reklama, kurioje nurodytos bendrovių UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ ir UAB „BitėGSM“ mobiliojo ryšio kainos. Pareiškėjo nuomone, reklamoje pateikti skaičiai neatitinka realių duomenų, todėl mano, kad reklama yra neleidžiama lyginamoji, nes klaidina vartotojus ir diskredituoja konkurentus.
UAB „Tele2“ nurodė, kad aukščiausias jos taikomas tarifas - 0,58Lt., tuo tarpu reklamoje nurodoma, kad UAB „Tele2“ mobiliojo ryšio kaina - 0,65Lt. Bendrovė pateikė UAB „Baltijos tyrimai“ 2004 m. atliktų tyrimų rezultatus, kurie rodo, kad dauguma naujų vartotojų operatorių yra linkę pasirinkti vadovaudamiesi mažiausios kainos kriterijumi. Apklausos taip pat parodo, kad dauguma (82 proc.) apklaustųjų UAB „Tele2“ pasirinktų dėl pigių tarifų. UAB „Tele2“ reklamose nurodo savo komercinį pranašumą- mažiausią kainą, taip formuodama bendrovės įvaizdį, kuriam nagrinėjama reklama daro tiesioginę žalą.
UAB „Eurocom“ savo pareiškime nurodė, kad UAB „Omnitel“, reklamoje naudodama išvestinius dydžius, turėjo juos teikti objektyviai, lygindama ir visų kitų paslaugų teikėjų, tame tarpe ir UAB „Eurocom“, judriojo telefono ryšio paslaugų kainas. Pareiškėjo nuomone, minima reklama yra klaidinanti, kadangi reklamoje pateikti teiginiai yra neteisingi, neišsamūs, reklamoje praleista informacijos dalis, susijusi su kitų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų kainomis.
Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas atliko tyrimą dėl reklamos, kurioje pateikiami teiginiai: „Faktas juodu ant balto Omnitel kaina- geriausia! Operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina apskaičiuota remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis.“ Reklamoje taip pat grafiniu būdu pavaizduoti skirtingo aukščio stulpai, įvardinti kaip Omnitel, Bitė ir Tele2, bei nurodomi atitinkami dydžiai: Omnitel- 0,51 Lt, Bitė- 0,56Lt, Tele2- 0,65Lt.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad nagrinėjama reklama nuo 2004 m. balandžio 20 d. iki balandžio 28 d. buvo skelbta dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Respublika“. Tuo pačiu laikotarpiu reklama buvo skleidžiama televizijos kanalais: LNK, TV3, LTV, Tango TV, Pirmuoju Baltijos kanalu, Vilniaus TV, Alytaus TV, Aukštaitijos TV, Balticum TV, Kauno TV, KTV Plius, Pūko TV, ir Šiaulių TV. Viso televizijos kanalais reklama buvo transliuota 337 kartus. Nagrinėjama reklama taip pat buvo skelbiama lauko stenduose: Vilniuje (40 vietų), Alytuje, Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Ukmergėje ir Utenoje.
Nuo š.m. balandžio 23 d. iki gegužės 8 d. reklama buvo skelbiama Vilniuje, prekybos centre „Akropolis“. Reklama taip pat buvo platinama kartu su sąskaitomis UAB „Omnitel“ paslaugų vartotojams.
UAB „Omnitel“ (2004-05-04 raštas Nr.2300-1355) paaiškino, kad reklamoje nurodyta mobiliojo ryšio kaina buvo apskaičiuota remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita apie telekomunikacijos sektorių (2003 m. II pusmečio duomenys). Minėtos ataskaitos 26 diagramoje buvo pateikti duomenys apie pokalbių, inicijuotų viešuose fiksuoto telefono ryšio bei judriojo telefono ryšio tinkluose, trukmę. 27 ataskaitos diagramoje pateikti duomenys apie vidutines pajamas (litais) gautas per mėnesį iš vieno abonento teikiant viešojo fiksuoto telefono ryšio bei viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas. Bendrovė nurodė, kad UAB „Tele2“, UAB „Bitė GSM“ ir UAB „Omnitel“ teikiamo mobiliojo ryšio kaina buvo apskaičiuota kiekvieno operatoriaus duomenis, esančius 27 diagramoje, padalinus iš duomenų, esančių 26 diagramoje.
Dėl nagrinėjamos reklamos tyrimo metu buvo kreiptasi į Ryšių reguliavimo tarnybą, kuri savo atsakyme (2004-05-12 raštas Nr. (25.1)-1B-1572) nurodė: „Ryšių reguliavimo tarnyba nepaskelbė tokios informacijos, pagal kurią būtų galima teisingai apskaičiuoti vidutinę judriojo ryšio paslaugų teikėjų teikiamų judriojo ryšio paslaugų kainą. <…> UAB „Omnitel“ komercinėje reklamoje pateiktas nenaudotinas rodiklis „operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina“, nes neaišku, kaip toks rodiklis apskaičiuojamas“.
Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas bylų nagrinėjimo posėdyje pristatė atlikto tyrimo išvadas, kuriose nurodė, kad UAB „Omnitel“ naudojo neleidžiamą lyginamąją reklamą, t.y. klaidino vartotojus, neobjektyviai lygino ir diskreditavo UAB „Tele2“ vardą, menkino jos dalykinę reputaciją ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau - Reklamos įstatymas) 6 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p.
UAB „Omnitel“ atstovai nesutiko su tyrimo išvadomis. D.Pupkevičius papildomai nurodė, kad bendrovė yra atlikusi tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kokie veiksniai yra svarbūs vartotojui pasirenkant mobiliojo ryšio operatorių. Remiantis tyrimo rezultatais UAB „Omnitel“ vertinimas buvo aukščiausias, išskyrus vertinimą dėl kainos. Atstovas teigė, kad šiuo metu UAB „Tele2“ įvaizdis suformuotais kaip bendrovės, teikiančios pigiausias paslaugas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu nustatyta, kad nagrinėjamos reklamos davėja yra UAB „Omnitel“, kuri tai patvirtino raštu.
Reklamos įstatymo 2 str. 7 d. reklama apibrėžiama kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine - ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.
Nagrinėjamoje reklamoje vartotojų dėmesys atkreipiamas į UAB „Omnitel“ paslaugų (įvardijama kaip „teikiamas mobilusis ryšys“) mažiausią kainą (skaitine išraiška nurodoma kaip mažiausia, be to, žodžiais kaina įvardijama kaip geriausia) lyginant su konkurentų - kitų operatorių UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė GSM“ - kainomis, tuo skatinama pasirinkti UAB „Omnitel“ paslaugas. Kadangi reklamoje tiesiogiai nurodomi UAB „Omnitel“ konkurentai, reklama pripažįstama lyginamąja (Reklamos įstatymo 2 str. 5 d.).
Reklamos įstatymo 6 str. numato sąrašą reikalavimų, kuriuos turi tenkinti lyginamoji reklama. Vienas iš šių reikalavimų - lyginamoji reklama neturi būti klaidinanti (6 str. 1d. 1 p.).
Klaidinančios reklamos sąvoka apibrėžiama Reklamos įstatymo 2 str. 4 d.,- tai tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybei konkuruoti. Vertinant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus.
Nagrinėjamoje reklamoje pateikiamas ir lyginamas išvestinis dydis - mobiliojo ryšio kaina, kuris apskaičiuotas kiekvieno iš operatorių vidutines pajamas, gautas iš vieno abonento per mėnesį teikiant viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, padalinus iš pokalbių, inicijuotų atitinkamo operatoriaus tinkle, trukmės, tenkančios vienam abonentui per mėnesį.
Ryšių reguliavimo tarnyba 2004-05-12 raštu Nr. (25.1)-1B-1572 nurodė, kad rodiklis - „operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina“ yra nenaudotinas, nes neaišku, kaip toks rodiklis apskaičiuojamas. Įvertinus šią kompetentingos institucijos išvadą- tai, kad telekomunikacijų srities specialistai negali pateikti šios sąvokos apibrėžimo, reklamos vertinimo prasme svarbu nustatyti, kaip šią sąvoką supranta vidutinis reklamos vartotojas.
Vartotojas, tapęs mobiliojo ryšio abonentu, naudojasi šiomis paslaugomis: pokalbiais, trumpųjų žinučių (SMS), vaizdo žinučių (MMS) siuntimu, balso paštu, interneto telefonu paslauga (WAP) bei įvairiomis papildomomis mokamomis paslaugomis. Be to, mobiliojo ryšio mokėjimo planai paprastai numato minimalų mėnesio mokestį, taikomos įvairios nuolaidos. Į vartotojo apmokamą sąskaitą įtraukiami mokesčiai už visas šias paslaugas. Todėl tikėtina, kad vartotojas sąvoką mobiliojo ryšio kaina sietų su visų išvardytų paslaugų kainos vidurkiu. Tačiau UAB „Omnitel“, apskaičiuodama mobiliojo ryšio kainą, vidutines mėnesines sąskaitas dalino tik iš vienos paslaugos- telefoninių pokalbių.
UAB „Omnitel“, paaiškindama reklamoje pateiktus skaičiavimus, nurodė, kad „operatorių vidutiniškai iš vieno vartotojo gaunamų pajamų struktūroje, pajamų iš kitų judriojo ryšio paslaugų lyginamasis svoris yra santykinai nedidelis, <...> didžiausią dalį sudaro pajamos iš SMS žinučių siuntimo. <...> vidutiniškai iš vieno vartotojo gautų pajamų struktūroje UAB „Tele2“ pajamos iš SMS žinučių siuntimo negali sudaryti esmingai skirtingo lyginamojo svorio, lyginant su UAB „Omnitel“.
Šie bendrovės argumentai vertinami kaip prielaidos, nusakančios, kaip pajamos už SMS žinučių siuntimą galėjo įtakoti mobiliojo ryšio kainos skaičiavimus. Tačiau UAB „Omnitel“ nepagrindė, kaip skaičiuojant „mobiliojo ryšio kainą“ buvo įvertintos visos vartotojų naudojamos judriojo telefono ryšio paslaugos.
Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. numato reklamos davėjo pareigą pagrįsti reklamos teiginių teisingumą. UAB „Omnitel“ pateikti argumentai ir išvestinio dydžio apskaičiavimai neįrodo reklamoje pateiktų teiginių teisingumo.
Atsižvelgus į išdėstytą, konstatuotina, kad reklamoje pateiktos operatorių mobiliojo ryšio kainos ir teiginiai: „Faktas juodu ant balto Omnitel kaina - geriausia! Operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina apskaičiuota remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis.“ yra neteisingi.
Vertinant, ar šie neteisingi teiginiai gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį, atsižvelgiama į tai, jog kaina yra vienas svarbiausių kriterijų vartotojui renkantis prekes ar paslaugas. Nagrinėjamu atveju svarbia aplinkybe laikytina tai, kad judriojo ryšio paslaugų rinkoje yra labai didelis paslaugų kiekis, jų kainų diferencijavimo laipsnis taip pat yra labai aukštas, kainos priklauso nuo daugelio aplinkybių, tokių kaip: tinklas, kuriame kalbama; paros laikas kada kalbama (skirstoma į piko ir ne piko laiką); taikomos įvairios nuolaidos ir pan. Paprastam reklamos vartotojui sudėtinga palyginti ir įvertinti, kurio mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo kainos yra geriausios, todėl sudėtinga įvertinti ir šios reklamos teisingumą. UAB „Omnitel“ (2004-10-14 raštas Nr.2300-3169) taip pat pripažįsta, kad „itin didelis atskirų operatorių teikiamų judriojo ryšio paslaugų ir jų kainų diferencijavimo laipsnis <...> padaro iš esmės neįmanomą tiesioginį atskirų teikėjų teikiamų judriojo ryšio paslaugų (jų elementų) kainų palyginimą.“
Be to, reklamoje pateikta informacija yra grindžiama kompetentingos valstybės institucijos, atsakingos už judriojo ryšio paslaugų teikėjų priežiūrą- Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis. Ši nuoroda sustiprina paprasto reklamos vartotojo pasitikėjimą reklamoje skelbiamos informacijos teisingumu.
Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, galima pagrįstai teigti, kad nagrinėjamoje reklamoje pateikti neteisingi teiginiai gali paveikti reklamos vartotojų ekonominį elgesį, todėl reklama laikytina pažeidžiančia Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 1 p.
Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 3 p. numatyta, jog lyginamoji reklama leidžiama, jei reklamoje yra objektyviai lyginamos viena ar daugiau šių prekių ir paslaugų reikšmingų, svarbių, galimų patikrinti ir būdingų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina.
Nagrinėjamoje reklamoje lyginamos judriojo telefono ryšio paslaugas teikiančių bendrovių UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė GSM“ mobiliojo ryšio kainos. Mobilusis ryšys nėra konkreti paslauga su iš anksto žinoma kaina - tai išvestinis dydis, todėl svarbu nustatyti, kaip jis buvo apskaičiuotas.
Kaip nustatyta aukščiau, reklamoje nurodyti mobiliojo ryšio kainų dydžiai yra neteisingi, t.y. dydžiai: Omnitel - 0,51 Lt; Bitė - 0,56 Lt; Tele2 - 0,65 Lt nėra šių bendrovių mobiliojo ryšio kaina. Mobiliojo ryšio kaina buvo apskaičiuota pajamas, gaunamas už visas paslaugas, padalijus tik iš vienos paslaugos - abonento inicijuotų pokalbių trukmės. Nurodytu būdu apskaičiuoti išvestiniai dydžiai neatspindi realios paslaugų kainos. Todėl šių dydžių palyginimas nėra objektyvus konkurentų mobiliojo ryšio kainos palyginimas, pateikti dydžiai neatitinka realios tikrovės.
Atsižvelgus į tai konstatuotina, kad nagrinėjama reklama neatitinka Reklamos statymo 6 str. 1 d. 3 p. keliamų reikalavimų.
Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p. reikalauja lyginamojoje reklamoje nediskredituoti ir nemenkinti konkurento firmos vardo, jo paslaugų, veiklos.
Reklamoje UAB „Tele2“ mobiliojo ryšio kaina nurodoma 0,65Lt,- pati didžiausia lyginant su kitais konkurentais: UAB „Omnitel“ - 0,51Lt, UAB „Bitė GSM“- 0,56Lt. UAB „Tele2“ nurodė, kad aukščiausias jos taikomas tarifas, išskyrus tarptautinius pokalbius, kurie sudaro 5 proc. visų pokalbių, yra - 0,58Lt. Bendrovė pateikė įrodymus, kad ji reklamos pagalba formuoja savo, kaip pigias paslaugas teikiančios bendrovės, įvaizdį, reklamose nurodo savo komercinį pranašumą- mažiausią kainą. UAB „Tele2“ pateikti UAB „Baltijos tyrimai“ 2004 m. atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad dauguma naujų vartotojų operatorių yra linkę pasirinkti vadovaudamiesi mažiausios kainos kriterijumi. Apklausos taip pat parodo, kad dauguma (82 proc.) apklaustųjų UAB „Tele2“ pasirinktų dėl pigių tarifų. Tai, kad UAB „Tele2“ vartotojų yra vertinama kaip pigiausias paslaugas teikianti judriojo telefono ryšio bendrovė, pripažino ir UAB „Omnitel“ atstovas. Be to, UAB „Omnitel“ atstovo nuomone, UAB „Tele2“ kaina nėra pigiausia, ir ši bendrovės nuomonė nagrinėta reklama buvo pasakyta rinkai.
Iš aukščiau nustatytų aplinkybių matyti, kad mobiliojo ryšio kaina yra apskaičiuota neteisingai, todėl reklamoje pateikti duomenys neįrodo, kad UAB „Tele2“ paslaugų kainos nėra mažiausios. Kitų tai pagrindžiančių duomenų UAB „Omnitel“ nepateikė. Be to, turimi paaiškinimai rodo, kad UAB „Omnitel“ šia reklama siekė parodyti, kad UAB „Tele2“ kainos nėra mažiausios.
Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad UAB Omnitel“ reklama mažina vartotojų pasitikėjimą UAB „Tele2“ kaip pigias mobiliojo ryšio paslaugas teikiančia bendrove, tuo pažeidžiami lyginamosios reklamos leidžiamumo reikalavimai.
Už Reklamos įstatymo pažeidimą skirdama baudą Konkurencijos taryba atsižvelgia į vidutinę pažeidimo trukmę - pažeidimas tęsėsi nuo 2004-04-20 iki 2004-05-08, į didelį pažeidimo padarymo mastą - reklama buvo skleista 2 dienraščiuose (iš viso 156 kartus), transliuota nacionaliniais ir regioniniais televizijos kanalais (14 televizijos kanalų - 337 kartus), skelbta lauko stenduose 11 Lietuvos miestų bei prekybos centre „Akropolis“, platinta UAB „Omnitel“ abonentams kartu su sąskaitomis. UAB „Omnitel“ teigimu bendrovė ėmėsi priemonių sustabdyti reklamos skleidimą, tačiau ši aplinkybė nevertintina kaip atsakomybę lengvinanti, kadangi apie reklamos skelbimo nutraukimą Konkurencijos tarybai buvo pranešta 2004-04-28 raštu, tuo tarpu prekybos centre „Akropolis“ reklama buvo skelbiama iki 2004-05-08.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 1, 3 ir 5 p., 19 str. 2 d. 1, 3, 5 ir 6 p., 22 str. 1 ir 10 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Omnitel“ skelbtą reklamą - grafine išraiška pateiktą informaciją: Omnitel - 0,51 Lt; Bitė - 0,56 Lt; Tele2 - 0,65 Lt ir teiginius: „Faktas juodu ant balto Omnitel kaina - geriausia! Operatorių teikiama mobiliojo ryšio kaina apskaičiuota remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis“ neleidžiama lyginamąja reklama.
2. Įpareigoti UAB „Omnitel“ nedelsiant nutraukti neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą.
3. Įpareigoti UAB „Omnitel“ per 14 d. nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai” paneigti neleidžiamą lyginamąją reklamą dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“ atspausdinant ne mažesnį kaip ¼ A4 formato lapo paneigimą.
4. Už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą skirti UAB „Omnitel“ 30 tūkstančių litų baudą.
5. Įpareigoti UAB „Omnitel” informuoti Konkurencijos tarybą apie nutarimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas