BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „RUBIKON APSKAITOS SISTEMOS“ IR UAB „RUBIKON PRODIMPEKSAS“ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO

  • 2000 02 10
  • Nutarimo Nr.: 3/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, K.Martišienei, E.Navickaitei, V.Rimkui.
dalyvaujant proceso šalims:
Pareiškėjai B.Dirmienė,
Pareiškėjas V.Karinauskas apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas Konkurencijos tarybos 2000 01 27 registruotu laišku Nr.939, tačiau posėdyje nedalyvavo,
UAB “Rubikon apskaitos sistemos” įgaliotam atstovui S.Juodkai ir įgaliotam atstovui Ž.Lapinskui,
UAB “Rubikon Prodimpeksas” įgaliotam atstovui D.Leščinskui,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Dėl UAB “Rubikon apskaitos sistemos” ir UAB “Rubikon prodimpeksas” nesąžiningos konkurencijos veikų.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas dėl UAB “Rubikon apskaitos sistemos” ir UAB “Rubikon prodimpeksas” veikų atitikimo Konkurencijos įstatymo nuostatoms buvo pradėtas pagal V.Karinausko ir B.Dirmienės pareiškimus.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB “Rubikon apskaitos sistemos” 1998 m. pradėjo gaminti “Rina” vandens filtravimo kasetes. Ženklinime ant prekės pakuotės be kitos informacijos nurodyta, kad ši kasetė tinka “Brita” vandens filtrams. UAB “Rubikon apskaitos sistemos” taip ženklintų kasečių “Rina” nuo gamybos pradžios iki 1999 m. rugsėjo 13 d. pagamino 75418 vienetų. Per šį laikotarpį bendrovė 71309 vnt. šių kasečių už 363042,27 Lt pardavė UAB “Rubikon Prodimpeksas”. UAB “Rubikon Prodimpeksas” kasetes “Rina” pardavė 201-ai prekybos įmonei. Nuo 1998 01 01 iki 1999 09 30 bendrovė jų pardavė 57018 vnt. už 480087,64 Lt.
UAB “Rubikon Prodimpeksas” reklamavo šias kasetes laikraščiuose, per radiją ir televiziją, nurodydama, kad ši kasetė tinka visiems “Brita” ir “Kenwood” vandens filtrams.
Valstybinė kokybės inspekcija atliko tyrimą, ar “Rina” kasetė tinka “Brita” vandens filtrams. Tyrimo rezultatai parodė, kad “Rina” kasetė netinka “Brita” filtrui, nes neužsideda kalendorinis laiko indikatorius ant “Rina” kasetės, taip pat nesutampa “Britos” indo ir “Rina” kasetės bazavimosi paviršiai. Valstybinės kokybės inspekcijos atliktas tyrimas nepatvirtino pareiškėjos teiginio, kad, naudojant “Rina” kasetę filtravimo sistemoje “Brita” pro tarpus prabėga nefiltruotas vanduo.
UAB “Rubikon apskaitos sistemos” 1999 11 16 raštu pripažino, kad ant “Rina” kasetės negalima uždėti laiko indikatoriaus, naudojamo “Brita” vandens filtravimo sistemoje. Bendrovė apie tai informavo vartotojus, įrašydama pastabą “Rina” kasetės vartojimo instrukcijoje.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavusi pareiškėja B.Dirmienė su tyrimo išvadomis sutiko ir paaiškino, kad ji kreipėsi į Konkurencijos tarybą, o ne į pačią įmonę todėl, kad, pareiškėjos nuomone, net jei bendrovė patenkintų jos skundą, kasetė su klaidinančia informacija ir toliau būtų parduodama.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs “Rubikon Prodimpeksas” įgaliotas atstovas D.Leščinskas paaiškino, kad bendrovė prekiauja daugiau kaip 20000 pavadinimų prekių, kurių didelę dalį sudaro Lietuvos tiekėjų tiekiamos prekės. Visas importuojamas prekes bendrovė sertifikuoja teisės normų nustatyta tvarka. Tačiau bendrovė neprivalo ir neturi galimybių tikrinti savybes tų prekių, kurias tiekia vietiniai gamintojai ar tiekėjai. Vykdant vandens filtravimo kasečių “Rina” didmeninę ir mažmeninę prekybą bei reklamą, vartotojams buvo pateiktos tokios savybės, kurias kasečių gamintojas pateikė bendrovei. Atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad per visą prekybos šiomis kasetėmis laikotarpį bendrovė tiesiogiai negavo nei vieno pirkėjo nusiskundimo dėl kasečių "Rina“ vartojimo savybių. Atstovas prašė atsižvelgti į tai, kad bendrovė nėra konkurentas “Brita” vandens filtrų gamintojams, todėl šiuo atveju sankcijų taikymas neturi teisinio pagrindo. Taip pat atstovas prašė atsižvelgti į sunkią bendrovės finansinę padėtį ir sankcijų netaikyti.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs UAB “Rubikon apskaitos sistemos” įgaliotas atstovas S.Juodka paaiškino, kad tai, jog laiko indikatorius neužsideda ant kasetės, neturėjo įtakos vandens filtravimo kokybei. Atstovo nuomone, šį indikatorių galima įmesti į filtravimo indą ar padėti šalia ir taip užsitikrinti savalaikį kasetės pakeitimą. Atstovas pabrėžė, kad bendrovė pasiruošusi pakeisti vartotojus klaidinančią informaciją ir atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu teisinė bazė tiksliai neapibrėžia, kokia informacija turi būti pateikta vartotojui. Atstovas prašė atsižvelgti į sunkią bendrovės finansinę padėtį ir į tai, kad šis pažeidimas buvo padarytas be tyčios, ir netaikyti sankcijų.
Konkurencijos tarybos posėdyje dalyvavęs UAB “Rubikon apskaitos sistemos” įgaliotas atstovas Ž.Lapinskas paaiškino, kad buvo apklausiami vartotojai ir buvo išsiaiškinta, jog “Rina” kasetės naudojamos be laiko indikatoriaus ir vartotojai dėl to neturėjo jokių nusiskundimų.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas draudžia ūkio subjektams klaidinti vartotojus, nurodant neteisingas žinias apie prekės kokybę, vartojimo savybes, pagaminimo vietą ir būdą, parduodamą kiekį ir kainą. Vadovaujantis Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 “Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu draudžiamos nesąžiningos konkurencijos veikų priežiūros vykdymo tvarka” 1 punkto 2 papunkčiu, šis draudimas apima visas įmanomas neteisingas žinias apie prekės gamybos, pardavimo ir vartojimo pobūdį, kurios pateikiamos reklaminiuose skelbimuose, plakatuose, taip pat prekės etiketėje, markiruotėje, techniniame aprašyme ar naudojimo instrukcijoje.
UAB“Rubikon apskaitos sistemos” gaminama vandens filtravimo kasetė “Rina” “Brita” filtrams netinka. Tai įrodo tyrimo byloje esanti Valstybinės kokybės inspekcijos ekspertizės išvada. UAB “Rubikon apskaitos sistemos” gamino ir realizavo vandens filtravimo kasetes “Rina” ženklinime ant pakuotės neteisingai nurodydama prekės vartojimo savybes. UAB “Rubikon Prodimpeksas” vykdydė UAB“Rubikon apskaitos sistemos” pagamintų vandens filtravimo kasečių “Rina” didmeninę ir mažmeninę prekybą bei vykdė šių kasečių reklamą per visuomenės informavimo priemones, skleisdama neteisingas žinias apie vandens filtravimo kasetės “Rina” vartojimo savybes. Šiais savo veiksmais UAB “Rubikon apskaitos sistemos” ir UAB “Rubikon Prodimpeksas” klaidino vartotojus ir tuo pažeidė Konkurencijos įstatymo Nr.I-2878 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą.
UAB “Rubikon Prodimpeksas” įgalioto atstovo argumentas, kad neprivalo ir neturi galimybių tikrinti savybes tų prekių, kurias tiekia vietiniai gamintojai ar tiekėjai yra teisėtai nepagrįstas. 1995m. lapkričio 27d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1496 patvirtintų “Mažmeninės prekybos taisyklių” 37 punktas nurodo, kad pardavėjas privalo teikti išsamią ir teisingą informaciją apie parduodamos prekės įsigijimo sąlygas, kokybę, vartojimo būdą ir visą kitą vartotojui reikalingą informaciją. Be to, Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos 1992 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr.3 “Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu draudžiamos nesąžiningos konkurencijos veikų priežiūros vykdymo tvarka” 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad atsakomybė už neteisingas žinias tenka ir ūkio subjektams, atliekantierms tarpininkavimo, didmeninės ar mažmeninės prekybos operacijas, nors veikos, susijusios su neteisingų žinių skleidimu, tiersiogiai inicijuotos anksčiau kitų ūkio subjektų.
Skirdama baudą UAB “Rubikon apskaitos sistemos” ir UAB “Rubikon Prodimpeksas” už konkurencijos įstatymo pažeidiomus Konkurencijos taryba atsižvelgė į ūkio subjektų atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Lengvinančia aplinkybe Konkurencijos taryba pripažino tai, kad UAB “Rubikon apskaitos sistemos” ir UAB “Rubikon Prodimpeksas” dar tyrimo metu įrašė kasetės vartojimo instrukcijoje pastabą, jog ant vandens kasetės “Rina” viršutinio dangtelio nėra galimybės uždėti laiko indikatoriaus, naudojamo “Brita” vandens filtravimo induose.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 41 straipsnio 2 dalimi ir 42 straipsniu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. UAB “Rubikon apskaitos sitemos” už Konkurencijos įstatymo įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 d. 2 p. pažeidimą skirti 3000 Lt piniginę baudą;
2. Įpareigoti UAB “Rubikon apskaitos sistemos” per vieną mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo gavimo dienos pakeisti vartotojus klaidinantį ženklinimą ant kasetės “Rina” pakuotės, teisingai nurodant jos vartojimo savybes;
3. UAB “Rubikon Prodimpeksas” už Konkurencijos įstatymo įstatymo (1992 09 15 Nr.I-2878) 7 straipsnio 1 d. 2 p. pažeidimą skirti 3000 Lt piniginę baudą.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS