BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL UAB „TELE2“ VEIKSMŲ REKLAMUOJANT MOBILIOJO RYŠIO PASLAUGAS ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 5 IR 6 STRAIPSNIUS

  • 2004 03 18
  • Nutarimo Nr.: 2S-2
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno;
Konkurencijos tarybos narių V.Kavaliausko, D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, G.Stuko;
sekretoriaujant Z.Balsienei;
dalyvaujant: Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Vorobjovai, D.Jušinskui;
proceso šalims: AB “Lietuvos telekomas” Juridinio skyriaus Reguliavimo grupės juriskonsultui D.Štitiliui, UAB “Tele 2” atstovui advokato padėjėjui T.Bukauskui;
Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB “Tele2” veiksmų reklamuojant mobilaus ryšio paslaugas atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnius.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2003-11-06 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.1S-122 AB “Lietuvos telekomas” prašymo pagrindu. Pareiškėja AB “Lietuvos telekomas” nurodė, kad 2003 m. spalio mėn. UAB “Tele2” pradėjo reklaminę kampaniją, kurios metu, tarp kitų, buvo skelbiami tokie reklaminiai teiginiai: “<...>metus naudokitės Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai!<...>”, “<...>su Tele2 ištisus metus galima kalbėtis nemokamai<...>” bei “...galite visus metus naudotis Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai<...>”. Be to, pareiškėjos teigimu, UAB “Tele2” parodoje “Infobalt 2003”, specialiame leidinyje parodai “Infobalt 2003”, dienraščio “Respublika” priede “Infoteka” bei “Tele2” internetiniame puslapyje, be kitos informacijos, pateikė tokius reklaminius teiginius:
-“Lietuvos telekomas” nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir toliau nesuteikia galimybės Lietuvos gyventojams naudotis pigesnėmis fiksuotojo ryšio paslaugomis:
-“Lietuvos telekomo” siūlomos tinklų sujungimo kainos yra per aukštos ir neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų;
-“Lietuvos telekomas” per tris mėnesius nuo derybų pradžios nesujungė telekomunikacijų tinklų su “Tele 2”.
Pareiškėja AB “Lietuvos telekomas” Konkurencijos tarybai pateiktame prašyme nurodė, jog, jos manymu, aukščiau pateiktos reklamos vertintinos atitinkamai kaip klaidinanti bei neleidžiama lyginamoji reklama. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad reklamos davėjas yra UAB “Tele2”.
Klausimą Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje pristatęs tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas pateikė tyrimo išvadas, kuriose nurodė, jog UAB “Tele2” skelbti reklaminiai teiginiai: “<...>metus naudokitės Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai!<...>”, “<...>su Tele2 ištisus metus galima kalbėtis nemokamai<...>” bei “...galite visus metus naudotis Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai<...>”, “<…> Kas mėnesį 10 Lt mobilaus ryšio nemokamai!<…>” nelaikytini klaidinančia reklama, kadangi jie negalėjo paveikti vartotojų ekonominio elgesio; tuo tarpu reklaminiai teiginiai: “Lietuvos telekomas” nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir toliau nesuteikia galimybės Lietuvos gyventojams naudotis pigesnėmis fiksuotojo ryšio paslaugomis, “Lietuvos telekomo” siūlomos tinklų sujungimo kainos yra per aukštos ir neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų, “Lietuvos telekomas” per tris mėnesius nuo derybų pradžios nesujungė telekomunikacijų tinklų su “Tele2”, - vertintini kaip neleidžiama lyginamoji reklama, kadangi UAB “Tele2”, paskelbusi aukščiau nurodytą reklamą, nurodė neatitinkančius tikrovės faktus, menkino ir diskreditavo konkurentą bei jo teikiamas paslaugas.
AB “Lietuvos telekomas” atstovas teigė, jog bendrovės pozicija buvo išdėstyta prašyme, kuriame buvo prašoma ištirti galimai klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą, nesutiko su tyrimo išvadomis dėl to, kad UAB “Tele2” skelbta reklama negalėjo paveikti vartotojų ekonominio elgesio.
UAB “Tele2” atstovas nurodė, jog dėl klaidinančios reklamos sutinka su tyrėjo pateikta išvada, tačiau taip pat manė, kad nėra pagrindo pripažinti skelbtą reklamą neleidžiama lyginamąja reklama. Be to, UAB “Tele2” atstovo nuomone, atliekant tyrimą buvo netinkamai nustatytas atsakomybėn trauktinas subjektas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Dėl ūkio subjekto, trauktino atsakomybėn pagal LR reklamos įstatymo 21 straipsnį
Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Tyrimo išvadas bylų nagrinėjimo posėdyje pristatęs Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas pagrįstai konstatavo, kad už Reklamos įstatymo pažeidimą atsakomybėn trauktina yra reklamos davėja - UAB “Tele2”, o ne reklamos gamintojas - UAB “Garage 4X4”. Nustatant, kuris ūkio subjektas pagal Reklamos įstatymo nuostatas turėtų būti traukiamas atsakomybėn, buvo vertinama UAB “Tele2” ir UAB “Garage 4X4” pasirašyta sutartis. Pagal šios sutarties nuostatas reklamos gamintoja yra įsipareigojusi atlikti UAB “Tele2” skelbtos ir tyrimo metu nagrinėtos reklamos teisinį įvertinimą ir prisiimti atsakomybę dėl jos neatitikimo Lietuvos Respublikos teisinei bazei. Konstatuotina, jog sutarties nuostatos dėl atsakomybės prisiėmimo nepanaikina UAB “Tele2” administracinės atsakomybės pažeidus Reklamos įstatymo nuostatas. UAB “Tele2” ir UAB “Garage 4X4” sutarties nuostatos dėl reklamos teisinio įvertinimo liečia dviejų ūkio subjektų sutartinius santykius, iš kurių kylantys nesutarimai gali būti sprendžiami teismine tvarka.
Tyrimo metu UAB “Tele2” rašte Konkurencijos tarybai pateikta informacija, kad reklamos gamintojui buvo pateikti suformuluoti reklamos skleidimo tikslai, nėra pakankamas pagrindas laikyti, jog Reklamos įstatymas buvo pažeistas ne dėl reklamos davėjo kaltės. Reklamos davėjas, įrodinėjantis savo nekaltumą, turėtų pateikti visus su reklamos užsakymu susijusius dokumentus, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, jog jis nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad reklamos davėjas neįrodė, jog reklamos gamintojas pažeidė reklamos davėjo nurodymus.
Dėl klaidinančios reklamos
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Konkurencijos taryba, vertindama UAB “Tele2” skelbtų reklaminių teiginių “<...>metus naudokitės Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai!<...>”, “<...>su Tele2 ištisus metus galima kalbėtis nemokamai<...>” bei “...galite visus metus naudotis Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai<...>” atitikimą Reklamos įstatymo reikalavimus, vadovavosi šio įstatymo 5 str. 2 d. numatytais kriterijais. Remiantis Reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. numatytu teisingumo kriterijumi, minėti reklaminiai teiginiai laikytini neteisingais, kadangi reklamos davėjas negalėjo pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu.
Tačiau Konkurencijos taryba pažymi, jog UAB “Tele2” skelbti reklaminiai teiginiai “<...>metus naudokitės Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai!<...>”, “<...>su Tele2 ištisus metus galima kalbėtis nemokamai<...>” bei “...galite visus metus naudotis Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai<...>” negali būti pripažinti klaidinančia reklama, nes skelbiant nagrinėtuosius reklaminius teiginius, buvo pateikiama informacija, jog kas mėnesį nemokamai bus suteikiama mobilaus ryšio paslaugų už 10 Lt.
Taip pat nenustatyta, jog minėta reklama pakenkė ar galėjo pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Atsižvelgiant į visa tai, konstatuotina, jog pripažinti UAB “Tele2” skelbtus reklaminius teiginius “<...>metus naudokitės Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai!<...>”, “<...>su Tele2 ištisus metus galima kalbėtis nemokamai<...>” bei “...galite visus metus naudotis Tele2.Mobile paslaugomis nemokamai<...>” klaidinančia reklama nėra pagrindo.
Dėl neleidžiamos lyginamosios reklamos
Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 5 d. lyginamąja reklama pripažįstama tokia reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Konstatuotina, jog UAB “Tele2” skelbti reklaminiai teiginiai: “Lietuvos telekomas” nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir toliau nesuteikia galimybės Lietuvos gyventojams naudotis pigesnėmis fiksuotojo ryšio paslaugomis, “Lietuvos telekomo” siūlomos tinklų sujungimo kainos yra per aukštos ir neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų, “Lietuvos telekomas” per tris mėnesius nuo derybų pradžios nesujungė telekomunikacijų tinklų su “Tele 2”, - yra lyginamoji reklama, kadangi juose tiesiogiai nurodoma reklamos davėjo konkurentė - AB “Lietuvos telekomas”.
Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. numato, kada yra leidžiama lyginamoji reklama. Pagal šio straipsnio 1 d. 5 p. lyginamoji reklama yra leidžiama, jei ji nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių, paslaugų, jo prekių ar paslaugų ženklų, firmos vardo, kitų žymenų, veiklos, jo teisinės, finansinės ar kitokios padėties. UAB “Tele2” skelbtoje aukščiau pateiktoje reklamoje siekiama parodyti, kad AB “Lietuvos telekomas” pažeidinėja įstatymų reikalavimus, jos teikiamų paslaugų kainos yra per aukštos.
Pažymėtina, jog šiai reklamai, kaip ir bet kuriai kitai, keliami Reklamos įstatymo 3 str. įvardijami reikalavimai. Šio straipsnio 1 p. nustato, kad reklama turi būti padori ir teisinga. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog UAB “Tele2”, skelbdama minėtus teiginius, neturėjo juos įrodančių duomenų, todėl darytina išvada, jog tokie teiginiai, juos skelbiant, buvo neteisingi.
Taigi, konstatuotina, jog minėta lyginamoji reklama diskredituoja AB “Lietuvos telekomas” vardą bei menkina jos teikiamas paslaugas, todėl laikytina, jog UAB “Tele2”, skelbdama aukščiau pateikto turinio reklamą, pažeidė Reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p. reikalavimus.
Atsižvelgus į tai, kad nėra pagrindo teigti, jog minėta lyginamoji reklama padarė žalą Reklamos įstatymo saugomiems vartotojų ar daugelio ūkio subjektų interesams, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą UAB “Tele2” skirtina administracinė nuobauda - įspėjimas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 str. 1 d. 5 p., 19 str. 2 d. 1 p. ir 6 p., 22 str. 1 d.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB “Tele2” skelbtus reklaminius teiginius: “Lietuvos telekomas” nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir toliau nesuteikia galimybės Lietuvos gyventojams naudotis pigesnėmis fiksuotojo ryšio paslaugomis, “Lietuvos telekomo” siūlomos tinklų sujungimo kainos yra per aukštos ir neatitinka įstatyme numatytų reikalavimų, “Lietuvos telekomas” per tris mėnesius nuo derybų pradžios nesujungė telekomunikacijų tinklų su “Tele2” - neleidžiama lyginamąja reklama.
2. Už neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą UAB “Tele2” skirti administracinę nuobaudą - įspėjimą.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas