BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2007 02 15
  • Nutarimo Nr.: 2S-4
  • Papildomas tyrimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno;

Konkurencijos tarybos narių: Sigito Cemnolonskio, Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus;

sekretoriaujant Zitai Balsienei;

dalyvaujant Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojams: Kęstučiui Šukviečiui, Algirdui Andriuškevičiui, Justinai Paulauskaitei, Valentin Gavrilov;

dalyvaujant: VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ generaliniam direktoriui Jonui Varnui ir įgaliotam advokatui Deividui Poškai;

UAB „Vilniaus energija“ įgaliotiems atstovams Tatjanai Leus ir Vladimirui Pukštai;

viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Vilniaus energija“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba nustatė:

Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2006 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 1S-38 pagal 2006 m. vasario 8 d. VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ (toliau – Pareiškėjas) pateiktą prašymą atlikti UAB „Vilniaus energija“ konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą.

Tyrimo metu buvo atlikta UAB „Vilniaus energija“ darbuotojų apklausa, apžiūrėti komunikaciniai tuneliai, gauta medžiaga iš UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės, kitų ūkio subjektų, atlikta visos informacijos analizė.

Pramonės ir transporto skyrius, atlikęs tyrimą, Konkurencijos tarybai pateikė tokias tyrimo išvadas:

i. Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Šilumnešis“ 2000-01-19 sudarė Nutiestų kolektorių bei techninių koridorių panaudos sutartį, kurios pagrindu Vilniaus miesto savivaldybė perdavė panaudos gavėjui nemokamai naudotis savivaldybės nuosavybės teise valdomus nutiestus kolektorius, o UAB „Šilumnešis“ įsipareigojo perduotą turtą eksploatuoti bei prižiūrėti ir sudaryti nuomos sutartis su juose esančių komunikacijų savininkais skaičiuojant nuomos mokesčius pagal 1996-05-30 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 843 V patvirtintomas taisykles „Komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifai“ (toliau – Metodika).;

ii. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2001-11-28 priėmė sprendimą Nr. 442, kuriuo panaudos gavėjo teises perleido SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“;

iii. 2002-02-01 SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pasirašė ilgalaikio turto nuomos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe, bendrove „Dalkia“ ir nuomininku UAB „Vilniaus energija“;

iv. 2002-03-22 SP AB Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Šilumnešis“ ir UAB „Vilniaus energija“ pasirašė susitarimą Nr. 116, pagal kurį UAB „Vilniaus energija“ buvo perduotos komunikacinių tunelių panaudos gavėjo teisės ir pareigos;

v. 2002-03-29 tarp SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir Prancūzijos kompanijos „Dalkia“ buvo pasirašytas turto nuomos sandorio įvykdymo aktas;

vi. 2002-04-01 Turto nuomos sutartyje apibrėžtas SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turtas ir įsipareigojimai perduoti UAB „Vilniaus energija“.

Tyrimo objektas – praeinami kolektoriai ir techniniai koridoriai – komunikaciniai tuneliai. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ veikia Vilniaus miesto komunikacinių tunelių nuomos (priešsrovinėje) rinkoje Vilniaus mieste ir šioje rinkoje dominuoja. Taip pat UAB „Vilniaus energija“ veiksmai įtakoja interneto prieigos (pasrovinę) rinką, kurios dalyviai komunikacinius tunelius privalo nuomotis iš UAB „Vilniaus energija“, kaip iš vienintelio komunikacinių tunelių valdytojo.

Perėmusi komunikacinių tunelių nuomotojo pareigas, UAB „Vilniaus energija“ privalėjo vadovautis Vilniaus miesto valdybos 1996-05-30 sprendimu Nr. 843V patvirtinta Metodika.

1999 m. gruodžio mėnesį UAB „Šilumnešis“ generalinis direktorius R. Petrikas, suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamentu, patvirtino „Vilniaus miesto savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifus“ (toliau – Tarifai).

Tyrėjai nurodė, kad palyginę pateiktus Tarifus su nurodytais „Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutarčių“ tarp UAB „Vilniaus energija“ ir atskirų komunikacinių tunelių nuomininkų tarifais, nustatė, kad sutartyse su nuomininkais įrašyti UAB „Šilumnešis“ direktoriaus 1999 m. patvirtinti tarifai.

Tyrimo metu atlikta analizė parodė, kad UAB „Šilumnešis“, apskaičiuodama koeficientus tarifų nustatymui trijų kategorijų kabelių savininkams, nukrypo nuo Metodikos reikalavimų, kadangi: 1) skaičiuojant tūrio koeficientus kabeliams, reikšmes suapvalino iki 2 skaičių po kablelio, nors turėjo apvalinti iki 3 skaičių, kaip atlikta vamzdynams; 2) ryšio kabeliams neatliktas daugybos veiksmas (3x6,6), dėl ko tarifas šiai nuomininkų grupei buvo nepagrįstai padidintas beveik 4 kartus. Tūrio koeficientas ryšių kabeliams turėjo būti ne 0,03, o 0,008; radijo kabeliams paskaičiuotas teisingai, tačiau koeficientas nepagrįstai suapvalintas iki 0,03, tuo tarpu teisingas koeficientas yra 0,028. Pranešime daroma išvada, kad UAB „Vilniaus energija“ apskaičiuodama komunikacinių tunelių nuomos mokestį pagal 1999 m. patvirtinus tarifus, primeta nesąžiningas nuomos kainas, ko pasėkoje pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto reikalavimus.

Taip pat tyrėjų nuomone, UAB „Vilniaus energija“, nesilaikydama Metodikos, neteisingai apskaičiavo komunikacinių tunelių nuomos mokestį nuomininkams, nurodydama jį ne pagal tunelyje užimamą ilgį, o pagal kabelio ilgį. Taikydama tokį skaičiavimo principą UAB „Vilniaus energija“ nuomojo tas pačias erdves kelis kartus skirtingiems subjektams (t.y. daugeliu atvejų mokestis apskaičiuotas po kelis kartus už tas pačias erdves), versdama pasirašyti sutartis ir mokėti nuomos mokestį už realiai nenuomojamą erdvę. Pranešime daroma išvada, jog šie UAB „Vilniaus energija“ veiksmai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto reikalavimus.

Pramonės ir transporto skyrius Konkurencijos tarybai pasiūlė pripažinti UAB „Vilniaus energija“ veiksmus prieštaraujančiais Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto ir 3 punkto reikalavimams ir skirti Konkurencijos įstatyme numatytas sankcijas.

Bylos nagrinėjimo posėdžio metu VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ įgaliotas atstovas D. Poška sutiko su tyrėjų išvadomis, kad UAB „Vilniaus energija“ nuomos mokestį kolektorių nuomininkams apskaičiavo ne pagal tunelio ilgį, o pagal kabelio ilgį, nesilaikė bendrųjų Metodikos nurodymų, netinkamai paskirstė sąnaudas pagal Metodikos keliamus reikalavimus, nuomavo tas pačias erdves kelis kartus skirtingiems subjektams. Pareiškėjas prašė Konkurencijos tarybą patvirtinti tyrimo išvadas kaip pagrįstas ir teisingas.

2006-04-05 UAB „Vilniaus energija“ rašte Nr. 012-01-2833 nurodė, kad Sprendimu Nr. 843V patvirtinti tarifai buvo indeksuojami ir derinami su Vilniaus miesto savivaldybe. Šiuo metu už nuomą atsiskaitoma pagal sprendimu Nr. 843V patvirtintus, 1999 m. indeksuotus ir su Vilniaus miesto savivaldybe suderintus tarifus.

Bylos nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Vilniaus energija“ įgaliota atstovė T. Leus su Pranešimo išvadomis nesutiko. Dėl tyrėjų išvados, kad UAB „Šilumnešis“ ir UAB „Vilniaus energija“ faktinės komunikacinių tunelių eksploatacijos sąnaudos skiriasi, teigė, kad ši išvada yra nepagrįsta, kadangi ji niekuo neparemta, o be to, UAB „Šilumnešis“ sąnaudos ir negali būti lyginamos su UAB „Vilniaus energija“ sąnaudomis.

Atstovė atkreipė dėmesį, kad Pranešime nenurodyta, kokį laikotarpį apima tyrimas. Atstovės nuomone, teismų sprendimai, kurie priimti nagrinėjant klausimą dėl nuomos mokesčio UAB „Vilniaus energija“ ginče su VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ už laikotarpį nuo 2002-04-01 iki 2002-11-01 negali būti kvestionuojami, nes yra Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuria VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ skundas dėl nuomos mokesčio buvo atmestas ir Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad nuomos mokesčiai buvo paskaičiuoti teisingai.

Taip pat T. Leus nurodė, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ taikomi kitokie nuomos tarifai dėl to, jog šios įmonės atžvilgiu yra priimtas atitinkamas teismo sprendimas.

Konkurencijos taryba konstatuoja:

Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdžio metu paaiškėjo naujų faktinių aplinkybių, kurios gali turėti įtakos vertinant UAB „Vilniaus energija“, kaip ūkio subjekto, įtariamo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 3 punktų reikalavimų pažeidimu, elgesį ir priimant Konkurencijos tarybos nutarimą dėl įstatymo pažeidimo. Papildomai tirtinos šios faktinės aplinkybės:

1. ar yra teisinis pagrindas neapimti tam tikros tyrimo laikotarpio dalies;

2. ar yra teisinis pagrindas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ taikyti kitokius nuomos mokesčių tarifus nei kitiems ūkio subjektams;

Konstatuotina, kad tyrimo metu nepilnai ištirtos ir įvertintos visos su byla susijusios aplinkybės. Kadangi bylos nagrinėjimo posėdyje šių aplinkybių ištirti ir trūkumų pašalinti negalima, o jų ištyrimas gali lemti nutarimo pagrįstumą, byla grąžintina papildomam tyrimui atlikti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Konkurencijos taryba n u t a r i a:

Grąžinti bylą dėl UAB „Vilniaus energija“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams papildomam tyrimui atlikti.

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Pirmininkas Rimantas Stanikūnas