BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „VITOMA“ ĮVYKDYTOS KONCENTRACIJOS, ĮSIGYJANT AB „ANTRIMETA“, UAB „ĮKROVA“, UAB „METALO LAUŽAS“, UAB „ANTRINIAI METALAI“ AKCIJAS

  • 2000 07 10
  • Nutarimo Nr.: 12/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams A.Jakiūnui, V.Aleksienei, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant proceso šalims:
UAB "Vitoma" generaliniam direktoriui A.Jankauskui, advokatei R.Ryliškienei.
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB "Vitoma" įvykdytos koncentracijos, įsigyjant AB "Antrimeta", UAB "Įkrova", UAB "Metalo laužas", UAB "Antriniai metalai" akcijas.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas 2000 05 25 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.60. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB "Vitoma", pasirašiusi sutartį su VĮ Valstybės turto fondas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo (70,09 proc. AB "Antrimeta", 70 proc. UAB "Įkrova", 70 proc. UAB "Metalo laužas", 70 proc. UAB "Antriniai metalai" akcijų), turėjo pateikti pranešimą apie numatomą vykdyti koncentraciją Konkurencijos tarybai iki 2000 m. balandžio 7 d. UAB "Vitoma" pranešimą apie vykdomą koncentraciją Konkurencijos tarybai pateikė 2000 04 21. UAB "Vitoma" pranešime nurodė, kad nepateikia duomenų apie AB "Antrimeta", UAB "Įkrova", UAB "Metalo laužas" pagal Konkurencijos įstatymo 11 str. reikalavimus ir 2000 04 19 raštu prašė minėtų įmonių pateikti informaciją Konkurencijos tarybai. UAB "Antriniai metalai" 2000 04 25 ir UAB "Metalo laužas" 2000 04 27 duomenis pateikė. AB "Antrimeta" ir UAB "Įkrova" duomenis pateikė tik Konkurencijos tarybai pareikalavus atitinkamai 2000 05 08 ir 2000 05 09.
UAB "Vitoma" 2000 04 28 raštu Nr.01-04-184 pateikė prašymą leisti vykdyti koncentracijos veiksmus: paskirti atstovą į AB "Antrimeta" valdybą, sumokėti 1900000 (vieną milijoną devynis šimtus tūkstančių) litų VĮ Valstybės turto fondui pagal 2000 03 31 sutarties Nr.6/42 tarp UAB "Vitoma" ir VĮ Valstybės turto fondas "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo-pardavimo" sąlygas. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2000 05 04 nutarimu Nr.47 neleido UAB "Vitoma" vykdyti aukščiau minėtos koncentracijos veiksmų. UAB "Vitoma" sumokėjo VĮ Valstybės turto fondas pagal sutartį Nr.6/42 numatytą sumą už aukščiau minėtų įmonių atitinkamus akcijų paketus. UAB "Vitoma" atstovą į AB "Antrimeta" valdybą paskyrė VĮ Valstybės turto fondas, kadangi UAB "Vitoma" dar nebuvo apmokėjusi už AB "Antrimeta" akcijas pagal sutartį su VĮ Valstybės turto fondas ir VĮ Valstybės turto fondas valdė 70,09 proc. AB "Antrimeta" akcijų. Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą UAB "Vitoma" negalėjo paskirti atstovo į AB "Antrimeta" valdybą. AB "Antrimeta" naujai išrinkta valdyba organizavo AB "Antrimeta" visuotinį akcininkų susirinkimą 2000 06 16 (pranešimas apie esminį įvykį dienraštyje "Lietuvos Rytas", kur susirinkimo darbotvarkėje numatytas AB "Antrimeta" įstatų pakeitimas).
Tyrimo išvadas Konkurencijos tarybos posėdyje pristatęs Konkurencijos tarybos pareigūnas A.Jakiūnas siūlė už pranešimo apie numatomą vykdyti koncentraciją nepateikimą įstatymo nustatytu laiku, skirti UAB "Vitoma" baudą 1000 litų už kiekvieną pavėluotą dieną viso - 13000,00 Lt, už koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu skirti UAB "Vitoma" 70000,00 Lt baudą ir bendrai už Konkurencijos įstatymo 11 str. 2 dalies ir 12 str. 1 dalies pažeidimus galutinai skirti UAB "Vitoma" 70000,00 Lt baudą.
Posėdyje dalyvavusi UAB "Vitoma" advokatė R.Ryliškienė paaiškino, kad Konkurencijos taryboje 2000 04 12 gautą UAB "Vitoma" 2000 04 11 raštą Nr.163-794, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 10 str., dalinai galima laikyti pateiktu pranešimu apie koncentraciją, nes kartu buvo pateikti pagrindiniai dokumentai. UAB "Vitoma" formaliai minėtą sutartį pasirašė 2000 03 31, o pilnas sutarties paketas buvo gautas tik 2000 04 07 (penktadienį). Tuo metu UAB "Vitoma" turėjo tik savo ir dukterinių įmonių balansus, todėl buvo renkami reikalingi dokumentai, norint pateikti tinkamą pranešimą. Taip sutapo, kad tuo metu buvo gautas Konkurencijos tarybos 2000 03 28 raštas Nr.04-01-335, kuriuo buvo norima išsiaiškinti, ar UAB "Vitoma" turi kreiptis į Konkurencijos tarybą. R.Ryliškienės nuomone, 2000 04 21 Konkurencijos tarybai pateiktą medžiagą reikėtų laikyti papildymu prie pranešimo apie koncentraciją, nors ta medžiaga taip pat nebuvo pilnas pranešimas, nes iš kai kurių ūkio subjektų duomenys buvo gauti tik Konkurencijos tarybai pareikalavus. R.Ryliškienės nuomone, pinigų sumokėjimo faktas jokių teisių UAB "Vitoma" nesukūrė, nes buvo įsigyta tik po 40 proc. minėtų ūkio subjektų akcijų. Nesumokėjus šių pinigų iki 2000 05 15, UAB "Vitoma" grėstų sutartyje numatytos baudos už kiekvieną uždelstą dieną bei galėjo būti nutraukta privatizavimo sutartis. Bendrovė sumokėjo pinigus paskutinę sutartyje numatytą dieną. R.Ryliškienė atkreipė dėmesį į tai, kad šių nesusipratimų būtų išvengta, jei LRV būtų vykdžiusi Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo įsigaliojimo įstatymą, kuriame numatyta pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei suderinti su Konkurencijos įstatymu Nr.VIII-1099 Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus. Taip pat R.Ryliškienė atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo atveju negalima taikyti ATPK 33 str. 2 d., kuris taikytinas tik skiriant baudas pareigūnams ar fiziniams asmenims. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ir dalinai pripažįstant tai, kad bendrovė ne laiku pateikė pranešimą apie koncentraciją bei į tai, kad UAB "Vitoma" geranoriškai bendradarbiavo atliekant tyrimą, R.Ryliškienė prašė atleisti nuo siūlomos baudos pagal Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 d. - 80000 Lt.
Konkurencijos taryba konstatavo:
Dėl pranešimo apie koncentraciją pateikimo
UAB "Vitoma" 200 03 31 pasirašė sutartį Nr.6/42 su VĮ Valstybės turto fondas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių keturių įmonių - AB “Antrimeta”, UAB “Įkrova”, UAB “Metalo laužas”, UAB “Antriniai metalai” - akcijų pirkimo - pardavimo. Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 10 str., Konkurencijos taryba kreipėsi raštu 2000 03 28 Nr. 04-01-335 į UAB “Vitoma” dėl vykdomos koncentracijos, kad būtų nustatyta ar UAB “Vitoma” privalo kreiptis į Konkurencijos tarybą su pranešimu apie vykdomą koncentraciją ir gauti atitinkamą Konkurencijos tarybos nutarimą pagal Konkurencijos įstatymo 14 straipsnį. Konkurencijos taryba pagal gautą UAB “Vitoma” atsakymą (KT reg. 2000 04 12 Nr. 163-794) nustatė, kad UAB “Vitoma” pateikti pranešimą privalo vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 10 str. 1 d. ir 2000 04 12 raštu Nr. 04-01-421 minėtą įmonę įpareigojo pateikti pranešimą apie vykdomą koncentraciją.
Vadovaujantis konkurencijos įstatymo 11 str. 2 d., pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar turtą pateikimo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės ar teisės disponuoti tam tikru turtu įgijimo. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo iš nurodytų veiksmų atlikimo dienos. Taigi, UAB “Vitoma”, pasirašiusi sutartį turėjo pateikti pranešimą apie koncentraciją Konkurencijos tarybai iki 2000 m. balandžio 7 d.. UAB “Vitoma” pranešimą apie vykdomą koncentraciją Konkurencijos tarybai pateikė 2000 04 21 (Nr. 01-04-170). Nesilaikydama įstatymo nustatytų reikalavimų ir laiku nepateikdama pranešimo apie koncentraciją UAB “Vitoma” pažeidė Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalį.
Dėl koncentracijos tęsimo jos sustabdymo laikotarpiu
UAB “Vitoma” 2000 04 28 raštu Nr. 01-04-184 (KT užregistruotas 2000 05 01 Nr. 163-1005) pateikė prašymą leisti vykdyti koncentracijos veiksmus: paskirti atstovą į AB “Antrimeta” valdybą, sumokėti 1 900 000 (vieną milijoną devynis šimtus tūkstančių) litų VĮ Valstybės turto fondui pagal 2000 03 31 sutarties Nr. 6/42 tarp UAB “Vitoma” ir VĮ Valstybės turto fondas “Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo - pardavimo” sąlygas.
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2000 gegužės 4 d. nutarimu Nr. 47 neleido UAB “Vitoma” vykdyti aukščiau minėtos koncentracijos veiksmų, įvertinusi tai, kad vykdoma koncentracija vertinama kaip horizontali koncentracija juodųjų metalų laužo supirkimo (perdirbimo) rinkoje, koncentracijos laipsnis šioje rinkoje žymiai keičiasi ir po koncentracijos gali būti sukurta dominuojanti padėtis.
Tačiau UAB “Vitoma” atliko auksčiau minėtus veiksmus, nepaisydama LR Konkurencijos tarybos nutarimo, t.y. sumokėjo VĮ “Valstybės turto fondas” pagal sutartį Nr. 6/42 su VĮ “Valstybės turto fondas” sutartyje numatytą sumą už aukščiau minėtų įmonių atitinkamus akcijų paketus.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Koncentracijoje, apie kurią privaloma pranešti, dalyvaujantys ūkio subjektai ar kontroliuojantys asmenys po pirmojo vykdant koncentraciją atlikto veiksmo neturi teisės toliau vykdyti koncentracijos, iki bus priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas leisti vykdyti koncentraciją. UAB “Vitoma”, atlikdama atskirus koncentracijos veiksmus, kuriems nebuvo gautas Konkurencijos tarybos leidimas ir nesant Konkurencijos tarybos nutarimo leisti vykdyti koncentraciją, pažeidė Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį.
Dėl sankcijų skyrimo
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 str. 5 dalimi, už pranešimo apie numatomą vykdyti koncentraciją nepateikimą įstatymo nustatytu laiku, gali būti skiriama bauda nuo 1000 iki 10000 litų už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną. Konkurencijos taryba pritaria tyrimą atlikusių pareigūnų siūlymui skirti UAB "Vitoma" minimalią 1000 litų baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, viso - 13000,00 Lt.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 d., už koncentracijos tęsimą jos sustabdymo laikotarpiu gali būti skiriama bauda nuo 3000 iki 100000 litų. Atsižvelgiant į tai, kad UAB “Vitoma” tęsė koncentraciją nepaisydami Konkurencijos tarybos nutarimo neleisti atlikti tolimesnių koncentracijos veiksmų, konkurencijos taryba pritaria tyrimą atlikusių pareigūnų siūlymui skirti UAB "Vitoma" 70000,00 Lt baudą.
Kadangi Konkurencijos įstatymas nenumato kaip turi būti parenkama sankcija jei ūkio subjektas padaro keletą teisės pažeidimų, kvalifikuojamų pagal skirtingus Konkurencijos įstatymo straipsnius, Konkurencijos taryba, nustatydama galutinį baudos dydį, vadovaujasi ATPK 33 str 2 d..
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 23 str. 1 d. 3 p., 41 str. 1 ir 5 d., ATPK 33 str. 2 dalimi,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. už Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies pažeidimą skirti UAB "Vitoma" baudą 1000 litų už kiekvieną pažeidimo tęsimo dieną, viso - 13000,00 Lt.;
2. už Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirti UAB "Vitoma" 70000,00 Lt baudą;
3. Galutinai už Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies ir 12 straipsnio 1 dalies pažeidimus skirti UAB "Vitoma" 70000,00 Lt baudą.
 
Konkurencijos tarybos pirmininkas R.Stanikūnas