Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, UŽSIIMANČIŲ DIDMENINE PREKYBA VAISTAIS, MEDICINOS PREKĖMIS IR MEDICINOS PRIETAISAIS, BEI ŠIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ ASOCIACIJOS VEIKSMŲ ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO IR SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 101 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2009 12 10
  • Nutarimo Nr.: 2S-27
  • Papildomas tyrimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno, Konkurencijos tarybos narių: Sigito Cemnolonskio, Vytauto Kavaliausko, Jono Rasimavičiaus, Jūratės Šovienės;

sekretoriaujant Zitai Balsienei;

dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos valstybės tarnautojams: Elenai Vitkienei, Arvydui Mačiokui, Justinai Paulauskaitei, Elonui Šatui.

proceso šalims: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovams Juozui Vytautui Šveikauskui, Vidmantui Eigėliui ir Linui Mažeikai; UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ įgaliotiems atstovams Algimantui Blažiui, Petrui Letautai, advokatams Nerijui Zaleckui ir Alvydui Gineičiui; UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ atstovui Kęstučiui Čereškai, advokatams Dariui Miniotai, Gintautui Bartkui, Rasai Zaščiurinskaitei, Kęstučiui Gečui; Fresenius Kabi Polska Sp. Z.o.o. Baltijos atstovybės įgaliotam atstovui advokatui Karoliui Kačerauskui; UAB „Nutricia Baltics“ įgaliotam atstovui advokatui Mariui Juoniui; UAB „Viasana“ ir UAB „Tamro” įgaliotai atstovei advokatei Linai Darulienei; UAB „Armila“ atstovams Remigijui Mieliniui, Dariui Boguševičiui, advokatui Irmantui Norkui, advokato padėjėjai Ingridai Ulevičiūtei. Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos įgaliotiems atstovams Žanetai Girdvainytei, Mindaugui Jakubauskui, Alvydui Barsteigai, advokatui Evaldui Rapolui;

nedalyvaujant UAB „Limedika“ atstovams, nors apie posėdžio vietą ir laiką ši proceso šalis buvo informuota registruotu laišku;

viešame bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio (buvęs Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnis) reikalavimams.

Konkurencijos taryba n u s t a t ė:

Tyrimas dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais,  medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir EB steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2007 m. spalio 25 d. nutarimu Nr.1S-135 pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją apie vaistais prekiaujančių ūkio subjektų galimus susitarimus, prieštaraujančius Konkurencijos įstatymui. Konkurencijos tarybos 2008 m. kovo 20 d. nutarimu Nr.1S-34, 2008 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.1S-82, 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr.1S-130, 2008 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr.1S-179 ir 2009 m. kovo 19 d. nutarimu Nr.1S-45 tyrimo terminas buvo pratęstas. Atsižvelgusi į tai, kad buvo nustatyta, jog ūkio subjektai galėjo sudaryti vertikaliuosius susitarimus su vaistų gamintojais dėl dalyvavimo viešuosiuose konkursuose su gamintojų nurodytomis kainomis, Konkurencijos taryba 2008 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr.1S-161 papildė tiriamų ūkio subjektų sąrašą vaistų gamintojais bei jų atstovais Lietuvoje.

Tyrimo metu buvo nagrinėjami susitarimai tarp vaistų gamintojų (tiekėjų) ir didmeninių pardavėjų bei atliekamas jų vertinimas pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, EB steigimo sutarties 81 straipsnį (dabartinis Sutarties dėl ES veikimo 101 straipsnis), Komisijos reglamentą Nr.2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms1 bei kitas konkurenciją ribojančius susitarimus reglamentuojančias nuostatas.

Tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos Kartelių skyriaus 2009 m. balandžio 23 d. pranešime Nr. 5S-19 „Apie atliktą tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio reikalavimams“ (toliau – Pranešimas apie atliktą tyrimą). Tyrimo išvadomis siūloma pripažinti, kad vaistų tiekėjai ir vaistų didmeninės prekybos bendrovės sudarė vertikaliuosius susitarimus, kuriais buvo apriboti klientai, kuriems didmenininkas gali parduoti sutartyje numatytas prekes, ir kuriais gamintojai apribojo didmenininkų galimybes nustatyti savo pardavimų kainas.

Nuomones dėl tyrimo išvadų pateikė pareiškėja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ūkio subjektai UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, UAB „Glaxosmithkline Lietuva“, Fresenius Kabi Polska Sp. Z.o.o. Baltijos atstovybė, UAB „Nutricia Baltics“, UAB „Viasana“, UAB „Limedika“, UAB „Tamro“ ir UAB „Armila“.

Savo nuomonėse ūkio subjektai nesutiko su Pranešime apie atliktą tyrimą pateiktu atitinkamos rinkos apibrėžimu, teigė, kad tyrimo metu buvo netinkamai nustatytos ir įvertintos bylos faktinės aplinkybės, nepakankamai įsigilinta į ūkio subjektų taikomą kainodarą, nebuvo pateikti įrodymai dėl susitarimų poveikio konkurencijai ir prekybai tarp ES valstybių narių. Šiuos argumentus šalys išsakė ir 2009 m. gruodžio 3 d. bylos dėl įstatymo pažeidimo posėdžio nagrinėjimu metu.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio nuostatos draudžia ūkio subjektams sudaryti bet kokius susitarimus, kuriais siekiama riboti, kurie riboja ar kurie gali riboti konkurenciją. Taigi, siekiant konstatuoti šių teisės normų pažeidimą, būtina tinkamai įvertinti, ar atitinkami santykiai tarp ūkio subjektų gali būti laikomi susitarimu konkurencijos teisės prasme, tokio susitarimo galimybes daryti įtaką ar daromą įtaką konkurencijai, bei su atitinkamais santykiais susijusį teisinį reglamentavimą.

Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į proceso šalių pareikštus argumentus, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju būtina atlikti papildomą tyrimą, kad būtų nustatytos visos su nagrinėjama byla susijusios faktinės aplinkybės, galinčios turėti reikšmės vertinant ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitiktį Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Konkurencijos taryba n u t a r i a:

Grąžinti bylą dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams papildomam tyrimui atlikti.

 

Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Pirmininkas Rimantas Stanikūnas


1OL L 336, 29.12.1999, p.21–25.

Nutarimo rezoliucinė dalis paskelbta: Informaciniai pranešimai Nr. 101(1) -1240, 2009-12-23