BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ, DALYVAUJANT 2000 M. KELIŲ TIESIMO IR TAISYMO DARBŲ KONKURSUOSE, ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 6 PUNKTUS

  • 2003 02 06
  • Nutarimo Nr.: 2S-4
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimantas Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Danguolės Klimašauskienės, Jono Rasimavičiaus, Gendriko Stuko;
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijai: Dariui Jušinskui, Linai Kasperavičienei, Palmirai Kvietkauskienei, Elenai Navickaitei, Arvydui Mačiokui, Šarūnui Pajarskui, Nijolei Raupėnienei, Elenai Vitkienei;
AB „Panevėžio keliai“ generaliniam direktoriui Virmantui Puidokui;
AB „Ukmergės keliai“ direktoriui Juozui Dauniui;
2003 m. vasario 6 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl ūkio subjektų veiksmų, dalyvaujant 2000 m. kelių tiesimo ir taisymo darbų konkursuose, atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2002 balandžio 4 d. Konkurencijos tarybos iniciatyva. Tyrimo metu buvo nagrinėti 2 konkursai, įvykę 2000 m. - tai kelių Nr.1403 ir Nr.5312 taisymas, finansuotas iš Kelių fondo. Abiejuose konkursuose dalyvavo tos pačios trys bendrovės: AB „Panevėžio keliai“, AB „Ukmergės keliai“, UAB „Aukštaitijos traktas“.
Tyrimą posėdyje pristatę Konkurencijos tarybos pareigūnai nurodė šias abiejų konkursų vykdymo aplinkybes: a) abu konkursai įvyko ir buvo pripažinti teisėtais konkurso organizatoriaus Lietuvos automobilių kelių direkcijos; b) abiejuose konkursuose dalyvavo tos pačios 3 bendrovės, kurios pateikė atskirus konkursinius pasiūlymus su direktorių parašais.
Tyrėjai nurodė šiuos pagrindinius tyrimo metu nustatytus faktus:
1. AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Ukmergės keliai“ atskirai pateikė konkursinius pasiūlymus, kurie abu buvo parengti 2000 m. ta pačia senąja sąmatos programa vienoje bendrovėje - AB „Panevėžio keliai“ - iš vieno ir to paties kompiuterinio dokumento, derinant ir pakoregavus dalį kainų. Tokią išvadą patvirtina tyrimo metu nustatyti faktai, kad AB „Ukmergės keliai“ 2000 m. nebedirbo senąja programa, nes nuo 1997 m. pabaigos turėjo naująją programą ir ja dirbo. AB „Ukmergės keliai“ archyvuose nebuvo rasta nuo 1998 m. senąja programa parengtų sąmatų. Tyrėjai savo pranešime Konkurencijos tarybai akcentavo, kad visi išvardinti tyrimo teiginiai buvo patvirtinti atlikta ekspertize.
2. AB „Panevėžio keliai“ direktorius pats pateikė konkursinius pasiūlymus konkurso komisijai, kas patvirtinta jo parašu (atlikta ekspertizė tą patvirtino).
Tyrėjai nurodė, kad tyrimo metu surašyti bendrovių darbuotojų apklausos protokolai parodė, kad AB „Ukmergės keliai“ ir AB „Panevėžio keliai“ yra konkurentai ir tarpusavyje konkuruoja atitinkamoje rinkoje, bendrovės nedaro įtakos viena kitos sprendimams; sprendimus dalyvauti konkursuose jos priima savarankiškai; konkursinius pasiūlymus pateikia atskirai. Tą patvirtina ir tyrimo metu nustatyti faktai, jog bendrovės 2000 m. ir 2001 m. pateikė 24 nepriklausomus pasiūlymus virš 1 mln. litų. Svarbiu faktu laikytina tai, kad tyrimo metu nebuvo rasta dokumentų ar bendrų valdybos, tarybos ar kitokių protokolų, kurie patvirtintų, jog AB „Panevėžio keliai“ daro įtaką AB „Ukmergės keliai“ sprendimams dalyvauti konkursuose, ar daro lemiamą įtaką kitokiems AB „Ukmergės keliai“ sprendimams. Taip pat nustatyta, kad tyrimo metu bendrovės neturėjo bendro jungtinės veiklos plano (jis patvirtintas tik šiais metais), kuris leistų bendrai veikti ir pagal Konkurencijos įstatymo 5 str. 3 d. pateikti bendrus konkursinius pasiūlymus. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad AB „Ukmergės keliai“ įstatų 8.4 p. yra nurodyta, jog tik turint 2/3 akcininkų balsų (66 %) gali būti daroma lemiama įtaka svarbiems strateginiams sprendimams.
Tyrėjų nuomone, bendrovių pateiktas atsiliepimas dėl tyrimo išvadų nėra pagrįstas, neparemtas įrodymais ar kokiais dokumentais nes, kaip buvo minėta anksčiau, tyrimo faktai rodo, kad AB „Panevėžio keliai“ nedarė jokios lemiamos įtakos AB „Ukmergės keliai“ ir nėra jokių faktų, jokių dokumentų, kurie rodytų priešingai.
Tyrėjai savo išvadose dar kartą pabrėžė, jog tyrimo metu nustatyti faktai parodė, kad minėta AB „Panevėžio keliai“, nors ir turi AB „Ukmergės keliai“ akcijų, tačiau neturi faktinės kontrolės, t.y. bendrovės veikė savarankiškai ir de jure ir de facto (pagal nuostatus ir pagal faktus).
Tyrėjai pateikė tokias apibendrintas tyrimo išvadas:
1) Konkurentai AB "Panevėžio keliai" ir AB "Ukmergės keliai" iš anksto susitarė tarpusavyje dalyvauti ir pateikti suderintus kainų pasiūlymus 2 konkursams pateiktuose konkursiniuose pasiūlymuose, siekdami užtikrinti vieno iš konkurentų – AB „Panevėžio keliai“ – laimėjimą.
2) Susitarimas leido AB „Panevėžio keliai“ gauti neteisėtas pajamas - bendrovė gavo virš 5 milijonų litų neteisėtų pajamų, kurios sudaro apie 7 procentus visų įmonės metinių bendrųjų pajamų;
3) AB „Panevėžio keliai“ buvo susitarimo organizatore, iniciatore ir vykdytoja.
Pasak tyrėjų, tokiu būdu minėtomis veikomis AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Ukmergės keliai“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., kuris draudžia susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti tam tikros prekės kainas ir 5 str. 1 d. 6 p., kuris draudžia konkurentams susitarti dalyvauti ir pateikti suderintus pasiūlymus konkursui.
Vadovaudamasis Konkurencijos įstatymo 41 str. 1 d., posėdyje tyrimo išvadas pristatęs pareigūnas pasiūlė už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktų pažeidimą skirti AB „Panevėžio keliai“ 80 000 Lt, o AB „Ukmergės keliai“ - 20 000 Lt pinigines baudas.
Posėdyje dalyvavęs AB „Panevėžio keliai“ direktorius V.Puidokas su tyrimo išvadomis nesutiko ir paaiškino, kad valdydami 49,95 proc. AB „Ukmergės keliai“ akcijų, su bendrove glaudžiai bendradarbiauja ir viena iš tokių bendradarbiavimo sričių yra kompiuterinės programos bei jų aptarnavimas, todėl atsiradę panašumai yra visai suprantami, o jų atsiradimo priežastis nėra susitarimo požymis. V.Puidokas teigė, kad pagal AB „Ukmergės keliai“ reglamentą AB „Panevėžio keliai“ direktoriui yra suteikta teisė pristatyti konkurso komisijai konkursinę medžiagą. AB „Ukmergės keliai“ direktorius J.Daunys teigė, jog bendrovės yra susiję ūkio subjektai. J.Daunys paaiškino, kad didžiausias akcininkas yra AB „Panevėžio keliai“, kuri turi apie 50 proc. akcijų, o 46 proc. turi kita įmonė - UAB „Alkesta“. AB „Ukmergės keliai“ valdyboje du atstovai yra iš AB „Panevėžio keliai“ ir vienas atstovas yra iš UAB „Alkesta“, Stebėtojų taryboje yra trys AB „Panevėžio keliai“ atstovai ir du UAB „Alkesta“ atstovai. J.Daunys taip pat atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju susitarimas negalėjo turėti prasmės ir dėl to, kad minėtame konkurse dalyvavo dar trečias ūkio subjektas, tai UAB „Aukštaitijos traktas“. J.Daunys apibendrindamas pareiškė, jog nesutinka su pateiktomis tyrimo išvadomis ir siūlymu skirti bendrovėms baudas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 5 str. draudžia ūkio subjektams sudaryti sutartis, derinti veiksmus taip, kad tarp tų ūkio subjektų galėtų būti apribota konkurencija. Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį visi susitarimai, kuriais siekiama riboti arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento. Toliau yra pateikiamas pavyzdinis draudžiamų susitarimų sąrašas, tarp jų ir:
1) susitarimas tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas (Konkurencijos įst. 5 str. 1 d. 1 p.);
2) susitarimas dalyvauti ar nedalyvauti arba pateikti suderintus pasiūlymus viešajame pirkime, konkurse ar kituose panašaus pobūdžio pirkimuose (Konkurencijos įst. 5 str. 1 d. 6 p.).
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 10 dalis nurodo, kad susitarimas – „bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą“.
Remiantis aukščiau išdėstytomis nuostatomis, ūkio subjektai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d., jei, būdami konkurentais, susitaria dėl prekės kainų ar kitų pardavimo sąlygų arba pateikia suderintus pasiūlymus konkurse.
AB „Panevėžio keliai“ ir AB „Ukmergės keliai“ yra automobilių kelių tiesimo ir taisymo darbais besiverčiančios bendrovės. Įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą, Konkurencijos taryba konstatuoja, kad aukščiau minėtos bendrovės nėra konkurentai ir Konkurencijos įstatymo 5 str. draudimas joms nėra taikomas. Šios bendrovės Konkurencijos įstatymo prasme yra traktuotinos kaip vienas ūkio subjektas, kadangi jos yra susijusios tarpusavio kontrolės ryšiais ir neveikia rinkoje nepriklausomai viena nuo kitos organizuodamos savo ūkinę veiklą.
Tyrimo metu surinkti duomenys parodė, kad AB „Panevėžio keliai“ turi 48 procentų AB „Ukmergės keliai“ akcijų paketą. Nors kitas akcininkas - UAB „Alkesta“ - turi 44 procentus AB „Ukmergės keliai“ akcijų, galima teigti, kad AB „Panevėžio keliai“ gali daryti lemiamą įtaką AB „Ukmergės keliai“ veiklai, kadangi ji yra pagrindinis šios bendrovės akcijų savininkė bei turi balsų daugumą bendrovės valdyboje ir stebėtojų taryboje (AB „Ukmergės keliai“ valdybą sudaro 2 atstovai iš AB „Panevėžio keliai“ ir 1 atstovas iš UAB „Alkesta“, stebėtojų tarybą - 3 AB „Panevėžio keliai“ atstovai ir 2 UAB „Alkesta“ atstovai). Šie faktai leidžia daryti išvadą, kad, remiantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalyje apibrėžta kontrolės sąvoka, 3 straipsnio 17 dalyje apibrėžta lemiamos įtakos sąvoka, AB „Panevėžio keliai“ kontroliuoja AB „Ukmergės keliai“, gali daryti vienpusę lemiamą įtaką bendrovės veiklai, o pastaroji negali priimti savarankiškų ekonominių sprendimų dėl savo ūkinės veiklos organizavimo.
Remiantis aukščiau išdėstytu, Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi susitarimams, kuriuos sudarė ūkio subjektai, Konkurencijos įstatymo prasme laikytini vienu ūkio subjektu.
Vadovaudamasi LR konkurencijos įstatymo 3 str. 15 d., 5 str. 1 d., 23 str. 1 d. 1 p., 36 str. 1d. 3 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nesant įstatymo pažeidimo bylą nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas